Home

Arrest van het Hof van 9 juni 1964.

Arrest van het Hof van 9 juni 1964.

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS HUN BEROEPEN HEBBEN GERICHT TEGEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP C.Q . TEGEN DE COMMISSIE;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG BEPAALT DAT "HET HOF BEVOEGD IS, UITSPRAAK TE DOEN IN ELK GESCHIL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HAAR PERSONEELSLEDEN, BINNEN DE GRENZEN EN ONDER DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT OF VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING WELKE VOOR HEN TOEPASSELIJK IS";

DAT DE WOORDEN "DE VOORWAARDEN ... VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING", WELKE OP DE AMBTENAREN VAN TOEPASSING IS, NOODZAKELIJKERWIJS INHOUDEN, DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - HETWELK IN FEITE TEGENOVER DE AMBTENAREN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN WERKGEVER UITOEFENT - IN RECHTE KAN OPTREDEN;

DAT IN CASU HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . ZELVE IS;

OVERWEGENDE DAT DEZE OPVATTING STEUN VINDT IN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G .;

DAT TITEL VII : "VERZOEKEN EN BEROEP" AANVANGT MET ARTIKEL 90, WAARIN HET ADMINISTRATIEVE BEROEP WORDT GEREGELD; DAT HET LOGISCH EN GEWENST IS DIT RECHTSMIDDEL AAN TE WENDEN ALVORENS EEN GERECHTELIJK BEROEP AANHANGIG WORDT GEMAAKT;

DAT IEDERE AMBTENAAR ZICH MET EEN ADMINISTRATIEF BEROEP TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN ZIJN INSTELLING KAN WENDEN;

DAT, NU HET TEGENDEEL NIET IS BEPAALD, VOOR HET IN ARTIKEL 91 BEDOELDE GERECHTELIJKE BEROEP DERHALVE DEZELFDE REGELS DIENEN TE GELDEN; DAT DIT TEGEN HETZELFDE GEZAG MOET WORDEN GERICHT;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS TER MOTIVERING VAN DE NOODZAAK DE GEMEENSCHAP IN RECHTE TE BETREKKEN VOORTS HEBBEN GEWEZEN OP DE PLURALITEIT DER INSTELLINGEN EN DE WIJZE WAAROP DE BUDGETTAIRE EN FINANCIELE BEVOEGDHEDEN TUSSEN HEN ZIJN VERDEELD;

OVERWEGENDE DAT HET STATUUT OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 212 VAN HET VERDRAG GEREGELDE PROCEDURE DOOR DE DAARTOE AANGEWEZEN AUTORITEITEN IS AANGENOMEN EN DAT HET VOOR DE INSTELLINGEN VERBINDEND IS;

DAT HIERUIT VOLGT, DAT DE RECHTERLIJKE INTERPRETATIE VAN HET STATUUT EVENEENS VERBINDEND IS VOOR ALLE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP;

OVERWEGENDE DAT HET GEZAG VAN GEWIJSDE NIET TOELAAT, DAT DOOR DE RECHTER VASTGESTELDE RECHTSBETREKKINGEN ANDERMAAL HET VOORWERP VAN HET GEDING VORMEN;

DAT, DAAR DE GEMEENSCHAP EEN ONDEELBAAR GEHEEL VORMT, HET NIET WEL DENKBAAR IS DAT EEN RECHTERLIJKE BESLISSING WELKE TEN OPZICHTE VAN EEN INSTELLING - IN CASU DE COMMISSIE - KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT VERKREGEN, NIET GELIJKE RECHTSKRACHT ZOU BEZITTEN TEN OPZICHTE VAN DE GEMEENSCHAP IN HAAR GEHEEL;

DAT DE BEROEPEN MITSDIEN GEACHT MOETEN WORDEN TEGEN DE COMMISSIE TE ZIJN GERICHT;

DAT OVERIGENS TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID GEEN BEDENKING BESTAAT;

TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS PRIMAIR DE NIETIGVERKLARING VORDEREN VAN HUN AANSTELLING IN RANG A/4;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 102, WAARVAN DE LEDEN 1 TOT 4 VOLLEDIG ZIJN OVERGENOMEN IN BIJLAGE X VAN HET NIEUWE STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S ., BEDOELD WAS OM UNIFORME REGELS TE SCHEPPEN NIET ALLEEN VOOR DEGENEN DIE WAREN AANGESTELD OP GROND VAN EEN ZOGENAAMD CONTRACT VAN BRUSSEL, DOCH, IN BEPAALDE OPZICHTEN, OOK VOOR DE VASTE AMBTENAREN EN ANDEREN, DIE WAREN AANGESTELD KRACHTENS HET VROEGERE STATUUT VAN DE E.G.K.S .;

DAT EEN VAN DEZE ALGEMENE REGELS DAARIN BESTAAT, DAT ALLE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DIE IN VASTE DIENST WORDEN BENOEMD, DE POSITIE BEHOUDEN, DIE ZIJ V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT HADDEN VERKREGEN ( BEHOUDENS HET BIJZONDERE GEVAL BEDOELD IN LID 2 ), ZULKS MET DIEN VERSTANDE DAT DE RANG EN SALARISTRAP DIE ZIJ TEVOREN UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND HADDEN BEREIKT MIN OF MEER AUTOMATISCH WORDEN OVERGEBRACHT OP DE TABEL VAN ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT;

DAT, VOOR DE INWERKINGTREDING VAN HET NIEUWE STATUUT, DE AMBTENAREN, DIE VOLGENS HET ZOGENAAMDE STELSEL VAN BRUSSEL WAREN BENOEMD, BIJ GEBREKE VAN EEN STATUUT WAARIN HUN RECHTSPOSITIE WAS GEREGELD SLECHTS KONDEN WORDEN AANGESTELD NAAR ANALOGIE VAN HET SYSTEEM DAT GOLD VOOR DE E.G.K.S .;

DAT DERHALVE DE STELLING GEWETTIGD IS, DAT ARTIKEL 102 DE POSITIE VAN DEZE AMBTENAREN OP HET OOG HEEFT, WAAR HET SPREEKT OVER DE "STILZWIJGEND VERKREGEN" RANG EN SALARISTRAP, NAMELIJK DIE WELKE STILZWIJGEND WAREN TOEGEKEND NAAR ANALOGIE VAN HET SYSTEEM DAT GOLD VOOR DE E.G.K.S .;

DAT BEDOELD ARTIKEL, DAT HANDELT OVER DE VASTE AANSTELLING DER AMBTENAREN, SLECHTS DE VROEGERE RANG EN SALARISTRAP ALS UITGANGSPUNT NEEMT;

DAT DE ADMINISTRATIE BIJ HET VERRICHTEN VAN BENOEMINGEN IN VASTE DIENST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 102 - IN DEZE EERSTE FASE VAN DE INTEGRATIE DER AMBTENAREN IN HET STATUTAIRE SYSTEEM - NIET VERPLICHT IS REKENING TE HOUDEN MET EVENTUELE VERSCHILLEN TUSSEN DE RANG, DIE HIERBIJ AAN ELKE AMBTENAAR WORDT TOEBEDEELD, EN DE RANG DIE - VOLGENS BIJLAGE I VAN HET STATUUT EN DE OMSCHRIJVING BEDOELD IN ARTIKEL 5, LAATSTE LID - OVEREENSTEMT MET ZIJN AMBT;

DAT DERHALVE DE LITIGIEUZE BESCHIKKING NIET KAN WORDEN BESTREDEN MET DE STELLING, DAT VERZOEKERS IN DEZELFDE RANG EN SALARISTRAP ZIJN AANGESTELD, DIE HUN V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT STILZWIJGEND WAREN TOEGEKEND;

DAT DERHALVE DE BEROEPEN, WAARMEDE VERZOEKSTERS OP DEZE GROND DE VERNIETIGING BEOGEN VAN DE BESCHIKKING WAARBIJ ZIJ IN VASTE DIENST ZIJN AANGESTELD, MOETEN WORDEN VERWORPEN;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT ELKE AMBTENAAR, DIE NA AFLOOP VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE EEN AMBT BLIJFT BEKLEDEN WAARBIJ VOLGENS HET NIEUWE STATUUT EEN HOGERE RANG BEHOORT DAN DIE , WELKE HEM OP GROND VAN ARTIKEL 102 IS TOEGEKEND, RECHT HEEFT OP WIJZIGING VAN ZIJN POSITIE, OVEREENKOMSTIG HET IN BIJLAGE I NEERGELEGDE BEGINSEL, DAT ER VERBAND BEHOORT TE BESTAAN TUSSEN WERKZAAMHEDEN EN RANGEN;

DAT VERZOEKERS BIJ BRIEVEN D.D . ONDERSCHEIDENLIJK 2 EN 4 APRIL 1963 HEBBEN GEVRAAGD OM HERINDELING IN RANG A/3 MET INGANG VAN 1 JANUARI 1962;

DAT TEN PROCESSE VASTSTAAT, DAT VERZOEKERS DE FUNCTIE VAN AFDELINGSHOOFD UITOEFENDEN EN DAT ZIJ OOK ALS ZODANIG WERDEN BEHANDELD;

DAT IN DE NIEUWE STATUTEN VOOR DE AMBTENAREN DER DRIE GEMEENSCHAPPEN AAN DEZE FUNCTIE INDERDAAD SLECHTS DE LOOPBAAN VAN "AFDELINGSHOOFD" BEANTWOORDT, WELKE UITSLUITEND BEPERKT BLIJFT TOT DE RANG A/3;

DAT TROUWENS DE DOOR VERZOEKERS GELEIDE ADMINISTRATIEVE EENHEDEN DOOR DE COMMISSIE ZELF ALS "AFDELINGEN" ZIJN GEKWALIFICEERD;

DAT, NU DE COMMISSIE DE OMSCHRIJVING DER AMBTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN HET STATUUT NIET TIJDIG HEEFT VASTGESTELD, ZULKS GEEN BELETSEL KON ZIJN OM VERZOEKERS DE RANG A/3 TOE TE KENNEN;

DAT VOLGENS BIJLAGE I, WAARIN DE RAAD RICHTLIJNEN HEEFT GEGEVEN VOOR DE UITWERKING VAN BEDOELDE OMSCHRIJVING, DIT DE RANG IS DIE TOEKOMT AAN EEN AFDELINGSHOOFD, EN WEL VANAF DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT;

DAT VERZOEKERS BIJGEVOLG OP GROND VAN HET STATUUT, DAT OP HEN IS TOEGEPAST, RECHT HEBBEN OP AANSTELLING IN DE RANG A/3, WELKE OVEREENSTEMT MET HUN AMBT, EN WEL VANAF DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT;

OVERWEGENDE DAT, NU DE PRIMAIRE VORDERINGEN VAN VERZOEKERS GEGROND ZIJN, DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING NIET KAN SLAGEN;

OVERWEGENDE DAT DE ZAAK DIENT TE WORDEN TERUGGEWEZEN NAAR DE COMMISSIE VOOR HET NEMEN VAN MAATREGELEN, WELKE TER UITVOERING VAN DIT ARREST NODIG ZIJN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER )

RECHTDOENDE,

VERNIETIGT DE BESCHIKKING VAN 21 MEI 1963, WAARBIJ DE COMMISSIE HEEFT GEWEIGERD VERZOEKER REYNIER ( ZAAK 79-63 ) EN VERZOEKER ERBA ( ZAAK 82-63 ) OPNIEUW IN TE DELEN;

WIJST DE ONDERHAVIGE ZAKEN TERUG NAAR DE COMMISSIE;

VEROORDEELT VERWEERSTER IN DE KOSTEN VAN DE ONDERHAVIGE ZAKEN EN VAN DE ZAKEN 98 EN 99-63, DE KOSTEN VAN DE PROCEDURES IN KORT GEDING DAARONDER BEGREPEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . UIT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ALSMEDE UIT DE ARTT . 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN BLIJKT , DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, HETWELK IN FEITE TEGENOVER DE AMBTENAREN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN WERKGEVER UITOEFENT, BEVOEGD IS IN RECHTE OP TE TREDEN IN GEDINGEN TUSSEN DE AMBTENAREN EN DE ADMINISTRATIE .

2 . HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN IS OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 212 VAN HET VERDRAG GEREGELDE PROCEDURE DOOR DE DAARTOE AANGEWEZEN AUTORITEITEN AANGENOMEN EN IS VERBINDEND VOOR DE INSTELLINGEN .

HIERUIT VOLGT, DAT DE RECHTERLIJKE INTERPRETATIE VAN HET STATUUT EVENEENS VERBINDEND IS VOOR ALLE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP .

3 . DAAR DE GEMEENSCHAP EEN ONDEELBAAR GEHEEL VORMT, IS HET NIET WEL DENKBAAR DAT EEN RECHTERLIJKE BESLISSING WELKE TEN OPZICHTE VAN EEN INSTELLING KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT VERKREGEN, NIET GELIJKE RECHTSKRACHT ZOU BEZITTEN TEN OPZICHTE VAN DE GEMEENSCHAP IN HAAR GEHEEL .

4 . BIJ DE TOEPASSING VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.E.G . OP DE AMBTENAREN, WORDEN DEZE VOLGENS ARTIKEL 102, LID 1, VAN DIT STATUUT AANGESTELD IN DEZELFDE RANG EN SALARISTRAP, DIE HUN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT STILZWIJGEND WAREN TOEGEKEND, WAARBIJ DE ADMINISTRATIE - IN DEZE EERSTE FASE VAN DE "INTEGRATIE" DER AMBTENAREN - NIET VERPLICHT IS REKENING TE HOUDEN MET EVENTUELE VERSCHILLEN TUSSEN DEZE RANG EN DE RANG DIE OVEREENSTEMT MET HUN AMBT OP GROND VAN DE DAARBIJ BEHORENDE WERKZAAMHEDEN .

5 . ELKE AMBTENAAR, DIE NA AFLOOP VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE EEN AMBT BLIJFT BEKLEDEN WAARBIJ, OP GROND VAN DE WERKZAAMHEDEN DIE DAARMEDE ZIJN VERBONDEN, VOLGENS HET NIEUWE STATUUT EEN HOGERE RANG BEHOORT DAN DIE, WELKE HEM OP GROND VAN ARTIKEL 102 IS TOEGEKEND, HEEFT RECHT OP WIJZIGING VAN ZIJN POSITIE, OVEREENKOMSTIG HET IN BIJLAGE I NEERGELEGDE BEGINSEL, DAT ER VERBAND BEHOORT TE BESTAAN TUSSEN WERKZAAMHEDEN EN RANGEN .

*/663J0020 /

++++

1 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - AANDUIDING VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE VORDERING IS GERICHT - HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - BEVOEGDHEID IN RECHTE OP TE TREDEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 179, STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G ., ARTT . 90, 91 )

2 . AMBTENAREN - STATUUT - RECHTERLIJKE INTERPRETATIE VERBINDEND VOOR ALLE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 212 )

3 . PROCEDURE - RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - GEZAG VAN GEWIJSDE TEN OPZICHTE VAN VERWEERSTER - GELIJK GEZAG TEN AANZIEN VAN DE GEMEENSCHAP

4 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING - TOE TE KENNEN RANG - DE DAARBIJ VERKREGEN RANG

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G ., ART . 102, LID 1 )

5 . AMBTENAREN - VERPLICHTE OVEREENSTEMMING TUSSEN RANG EN AMBT NA AFLOOP VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G ., ART . 102, BIJLAGE 1 )

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER TEN AANZIEN VAN DE HOOFDVORDERING IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

DAT ZIJ DERHALVE KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE KOSTEN DER ONDERHAVIGE INSTANTIE DIENT TE WORDEN VERWEZEN;

OVERWEGENDE DAT DE BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN IN DE ZAKEN 98 EN 99-63 EN IN DE PROCEDURE IN KORT GEDING IN DEZE ZAKEN, BIJ BESCHIKKINGEN VAN 12 MAART 1964 VAN DE TWEEDE KAMER TOT HET ONDERHAVIGE ARREST IS AANGEHOUDEN;

DAT J . REYNIER EN P . ERBA IN DEZE ZAKEN AFSTAND VAN INSTANTIE HEBBEN GEDAAN;

DAT DEZE AFSTAND GERECHTVAARDIGD WERD DOOR DE HOUDING VAN VERWEERSTER, DIE TER ZITTING VAN 11 NOVEMBER 1963 BIJ DE PLEIDOOIEN IN KORT GEDING HEEFT VERKLAARD DAT ZIJ, INDIEN DE BEROEPEN 79 EN 82-63 ZOUDEN SLAGEN, VERZOEKERS MET INGANG VAN 1 JANUARI 1962 IN RANG A/3 ZOU INDELEN;

DAT, INDIEN DEZE VERKLARING EERDER WARE GEDAAN, DE GEDINGEN 98 EN 99-63 ONNODIG ZOUDEN ZIJN GEWEEST;

DAT DERHALVE DE KOSTEN GEVALLEN OP DE ZAKEN 98 EN 99-63 EN OP DE PROCEDURES IN KORT GEDING 98-63 R EN 99-63 R KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 4, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING TEN LASTE VAN VERWEERSTER MOETEN WORDEN GEBRACHT;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME OP DESZELFS ARTIKEL 179 ;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME OP DE ARTIKELEN 5, 66, 90, 91, 102 EN BIJLAGE I;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET BIJZONDER OP ARTIKEL 69;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 79-63 EN 82-63 :

JEAN REYNIER EN PIERO ERBA,

AMBTENAREN BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR MR . M . SLUSNY, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . ARENDT, ADVOCAAT EN PROCUREUR, RUE WILLY GOERGEN 6 TE LUXEMBURG,

VERZOEKERS

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR MR . L . DE LA FONTAINE, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, PLACE DE METZ 2 TE LUXEMBURG,

VERWEERSTER

BETREFFENDE :

1 ) EEN PRIMAIRE VORDERING STREKKENDE TOT :

- NIETIGVERKLARING VAN HUN AANSTELLING IN RANG A/4 EN VAN DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE VAN 21 MEI 1963 OP HUN VERZOEK TOT HERINDELING IN RANG A/3,

- VEROORDELING VAN DE COMMISSIE OM VERZOEKERS IN RANG A/3 IN TE DELEN,

- VEROORDELING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP IN DE PROCESKOSTEN;

2 ) EEN SUBSIDIAIRE VORDERING STREKKENDE TOT VEROORDELING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP TOT BETALING ENER SCHADEVERGOEDING;