Home

Arrest van het Hof van 7 april 1965.

Arrest van het Hof van 7 april 1965.

I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT DE HOGE AUTORITEIT MET EEN BEROEP OP "MOEILIJKHEDEN OVER DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN BEPAALDE RECHTSOVERWEGINGEN" IN HET OP 7 JULI 1964 IN DE ZAAK 70-63 GEWEZEN ARREST, HET HOF VERZOEKT TE BEPALEN OF AAN DE RECHTSOVERWEGINGEN ONDER PUNT B, 3, VAN HET ARREST "EEN PRINCIPIELE BETEKENIS" TOEKOMT "IN DIE ZIN, DAT ZIJ MEDE GELDEN VOOR ANDERE GEVALLEN DAN HETWELK IN HET DICTUM WERD BERECHT";

DAT VOLGENS DE HOGE AUTORITEIT DE BESLISSENDE RECHTSOVERWEGINGEN WELKE BEPALEND WAREN VOOR HET DICTUM, TOT TWEE TEGENOVERGESTELDE OPVATTINGEN HEBBEN GELEID WAARDOOR EEN MOEILIJKHEID IS GEREZEN IN VERBAND MET HUN INTERPRETATIE;

DAT VOLGENS DE EERSTE OPVATTING AAN DE NIETIGVERKLARING VAN EEN INDIVIDUELE HANDELING, UITGESPROKEN IN EEN BEROEP IN VOLLE OMVANG, SLECHTS EEN RELATIEF GEZAG VAN GEWIJSDE ZOU TOEKOMEN;

DAT VOLGENS DE TWEEDE OPVATTING UIT DE ALGEMENE FORMULERING VAN HET ARREST KAN WORDEN AFGELEID DAT ALLE PERSONEELSLEDEN, WIER INDELING KRACHTENS BIJLAGE I VAN HET OP 1 JANUARI 1962 IN WERKING GETREDEN STATUUT WERD GEWIJZIGD, IN HUN NIEUWE RANG AANSPRAAK KUNNEN MAKEN OP DEZELFDE ANCIENNITEIT ALS ZIJ IN HUN OUDE RANG BEZATEN;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 37 VAN ZIJN STATUUT HET HOF SLECHTS BEVOEGD IS EEN INTERPRETATIE VAN EEN ARREST TE GEVEN, WANNEER ZICH MOEILIJKHEDEN VOORDOEN OVER DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN HET ARREST EN WANNEER HET VERZOEK IS INGEDIEND DOOR EEN DER PARTIJEN OF EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP DIE AANTOONT HIERBIJ BELANG TE HEBBEN;

DAT DE VERZOEKER TOT INTERPRETATIE, WIL HIJ OP GROND VAN GENOEMD ARTIKEL IN ZIJN VERZOEK ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD, ZICH NIET MOET BEROEPEN OP MENINGSVERSCHILLEN OVER DE EVENTUELE GEVOLGEN VAN HET LITIGIEUZE ARREST VOOR OUDERE GEVALLEN DAN HETWELK BIJ BEDOELD ARREST WERD BERECHT, DOCH MOET AANVOEREN DAT DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN HET ARREST IN VERBAND MET HET GEVAL DAT BIJ BEDOELD ARREST WERD BERECHT ONDUIDELIJK ZIJN EN AANLEIDING GEVEN TOT DUBBELZINNIGHEID;

OVERWEGENDE DAT ZULKS HIER NIET HET GEVAL IS;

DAT NIET WORDT BEWEERD DAT HET ARREST, WAARIN UITSLUITEND EEN BESLISSING MOEST WORDEN GEGEVEN OVER DE INDELING VAN VERZOEKER, EEN ONDUIDELIJKHEID ZOU HEBBEN LATEN BESTAAN OVER DE WIJZE WAAROP BEDOELDE AMBTENAAR BEHOORDE TE WORDEN INGEDEELD;

DAT ZULKS NOG WORDT BEVESTIGD DOOR DE VERKLARING VAN VERZOEKER IN DE ZAAK 70-63 DAT HIJ BIJ HET VERZOEK TOT INTERPRETATIE GEEN PERSOONLIJK BELANG HEEFT;

DAT DE HOGE AUTORITEIT MET DE DOOR HAAR GESTELDE VRAAG DUS GEEN NADERE TOELICHTING BEOOGT OP DE DRAAGWIJDTE VAN HET ARREST IN DE ZAAK 70-63, DOCH DE MENING VAN HET HOF WENST TE VERNEMEN OVER DE ALGEMENE VRAAG NAAR DE JURIDISCHE AUTORITEIT VAN ZIJN ARRESTEN;

OVERWEGENDE DAT REEDS OM DEZE REDEN DE IN ARTIKEL 37 VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VERZOEK TOT INTERPRETATIE GESTELDE VOORWAARDEN NIET ZIJN VERVULD;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE,

VERKLAART HET VERZOEK TOT INTERPRETATIE 70-63 BIS NIET ONTVANKELIJK;

VEROORDEELT DE HOGE AUTORITEIT VAN DE E.G.K.S . IN DE KOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

WIL EEN VERZOEKER TOT INTERPRETATIE OP GROND VAN ARTIKEL 37 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S . IN ZIJN VERZOEK ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD, DAN DIENT HIJ ZICH NIET TE BEROEPEN OP MENINGSVERSCHILLEN OVER DE EVENTUELE GEVOLGEN VAN HET LITIGIEUZE ARREST VOOR ANDERE GEVALLEN DAN HETWELK BIJ BEDOELD ARREST WERD BERECHT, DOCH MOET HIJ AANVOEREN DAT DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN HET ARREST ZELF IN VERBAND MET HET GEVAL DAT BIJ BEDOELD ARREST WERD BERECHT, ONDUIDELIJK ZIJN EN AANLEIDING GEVEN TOT DUBBELZINNIGHEID .

++++

HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S . - ARRESTEN - INTERPRETATIE - VOORWERP

( PROTOCOL BETREFFENDE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S ., ART . 37 )

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 32 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S . HET HOF BESLIST OVER DE KOSTEN;

DAT DE HOGE AUTORITEIT IN ALLE KOSTEN MOET WORDEN VEROORDEELD DAAR ZIJ ZONDER GELDIGE REDEN EEN PROCEDURE HEEFT AANGESPANNEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE HOGE AUTORITEIT EN PARTIJEN BIJ HET ARREST 70-63 IN HUN MONDELINGE OPMERKINGEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP ARTIKEL 31 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.G.K.S .

GELET OP DE ARTIKELEN 23 EN 37 VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S .;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GELET OP 'S HOFS ARREST VAN 7 JULI 1964 IN DE ZAAK 70-63;

IN DE ZAAK 70-63 BIS :

HOGE AUTORITEIT VAN DE E.G.K.S .,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . BAEYENS, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN DE HOGE AUTORITEIT TE LUXEMBURG, PLACE DE METZ NO . 2,

VERZOEKSTER,

TEGEN

1 ) UMBERTO COLLOTTI,

HONORAIR HOOFD VAN DE TAALKUNDIGE DIENST VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE TURIJN, VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR MR . F . PROBST, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, AVENUE DE LA LIBERTE NO . 26, TE WIENS KANTORE DOMICILIE WERD GEKOZEN;

2 ) HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN GRIFFIER A . VAN HOUTTE, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, RUE DE LA COTE D'EICH NO . 12,

VERWEERDERS,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT INTERPRETATIE VAN HET DOOR HET HOF VAN JUSTITIE OP 7 JULI 1964 IN DE ZAAK 70-63 GEWEZEN ARREST,