Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 december 1961.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 december 1961.

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP MET INACHTNEMING VAN DE VEREISTE VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN IS INGESTELD;

OVERWEGENDE DAT VERWEERDERS GEEN EXCEPTIE HEBBEN OPGEWORPEN TEGEN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER ZIJN VORDERINT TOT SCHADEVERGOEDING ENERZIJDS BASEERT OP DE ARTIKELEN 246, LID 3, VERDRAG E.E.G . EN 214, LID 3, VERDRAG E.G.A . EN ANDERZIJDS OP ARTIKEL 42 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S . JO . HET BESLUIT VAN DE RADEN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A . D.D . 25 JANUARI 1958, SUB 8;

DAT ARTIKEL 42 VOORNOEMD HANDELT OVER HET ONTSLAG OM REDENEN VAN DIENSTBELANG, DERHALVE OVER EEN MAATREGEL GENOMEN DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG;

DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ECHTER VERZOEKER ZELF ONTSLAG HEEFT INGEDIEND;

DAT HIJ EVENWEL BEWEERT ZIJN ONTSLAG TE HEBBEN INGEDIEND ONDER MORELE DWANG VANWEGE DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RADEN, WAARUIT HIJ AFLEIDT DAT DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER ZIJN VERBINTENIS IS BEEINDIGD RECHTENS ZIJN GELIJK TE STELLEN MET EEN ONTSLAG OM REDENEN VAN DIENSTBELANG;

OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE STELLING VAN VERZOEKER JUIST IS;

DAT TOCH, INDIEN ZOU BLIJKEN DAT OP VERZOEKER GEEN ONBEHOORLIJKE DRUK IS UITGEOEFEND, HET BEROEP OP ARTIKEL 42 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S . NIET ZOU OPGAAN, ZULKS NOG DAARGELATEN OF DEZE BEPALING VAN TOEPASSING IS OP AMBTENAREN DIE ZIJN AANGESTELD OP GROND VAN DE ZOGENAAMDE "CONTRACTEN VAN BRUSSEL";

OVERWEGENDE DAT DE OMSTANDIGHEID, DAT DE SECRETARIS - GENERAAL VAN DE RADEN ER TEGENOVER VERZOEKER GEEN GEHEIM VAN MAAKTE DAT HET TWIJFELACHTIG WAS OF HIJ KRACHTENS HET STATUUT ZOU KUNNEN WORDEN AANGESTELD, NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS HET UITOEFENEN VAN ONBEHOORLIJKE DRUK OP VERZOEKER;

DAT IMMERS DE ARTIKELEN 246, LID 3, E.E.G . EN 214, LID 3, E.G.A . TOT GEVOLG HEBBEN, DAT TOT AAN DE VASTSTELLING VAN HET STATUUT EN DE IN DE ARTIKELEN 212 E.E.G . EN 186 E.G.A . BEDOELDE REGELING UIT DE TUSSEN DE GEMEENSCHAPPEN EN HAAR OP GROND VAN ZOGENAAMDE "CONTRACTEN VAN BRUSSEL" AANGESTELDE PERSONEELSLEDEN BESTAANDE ARBEIDSVERHOUDING GEEN DEFINITIEVE RECHTSBETREKKING TUSSEN PARTIJEN VOORTVLOEIT;

DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TOT TAAK HEEFT DE BEKWAAMHEID EN GESCHIKTHEID DER AMBTENAREN TE BEOORDELEN MET HET OOG OP HUN EVENTUELE AANSTELLING VOLGENS HET STATUUT TEN TIJDE DAT DIT IN WERKING ZAL TREDEN;

DAT BIJGEVOLG HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG OP HET HUIDIGE TIJDSTIP NIET IN STAAT IS DE VOLGENS HET STELSEL VAN BRUSSEL IN DIENST GETREDEN PERSONEELSLEDEN RECHTSGELDIGE WAARBORGEN TE BIEDEN VOOR EEN LATERE AANSTELLING KRACHTENS HET STATUUT;

DAT BIJGEVOLG DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RADEN HEEFT GEHANDELD IN OVEREENSTEMMING ZOWEL MET DE VAN KRACHT ZIJNDE BEPALINGEN ALS MET HET BEGINSEL VAN GOEDE TROUW DOOR ENERZIJDS TE WEIGEREN VERZOEKER DERGELIJKE WAARBORGEN TE GEVEN EN HEM ANDERZIJDS OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DE REDENEN DIE NAAR DE MENING VAN DE SECRETARIS-GENERAAL AAN ZIJN LATERE AANSTELLING KRACHTENS HET STATUUT IN DE WEG ZOUDEN KUNNEN STAAN;

DAT IN CASU NIET BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT OF DEZE REDENEN GEGROND ZIJN; DAT IMMERS VERZOEKER, TENEINDE DEZE VRAAG AAN HET HOF TE KUNNEN VOORLEGGEN, HETZIJ EEN ONTSLAGBESCHIKKING HAD BEHOREN AF TE WACHTEN, HETZIJ EEN BESCHIKKING WAARBIJ HEM DE AANSTELLING KRACHTENS HET STATUUT WERD GEWEIGERD;

DAT DAARENTEGEN DE MEDEDELINGEN DIE DE SECRETARIS - GENERAAL VAN DE RADEN AAN VERZOEKER DEED EN DE STAPPEN DIE HIJ BIJ DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN ONDERNAM, DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AAN VERZOEKER VERLEENDE GUNST, DAAR DEZE ALDUS IN STAAT WERD GESTELD, TIJDIG EN WELBEWUST DE MAATREGELEN TE TREFFEN WELKE HIJ NODIG ACHTTE;

OVERWEGENDE DAT DE DOOR VERZOEKER AANGEVOERDE FEITEN GEENSZINS BEWIJZEN DAT HIJ BIJ HET NEMEN VAN ONTSLAG ONDER MORELE DWANG HEEFT GESTAAN;

DAT INTEGENDEEL KAN WORDEN VASTGESTELD DAT VERZOEKER DE HEM GEBODEN VRIJHEID VAN KEUZE HEEFT BENUT OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID DIE DE NEDERLANDSE REGERING HEM BOOD OM OPNIEUW BIJ HAAR IN DIENST TE TREDEN;

DAT DE OMSTANDIGHEID DAT VERZOEKER TOT DIT BESLUIT IS GEKOMEN OMDAT HIJ VREESDE BIJ DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEEN VASTE AANSTELLING TE ZULLEN KRIJGEN, NIET WEGNEEMT DAT HIJ DIT BESLUIT IN VRIJHEID HEEFT GENOMEN, ZULKS ONGETWIJFELD OP GROND VAN DE OVERWEGING DAT HET MEER IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN BELANG WAS, NIET HET RISICO TE LOPEN DAT AAN ZIJN IN DIENST BLIJVEN BIJ DE RADEN VERBONDEN WAS;

DAT DERHALVE DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE, DIE HIJ TEN GEVOLGE VAN ZIJN ONTSLAG BEWEERT TE HEBBEN GELEDEN, ONGEGROND IS;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ REPLIEK DE SUBSIDIAIRE STELLING HEEFT VERDEDIGD, DAT VERWEERDERS ZICH TE ZIJNEN OPZICHTE AAN EEN DIENSTFOUT OF AAN WANPRESTATIE HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT;

DAT DEZE GRIEF REEDS OM DE HIERBOVEN GENOEMDE REDENEN ONGEGROND IS, ZODAT DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING UIT DEZEN HOOFDE BEHOORT TE WORDEN VERWORPEN ZONDER DAT DE ANDERE DOOR VERZOEKER AANGEVOERDE STELLINGEN BEHOEVEN TE WORDEN ONDERZOCHT;

OVERWEGENDE DAT DE VORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE STORTINGEN IN HET VOORZIENINGSFONDS ZONDER VOORWERP IS GERAAKT, DAAR VERZOEKER OP DIT PUNT VOLLEDIGE VOLDOENING HEEFT ONTVANGEN;

HET HOF VAN JUSTITIE, EERSTE KAMER

RECHTDOENDE,

VERWERPT HET BEROEP 12-61;

VEROORDEELT VERZOEKER IN DE KOSTEN, MET DIEN VERSTANDE DAT DE DOOR VERWEERDERS GEMAAKTE KOSTEN TE HUNNEN LASTE BLIJVEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

DE ARTIKELEN 246 LID 3 E.E.G . EN 214 LID 3 E.G.A . HEBBEN TOT GEVOLG, DAT TOT AAN DE VASTSTELLING VAN HET STATUUT EN DE IN DE ARTIKELEN 212 E.E.G . EN 186 E.G.A . BEDOELDE REGELING UIT DE TUSSEN DE GEMEENSCHAPPEN EN HAAR OP GROND VAN ZOGENAAMDE "CONTRACTEN VAN BRUSSEL" AANGESTELDE PERSONEELSLEDEN BESTAANDE ARBEIDSVERHOUDING GEEN DEFINITIEVE RECHTSBETREKKING TUSSEN PARTIJEN VOORTVLOEIT . HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG IS DERHALVE OP HET HUIDIGE TIJDSTIP NIET IN STAAT DE VOLGENS HET STELSEL VAN BRUSSEL IN DIENST GETREDEN PERSONEELSLEDEN RECHTSGELDIGE WAARBORGEN TE BIEDEN VOOR EEN LATERE AANSTELLING KRACHTENS HET STATUUT.(1 )

( 1 ) VGL . SAMENVATTING VAN HET ARREST 43, 45 EN 48-59, NO . 4 .

++++

PERSONEELSLEDEN - ARBEIDSCONTRACTANTEN - PRAE-STATUAIRE PERIODE - ARBEIDSOVEREENKOMST - AANSTELLING KRACHTENS HET STATUUT - WAARBORGEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEGEVEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 246, LID 3, E.G.A.-VERDRAG, ART . 214, LID 3 )

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN ZIJN VORDERING IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

DAT HIJ IN DE KOSTEN DIENT TE WORDEN VEROORDEELD;

OVERWEGENDE DAT DE DOOR DE RADEN GEMAAKTE KOSTEN TE HUNNEN LASTE BLIJVEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE :

GELET OP DE ARTIKELEN 179, 212, 215 EN 246, LID 3, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE ARTIKELEN 152, 186, 188 EN 214, LID 3, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP ARTIKEL 42 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S .;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 12-61 :

MR . WILHELMUS SEVERINUS ANTONIE NANNES GORTER,

WONENDE TE 'S-GRAVENHAGE, VAN MONTFOORTLAAN NO . 17,

VERZOEKER

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN

MR . A . BONN, COTE D'EICH 22, LUXEMBURG,

BIJGESTAAN DOOR MR . Y . H . M . NIJGH, ADVOCAAT BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN,

TEGEN

RADEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

VOORLOPIG GEVESTIGD TE BRUSSEL,

VERWEERDERS

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN HUN SECRETARIAAT, RUE AUGUSTE LUMIERE 3, LUXEMBURG,

VERTEGENWOORDIGD DOOR R . FORNASIER, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE RADEN, ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR MR . J . BASIJN, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

BETREFFENDE EEN BEROEP STREKKENDE TOT VERGOEDING VAN SCHADE BEWEERDELIJK DOOR VERZOEKER GELEDEN TEN GEVOLGE VAN ZIJN GEDWONGEN ONTSLAGNEMING ALS AMBTENAAR IN RANG A 3 BIJ DE JURIDISCHE DIENST VAN HET SECRETARIAAT VAN DE RADEN,