Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juli 1963.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juli 1963.

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP MET INACHTNEMING VAN DE VEREISTE VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN IS INGESTELD;

DAT VERWEERDER GEEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HEEFT OPGEWORPEN;

1 . TEN AANZIEN VAN DE VRAAG OF HET ONTSLAG ONRECHTMATIG IS VERLEEND EN VERZOEKER SCHADE HEEFT TOEGEBRACHT

A . OVERWEGENDE DAT VERZOEKER AANVOERT, DAT HIJ DOOR VERWEERDER IS ONTSLAGEN ZONDER DAT HIJ TEVOREN IN STAAT WERD GESTELD ZICH TE VERWEREN IN DIE ZIN, DAT HEM DE FEITEN WERDEN MEDEGEDEELD DIE AAN HET ONTSLAG TEN GRONDSLAG LAGEN ;

DAT DEZE STELLING DOOR VERWEERDER NIET WORDT BETWIST;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS EEN IN HET ADMINISTRATIEF RECHT VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ALGEMEEN AANVAARDE REGEL DE OVERHEIDSORGANEN, ALVORENS TEN OPZICHTE VAN HUN PERSONEELSLEDEN ENIGE TUCHTMAATREGELEN TE TREFFEN, HEN IN STAAT MOETEN STELLEN ZICH TE VERWEREN TEGEN DE AANTIJGINGEN, DIE TEGEN HEN ZIJN INGEBRACHT;

DAT DEZE REGEL, DIE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VEREISTEN VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING EN MET ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR, OOK DOOR DE ORGANEN VAN DE GEMEENSCHAP IN ACHT DIENT TE WORDEN GENOMEN;

DAT DIT BEGINSEL TE MEER DIENT TE WORDEN NAGELEEFD WANNEER BEDOELDE AANTIJGINGEN, ZOALS IN CASU, HET ONTSLAG VAN BETROKKENE TEN GEVOLGE KUNNEN HEBBEN;

DAT TOCH UIT DE INHOUD VAN DE ONTSLAGBRIEF VOORTVLOEIT DAT DEZE EEN TUCHTMAATREGEL VORMT, HOEWEL DE OPZEGTERMIJN DIE IN HET ARBEIDSCONTRACT WERD BEDONGEN IN ACHT IS GENOMEN;

DAT DERHALVE VERWEERDER DE VERPLICHTING HEEFT GESCHONDEN, VERZOEKER IN STAAT TE STELLEN ZICH TE VERDEDIGEN VOORDAT HIJ WERD ONTSLAGEN;

DAT NIETTEMIN HET HOF, GEBRUIK MAKEND VAN DE VOLLEDIGE RECHTSMACHT WAAROVER HET OP GROND VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER E.E.G . BESCHIKT, VAN MENING IS DAT HET NIET-NALEVEN DOOR VERWEERDER VAN GENOEMDE VERPLICHTING IN CASU GEEN GROND OPLEVERT TOT VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING; DAT DEZE NALATIGHEID VOORTS NIET VAN DIEN AARD IS DAT ZIJ DE TOEKENNING VAN EEN SCHADEVERGOEDING AAN VERZOEKER RECHTVAARDIGT, DOCH WEL VAN INVLOED ZAL ZIJN OP DE VERDELING DER GERECHTSKOSTEN TUSSEN PARTIJEN;

DAT TOCH, NU GEEN UITWISSELING VAN STANDPUNTEN HEEFT PLAATSGEVONDEN, VERZOEKER ZICH OP GEEN ANDERE WIJZE KON VERDEDIGEN DAN DOOR BEROEP IN TE STELLEN TEGEN DE ONTSLAGBESCHIKKING;

B . OVERWEGENDE DAT VERZOEKER ER ZICH OVER BEKLAAGT DAT VERWEERDER DE ONTSLAGBESCHIKKING IN HET OPENBAAR, NAMELIJK TEN OVERSTAAN VAN TWEE VERANTWOORDELIJKE HOOFDEN VAN DIENST , AAN HEM HEEFT MEDEGEDEELD;

DAT DEZE HANDELWIJZE NIET ALS BELEDIGEND KAN WORDEN AANGEMERKT; DAT HET, GEZIEN DE GRONDEN WAAROP DE RAAD DE ONDERHAVIGE BESCHIKKING BASEERDE, NORMAAL IS DAT DE BESCHIKKING AAN VERZOEKER IS MEDEGEDEELD IN BIJZIJN VAN TWEE VERANTWOORDELIJKE HOOFDEN VAN DIENST, WIER AANWEZIGHEID TEVENS WAS GEMOTIVEERD MET HET OOG OP DE OPMERKINGEN DIE VERZOEKER, DAARTOE TROUWENS UITDRUKKELIJK UITGENODIGD, EVENTUEEL HAD KUNNEN MAKEN;

DAT VERZOEKER MOGELIJKERWIJS ALLEEN DN ZOU KUNNEN STELLEN DAT HIJ IS BENADEELD DOOR DE OPENBAARHEID WAARMEDE DE ONTSLAGBESCHIKKING IS GEPAARD GEGAAN, INDIEN DE STELLINGEN DIE VERWEERDER TE ZIJNEN OPZICHTE HEEFT AANGEVOERD ONGEGROND ZOUDEN BLIJKEN;

2 . TEN AANZIEN VAN DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG

OVERWEGENDE DAT IN DE ONTSLAGBRIEF DRIE AFZONDERLIJKE FEITEN AAN VERZOEKER WORDEN VERWETEN;

OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS HET LAATSTE VAN DEZE FEITEN ZAL WORDEN ONDERZOCHT, NAMELIJK HET FEIT DAT VERZOEKER OP 3 AUGUSTUS 1962 GLAZEN OP STRAAT ZOU HEBBEN GEWORPEN VANAF DE NEGENDE VERDIEPING, WELK INCIDENT HET ERNSTIGSTE IS VAN DE DRIE EN VAN BESLISSENDE BETEKENIS IS GEWEEST VOOR HET ONTSLAG VAN VERZOEKER;

DAT DE GETUIGEN HOGARD, GALICHON EN VAN AUDENHOVEN HEBBEN VERKLAARD, DAT VERZOEKER ZICH OP HET TIJDSTIP WAAROP GLAZEN ZIJN GEGOOID, TUSSEN 20.30 UUR EN 20.55 UUR, IN KENNELIJKE STAAT VAN DRONKENSCHAP BEVOND OP HET TERRAS VAN DE NEGENDE VERDIEPING VAN HET GEBOUW WAARIN ZIJN BUREAU WAS GEVESTIGD EN DAT VANAF DIT TERRAS GLAZEN ZIJN GEGOOID IN DE QUATRE-BRAS STRAAT OF VOOR DE HOOFDINGANG VAN HET GEBOUW;

DAT WELISWAAR NIET VASTSTAAT, DAT VERZOEKER DEZE GLAZEN ZELF HEEFT GEWORPEN, DOCH WEL, DAT HIJ ZICH OP DIT TIJDSTIP OP DAT TERRAS BEVOND EN DAT HIJ NIETS HEEFT GEDAAN OM ZICH VAN DEZE FEITEN VRIJ TE PLEITEN;

DAT UIT AL DEZE OMSTANDIGHEDEN TE ZAMEN VOORTVLOEIT, DAT VERZOEKER TERECHT ALS MEDE-VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN BESCHOUWD VOOR DEZE HANDELING, WAARDOOR DERDEN VERWONDINGEN KONDEN OPLOPEN EN TEVENS DE EUROPESE INSTELLINGEN IN DISKREDIET KONDEN WORDEN GEBRACHT;

DAT ZULKS WORDT BEVESTIGD DOOR HET FEIT DAT VERZOEKER HEEFT NAGELATEN, ZOWEL AAN ZIJN MEERDEREN ALS AAN HET HOF OOK MAAR ENIGE AANWIJZIGING OF MEDEDELING TE DOEN OVER HETGEEN HIJ HEEFT GEDAAN EN OVER DE PLAATS WAAR HIJ ZICH BEVOND OP DE AVOND VAN DE DERDE AUGUSTUS 1962, TUSSEN 20.30 UUR EN 20.55 UUR;

DAT OVERIGENS DIT INCIDENT MOET WORDEN GEZIEN IN HET LICHT VAN HET VROEGERE GEDRAG VAN VERZOEKER;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE FEIT, NAMELIJK HET INCIDENT VAN 11 JULI 1962, STAAT VAN DRONKENSCHAP TIJDENS DE DIENST, DAT UIT DE VERKLARINGEN VAN DE GETUIGEN POTZ EN BATTIN VOORTVLOEIT DAT VERZOEKER DOOR ZIJN GEDRAG OP ZIJN MINST EEN STOREND ELEMENT VORMDE IN DE DIENST;

OVERWEGENDE DAT HET EERSTE FEIT, NAMELIJK DE BRIEF VAN VERZOEKER AAN NEWING DD . 19 FEBRUARI 1962, NIET IS BETWIST ;

DAT BUITEN TWIJFEL IS DAT, GELET OP DE OMSTANDIGHEDEN, DE TOON VAN DEZE BRIEF NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE REGELS DIE EEN AMBTENAAR VAN EEN DER EUROPESE INSTELLINGEN IN ACHT DIENT TE NEMEN;

DAT, OOK AL HAD DE ADMINISTRATIE DESTIJDS GEMEEND DAT ZIJ DIT INCIDENT KON LATEN RUSTEN, VERZOEKER NIETTEMIN DE ERNST ERVAN ONDER HET OOG WAS GEBRACHT;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VOORGAANDE BLIJKT DAT RECHTENS NAAR BEHOREN IS BEWEZEN, DAT DE FEITEN DIE AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN GRONDSLAG LIGGEN JUIST ZIJN, WELKE FEITEN WIJZEN OP EEN HOUDING EN EEN GEDRAGSWIJZE DIE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE WAARDIGHEID VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN;

DAT HET BEROEP DERHALVE DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE,

VERWERPT HET BEROEP 32-62;

VERSTAAT DAT DE DOOR VERWEERDER GEMAAKTE KOSTEN TE ZIJNEN LASTE BLIJVEN; COMPENSEERT DE KOSTEN VOOR HET OVERIGE, MET DIEN VERSTANDE DAT VIER VIJFDEN VAN DE KOSTEN TEN LASTE VAN VERWEERDER EN EEN VIJFDE TEN LASTE VAN VERZOEKER KOMEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . ALVORENS TEN OPZICHTE VAN HUN PERSONEELSLEDEN ENIGE TUCHTMAATREGEL TE TREFFEN, MOETEN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP HEN IN STAAT STELLEN ZICH TE VERWEREN TEGEN DE AANTIJGINGEN, DIE TEGEN HEN ZIJN INGEBRACHT, ZULKS VOLGENS EEN IN DE RECHTSSTELSELS VAN DE LID-STATEN VAN DE E.E.G . ALGEMEEN AANVAARDE REGEL .

2 . DAT VERZOEKER DOOR DE ADMINISTRATIE NIET FORMEEL OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE FEITEN, DIE AANLEIDING GAVEN TOT ZIJN ONTSLAG - HETWELK, HOEWEL DE OPZEGTERMIJN IN ACHT IS GENOMEN, OP TUCHTRECHTELIJKE GRONDEN BERUST - IS OP ZICHZELF EEN BIJZONDERE REDEN VOOR EEN COMPENSATIE VAN KOSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, LID 1 . VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING .

++++

1 . AMBTENAREN - TUCHTMAATREGELEN - DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP TE VOLGEN BELEID - VOORAFGAANDE MEDEDELING DER FEITEN - NOODZAAK

2 . BEROEP VAN DE AMBTENAREN - ONTSLAG OP TUCHTRECHTELIJKE GRONDEN - GRONDEN VOORAF NIET MEDEGEDEELD - KOSTENCOMPENSATIE - BIJZONDERE REDEN ( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ART . 69, PARAGRAAF 3, LID 1, 70 )

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN DE GEDINGEN DIE DOOR DE AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN AANHANGIG WORDEN GEMAAKT DE KOSTEN DOOR DE GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT TE HAREN LASTE BLIJVEN, ONVERMINDERD HET BEPAALDE IN ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, TWEEDE LID, VAN DIT REGLEMENT;

DAT VOLGENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, EERSTE LID VAN DIT REGLEMENT HET HOF WEGENS BIJZONDERE REDENEN DE PROCESKOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN;

DAT TOCH, ZOALS HIERBOVEN IS UITEENGEZET, HET FEIT DAT VERZOEKER DOOR VERWEERDER NIET IN STAAT IS GESTELD ZICH TE VERDEDIGEN VOORDAT HIJ WERD ONTSLAGEN, ONGETWIJFELD VAN INVLOED IS GEWEEST OP HET BESLUIT VAN BETROKKENE OM ZICH TOT HET HOF TE WENDEN;

DAT BIJGEVOLG VIER VIJFDEN VAN HET RESTANT VAN DE KOSTEN TEN LASTE VAN VERWEERDER BEHOORT TE WORDEN GEBRACHT;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE VERKLARINGEN VAN GETUIGEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP ARTIKEL 179 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 32-62 :

MAURICE ALVIS,

VERTEGENWOORDIGD DOOR MR . P . MARCHAL, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN

MR . J . WELTER, ADVOCAAT TE LUXEMBURG,

VERZOEKER

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR R . FORNASIER, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE RAAD, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN HET SECRETARIAAT VAN DE RADEN, RUE AUGUSTE LUMIERE 3, LUXEMBURG,

VERWEERDER

BETREFFENDE HET ONTSLAGBESLUIT, AAN VERZOEKER AANGEZEGD OP 8 AUGUSTUS 1962,