Home

Arrest van het Hof van 7 juni 1966.

Arrest van het Hof van 7 juni 1966.

A - TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE DAT PARTIJEN DE DOOR DE VIJF ONDERNEMINGEN PROVIDENCE, SAULNES, SAINT-JACQUES, FIVES LILLE-CAIL EN USINOR GELEDEN SCHADE HEBBEN BEREKEND IN VOEGE ALS DOOR HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 9 DECEMBER 1965 BEPAALD;

DAT DERHALVE TERMEN AANWEZIG ZIJN DE HOGE AUTORITEIT TE VEROORDELEN OM WEGENS DOOR HAAR BEGANE DIENSTFOUTEN AAN DIE ONDERNEMINGEN TEN TITEL VAN SCHADEVERGOEDING DE HIERVOOR TEN AANZIEN VAN IEDER HUNNER BEGROTE SCHADEBEDRAGEN TE BETALEN;

DAT EVENWEL DE EIS AAN IEDER DER NEGEN ONDERNEMINGEN MAUBEUGE, FIRMINY, POMPEY, BEAUTOR, ROUEN, CHATILLON-COMMENTRY, PORTER-FRANCE, UNION DES CONSOMMATEURS EN HENNEBONT - DIE GEEN SCHADE HEBBEN GELEDEN - MOET WORDEN ONTZEGD;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE,

VEROORDEELT VERWEERSTER OM TEN TITEL VAN SCHADEVERGOEDING WEGENS EEN DOOR HAAR BEGANE DIENSTFOUT TE BETALEN :

A ) VIERDUIZENDENACHT FRANSE FRANKEN EN 91 CENTIMES ( FFR . 4.008,91 ) AAN DE S.A . FORGES DE LA PROVIDENCE,

B ) DRIEENVIJFTIGHONDERDENACHTENVIJFTIG FRANSE FRANKEN EN 25 CENTIMES ( FFR 5.358,25 ) AAN DE S.A . FORGES DE SAULNES ET GORCY,

C ) NEGENENDERTIGHONDERDENZESENVIJFTIG FRANSE FRANKEN EN 42 CENTIMES ( FFR 3.956,42 ) AAN DE S.A . USINES SAINT-JACQUES ,

D ) DRIEDUIZENDENZEVENTIEN FRANSE FRANKEN EN 12 CENTIMES ( FFR 3.017,12 ) AAN DE S.A . FIVES LILLE-CAIL,

E ) NEGENENDERTIGDUIZENDENVIERHONDERDZESENDERTIG FRANSE FRANKEN ( FFR 39.436,00 ) AAN DE S.A . UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE (" USINOR ");

VERWERPT DE BEROEPEN 31-63, 39-63, 40-63, 41-63, 42-63, 44-63, 45-63, 46-63 EN 51-63 ALS ONGEGROND;

VEROORDEELT VERWEERSTER TOT BETALING VAN VIJFTIEN TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE VAN DE KOSTEN VAN HET GEDING, VOOR ZOVEEL NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN, EN VAN VIJF VIJFTIENDE GEDEELTE VAN DE OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN;

VEROORDEELT DE FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE, DE S.A . ACIERIES ET FORGES DE FIRMINY, DE SOCIETE DES ACIERIES DE POMPEY, DE S.A . DE L'ACIERIE ET DES LAMINOIRS DE BEAUTOR, DE S.A . HAUTS-FOURNEAUX DE ROUEN, DE S.A . FORGES DE CHATILLON, COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS, DE S.A . H.K . PORTER-FRANCE, DE UNION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS METALLURGIQUES ET INDUSTRIELS ET DE SOCIETE D'EXPLOITATION DES FORGES D'HENNEBONT IEDER TOT BETALING VAN DRIE TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE VAN DE KOSTEN VAN HET GEDING VOOR ZOVEEL NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN EN VAN EEN VIJFTIENDE GEDEELTE VAN DE OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN;

VERSTAAT, DAT DE ACHT BIJ 'S HOFS BESCHIKKING D.D . 5 NOVEMBER 1963 IN DE KOSTEN VERWEZEN ONDERNEMINGEN IEDER EEN TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE DER NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN VAN HET GEDING ZULLEN DRAGEN;

VERSTAAT, DAT DE BIJ 'S HOFS BESCHIKKING D.D . 24 SEPTEMBER 1965 VEROORDEELDE ONDERNEMING TWEE TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE VAN DE NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN VAN HET GEDING ALSMEDE EEN VIJFTIENDE GEDEELTE VAN DE KOSTEN DER EXPERTISE ZAL DRAGEN;

WIJST OP HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

DAT IN DE ZAKEN 31-63 ( MAUBEUGE ), 39-63 ( FIRMINY ), 40-63 ( POMPEY ), 41-63 ( BEAUTOR ), 42-63 ) ( ROUEN ), 44-63 ( CHATILLON-COMMENTRY ), 45-63 ( PORTER-FRANCE ), 46-63 ( UNION DES CONSOMMATEURS ) EN 51-63 ( HENNEBONT ) DE EIS MOET WORDEN ONTZEGD, ZODAT VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN MOETEN WORDEN VEROORDEELD;

DAT DAARENTEGEN IN DE ZAKEN 29-63 ( PROVIDENCE ), 36-63 ( SAULNES ), 43-63 ( SAINT-JACQUES ), 47-63 ( FIVES LILLE CAIL ) EN 50-63 ( USINOR ) VERWEERSTER ALS IN HOOFDZAAK IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ MOET WORDEN BESCHOUWD EN DERHALVE IN ALLE IN DIE ZAKEN GEMAAKTE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

OVERWEGENDE DAT DE PROCESKOSTEN IN CASU WAREN OM TE SLAAN IN DIER VOEGE, DAT IEDER DER IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJEN EEN BEPAALD GEDEELTE DAARVAN TE DRAGEN KRIJGT;

OVERWEGENDE DAT VOORTS TERMEN AANWEZIG ZIJN HET KOSTENAANDEEL DAT, INGEVOLGE BESCHIKKINGEN VAN 5 NOVEMBER 1963 EN 24 SEPTEMBER 1965 TEN LASTE MOET WORDEN GEBRACHT VAN DE ONDERNEMINGEN, DIE HUN VERZOEK NIET HANDHAAFDEN EN DIE DERHALVE DE DOOR HEN TOT GENOEMDE DATA GEMAAKTE KOSTEN HEBBEN TE DRAGEN, DEFINITIEF VAST TE STELLEN;

DAT NU DE ACHT IN DE VERORDENING VAN 5 NOVEMBER 1963 BEDOELDE ONDERNEMINGEN HUN VERZOEK HEBBEN INGETROKKEN VOORDAT HET HOF BESLOOT EEN DESKUNDIGE TE BENOEMEN, HET TOTALE KOSTENBEDRAG ZAL MOETEN WORDEN GESPLITST IN TWEE BEDRAGEN, TE WETEN ONDERSCHEIDENLIJK DE KOSTEN VAN HET GEDING MET UITZONDERING VAN DIE DER EXPERTISE EN DE OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN;

1 . HET TOTAAL DER KOSTEN, VOOR ZOVER NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN

OVERWEGENDE DAT HET BILLIJK VOORKOMT DE ACHT IN DE BESCHIKKING VAN 5 NOVEMBER BEDOELDE ONDERNEMINGEN IEDER TE BELASTEN MET EEN DERDE GEDEELTE VAN DE KOSTEN, DIE ZULLEN WORDEN GEBRACHT VOOR REKENING VAN IEDER DER VERZOEKSTERS, WIER VORDERING IN DIT ARREST ZAL WORDEN ONTZEGD EN DE ONDERNEMING CREUSOT, BEDOELD IN DE BESCHIKKING VAN 24 SEPTEMBER 1965, TE VEROORDELEN TOT BETALING VAN TWEE DERDE DIER KOSTEN;

DAT DERHALVE DE KOSTEN, VOOR ZOVER NIET OP DE EXPERTISE GEVALLEN, ZULLEN MOETEN WORDEN GEBRACHT :

A ) VOOR DRIE TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE TEN LASTE VAN IEDER DER VERZOEKSTERS MAUBEUGE, FIRMINY, POMPEY, BEAUTOR, ROUEN, CHATILLON-COMMENTRY, PORTER-FRANCE, UNION DES CONSOMMATEURS EN HENNEBONT;

B ) VOOR VIJFTIEN TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE TEN LASTE VAN VERWEERSTER;

C ) VOOR EEN TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE TEN LASTE VAN IEDER DER ONDERNEMINGEN, BEDOELD IN DE BESCHIKKING VAN 5 NOVEMBER 1965;

D ) VOOR TWEE TWEEENVIJFTIGSTE GEDEELTE TEN LASTE VAN DE ONDERNEMING CREUSOT, BEDOELD IN DE BESCHIKKING VAN 24 SEPTEMBER 1965;

2 . DE OP DE EXPERTISE GEVALLEN KOSTEN

OVERWEGENDE DAT TERMEN AANWEZIG ZIJN OM, VOOR ZOVEEL DE DOOR DE DESKUNDIGE GEMAAKTE VERSCHOTTEN EN DE HEM VERSCHULDIGDE SALARISSEN BETREFT, ER REKENING MEDE TE HOUDEN, DAT VERZOEKSTER CREUSOT HAAR VORDERING NA NEDERLEGGING VAN HET DESKUNDIGENRAPPORT LIET VAREN;

DAT DEZE KOSTEN DERHALVE DIENEN TE WORDEN OMGESLAGEN IN DIER VOEGE, DAT DAARVAN WORDT GEBRACHT :

A ) EEN VIJFTIENDE GEDEELTE TEN LASTE VAN IEDER DER VERZOEKSTERS MAUBEUGE, FIRMINY, POMPEY, BEAUTOR, ROUEN, CHATILLON-COMMENTRY, PORTER-FRANCE, UNION DES CONSOMMATEURS EN HENNEBONT;

B ) VIJF VIJFTIENDE GEDEELTE TEN LASTE VAN VERWEERSTER;

C ) EEN VIJFTIENDE GEDEELTE TEN LASTE VAN VERZOEKSTER CREUSOT, BEDOELD IN DE BESCHIKKING VAN 24 SEPTEMBER 1965;

GEZIEN HET DOOR HET HOF VAN JUSTITIE OP 9 DECEMBER 1965 GEWEZEN ARREST;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD PARTIJEN IN HUN OP 18 MEI 1966 GEHOUDEN PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 40 EN 53 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.G.K.S .;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S .;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME ARTIKEL 69, 2;

++++

IN DE GEVOEGDE ZAKEN :

1 . NO . 29-63 : SOCIETE ANONYME DES LAMINOIRS, HAUTS-FOURNEAUX, FORGES, FONDERIES ET USINES DE LA PROVIDENCE,

GEVESTIGD TE MARCHIENNE-AU-PONT ( BELGIE ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . NOKIN, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER;

2 . NO . 31-63 : SOCIETE ANONYME DE LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE,

GEVESTIGD TE LOUVROIL ( NORD ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR J . A . DE BECO, PRESIDENT-DIRECTEUR;

3 . NO 36-63 : HAUTS-FOURNEAUX ET FORGES DE SAULNES ET GORCY ( VOORHEEN RATY ET CIE ), N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 16E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR R . LABBE, PRESIDENT-DIRECTEUR;

4 . NO . 39-63 : ACIERIES ET FORGES DE FIRMINY, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 9E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VEREFFENAAR M . MACAUX;

5 . NO . 40-63 : SOCIETE DES ACIERIES DE POMPEY, N.V .,

GEVESTIGD TE POMPEY ( MEURTHE-ET-MOSELLE ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR R . DE GUNZBOURG, PRESIDENT-DIRECTEUR;

6 . NO . 41-63 : SOCIETE ANONYME DE L'ACIERIE ET DES LAMINOIRS DE BEAUTOR,

GEVESTIGD TE BEAUTOR ( AISNE ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BUREAU, PRESIDENT-DIRECTEUR;

7 . NO 42-63 : SOCIETE DES HAUTS FOURNEAUX DE ROUEN, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 9E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR P . CELIER, PRESIDENT-DIRECTEUR;

8 . NO . 43-63 : SOCIETE DES USINES SAINT-JACQUES, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 9E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR A . GUILLANTON, PRESIDENT-DIRECTEUR;

9 . NO . 44-63 : COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON, COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 9E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR L . BUREAU, PLAATSVERVANGEND PRESIDENT-DIRECTEUR;

10 . NO . 45-63 : SOCIETE ANONYME H.K . PORTER-FRANCE,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 8E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR J . PILLARD, DIRECTEUR-GENERAAL EN J . VERSANEL, SECRETARIS-GENERAAL;

11 . NO . 46-63 : UNION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS METALLURGIQUES ET INDUSTRIELS, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 8E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . PETIET, PRESIDENT-DIRECTEUR;

12 . NO . 47-63 : SOCIETE FIVES LILLE-CAIL, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 8E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR J . THIBAULT, PRESIDENT-DIRECTEUR;

13 . NO . 50-63 : UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE "USINOR", N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 9E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . BORGEAUD, DIRECTEUR-GENERAAL;

14 . NO . 51-63 : SOCIETE D'EXPLOITATION DES FORGES D'HENNEBONT, N.V .,

GEVESTIGD TE PARIJS ( 8E ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR F . PORTAL, PRESIDENT-DIRECTEUR;

VERZOEKSTERS,

BIJGESTAAN DOOR MR . J . P . ARON, ADVOCAAT BIJ HET GERECHTSHOF TE PARIJS, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN DE CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE, 49, BOULEVARD JOSEPH II,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR DR . I . TELCHINI ALS GEMACHTIGDE EN VOORTS DOOR A . DE LAUBADERE, HOOGLERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE PARIJS, ALS MEDEGEMACHTIGDE,

VERWEERSTER,

DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE HAREN KANTORE TE LUXEMBURG, 2, PLACE DE METZ,

BETREFFENDE VORDERINGEN TOT VERGOEDING OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.G.K.S ., VAN SCHADE GELEDEN ALS GEVOLG VAN EEN DIENSTFOUT, DOOR DE GEMEENSCHAP BEGAAN BIJ DE BEDIENING VAN HET VEREVENINGSMECHANISME TEN AANZIEN VAN INGEVOERD EN DAARMEDE GELIJKGESTELD SCHROOT;