Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 1 juli 1964.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 1 juli 1964.

A - AANDUIDING VAN DE PARTIJ TEGEN WIE HET BEROEP IS GERICHT

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP IS GERICHT TEGEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, C.Q . TEGEN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

DAT VERWEERSTER TEGENWERPT, DAT DE INSTELLINGEN NIET EEN VAN DIE VAN DE GEMEENSCHAP AFGESCHEIDEN RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZITTEN EN DAT VERZOEKER HET BEROEP DERHALVE ALLEEN TEGEN DE COMMISSIE HAD DIENEN TE RICHTEN;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG BEPAALT : "HET HOF VAN JUSTITIE IS BEVOEGD, UITSPRAAK TE DOEN IN ELK GESCHIL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HAAR PERSONEELSLEDEN, BINNEN DE GRENZEN EN ONDER DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT OF VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING WELKE VOOR HEN TOEPASSELIJK IS";

DAT DE WOORDEN "DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT" NOODZAKELIJKERWIJS INHOUDEN, DAT DE INSTELLING, ALS TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG, IN RECHTE KAN OPTREDEN IN DE GESCHILLEN TUSSEN HAAR EN HAAR PERSONEEL;

DAT TOCH ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . - HIERNA TE NOEMEN HET STATUUT - WAARBIJ HET ADMINISTRATIEVE BEROEP VAN DE AMBTENAREN WORDT GEREGELD, BEPAALT DAT DIT BEROEP - HETWELK AAN EEN GEDING VOOR DE RECHTER VOORAFGAAT - GERICHT MOET WORDEN TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN HUN INSTELLING; DAT VOOR HET IN ARTIKEL 91 BEDOELDE GERECHTELIJKE BEROEP DEZELFDE REGELS DIENEN TE GELDEN; DAT DIT TEGEN DEZELFDE INSTELLING MOET WORDEN GERICHT;

DAT HET BEROEP DERHALVE GEACHT MOET WORDEN TE ZIJN GERICHT TEGEN DE COMMISSIE VAN DE E.E.G ., DAAR DE BESTREDEN BESCHIKKING AFKOMSTIG IS VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN DEZE INSTELLING;

B - TEN AANZIEN VAN DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN DE EERSTE PLAATS DE NIETIGVERKLARING VORDERT, ZOWEL VAN DE TE ZIJNEN AANZIEN GEVOLGDE INTEGRATIEPROCEDURE ALS VAN HET HEM BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963 MEDEGEDEELDE ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE ;

DAT VERWEERSTER STELT, DAT DEZE VORDERING NIET ONTVANKELIJK IS, DAAR ZIJ NIET IS GERICHT TEGEN EEN BESCHIKKING;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT DE GESCHILLEN "TUSSEN EEN DER GEMEENSCHAPPEN EN EEN PERSOON WAAROP DIT STATUUT VAN TOEPASSING IS" BETREKKING HEBBEN OP "DE WETTIGHEID VAN EEN VOOR DEZE PERSOON BEZWAREND BESLUIT";

DAT SLECHTS DIE BESCHIKKINGEN ALS BEZWARENDE BESLUITEN KUNNEN WORDEN BESCHOUWD, DIE RECHTSTREEKSE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE RECHTSPOSITIE VAN DE AMBTENAREN;

DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL DE INTEGRATIEPROCEDURE, DIE BESTAAT IN EEN REEKS HANDELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE AANGEVALLEN ONTSLAGBESCHIKKING, GEEN BEZWAREND BESLUIT IS;

DAT, WAT HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE BETREFT, KAN WORDEN OPGEMERKT DAT, ZELFS WANNEER DE COMMISSIE EEN ONGUNSTIG ADVIES UITBRENGT, DE AMBTENAAR DE RECHTSTREEKSE GEVOLGEN HIERVAN EERST ONDERVINDT, WANNEER HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TE ZIJNEN OPZICHTE EEN BESCHIKKING GEEFT;

DAT HET ADVIES WELISWAAR KRACHTENS ARTIKEL 102, LID 1, VAN HET STATUUT DE VOORNAAMSTE GRONDSLAG VORMT VAN DE BESCHIKKING VAN GENOEMD GEZAG EN DIT GEZAG BINDT, DOCH DAT HET UITSLUITEND VOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG IS BESTEMD, TERWIJL VOLGENS ARTIKEL 25, LID 1, VAN HET STATUUT ELKE INDIVIDUELE BESCHIKKING ONVERWIJLD SCHRIFTELIJK TER KENNIS VAN DE BETROKKEN AMBTENAAR MOET WORDEN GEBRACHT;

DAT HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE DERHALVE UIT HET OOGPUNT VAN HET BEROEP EX ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT GEEN ADMINISTRATIEVE BESCHIKKING IS, DIE LOSSTAAT VAN HET BESLUIT VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG;

DAT OP AL DEZE GRONDEN DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE EN VAN MEERGENOEMD ADVIES, VOORZOVER DEZE LOS WORDEN GEZIEN VAN DE BESTREDEN ONTSLAGBESCHIKKING, NIET ONTVANKELIJK IS;

DAT DE GRONDEN, WAAROP VERZOEKER DEZE VORDERING DOET STEUNEN, ECHTER WEL KUNNEN WORDEN AANGEVOERD TEGEN DE BESCHIKKING ZELF;

2 ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER CONCLUDEERT TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963 BETEKENDE ONTSLAGBESCHIKKING;

DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE VORDERING DOOR VERWEERSTER NIET WORDT BETWIST EN GEEN AANLEIDING GEEFT TOT OPMERKINGEN AMBTSHALVE;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS VORDERT, DAT DE COMMISSIE DE INTEGRATIEPROCEDURE OPNIEUW OP HEM ZAL TOEPASSEN, NA TE HEBBEN VOLDAAN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 5, IN FINE, EN ARTIKEL 110 VAN HET STATUUT;

DAT VERWEERSTER ZICH OP NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE VORDERING BEROEPT EN DAARTOE AANVOERT, DAT HET HOF IN HET GEVAL VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - ALS DOOR VERZOEKER INGESTELD - NIET BEVOEGD IS DERGELIJKE MAATREGELEN TE GELASTEN;

OVERWEGENDE DAT HET HOF VAN JUSTITIE VOLGENS ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT VOLLEDIGE RECHTSMACHT HEEFT IN DE IN HET STATUUT GENOEMDE GESCHILLEN EN BIJ GESCHILLEN VAN GELDELIJKE AARD TUSSEN EEN DER GEMEENSCHAPPEN EN HAAR PERSONEEL;

DAT, HOEWEL HET HOF OOK IN EEN DERGELIJK GEVAL DE ADMINISTRATIE GEEN OPDRACHTEN KAN GEVEN, DE HEROPENING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE NIETTEMIN ALS EEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ARREST MOET WORDEN BESCHOUWD, INDIEN DE VORDERING ZOU WORDEN TOEGEWEZEN;

TEN PRINCIPALE

SCHENDING VAN ARTIKEL 110 VAN HET STATUUT

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER AANVOERT, DAT DE INTEGRATIEPROCEDURE VAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT IN CASU IS TOEGEPAST ZONDER DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 110, LID 1, TER ZAKE VAN DEZE PROCEDURE ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN WAREN VASTGESTELD, HETGEEN NAAR ZIJN MENING TOT GEVOLG HEEFT DAT DE LITIGIEUZE BESCHIKKING, DIE NA AFLOOP VAN DE PROCEDURE IS GEGEVEN, ONREGELMATIG IS;

OVERWEGENDE DAT DE UITVOERINGSBEPALINGEN, WAAROVER ARTIKEL 110 HANDELT, VAN "ALGEMENE" AARD ZIJN;

DAT DEZE MAATREGELEN DERHALVE SLECHTS BEHOEVEN TE WORDEN GETROFFEN TER UITVOERING VAN DIE BEPALINGEN VAN HET STATUUT, DIE NIET VOLDOENDE DUIDELIJK ZIJN EN DIE VOORTS BESTEMD ZIJN OM BLIJVEND VAN KRACHT TE ZIJN;

DAT, DAARGELATEN DE VRAAG OF ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT VOLDOENDE DUIDELIJK IS OM RECHTSTREEKS TE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST, ONBETWIST VASTSTAAT, DAT HET SLECHTS GEDURENDE ZEKERE TIJD EEN BEPERKT AANTAL GEVALLEN BEOOGT TE REGELEN;

DAT, DAAR HET HIER EEN OVERGANGSBEPALING BETREFT, DE TER UITVOERING VAN DIT ARTIKEL GETROFFEN MAATREGELEN NIET VAN ALGEMENE AARD KUNNEN ZIJN;

DAT DERHALVE DE VERORDENINGEN, DIE DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . OP 13 DECEMBER 1961 EN 9 MAART 1962 TER UITVOERING VAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT HEEFT VASTGESTELD, BIJZONDERE UITVOERINGSMAATREGELEN ZIJN, DIE NIET MET DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 110 MOGEN WORDEN VERWARD, ZODAT BIJ DE UITVAARDIGING VAN DEZE VERORDENINGEN DE VOORSCHRIFTEN VAN LAATSTGENOEMD ARTIKEL NIET BEHOEFDEN TE WORDEN GEVOLGD EN KENNISGEVING AAN HET PERSONEEL NIET NODIG WAS;

DAT DIT MIDDEL DUS NIET GEGROND IS;

SCHENDING VAN ARTIKEL 5, IN FINE, VAN HET STATUUT

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT, DAT DE INTEGRATIEPROCEDURE OP HEM IS TOEGEPAST ZONDER DAT DE OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN, BEDOELD IN ARTIKEL 5, IN FINE, VAN HET STATUUT, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 110 WAS VASTGESTELD, EN DAT DEZE ONREGELMATIGHEID DE NIETIGHEID MEEBRENGT VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING, WAARBIJ ZIJN ARBEIDSCONTRACT IS OPGEZEGD;

OVERWEGENDE DAT DE OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN BEDOELD IS ALS MIDDEL OM DE RANGINDELING DER AMBTENAREN OP GROND VAN BIJLAGE I VAN HET STATUUT MOGELIJK TE MAKEN EN SNELLER TE DOEN VERLOPEN; DAT ZIJ DERHALVE NIET KAN WORDEN GEACHT, VOOR DE UITVOERING VAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT RECHTENS ONMISBAAR TE ZIJN;

DAT BOVENDIEN, DAAR HET OMSCHRIJVEN DER VERSCHILLENDE AMBTEN EEN MOEILIJKE EN TIJDROVENDE TAAK IS EN DAAR ELKE INSTELLING HET NIEUWE STATUUT ZO SPOEDIG MOGELIJK OP HAAR AMBTENAREN DIENDE TOE TE PASSEN, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING OP DIT PUNT REGELMATIG IS;

SCHENDING VAN ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT

1 ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT, DAT DE INTEGRATIECOMMISSIE AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG EEN ONGELDIG ADVIES HEEFT UITGEBRACHT; DAT NAMELIJK DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE NIET VOLDEED AAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 101, LID 1, AANGEZIEN EEN VAN HAAR LEDEN, L . DE LA FONTAINE, DESTIJDS HET AMBT VAN JURIDISCH ADVISEUR BEKLEEDDE EN GEEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE ( DES FONCTIONS DE DIRECTION ) VERVULDE;

OVERWEGENDE DAT LA FONTAINE WAS INGEDEELD IN DE RANG A/2 , DIE VOLGENS BIJLAGE I VAN HET STATUUT BEHOORT BIJ DE "STANDAARDFUNCTIE" DIRECTEUR; DAT VOLGENS DE DOOR DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . OPGESTELDE EN DOOR HET VOORLOPIGE COMITE VOOR HET STATUUT GOEDGEKEURDE OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN DE FUNCTIE VAN EEN JURIDISCH ADVISEUR, DIE IS INGEDEELD IN DE RANG A/2, OVEREENKOMT MET DIE VAN DIRECTEUR;

DAT BIJGEVOLG ARTIKEL 102, LID 1, VAN HET STATUUT NIET IS GESCHONDEN DOORDAT LA FONTAINE DEEL UITMAAKTE VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE, ZODAT DIT MIDDEL NIET GEGROND IS;

2 ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS AANVOERT, DAT DE INTEGRATIECOMMISSIE HAAR ADVIES HEEFT GEBASEERD OP BEOORDELINGSRAPPORTEN DIE, DAAR VOORAF VASTGESTELDE, ALGEMENE REGELS VOOR DE OPSTELLING VAN DEZE BEOORDELINGEN ONTBRAKEN, EEN SUBJECTIEF KARAKTER DROEGEN EN NIET BETREKKING HADDEN OP FEITEN, WAARTEGEN EVENTUEEL TEGENBEWIJS KON WORDEN GELEVERD;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 102, LID 1, LAATSTE ALINEA, VAN HET STATUUT BEPAALT, DAT DE INTEGRATIECOMMISSIE HAAR ADVIES UITBRENGT "OP GROND VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST", DAT IS OPGESTELD DOOR DE CHEFS VAN DE AMBTENAAR;

DAT EEN DERGELIJK RAPPORT, DAT TEN DOEL HEEFT EEN OORDEEL TE GEVEN OVER DE PROFESSIONELE KWALITEITEN VAN EEN AMBTENAAR, UITERAARD DE SUBJECTIEVE MENING WEERGEEFT VAN DEGENEN, DIE TOT TAAK HEBBEN HET RAPPORT OP TE STELLEN;

DAT, OOK AL WAREN VOOR DE OPSTELLING VAN DIT RAPPORT VOORAF ALGEMENE REGELS VASTGESTELD, DEZE REGELS SLECHTS DE FORMELE OMLIJSTING ZOUDEN VORMEN VOOR DE DOOR IEDERE BEOORDELAAR IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS EN VOOR DE DAAROP GEBASEERDE SUBJECTIEVE BEOORDELINGEN;

DAT OVERIGENS DE INTEGRATIECOMMISSIE DIT RAPPORT WELISWAAR ALS GRONDSLAG NEEMT, DOCH NIET AAN DE CONCRETE FEITEN MAG VOORBIJZIEN ALVORENS HAAR ADVIES OP TE STELLEN;

DAT DIT MIDDEL NIET GEGROND IS;

SCHENDING VAN ARTIKEL 25, LID 1, VAN HET STATUUT

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT, DAT HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE ONGELDIG IS, ZIJNDE NIET NAAR BEHOREN MET REDENEN OMKLEED;

OVERWEGENDE DAT, GELIJK HIERBOVEN REEDS IS GESTELD, DE GRIEVEN, DIE TEGEN EEN DERGELIJK ADVIES WORDEN AANGEVOERD, SLECHTS ONTVANKELIJK ZIJN VOOR ZOVER ZIJ BETREKKING HEBBEN OP DE BESCHIKKING DIE ERUIT VOORTVLOEIT; DAT DIT MIDDEL DERHALVE DOOR HET HOF MOET WORDEN ONDERZOCHT UIT HET OOGPUNT VAN DE GENOEMDE BESCHIKKING;

OVERWEGENDE DAT DE INTEGRATIECOMMISSIE IN HAAR RAPPORT NO . 11 VAN 13 JULI 1962 VERKLAART, DAT ZIJ HAAR ONGUNSTIGE ADVIES OVER DE VASTE AANSTELLING VAN VERZOEKER HEEFT UITGEBRACHT "NA KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST VAN R . DE GREEF ..., NA ALLE BENODIGDE INLICHTINGEN TE HEBBEN INGEWONNEN EN NA DE BETROKKEN AMBTENAAR ZELF TE HEBBEN GEHOORD";

DAT ZIJ VOORTS IN HAAR RAPPORT DE GRONDEN NOEMT WAAROP HAAR ONGUNSTIGE OORDEEL BERUST, NL . HET ONTBREKEN BIJ VERZOEKER "VAN VOLDOENDE PLICHTSBESEF" EN "VAN DE VOOR ZIJN WERK ALS BODE BENODIGDE NAUWGEZETHEID";

DAT DERHALVE KAN WORDEN VASTGESTELD, DAT HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE VOLDOENDE MET REDENEN IS OMKLEED DOOR DE VERWIJZING NAAR DE INLICHTINGEN, DIE DE COMMISSIE HEEFT GEBRUIKT, EN NAAR DE GRONDEN DIE ZIJ BIJ HET UITBRENGEN VAN HAAR ADVIES IN AANMERKING HEEFT GENOMEN;

DAT DE TEKST VAN HET ADVIES, TEZAMEN MET DE BESCHIKKING VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG WAARBIJ ZIJN ARBEIDSCONTRACT IS OPGEZEGD, AAN VERZOEKER ZIJN MEDEGEDEELD BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963;

DAT DE BESCHIKKING DERHALVE NAAR BEHOREN MET REDENEN IS OMKLEED;

SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERZOEKER OM ZICH TE VERDEDIGEN; SCHENDING VAN ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VERVOLGENS AANVOERT, DAT HET BEOORDELINGSRAPPORT INZAKE ZIJN BEKWAAMHEID, PRESTATIES EN GEDRAG IN DE DIENST, DAT BETREKKELIJK GUNSTIG WAS, NORMAAL GESPROKEN TOT ZIJN AANSTELLING IN VASTE DIENST HAD BEHOREN TE LEIDEN;

DAT HIJ HIERUIT AFLEIDT DAT DE BESCHIKKING, WAARBIJ ZIJN ARBEIDSCONTRACT IS OPGEZEGD, ONREGELMATIG IS, TEMEER DAAR DE INTEGRATIECOMMISSIE, ALVORENS HAAR AFWIJKEND ADVIES TE GEVEN, HEM ALLE GEGEVENS HAD BEHOREN MEDE TE DELEN, WAAROP HET BERUSTTE, EN HEM IN STAAT HAD BEHOREN TE STELLEN EVENTUEEL TEGENARGUMENTEN AAN TE VOEREN, EEN EN ANDER MET INACHTNEMING VAN HET RECHT VAN DE AMBTENAAR OM ZICH TE VERDEDIGEN EN MET EERBIEDIGING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN DES RECHTS;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 102, LID 1, LAATSTE ALINEA , VAN HET STATUUT DE COMMISSIE HAAR ADVIES AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG UITBRENGT "OP GROND VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST, OPGEMAAKT DOOR DE CHEFS VAN DE PERSONEELSLEDEN ...";

DAT HET RAPPORT VAN ZIJN CHEFS OVER DE PROFESSIONELE KWALITEITEN VAN VERZOEKER, DAT AAN DE INTEGRATIECOMMISSIE IS OVERGELEGD, HEM BESCHRIJFT ALS EEN MIDDELMATIG AMBTENAAR ; DAT, HOEWEL SOMMIGE VAN ZIJN EIGENSCHAPPEN "ONVOLDOENDE, VOOR VERBETERING VATBAAR" WORDEN GENOEMD, VERZOEKER NIETTEMIN WORDT GEACHT "GESCHIKT VOOR DE FUNCTIE WAARIN HIJ IS TEWERKGESTELD";

DAT DE INTEGRATIECOMMISSIE, NIETTEGENSTAANDE DIT RAPPORT, EEN NEGATIEF ADVIES HEEFT UITGEBRACHT OVER DE GESCHIKTHEID VAN VERZOEKER OM DEZE FUNCTIE TE VERVULLEN;

DAT KRACHTENS ARTIKEL 102, LID 1, SUB B, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EEN NEGATIEF ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG BINDT; DAT DE COMMISSIE, ALVORENS EEN DERGELIJK ADVIES UIT TE BRENGEN, DE BETROKKENE DERHALVE IN STAAT DIENT TE STELLEN OPMERKINGEN TE MAKEN OMTRENT DE FACTOREN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP ZIJN BENOEMING;

DAT AAN DEZE VERPLICHTING IS VOLDAAN, WANNEER DE BETROKKENE DOOR DE COMMISSIE WORDT GEHOORD, HETZIJ OVER HET RAPPORT VAN ARTIKEL 102, LID 1, LAATSTE ALINEA, VAN HET STATUUT, WELKS CONCLUSIES ZIJ TOT DE HARE MAAKT, HETZIJ OVER DE FEITEN, DIE HAARS INZIENS TOT EEN VAN HET RAPPORT AFWIJKENDE CONCLUSIE DIENEN TE LEIDEN EN OP DE VASTE AANSTELLING VAN DE AMBTENAAR VAN INVLOED KUNNEN ZIJN;

DAT HET AAN DE INTEGRATIECOMMISSIE VOORGELEGDE RAPPORT OVER DE PROFESSIONELE KWALITEITEN VAN VERZOEKER VOOR ZIJN VASTE AANSTELLING GUNSTIG WAS;

DAT BIJ PLEIDOOI IS GEBLEKEN, DAT VERZOEKER NA HET VERHOOR VAN ZIJN CHEFS DOOR DE INTEGRATIECOMMISSIE IS GEHOORD, DOCH DAT HIJ NIET IS UITGENODIGD OPNIEUW OPMERKINGEN TE MAKEN OVER DE INLICHTINGEN, DIE DAARNA DOOR DE COMMISSIE ZIJN INGEWONNEN, IN HET BIJZONDER TIJDENS HAAR VIERDE VERGADERING, WAARIN HET NEGATIEVE ADVIES WERD UITGEBRACHT;

DAT DIT VERZUIM OP ZICHZELF VOLDOENDE IS OM TOT NIETIGHEID VAN HET ADVIES EN VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TE LEIDEN;

C - TEN AANZIEN VAN DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING ZIJN VORDERING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING HEEFT GEWIJZIGD EN BETALING HEEFT GEVORDERD VAN EEN VERGOEDING, BESTAANDE IN HET "TOT AAN HET WIJZEN VAN HET ARREST VERSCHULDIGDE SALARIS";

OVERWEGENDE DAT DE IN DE SCHRIFTELIJKE STUKKEN INGEDIENDE VORDERING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING SUBSIDIAIR IS VOORGEDRAGEN NAAST DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING; DAT EERSTGENOEMDE VORDERING IS INGEDIEND, VOOR HET GEVAL HET HOF VAN MENING MOCHT ZIJN DAT DE NIETIGHEID VAN HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE NIET LEIDT TOT NIETIGHEID VAN HET ONTSLAG;

DAT DAARENTEGEN DE TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING VOORGEDRAGEN VORDERING IS INGESTELD, VOOR HET GEVAL HET HOF DE BESTREDEN BESCHIKKING NIETIG ZOU VERKLAREN;

DAT VERZOEKER DUS STILZWIJGEND VAN ZIJN IN HET VERZOEKSCHRIFT VOORGEDRAGEN VORDERING AFSTAND HEEFT GEDAAN;

DAT VOLGENS ARTIKEL 19 VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE HET HOF VAN JUSTITIE, BEHOREND BIJ HET E.E.G.-VERDRAG, EN ARTIKEL 38, PARAGRAAF 1, SUB D, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, HET VERZOEKSCHRIFT DE "CONCLUSIES VAN DE VERZOEKER" DIENT TE BEVATTEN;

DAT IN CASU DE UITBETALING VAN ACHTERSTALLIG SALARIS EEN VAN DE GEVOLGEN IS VAN HET ARREST VAN HET HOF, WAARBIJ DE BESTREDEN BESCHIKKING WORDT VERNIETIGD;

DAT VERZOEKER NAMELIJK NA DE VERNIETIGING VAN DE BESTREDEN ONTSLAGBESCHIKKING GEACHT MOET WORDEN NOG STEEDS IN DIENST VAN DE COMMISSIE TE ZIJN, EN RECHT HEEFT OP ZIJN MAANDELIJKSE BEZOLDIGING, TOTDAT DE COMMISSIE OP RECHTSGELDIGE WIJZE EEN NIEUWE ONTSLAGBESCHIKKING GEEFT; DAT HIJ DERHALVE RECHT HEEFT OP ZIJN ACHTERSTALLIGE MAANDELIJKSE SALARIS MET BIJBEHORENDE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN, TOT HET TIJDSTIP WAAROP HIJ ZIJN WERKZAAMHEDEN HERVAT, MET DIEN VERSTANDE DAT DE COMMISSIE BIJ DE VASTSTELLING VAN DEZE BEDRAGEN REKENING HOUDT MET HET INKOMEN, DAT VERZOEKER EVENTUEEL IN EEN ANDERE BETREKKING HEEFT GENOTEN;

DAT, DAAR DEZE VORDERING IMPLICIET IS VERVAT IN DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE ONTSLAGBESCHIKKING, ARTIKEL 19 VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF EN ARTIKEL 38, PARAGRAAF 1, SUB D, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF ZICH NIET TEGEN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE VORDERING VERZETTEN;

DAT DEZE VORDERING VOORTS GEGROND IS, DAAR DE ONTSLAGBESCHIKKING DOOR HET HOF WORDT VERNIETIGD;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER )

RECHTDOENDE,

VERNIETIGT DE BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963 AAN R . DE GREEF BETEKENDE BESCHIKKING, WAARBIJ ZIJN ARBEIDSCONTRACT IS OPGEZEGD;

VERSTAAT, DAT DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . GEHOUDEN IS TOT UITBETALING AAN VERZOEKER, VANAF DE DATUM VAN ONTSLAG, VAN ZIJN ACHTERSTALLIGE MAANDELIJKSE SALARIS, MET BIJBEHORENDE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN, ZULKS MET INACHTNEMING VAN HET INKOMEN, DAT HIJ GEDURENDE DIT TIJDVAK EVENTUEEL IN EEN ANDERE BETREKKING HEEFT GENOTEN;

VEROORDEELT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP IN DE GEDINGKOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . UIT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ALSMEDE UIT DE ARTT . 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN BLIJKT, DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, HETWELK IN FEITE TEGENOVER DE AMBTENAREN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN WERKGEVER UITOEFENT, BEVOEGD IS IN RECHTE OP TE TREDEN IN GEDINGEN TUSSEN DE AMBTENAREN EN DE ADMINISTRATIE .

*/663J0079 /*

2 . HET GERECHTELIJKE BEROEP, BEDOELD IN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN DE E.G.A ., MOET WORDEN GERICHT TEGEN DE INSTELLING WAARTOE BETROKKENE BEHOORT; DEZE INSTELLING IS BEVOEGD VOOR DE GEMEENSCHAP OP TE TREDEN .

*/663J0018 /*

3 . SLECHTS DIE BESCHIKKINGEN KUNNEN ALS BEZWARENDE BESLUITEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN WORDEN BESCHOUWD, DIE RECHTSTREEKSE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE RECHTSPOSITIE VAN EEN BEPAALDE AMBTENAAR .

*/663J0026 /*

4 . UIT HET OOGPUNT VAN HET BEROEP EX ARTIKEL 91 IS HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE GEEN ADMINISTRATIEVE BESCHIKKING, DIE LOS STAAT VAN HET BESLUIT VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG . DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE EN VAN HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE, VOOR ZOVER DEZE LOS WORDEN GEZIEN VAN DE BESTREDEN ONTSLAGBESCHIKKING, IS NIET ONTVANKELIJK, DOCH DE MIDDELEN EN GRONDEN, WAAROP VERZOEKER DEZE VORDERING DOET STEUNEN, KUNNEN WEL WORDEN AANGEVOERD TEGEN DE ONTSLAGBESCHIKKING ZELF . VLG . SAMENVATTING NO . 2, ZAAK 84-63 .

*/663J0026 /*

5 . HOEWEL HET HOF - OOK IN HET GEVAL VAN EEN BEROEP IN VOLLE OMVANG IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT - DE ADMINISTRATIE GEEN OPDRACHTEN KAN GEVEN, MOET DE HEROPENING VAN DE INTEGRATIEPROCEDURE NIETTEMIN ALS EEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET ARREST WORDEN BESCHOUWD, INDIEN DE VORDERING WORDT TOEGEWEZEN .

*/663J0026 /*

6 . DE UITVOERINGSBEPALINGEN, WAAROVER ARTIKEL 110 HANDELT, ZIJN VAN "ALGEMENE" AARD .

DEZE MAATREGELEN BEHOEVEN DERHALVE SLECHTS TE WORDEN GETROFFEN TER UITVOERING VAN DIE BEPALINGEN VAN HET STATUUT, DIE NIET VOLDOENDE DUIDELIJK ZIJN EN DIE VOORTS BESTEMD ZIJN OM BLIJVEND VAN KRACHT TE ZIJN . VGL . SAMENVATTING NO . 6, ZAAK 26-63 .

7 . DE OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN KAN NIET GEACHT WORDEN VOOR DE UITVOERING VAN ARTIKEL 102 RECHTENS ONMISBAAR TE ZIJN .

*/663J0026 /*

8 . ALVORENS EEN NEGATIEF ADVIES UIT TE BRENGEN, DIENT DE INTEGRATIECOMMISSIE DE BETROKKENE IN STAAT TE STELLEN OPMERKINGEN TE MAKEN OMTRENT DE FACTOREN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP ZIJN BENOEMING . AAN DEZE VERPLICHTING IS VOLDAAN, WANNEER DE BETROKKENE DOOR DE COMMISSIE WORDT GEHOORD, HETZIJ OVER HET RAPPORT VAN ARTIKEL 102, LID 1, LAATSTE ALINEA, VAN HET STATUUT, WELKS CONCLUSIES ZIJ TOT DE HARE MAAKT, HETZIJ OVER DE FEITEN, DIE HAARS INZIENS TOT EEN VAN HET RAPPORT AFWIJKENDE CONCLUSIE DIENEN TE LEIDEN EN OP DE VASTE AANSTELLING VAN DE AMBTENAAR VAN INVLOED KUNNEN ZIJN . VGL . SAMENVATTING NO . 8, ZAAK 26-63 .

9 . DE INTEGRATIEPROCEDURE STELT DE ADMINISTRATIE IN STAAT, DE AMBTENAREN AAN TE WIJZEN, DIE VOORTAAN AANSPRAAK ZULLEN KUNNEN MAKEN OP DE WAARBORGEN, DIE IN HET STATUUT ZIJN VASTGELEGD; DEZE KEUZE VERLANGT EEN ZEKERE BEOORDERLINGSVRIJHEID, D.W.Z . EEN PROCEDURE, DIE NIET NOODZAKELIJKERWIJS ALLE WAARBORGEN BIEDT, WELKE DE AMBTENAREN IN VASTE DIENST GENIETEN . HET HOF IS SLECHTS BEVOEGD IN TE GRIJPEN IN GEVAL VAN KENNELIJKE ONRECHTVAARDIGHEID .

*/663J0026 /*

10 . HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE IS VOLDOENDE MET REDENEN OMKLEED DOOR DE VERWIJZING NAAR DE INLICHTINGEN , DIE DE COMMISSIE HEEFT GEBRUIKT, EN NAAR DE GRONDEN, DIE ZIJ BIJ DE BEOORDELING IN AANMERKING HEEFT GENOMEN .

*/663J0026 /

++++

1 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - AANDUIDING VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE VORDERING IS GERICHT - HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - BEVOEGDHEID IN RECHTE OP TE TREDEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 179; STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ARTT . 90 EN 91 )

2 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE GEMEENSCHAPPEN - VERWERENDE PARTIJ - BEVOEGDHEID IN RECHTE OP TE TREDEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 179; STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 91 )

3 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - BEZWAREND BESLUIT - BEGRIP

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 91 )

4 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE - ALS ZODANIG NIET VATBAAR VOOR BEROEP - BEROEP IN TE STELLEN TEGEN ONTSLAGBESCHIKKING, EVENTUEEL MET BEHULP VAN MIDDELEN EN GRONDEN DIE TEGEN INTEGRATIEPROCEDURE ZIJN AANGEVOERD

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 102 )

5 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - BEROEP TEGEN ONTSLAGBESCHIKKING - TENUITVOERLEGGING ARREST WAARBIJ VORDERING IS TOEGEWEZEN - HEROPENING INTEGRATIEPROCEDURE ALS MAATREGEL VAN TENUITVOERLEGGING

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 91 )

6 . AMBTENAREN - STATUUT - SLOTBEPALINGEN - RECHTSKARAKTER

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 110 )

7 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN VOOR INTEGRATIE NIET NODIG

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ARTT . 5 EN 102 )

8 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - NEGATIEF ADVIES VAN DE COMMISSIE - RECHT VAN BETROKKENE TOT HET MAKEN VAN OPMERKINGEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 102 )

9 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - BEVOEGDHEDEN VAN DE ADMINISTRATIE - RECHTERLIJKE CONTROLE - GRENZEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 102 )

10 . AMBTENAREN - VASTE AANSTELLING IN DE ZIN VAN HET STATUUT - ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE - MOTIVERING

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G ., ART . 102 )

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER TEN AANZIEN VAN HET VOORNAAMSTE ONDERDEEL VAN ZIJN VORDERING IN HET GELIJK IS GESTELD;

DAT VERWEERSTER INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE KOSTEN DIENT TE WORDEN VERWEZEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME OP DE ARTIKELEN 173 EN 179;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE, BEHORENDE BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME OP ARTIKEL 19;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME OP DE ARTIKELEN 5, 25, 90, 91, 102 EN 110;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME OP DE ARTIKELEN 38 EN 69;

IN DE ZAAK 80-63 :

ROBERT DE GREEF,

WONENDE TE SCHAERBEEK, JOSEPH WAUTERSSTRAAT 29,

VERZOEKER

VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR MR . M . SLUSNY, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, LECTOR AAN DE UNIVERSITEIT TE BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, ADVOCAAT EN PROCUREUR, RUE WILLY GOERGEN 6 TE LUXEMBURG,

TEGEN

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

C.Q . COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERWEERSTER

VERTEGENWOORDIGD DOOR P . LELEUX, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR J . COUTARD, ADVOCAAT BIJ DE CONSEIL D'ETAT EN BIJ DE COUR DE CASSATION VAN FRANKRIJK,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, PLACE DE METZ 2 TE LUXEMBURG,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT :

1 ) NIETIGVERKLARING :

- VAN DE TEN AANZIEN VAN VERZOEKER GEVOLGDE INTEGRATIEPROCEDURE,

- VAN HET ADVIES VAN DE INTEGRATIECOMMISSIE, AAN VERZOEKER MEDEGEDEELD BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963,

- VAN DE BESCHIKKING TOT OPZEGGING VAN ZIJN ARBEIDSCONTRACT , AAN VERZOEKER BETEKEND BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 1963;

2 ) TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING AAN VERZOEKER;