Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 1964.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 1964.

I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER HAAR BEROEP HEEFT GERICHT "TEGEN DE E.E.G ., C.Q . TEGEN DE COMMISSIE, DIE ZIJ ALS TEGENPARTIJEN AANWIJST";

DAT ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . BETREKKING HEEFT OP DE GESCHILLEN TUSSEN DE "GEMEENSCHAPPEN" EN HAAR AMBTENAREN;

DAT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG BEPAALT : "HET HOF VAN JUSTITIE IS BEVOEGD, UITSPRAAK TE DOEN IN ELK GESCHIL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HAAR PERSONEELSLEDEN, BINNEN DE GRENZEN EN ONDER DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT OF VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING WELKE VOOR HEN TOEPASSELIJK IS";

DAT DE INSTELLING, ALS HET HOOGSTE TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, IN RECHTE OP KAN TREDEN IN DE GESCHILLEN TUSSEN HAAR EN HAAR PERSONEEL;

DAT ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT, WAARBIJ HET ADMINISTRATIEVE BEROEP VAN DE AMBTENAREN WORDT GEREGELD, BEPAALT DAT DIT BEROEP - HETWELK LOGISCH AAN EEN GEDING VOOR DE RECHTER VOORAFGAAT - GERICHT MOET WORDEN TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN HUN INSTELLING;

DAT, NU HET TEGENDEEL NIET IS BEPAALD, VOOR HET IN ARTIKEL 91 BEDOELDE GERECHTELIJKE BEROEP DEZELFDE REGELS DIENEN TE GELDEN;

DAT DE COMMISSIE BEVOEGD IS VOOR DE GEMEENSCHAP OP TE TREDEN;

DAT HET BEROEP DERHALVE ONTVANKELIJK IS EN GEACHT MOET WORDEN TEGEN DE COMMISSIE TE ZIJN GERICHT;

II - TEN AANZIEN VAN DE AANGEVOERDE GRIEVEN

OVERWEGENDE DAT HET TWEEDE ONDERDEEL VAN DE CONCLUSIES V}}R HET EERSTE ZAL WORDEN ONDERZOCHT;

DAT TOCH, AANGENOMEN DAT DE "OPZEGGING" WAAROVER VERZOEKSTER KLAAGT RECHTMATIG ZOU ZIJN, HIERUIT VOLGT DAT VERZOEKSTER, REEDS OMDAT ZIJ NIET MEER IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAP IS, GEEN AANSPRAAK KAN MAKEN OP DE INTEGRATIEPROCEDURE VAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G .;

1 - TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE ONDERDEEL DER CONCLUSIES

A ) OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER ONTKENT DAT ER SPRAKE IS VAN EEN "ONTSLAGBESCHIKKING", DAAR HET CONTRACT VAN VERZOEKSTER VOOR BEPAALDE TIJD IS GESLOTEN, ZODAT HET WEGENS NIET-VERLENGING IPSO JURE IS VERSTREKEN OP 31 JANUARI 1963;

OVERWEGENDE DAT DIT VERWEER MOET WORDEN VERWORPEN;

DAT TOCH IN CASU UIT DE GEBEURTENISSEN, DIE AAN DE DATUM 31 JANUARI 1963 VOORAF GINGEN, VOORTVLOEIT DAT DE NIET-VERLENGING VAN HET CONTRACT VAN VERZOEKSTER TOT NA DIE DATUM NIET BETEKENT DAT DE ADMINISTRATIE, DAARTOE DOOR DE VOORSCHRIFTEN GEDWONGEN, HEEFT NAGELATEN TE HANDELEN, DOCH EEN KENNELIJKE WILSUITING VORMT IN EEN AANGELEGENHEID, WAARBIJ VERWEERSTER VERPLICHT WAS EEN STANDPUNT TE KIEZEN;

DAT ER DUS SPRAKE IS VAN EEN BESCHIKKING;

B ) OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER HEEFT ERKEND, DAT DEZE BESCHIKKING WAS GEGROND OP DE HOUDING, DIE VERZOEKSTER AAN DE DAG HAD GELEGD BIJ HET INCIDENT OP 29 OKTOBER 1962;

DAT, DAAR HET HIER EEN BEROEP IN VOLLE OMVANG BETREFT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 91, LID 1, TWEEDE ZIN, VAN HET AMBTENARENSTATUUT, HET HOF BEVOEGD IS NA TE GAAN OF DIT MOTIEF GEGROND IS;

DAT HET HOF HIERBIJ IN HET BIJZONDER UITGAAT VAN DE VERKLARINGEN VAN DE GETUIGEN, DIE OVER HET BETREFFENDE INCIDENT ZIJN GEHOORD;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER, TOEN ZIJ VAN HET ONDERHAVIGE ONGEVAL OP DE HOOGTE WERD GESTELD, DIENST HAD EN DAT ZIJ VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN HAAR POST SLECHTS IN UITERSTE NOODZAAK MOCHT VERLATEN;

DAT HET OP ZIJN MINST GENOMEN ZEER BEGRIJPELIJK WAS, DAT VERZOEKSTER ENKELE NADERE INLICHTINGEN OVER HET ONGEVAL TRACHTTE TE VERKRIJGEN, DIE IN DE EERSTE MEDEDELING ONTBRAKEN;

DAT DE MEDEDELING VAN E . ALBRECHT VERZOEKSTER HEEFT BEREIKT DOOR MIDDEL VAN TWEE BODEN, WIER MOEDERTAAL VERSCHILDE ZOWEL VAN DIE VAN DE GETUIGE ALS VAN DIE VAN VERZOEKSTER;

DAT UIT HET GETUIGENVERHOOR IS GEBLEKEN, DAT VERZOEKSTER OP DEZE WIJZE EEN TAMELIJK GEBREKKIGE INLICHTING HEEFT ONTVANGEN, EN DAT NOG WEL DOOR EEN GESLOTEN DEUR EN OP EEN TIJDSTIP WAAROP DE INJECTIE DIE ZIJ EEN ANDERE AMBTENAAR TOEDIENDE AL HAAR AANDACHT OPEISTE;

DAT DAAROM DE VRAAG OF VERZOEKSTER TE LANGZAAM HEEFT GEREAGEERD EERST RIJST VANAF HET TIJDSTIP, WAAROP GETUIGE ALBRECHT RECHTSTREEKS MET HAAR SPRAK; DAT, VANUIT DIT OOGPUNT BEZIEN, NIET IS AANGETOOND DAT VERZOEKSTER TE TRAAG HEEFT GEHANDELD;

OVERWEGENDE OMTRENT DE AARZELING VAN VERZOEKSTER BIJ DE OPLOOP DIE OM DE GEWONDE WAS ONTSTAAN, DAT DEZE HOUDING, ZOWEL GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE AARZELING ZICH HEEFT GEMANIFESTEERD ALS GEZIEN HET FEIT DAT DEZE VAN ZEER KORTE DUUR IS GEWEEST, NIET VOOR ONDUBBELZINNIGE UITLEG VATBAAR IS EN NIET ALS EEN FOUT KAN WORDEN BESCHOUWD;

DAT BOVENDIEN HAAR RECHTSTREEKSE CHEF, GETUIGE DR . P . DE KETELEARE, HEEFT VERKLAARD DAT VERZOEKSTER "ZEER BEKWAAM" IS EN OVER "UITSTEKENDE MENSELIJKE EIGENSCHAPPEN" BESCHIKT;

OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOORTVLOEIT, DAT DE REACTIE VAN VERWEERSTER KENNELIJK IN GEEN VERHOUDING STAAT TOT HET GEDRAG VAN VERZOEKSTER, HOE OOK HET OORDEEL DAAROVER MOGE LUIDEN;

DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING DERHALVE BEHOORT TE WORDEN VERNIETIGD ALS BERUSTEND OP EEN RECHTENS ONGELDIGE GRONDSLAG, ZODAT DE OVERIGE DAARTEGEN OPGEWORPEN GRIEVEN BUITEN BEHANDELING KUNNEN BLIJVEN;

C ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER VOORTS CONCLUDEERT TOT VERKLARING VOOR RECHT, DAT ZIJ "NOG STEEDS GEACHT MOET WORDEN IN DIENST TE ZIJN VAN DE COMMISSIE VOLGENS DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET VOOR ONBEPAALDE TIJD GESLOTEN AANSTELLINGSCONTRACT VAN 13 APRIL 1962, DOCH MET HANDHAVING VAN HET VOORBEHOUD, DAT VERZOEKSTER TEN AANZIEN VAN HAAR INDELING HAD GEMAAKT";

OVERWEGENDE DAT, DAAR HET HIER EEN BEROEP IN VOLLE OMVANG BETREFT, ZOALS BOVEN IS GESTELD, DIT ONDERDEEL DER CONCLUSIES ONTVANKELIJK IS;

OVERWEGENDE DAT, DAAR DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN GEVOLGE VAN DE VERNIETIGING ALS NIET-BESTAAND MOET WORDEN AANGEMERKT, VERZOEKSTER KAN WORDEN GEACHT ZICH NOG STEEDS IN DIENST VAN VERWEERSTER TE BEVINDEN;

DAT ER IN CASU GEEN ENKELE PRAKTISCHE GROND IS OM AAN TE NEMEN, DAT TEN GEVOLGE VAN DE ONWETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET EEN RESTITUTIO IN INTEGRUM ZOU MOETEN PLAATSVINDEN;

DAT DUS DEZE VORDERING VAN VERZOEKSTER MOET WORDEN TOEGEWEZEN, IN DIE ZIN DAT ZIJ GEACHT MOET WORDEN NOG STEEDS IN DIENST VAN VERWEERSTER TE ZIJN MET INACHTNEMING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN, DIE PER 31 JANUARI 1963 DEEL UITMAAKTEN VAN HAAR CONTRACT, MET INBEGRIP VAN DE VOORDELEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIDEN INZAKE SOCIALE VERZEKERING EN MEDISCHE VERZORGING;

D ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER TEN SLOTTE AAN HET HOF VRAAGT TE VERSTAAN DAT VERWEERSTER "AAN VERZOEKSTER HAAR MAANDELIJKSE BEZOLDIGING VANAF 1 FEBRUARI 1963 VERSCHULDIGD IS";

DAT DEZE VORDERING OP BOVENGENOEMDE GRONDEN IN BEGINSEL TOEWIJSBAAR IS;

DAT EVENWEL, TEN EINDE TE VOORKOMEN DAT VERZOEKSTER ONGERECHTVAARDIGD ZOU WORDEN VERRIJKT, IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN DAT ZIJ BEPAALDE KOSTEN, DIE ZIJ HAD MOETEN MAKEN INDIEN ZIJ IN DIENST WAS GEBLEVEN, HEEFT KUNNEN VERMIJDEN DOORDAT ZIJ SEDERT GENOEMDE DATUM NIET HEEFT GEWERKT;

DAT MET NAME DUIDELIJK IS, DAT IN EEN GEZIN MET DRIE JEUGDIGE KINDEREN EEN HULP IN DE HUISHOUDING MOET WORDEN AANGESTELD, WANNEER BEIDE OUDERS HUN BEROEP UITOEFENEN;

DAT HET HOF DE BESPARINGEN, DIE VERZOEKSTER ALDUS HEEFT KUNNEN VERWEZENLIJKEN, STELT OP 15 PERCENT VAN DE ACHTERSTALLIGE BEZOLDIGING;

2 - TEN AANZIEN VAN HET EERSTE ONDERDEEL DER CONCLUSIES

A ) OVERWEGENDE DAT NAAR DE MENING VAN VERWEERSTER DE BESTREDEN BRIEF NIET EEN VOOR BEROEP VATBARE BESCHIKKING IS;

DAT DEZE BRIEF HET ANTWOORD VORMDE OP EEN BRIEF, DIE VERZOEKSTER HAD OMSCHREVEN ALS "VERZOEK" OF "KLACHT" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 73 VAN DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN EN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN; DAT VERZOEKSTER EVENWEL, OMDAT ZIJ NIET LANGER IN DIENST WAS VAN VERWEERSTER, NIET BEVOEGD WAS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE IN DE GENOEMDE ARTIKELEN VOORGESCHREVEN PROCEDURE;

OVERWEGENDE DAT DIT VERWEER MOET WORDEN VERWORPEN;

DAT TOCH GENOEMDE PROCEDURE KAN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN VOORSTADIUM VOOR EEN PROCEDURE BIJ HET HOF, IN ALLE GEVALLEN, WAARIN DAARTOE AANLEIDING BESTAAT, DUS OOK WANNEER HET GESCHIL BETREKKING HEEFT OP DE VRAAG OF EEN AMBTENAAR TERECHT VAN HET AMBTENARENKORPS WORDT UITGESLOTEN;

B ) OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER VOORTS EEN WEER VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPWERPT OP GROND VAN RECHTSVERWERKING ;

DAT ZIJ DAARTOE AANVOERT, DAT DE BESCHIKKING WAARBIJ TOEPASSING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER WERD GEWEIGERD, IN FEITE ZOU ZIJN VERVAT IN HET BESLUIT TOT INSTELLING VAN TWEE POSTEN VOOR VERPLEEGSTERS, EN IN DE BEKENDMAKING VAN DEZE VACATURES, EN DAT VERZOEKSTER IN STEDE VAN BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJNEN DEZE BESCHIKKING TE BESTRIJDEN, NAAR EEN VAN DEZE POSTEN HEEFT GESOLLICITEERD;

OVERWEGENDE DAT DEZE EXCEPTIE MOET WORDEN VERWORPEN;

DAT DEZE BERUST OP DE OPVATTING, DAT VERZOEKSTER STILZWIJGEND ZOU HEBBEN ERKEND DAT ZIJ GEEN AANSPRAAK KON MAKEN OP EEN VASTE AANSTELLING IN HET AMBT DAT ZIJ BEKLEEDDE;

DAT VERZOEKSTER DESTIJDS DE HOOP KON KOESTEREN DAT ZIJ EEN VASTE AANSTELLING ZOU VERKRIJGEN LANGS DE WEG, DIE VERWEERSTER ZELF VOOR HAAR SCHEEN OPEN TE HOUDEN;

DAT ZIJ DERHALVE GEEN ENKELE REDELIJKE GROND HAD OM IN EEN DISCUSSIE TE TREDEN OVER DE RECHTEN, DIE ZIJ EVENTUEEL ZOU KUNNEN ONTLENEN AAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT;

DAT HET DAAROM IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE GOEDE TROUW, HET STILZITTEN VAN VERZOEKSTER ALDUS UIT TE LEGGEN DAT ZIJ BERUSTTE IN DE OPVATTINGEN VAN VERWEERSTER OMTRENT DIT ARTIKEL;

C ) OVERWEGENDE DAT HET RECHT VAN VERZOEKSTER OP TOEPASSING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE IN WEZEN WORDT BEPAALD DOOR DE VRAAG, OF ZIJ BIJ DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT, DERHALVE OP 1 JANUARI 1962, BIJ DE COMMISSIE EEN "VAST AMBT" BEKLEEDDE;

DAT DIT BEGRIP SLECHTS DOELT OP DIE AMBTEN, DIE IN DE BEGROTING VAN DE GEMEENSCHAP UITDRUKKELIJK ALS "VAST" ZIJN VOORZIEN OF OP SOORTGELIJKE WIJZE ZIJN AANGEDUID;

DAT DEZE OPVATTING WORDT BEVESTIGD DOOR ARTIKEL 1 VAN HET STATUUT, BEPALENDE DAT AMBTENAAR IS HIJ, DIE IN EEN VAST AMBT IS AANGESTELD, ZULKS IN TEGENSTELLING MET ONDER MEER DE HULPFUNCTIONARISSEN, VOOR WIE DE "REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN" GELDT;

DAT AAN DEZE OVERWEGINGEN GEEN AFBREUK DOET, DAT VOOR DE INWERKINGTREDING VAN STATUUT EN REGELING DE POSITIE VAN SOMMIGE HULPFUNCTIONARISSEN VAN DE GEMEENSCHAP IN FEITE GEEN NOEMENSWAARDIG VERSCHIL VERTOONDE MET DIE VAN DE AMBTENAREN, DIE OP EEN ZOGENAAMD "CONTRACT VAN BRUSSEL" WAREN AANGESTELD;

DAT TOCH, INDIEN AAN DEZE HULPFUNCTIONARISSEN DE IN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT BEDOELDE RECHTEN HADDEN MOETEN WORDEN TOEGEKEND, ELKE INSTELLING HET AANTAL DOOR DE BEGROTINGSINSTANTIES TOEGEKENDE VASTE AMBTEN AANZIENLIJK HAD KUNNEN EN ZELFS MOETEN UITBREIDEN, ZULKS MET MISKENNING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN BEDOELINGEN VAN GENOEMDE BEGROTINGSINSTANTIES;

OVERWEGENDE DAT TUSSEN PARTIJEN VASTSTAAT, DAT VERZOEKSTER DESTIJDS WAS AANGESTELD ALS HULPFUNCTIONARIS EN DAT HAAR BEZOLDIGING IN DE BEGROTING TEN LASTE VAN HET HOOFDSTUK "HULPFUNCTIONARISSEN" WERD GEBRACHT;

DAT ZIJ DERHALVE TEN TIJDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT NIET EEN "VAST AMBT" BEKLEEDDE;

DAT BIJGEVOLG DIT ONDERDEEL VAN DE CONCLUSIES VAN VERZOEKSTER MOET WORDEN VERWORPEN;

DAT EVENWEL, GELET OP DE HIERBOVEN SUB 1 VERMELDE OVERWEGINGEN, DIENT TE WORDEN BESLIST DAT VERWEERSTER GEHOUDEN IS VERZOEKSTER TE DOEN DEELNEMEN AAN HET VERGELIJKENDE ONDERZOEK, DAT KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1, SUB B, VAN HET STATUUT WORDT UITGESCHREVEN VOOR DE VACATURE, BEDOELD IN DE KENNISGEVING NO . 87;

DAT VERWEERSTER BIJ DIT VERGELIJKENDE ONDERZOEK DE HOUDING, DIE VERZOEKSTER BIJ HET INCIDENT OP 29 OKTOBER 1962 HEEFT AANGENOMEN, NIET TEGEN HAAR ZAL MOGEN LATEN GELDEN;

3 - TEN AANZIEN VAN HET DERDE ONDERDEEL DER CONCLUSIES

OVERWEGENDE DAT DIT ONDERDEEL VERGEZELD GAAT VAN HET VOORBEHOUD "VOOR HET GEVAL HET HOF NIET VAN MENING MOCHT ZIJN DAT HET CONTRACT VAN VERZOEKSTER IN STAND IS GEBLEVEN";

DAT DIT ONDERDEEL BUITEN BEHANDELING KAN BLIJVEN;

4 - TEN AANZIEN VAN HET VIERDE ONDERDEEL DER CONCLUSIES

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET ONDERHAVIGE ARREST VOLLEDIG IN HET GELIJK WORDT GESTELD TEN AANZIEN VAN HET VOORNAAMSTE ONDERDEEL VAN HAAR VORDERING, DOORDAT HET DIENSTVERBAND MET VERWEERSTER WORDT HERSTELD;

DAT DERHALVE DIT ONDERDEEL MOET WORDEN VERWORPEN WEGENS HET ONTBREKEN VAN EEN GENOEGZAAM BELANG;

5 - TEN AANZIEN VAN HET ZESDE ONDERDEEL DER CONCLUSIES

OVERWEGENDE DAT HET HOF REEDS THANS OVER VOLDOENDE GEGEVENS BESCHIKT OM OVER HET GESCHIL TE KUNNEN BESLISSEN, ZODAT ER GEEN GROND MEER BESTAAT VOOR DE IN DIT ONDERDEEL VAN DE CONCLUSIES GEVORDERDE OVERLEGGING VAN STUKKEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE,

1 . A ) VERNIETIGT DE BESCHIKKING VAN VERWEERSTER, WAARBIJ HET CONTRACT VAN VERZOEKSTER NA 31 JANUARI 1963 NIET IS VERLENGD;

B ) VERSTAAT DAT VERZOEKSTER GEACHT MOET WORDEN NOG STEEDS IN DIENST VAN VERWEERSTER TE ZIJN MET INACHTNEMING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN, DIE PER 31 JANUARI 1963 DEEL UITMAAKTEN VAN HET CONTRACT;

C ) VEROORDEELT VERWEERSTER TOT BETALING AAN VERZOEKSTER, MET INACHTNEMING DER SUB B BEDOELDE ARBEIDSVOORWAARDEN, VAN HAAR MAANDELIJKSE BEZOLDIGING SEDERT 1 FEBRUARI 1963, VERMINDERD MET 15 PERCENT GEDURENDE HET TIJDVAK VAN 1 FEBRUARI 1963 TOT DE DAG VAN UITSPRAAK VAN DIT ARREST;

D ) VERSTAAT DAT VERZOEKSTER RECHT HEEFT OP DE ANDERE VOORDELEN WELKE UIT HAAR CONTRACT VOORTVLOEIEN, MET NAME INZAKE SOCIALE VERZEKERING EN MEDISCHE VERZORGING, EEN EN ANDER MET INACHTNEMING DER SUB B BEDOELDE ARBEIDSVOORWAARDEN;

2 . A ) VERWERPT DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING, VERVAT IN DE BRIEF VAN B . M . SMULDERS AAN VERZOEKSTER D.D . 1 MAART 1963, WAARIN AAN VERZOEKSTER IS MEDEGEDEELD DAT ZIJ NIET IN AANMERKING KON KOMEN VOOR DE INTEGRATIEPROCEDURE BEDOELD IN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G .;

B ) VERSTAAT DAT VERWEERSTER GEHOUDEN IS VERZOEKSTER TE DOEN DEELNEMEN AAN HET VERGELIJKENDE ONDERZOEK, DAT KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1, SUB B, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER E.E.G . WORDT UITGESCHREVEN VOOR DE VACATURE, BEDOELD IN DE KENNISGEVING VAN DE COMMISSIE NO . 87;

C ) VERSTAAT DAT VERWEERSTER BIJ DIT VERGELIJKEND ONDERZOEK DE HOUDING, DIE VERZOEKSTER BIJ HET INCIDENT OP 29 OKTOBER 1962 HEEFT AANGENOMEN, NIET TEGEN HAAR ZAL MOGEN LATEN GELDEN;

3 . VERWERPT DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE VERBOD OM GEDURENDE DE MAAND JANUARI 1963 HAAR WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN, ALSMEDE DE VORDERING TOT VEROORDELING VAN VERWEERSTER OM AAN VERZOEKSTER EEN SCHADEVERGOEDING AD . BFR 1 TE BETALEN;

4 . A ) VEROORDEELT VERWEERSTER IN DE PROCESKOSTEN;

B ) VERSTAAT DAT VERWEERSTER DE DOOR HET HOF TER ZAKE VAN DE KOSTENLOZE RECHTSBIJSTAND VOORGESCHOTEN SOM AAN HET HOF ZAL TERUGBETALEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . HET GERECHTELIJKE BEROEP, BEDOELD IN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A ., MOET WORDEN GERICHT TEGEN DE INSTELLING WAARTOE BETROKKENE BEHOORT; DEZE INSTELLING IS BEVOEGD VOOR DE GEMEENSCHAP OP TE TREDEN .

2 . DE PROCEDURE, BEDOELD IN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A . EN ARTIKEL 73 VAN DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN, KAN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN VOORSTADIUM VOOR EEN PROCEDURE BIJ HET HOF, IN ALLE GEVALLEN, WAARIN DAARTOE AANLEIDING BESTAAT, DUS OOK WANNEER HET GESCHIL BETREKKING HEEFT OP DE VRAAG OF EEN AMBTENAAR TERECHT VAN HET AMBTENARENCORPS WORDT UITGESLOTEN .

3 . HET BEGRIP "VAST AMBT" DOELT SLECHTS OP DIE AMBTEN, DIE IN DE BEGROTING VAN DE GEMEENSCHAP UITDRUKKELIJK ALS "VAST" ZIJN VOORZIEN OF OP SOORTGELIJKE WIJZE ZIJN AANGEDUID .

++++

1 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE GEMEENSCHAPPEN - VERWERENDE PARTIJ - BEVOEGDHEID NAMENS DE GEMEENSCHAP TE VERSCHIJNEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 179; STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A ., ART 91 )

2 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE GEMEENSCHAPPEN - VOORSTADIUM VOOR PROCEDURE IN RECHTE - GEBRUIK

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A ., ART . 90; REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN, ART . 73 )

3 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING - VAST AMBT - BEGRIP

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A ., ARTT . 1, 102 )

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE GEDINGEN, BEDOELD IN ARTIKEL 95, PARAGRAAF 1, VAN HET REGLEMENT, DE KOSTEN DOOR DE INSTELLING GEMAAKT TE HAREN LASTE BLIJVEN;

DAT VOLGENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN , VOOR ZOVER ZULKS GEVORDERD IS;

DAT VERZOEKSTER IN CASU EEN VORDERING VAN DEZE STREKKING HEEFT INGEDIEND EN ZIJ TEN AANZIEN VAN HET VOORNAAMSTE ONDERDEEL VAN HAAR VORDERING IN HET GELIJK IS GESTELD;

DAT VERWEERSTER DERHALVE IN DE PROCESKOSTEN DIENT TE WORDEN VEROORDEELD;

DAT VOLGENS ARTIKEL 76, PARAGRAAF 5, VAN HET REGLEMENT IN DE KOSTENBEREKENING HET BEDRAG MOET WORDEN BEPAALD HETWELK AAN DE KAS VAN HET HOF TOEKOMT WEGENS DE GELDEN WELKE TER ZAKE VAN DE KOSTENLOZE PROCEDURE ZIJN BETAALD, ZULKS TEN LASTE VAN DE PARTIJ DIE TOT BETALING VAN DIT BEDRAG IS VEROORDEELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE VERKLARINGEN VAN GETUIGEN;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN OP DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 18-63 :

ESTELLE SCHMITZ, ECHTGENOTE VAN ROLAND WOLLAST,

WONENDE TE BRUSSEL, VAN DEN THORENLAAN 20,

BIJGESTAAN DOOR MR . M . SLUSNY, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, LECTOR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN HUIZE VAN B . SCHMITZ, RUE J . B . ESCH 6, LUXEMBURG,

VERZOEKSTER

TEGEN

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE COMMISSIE, GEVESTIGD TE BRUSSEL,

WELKE OP HAAR BEURT IS VERTEGENWOORDIGD DOOR L . DE LA FONTAINE, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR MR . C . CAMBIER, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

VERWEERSTER

BETREFFENDE ONDER MEER EEN VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM DE "INTEGRATIEPROCEDURE" OP VERZOEKSTER TOE TE PASSEN EN HAAR CONTRACT TE VERLENGEN, SUBSIDIAIR TOT HET VERKRIJGEN VAN SCHADEVERGOEDING,