Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 1965.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 1965.

I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 . OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPWERPT OP GROND VAN HET FEIT DAT VERZOEKER NIET TIJDIG IN BEROEP ZOU ZIJN GEGAAN TEGEN DE AFWIJZING VAN ZIJN ADMINISTRATIEVE KLACHT VAN 16 OKTOBER 1962 MET BETREKKING TOT HETZELFDE ONDERWERP;

OVERWEGENDE DAT HET ONDERWERPELIJK BEROEP IS GEGROND OP DRIE MIDDELEN, NAMELIJK DE INDELING VAN VERZOEKER, HET ONTBREKEN VAN BESCHERMING TEGEN DE BEWEERDE VIJANDIGE GEZINDHEID VAN GUERON EN DE BEWEERDE DESORGANISATIE VAN HET CENTRUM TE ISPRA;

DAT VOORMELDE ADMINISTRATIEVE KLACHT, DIE TROUWENS VAN VROEGERE DATUM IS DAN DE AANSTELLING IN VASTE DIENST, NIET ZIJN INDELING OP HET OOG HAD;

DAT, WAT DE ANDERE TWEE MIDDELEN VAN HET ONDERWERPELIJK BEROEP BETREFT, VERZOEKER TER ONDERSTEUNING DAARVAN EEN FEIT VAN LATER DATUM AANVOERT DAN DE AFWIJZING VAN GENOEMDE KLACHT, NAMELIJK HET VOORVAL OP 25 APRIL 1963;

DAT, VOORZOVER VERZOEKER ZICH OP DIT VOORVAL BEROEPT, DE EXCEPTIE DUS DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

2 . OVERWEGENDE DAT HET HOF AMBTSHALVE VASTSTELT DAT IN DE REPLIEK DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT IN EEN GEWIJZIGDE VORM ZIJN OVERGENOMEN ZONDER DE GEGEVENS UITEEN TE ZETTEN DIE EEN ZODANIGE WIJZIGING ZOUDEN HEBBEN KUNNEN RECHTVAARDIGEN;

DAT, INDIEN ARTIKEL 42, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE VOORDRACHT VAN NIEUWE MIDDELEN AFHANKELIJK STELT VAN DE VOORWAARDE DAT ZIJ STEUNEN OP GEGEVENS, HETZIJ RECHTENS OF FEITELIJK, WAARVAN EERST IN DE LOOP DER SCHRIFTELIJKE BEHANDELING IS GEBLEKEN, DEZE VOORWAARDE A FORTIORI ELKE WIJZIGING DER CONCLUSIES BEHEERST;

DAT DUS ALLEEN DE IN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT UITEENGEZETTE CONCLUSIES IN AANMERKING KUNNEN WORDEN GENOMEN;

OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE GEGEVENS BLIJKT DAT HET BEROEP ONTVANKELIJK IS, ONDER DE VOORBEHOUDEN DIE ZOJUIST WERDEN AANGEDUID;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET EERSTE MIDDEL BETWIST, IN DIER VOEGE DAT EEN AMBTENAAR NIET-ONTVANKELIJK ZOU ZIJN HET HOF TE VERZOEKEN EEN UITSPRAAK TE DOEN TEN AANZIEN VAN DE WETTIGHEID VAN ZIJN INDELING;

OVERWEGENDE DAT DEZE EXCEPTIE ONGEGROND IS, DAAR ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN UITDRUKKELIJK MELDING MAAKT VAN "GESCHILLEN VAN GELDELIJKE AARD TUSSEN EEN DER GEMEENSCHAPPEN EN EEN PERSOON WAAROP DIT STATUUT VAN TOEPASSING IS";

II - TEN AANZIEN VAN DE HOOFDZAAK VAN HET BEROEP

1 . TEN AANZIEN VAN HET EERSTE MIDDEL

A - INLEIDENDE OVERWEGINGEN

1 . OVERWEGENDE DAT HET ONDERWERPELIJK BEROEP IS GERICHT TEGEN DE UITDRUKKELIJKE AFWIJZING VAN 23 JULI 1963 VAN DE ADMINISTRATIEVE KLACHT VAN VERZOEKER VAN 17 MEI 1963, STREKKENDE TOT HERZIENING VAN DE RANG WAARIN HIJ IN VASTE DIENST WAS AANGESTELD;

DAT DE GEGRONDHEID VAN DEZE KLACHT DERHALVE NAAR DE DATUM 23 JULI 1963 IN BESCHOUWING DIENT TE WORDEN GENOMEN, MET UITSLUITING VAN LATERE GEBEURTENISSEN;

2 . OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER VERZOEKER IN VASTE DIENST HEEFT AANGESTELD IN DE RANG A 5, DIE OVEREENKOMT MET DE RANG DIE HIJ HAD VERKREGEN VOORDAT HET STATUUT OP HEM VAN TOEPASSING WERD;

DAT ZOALS HET HOF VROEGER HEEFT BESLIST, ARTIKEL 102 VAN HET STATUUT TOELAAT DAT DE INSTELLINGEN OP DIE WIJZE TE WERK TE GAAN, ONVERMINDERD DE VERPLICHTING OM DE POSITIE VAN DE BETROKKENE NADER TE REGELEN IN HET GEVAL WAARIN HET BEGINSEL VAN HET VERBAND TUSSEN WERKZAAMHEDEN EN RANG ZULKS ZOU HEBBEN VEREIST;

DAT MEN IN CASU DUS DIENT NA TE GAAN OF HET GENOEMD BEGINSEL VERWEERSTER VERPLICHTTE TOT INDELING VAN VERZOEKER IN DE RANG A 3, SUBSIDIAIR A 4;

DAT ER ZODOENDE AANLEIDING IS ALLEREERST DE POSITIE VAN VERZOEKER IN BESCHOUWING TE NEMEN ZOALS DEZE WAS OP 1 JANUARI 1962, TOT WELKE DATUM DE AANSTELLING IN VASTE DIENST TERUGWERKENDE KRACHT BEZIT;

DAT, DAAR DEZE EERST IN 1963 TER KENNIS VAN VERZOEKER WERD GEBRACHT, HET ECHTER VOOR DE HAND LIGT NA TE GAAN OF DE WIJZIGINGEN DIE DEZE POSITIE TUSSEN 1 JANUARI 1962 EN 23 JULI 1963 HEEFT ONDERGAAN, TOT EEN ANDERE BEOORDELING AANLEIDING GEVEN;

3 . OVERWEGENDE DAT DE INDELING VAN DE AMBTENAREN IN DE WETENSCHAPPELIJKE OF TECHNISCHE RANGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE WORDT BEHEERST DOOR BIJLAGE I-B VAN HET STATUUT EN DOOR DE DOOR VERWEERSTER KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN HET STATUUT VASTGESTELDE STAAT VAN DE OMSCHRIJVING DER STANDAARDFUNCTIES BETREFFENDE GENOEMDE AMBTENAREN ( HIERNA TE NOEMEN "STAAT VAN OMSCHRIJVING ");

DAT DEZE STAAT MET NAME TEN AANZIEN VAN DE LOOPBANEN A 3, A 4 EN A 5/A 8 TWEE ALTERNATIEVE CRITERIA VASTSTELT, WAARVAN HET ENE IN DE EERSTE PLAATS DE HIERARCHISCHE POSITIE EN HET ANDERE DE HOEDANIGHEID VAN DE BETROKKENE ZOALS HET WETENSCHAPPELIJK OF TECHNISCH KARAKTER VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN OP HET OOG HEEFT;

DAT MEN DUS DE KLACHT VAN VERZOEKER AFZONDERLIJK IN HET LICHT VAN IEDER VAN DEZE CRITERIA DIENT TE BEZIEN, HIERNA TE NOEMEN ONDERSCHEIDENLIJK HET "HIERARCHISCH CRITERIUM" EN HET "WETENSCHAPPELIJK EN INDIVIDUEEL CRITERIUM";

B - TOEPASSING VAN HET HIERARCHISCH CRITERIUM

1 . POSITIE VAN VERZOEKER OP 1 JANUARI 1962

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER EEN ARGUMENT ONTLEENT AAN HET FEIT DAT HIJ ZOWEL IN HET INTEGRATIERAPPORT ALS IN EEN IN JANUARI 1962 OPGESTELD ORGANIGRAM VAN HET CENTRUM TE ISPRA ONDERSCHEIDENLIJK WERD AANGEDUID ALS "BELAST MET DE LEIDING VAN DE DIENST REPROCESSING" OF "VERANTWOORDELIJK " VOOR GENOEMDE "DIENST";

DAT HIJ ZIJN AANSPRAAK OP DE RANG A 3 GRONDT OP DE OMSTANDIGHEID DAT VOLGENS DE TOENTERTIJD VAN KRACHT ZIJNDE TERMINOLOGIE DE ALS "DIENST" AANGEMERKTE HIERARCHISCHE EENHEID ZOU HEBBEN OVEREENGESTEMD MET DE IN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING ALS "AFDELING" AANGEDUIDE EENHEID, DIE BEIDE RECHTSTREEKS RESSORTEREN ONDER DE ZOWEL V??R ALS NA DE INWERKINGTREDING VAN GENOEMDE STAAT ALS "HOOFDAFDELING" AANGEDUIDE EENHEID;

DAT HIJ SUBSIDIAIR AANSPRAAK MAAKT OP DE RANG A 4 OP GROND VAN HET FEIT DAT DE STAAT VAN OMSCHRIJVING DEZE RANG AAN DE "DIENSTHOOFDEN" TOEKENT;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER TEGENWERPT DAT TOENTERTIJD - DAAR DE PROGRAMMA'S VAN EURATOM EN DE BIJZONDERHEDEN VAN DE TENUITVOERLEGGING DAARVAN NOG GEEN VASTE VORM HADDEN AANGENOMEN - EEN DEFINITIEVE STRUCTURELE OPBOUW VAN DE WETENSCHAPPELIJKE RANGEN ONMOGELIJK ZOU ZIJN GEWEEST;

DAT ZIJ BOVENDIEN VERKLAART DAT VOORNOEMD ORGANIGRAM, DAT AFKOMSTIG WAS VAN DE PLAATSELIJKE AUTORITEITEN, NOG NIET TER GOEDKEURING WAS VOORGELEGD AAN DE ADMINISTRATIE TER ZETEL VAN EURATOM;

DAT ZIJ TEN SLOTTE OPMERKT DAT DE DOOR VERZOEKER AANGEHAALDE TERMINOLOGIE WERD GEBEZIGD OP EEN TIJDSTIP WAAROP DE OPSTELLERS DAARVAN NOODZAKELIJKERWIJS NIET OP DE HOOGTE WAREN MET DE TEKST VAN HET STATUUT - DIE TROUWENS GENOEMDE TERMINOLOGIE NIET HEEFT OVERGENOMEN - NOCH MET DIE VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER NIET IN ERNST HEEFT BETWIST HET VOORLOPIGE EN ONZEKERE KARAKTER VAN DE STRUCTUUR WAARMEDE EEN BEGIN WAS GEMAAKT OF DIE IN OVERWEGING WAS GENOMEN;

DAT DIT KARAKTER TROUWENS IS BEVESTIGD DOOR DE GETUIGENIS VAN RITTER, OPSTELLER OF MEDE-OPSTELLER VAN DE DOOR VERZOEKER AANGEVOERDE TERMEN, WIENS WELWILLENDE GEZINDHEID TEN OPZICHTE VAN VERZOEKER GEEN TWIJFEL LAAT;

DAT MET NAME UIT DEZE GETUIGENIS BLIJKT DAT DE UITDRUKKING "DIENST" NAAR DE OPVATTING VAN DE OPSTELLERS, EEN ARBEIDSTERREIN OP HET OOG HAD EN NIET EEN HIERARCHISCHE EENHEID;

OVERWEGENDE ECHTER DAT HET ARGUMENT VAN VERWEERSTER, ONTLEEND AAN HET FEIT DAT DE STAAT VAN OMSCHRIJVING VAN LATER DATUM IS, NIET ABSOLUUT STEEKHOUDEND IS;

DAT IMMERS DEZE STAAT, ALS UITVOERINGSMAATREGEL VAN HET STATUUT, TERUGWERKENDE KRACHT BEZIT TOT 1 JANUARI 1962, EVENZEER ALS HET STATUUT ZELF;

DAT ZIJ IN NIET ONBELANGRIJKE MATE DE BEGRIPPEN OVERNEEMT VAN VOORNOEMD ORGANIGRAM, MET NAME DOOR DE "DIENST" TE DOEN OVERKOEPELEN DOOR DE HOOFDAFDELING EN DE "SECTIES" EN "GROEPEN" DOOR DE "DIENST";

DAT MEN TEN SLOTTE MAG VERONDERSTELLEN DAT, NORMAAL GESPROKEN, HIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SECTOR VAN WERKZAAMHEDEN, WELKE RECHTSTREEKS RESSORTEERT ONDER EEN HOOFDAFDELING, EEN FUNCTIE UITOEFENT DIE OVEREENKOMT MET DE RANG A 3 OF ALTHANS MET DE RANG A 4;

OVERWEGENDE DAT, ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN, DE TE ONDERZOEKEN VRAAG WORDT TERUGGEBRACHT TOT HET WETEN OF DE DOOR VERZOEKER OP 1 JANUARI 1962 UITGEOEFENDE WERKZAAMHEDEN REEDS VOLDOENDE WAREN AFGEBAKEND OM, UIT HET OOGPUNT VAN HET HIERARCHISCH CRITERIUM, ONDER EEN VAN DE IN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING OPGENOMEN BEGRIPPEN TE KUNNEN WORDEN GEBRACHT;

DAT UIT DE BEWERINGEN VAN VERZOEKER ZELF BLIJKT DAT DE VERWACHTINGEN OP DIE DATUM VAN RITTER EN VAN VERZOEKER OM AAN DE ARBEID VAN DE "REPROCESSING" ( RETRAITEMENT ) EEN BIJZONDER BELANGRIJKE ROL TE DOEN TOEBEDELEN REEDS ERNSTIG BEDREIGD WERDEN DOOR DE TEGENOVERGESTELDE BEDOELINGEN DER AUTORITEITEN TER ZETEL VAN EURATOM, WELKE BEDOELINGEN KORT DAAROP VASTE VORM ZOUDEN AANNEMEN;

DAT BOVENDIEN UIT HET DOSSIER BLIJKT DAT TOENTERTIJD DE WERKZAAMHEDEN VAN VERZOEKER NIET BELANGRIJK VERDER WAREN GEKOMEN DAN IN HET STADIUM VAN VOORBEREIDENDE STUDIE EN DE OPSTELLING VAN EEN ABSTRACT PROGRAMMA;

DAT, OOK AL MOGE DE VERWEZENLIJKING VAN VROEGERE PLANNEN VERZOEKER MET VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBBEN BELAST DIE EEN GUNSTIGER INDELING MET ZICH ZOUDEN HEBBEN GEBRACHT, HET HOF ZIJN UITSPRAAK NIET OP UIT DE AARD VAN DE ZAAK TWIJFELACHTIGE VERONDERSTELLINGEN KAN GRONDEN;

DAT IN DEZE GEDACHTENGANG DE BEWERING VAN VERZOEKER DAT RITTER ZOU HEBBEN TOEGEZEGD HEM BEPAALDE WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN DE "RETRAITEMENT" TOE TE VERTROUWEN, NIET STEEKHOUDEND IS;

DAT IMMERS, AL KAN WORDEN TOEGEGEVEN DAT RITTER ZODANIGE VOORUITZICHTEN AAN ZIJN TOEKOMSTIGE MEDEWERKER HAD VOORGESPIEGELD, EEN JURIDISCHE VERPLICHTING TE DIEN AANZIEN ALLEEN AL IS UITGESLOTEN OP GROND VAN HET FEIT DAT DE AANSTELLINGSOVEREENKOMST, DIE ZONDER VOORBEHOUD DOOR VERZOEKER WERD ONDERTEKEND, DAARVAN GEEN MELDING MAAKT;

DAT, HOE BETREURENSWAARDIG DE TELEURSTELLINGEN DIE VERZOEKER OP BEROEPSNIVEAU HEEFT MOGEN ONDERVINDEN OOK MOGEN ZIJN, DE VERWACHTINGEN TOCH NIET OP HET STUK VAN DE INDELING HADDEN KUNNEN WORDEN VERWEZENLIJKT;

DAT, ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN, DE DEELNEMING VAN VERZOEKER AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN BEPAALDE COMITES, DIE OVERIGENS NOG GEEN VASTE STRUCTUUR HADDEN, EVENMIN OVERTUIGEND IS;

OVERWEGENDE, DAT MITSDIEN DE AANSPRAKEN VAN VERZOEKER UIT HET OOGPUNT VAN HET OP 1 JANUARI 1962 AANGELEGDE HIERARCHISCH CRITERIUM, ONGEGROND ZIJN;

2 . POSITIE VAN VERZOEKER OP 23 JULI 1963

OVERWEGENDE DAT AAN VERZOEKER BIJ OP 1 JUNI 1962 VAN KRACHT GEWORDEN BESLUIT VAN GUERON EN RITTER DE FUNCTIE WERD TOEGEKEND VAN "HOOFD VAN DE SECTIE ONTSMETTING EN BEHANDELING VAN AFVALSTOFFEN", WELKE FUNCTIE EN TITEL HIJ NOG OP 23 JULI 1963 BEZAT;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE STAAT VAN OMSCHRIJVING DE FUNCTIE VAN SECTIEHOOFD OVEREENKOMT MET DE LOOPBAAN A 5/A 8;

DAT DIT ARGUMENT ECHTER, ZOALS VERWEERSTER STILZWIJGEND TOEGEEFT, NIET VOLDOENDE IS OM OP ZICH ZELF DE AANSPRAKEN VAN VERZOEKER TE KUNNEN ONTZENUWEN;

DAT IMMERS - ZELFS NA DE OPENBAARMAKING VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING, EN OP ZIJN MINST IN HET KADER VAN DE HOOFDAFDELING, WAARVAN VERZOEKER DEEL UITMAAKT - VERWEERSTER DE EENHEDEN DIE RECHTSTREEKS RESSORTEREN, EVENALS DE DOOR VERZOEKER GELEIDE EENHEID, ONDER GENOEMDE HOOFDAFDELING, ALS "SECTIES" IS BLIJVEN AANDUIDEN, TERWIJL VOLGENS VOORMELDE STAAT DE FUNCTIE VAN HOOFD VAN EEN ZODANIG GEPLAATSTE EENHEID NORMAAL OVEREENKOMT MET DE RANGEN A 3 OF A 4;

DAT ZIJ BOVENDIEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GROOTSTE GEDEELTE VAN GENOEMDE "SECTIES" HEEFT TOEVERTROUWD AAN IN DE RANG A 4 IN VASTE DIENST AANGESTELDE AMBTENAREN, VAN WIE SOMMIGEN DE LEIDING HEBBEN OVER EEN GELIJK OF ZELFS KLEINER EFFECTIEF DAN DAT VAN DE "SECTIE" VAN VERZOEKER;

DAT DE OP ZIJN MINST WEINIG SAMENHANGENDE EN TOT VERWARRING AANLEIDING GEVENDE WIJZE WAAROP VERWEERSTER ALDUS DE HIERARCHISCHE CRITERIA VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING HEEFT TOEGEPAST, AAN HET LICHT TREEDT DOOR HET FEIT DAT RITTER, NOG TIJDENS ZIJN VERHOOR DOOR HET HOF, VERZOEKER HEEFT AANGEDUID ALS "ABTEILUNGSLEITER", HET EQUIVALENT VOOR "AFDELINGSHOOFD" IN DE DUITSE TEKST VAN BIJLAGE I - B VAN HET STATUUT;

DAT TEN SLOTTE DE HIERARCHISCHE POSITIE VAN VERZOEKER OP GROND VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING OP ZIJN MINST ONDUIDELIJK VOORKOMT;

OVERWEGENDE DAT HET ECHTER NIET NOODZAKELIJK IS OP DIT VRAAGSTUK DIEPER IN TE GAAN;

DAT DE OPENBAARMAKING VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING IMMERS SLECHTS ZEER KORTE TIJD IS VOORAFGEGAAN AAN DE AFWIJZING VAN DE KLACHT VAN VERZOEKER, ZODAT VERWEERSTER NIET IN STAAT WAS DE NOG ONZEKERE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE RANGEN ZONDER MEER AAN TE PASSEN AAN DE BEGRIPPEN VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING EN ZO IN DE EERSTE PLAATS VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN INDIVIDUEEL CRITERIUM IS MOGEN UITGAAN;

DAT DUS DIT CRITERIUM VOORNAMELIJK IN BESCHOUWING BEHOORT TE WORDEN GENOMEN OM TE BESLISSEN OMTRENT HET ONDERWERPELIJK MIDDEL;

C - TOEPASSING VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN INDIVIDUEEL CRITERIUM

1 . OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER TERECHT VOOR DE OORSPRONKELIJKE SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN VAN ONDERZOEKERS DE GROOTST MOGELIJKE PLAATS HEEFT INGERUIMD AAN DE CRITERIA OP GROND VAN DE UNIVERSITAIRE OPLEIDING, BEROEPSERVARING EN LEEFTIJD, WELKE CRITERIA EEN ZO OBJECTIEF MOGELIJKE INDELING MOGELIJK MAKEN;

AA ) OVERWEGENDE DAT, WAT DE UNIVERSITAIRE OPLEIDING VAN VERZOEKER BETREFT, HIJ OVER DE BESTE TITELS BESCHIKT DIE IN ZIJN LAND VAN OORSPRONG WORDEN VERLEEND;

DAT HIJ DUS VANUIT DIT STANDPUNT BEZIEN ZEKER AANSPRAAK KAN MAKEN OP DE BESTE INDELING DIE WETTIG VERENIGBAAR IS MET ZIJN WERKZAAMHEDEN;

DAT DEZE ZIENSWIJZE BEVESTIGING VINDT IN HET FEIT DAT HIJ DEEL UITMAAKT VAN BEPAALDE WETENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES VAN HET EERSTE NIVEAU;

BB ) OVERWEGENDE ECHTER DAT DE CRITERIA OP GROND VAN LEEFTIJD EN VOORAL VAN BEROEPSERVARING VAN GROTER BELANG ZIJN WANNEER HET ER OM GAAT DE INDELING VAN EEN ONDERZOEKER DIE EEN BEHEERSFUNCTIE UITOEFENT VAST TE STELLEN;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP 23 JULI 1963 NAUWELIJKS 34 JAAR OUD WAS;

DAT VAN DE HOOFDEN VAN DE ONDER DEZELFDE HOOFDAFDELING RESSORTERENDE "SECTIES" LAURENT ALS ENIGE DE RANG A 4 BEZAT VOORDAT HIJ DE LEEFTIJD VAN 34 JAAR HAD BEREIKT;

DAT, WAT DE INVLOED VAN HET CRITERIUM OP GROND VAN LEEFTIJD BETREFT, HET HOF DE DOOR VERWEERSTER OVERGELEGDE STUKKEN - WAARVAN VERZOEKER DE WEZENLIJKE INHOUD NIET HEEFT BETWIST - ALSMEDE DE GETUIGENIS VAN HUBERT, IN BESCHOUWING HEEFT GENOMEN;

DAT DAARUIT BLIJKT DAT, ZELFS GESTELD DAT VERZOEKER MET DE VOORUITZICHTEN VAN EEN "BRILJANTE" LOOPBAAN WERD AANGEWORVEN, UIT HET OOGPUNT VAN LEEFTIJD GEEN DISCRIMINATIE TEN OPZICHTE VAN HEM HEEFT PLAATS GEVONDEN;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP 23 JULI 1963 OVER EEN BEROEPSERVARING VAN ONGEVEER 7 JAAR BESCHIKTE;

DAT VAN DE HOOFDEN VAN DE TOT DEZELFDE HOOFDAFDELING BEHORENDE "SECTIES" HANNAERT ALS ENIGE DE RANG A 4 BEZAT OP EEN TIJDSTIP DAT HIJ OVER EEN BEROEPSERVARING VAN MINDER DAN 7 JAAR BESCHIKTE;

DAT TROUWENS UIT VOORNOEMD SCHEMA BLIJKT DAT IN NORMALE OMSTANDIGHEDEN DE OVERGANG NAAR A 4 ZELFS VAN EEN "BRILJANT" ONDERZOEKER EERST IN OVERWEGING WORDT GENOMEN NADAT HIJ OVER EEN BEROEPSERVARING VAN 9 JAAR BESCHIKT;

DAT DEZE AANWIJZING OVER HET GEHEEL GENOMEN WORDT BEVESTIGD DOOR DE GEGEVENS BETREFFENDE DE HOOFDEN VAN DE TOT DE HOOFDAFDELING IN KWESTIE BEHORENDE "SECTIE";

DAT HET DERHALVE, WAT DE BEROEPSERVARING BETREFT, DUIDELIJK IS DAT VERZOEKER GEEN SLACHTOFFER VAN ENIGE DISCRIMINATIE IS GEWEEST;

2 . OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BEWEERT HET SLACHTOFFER VAN DISCRIMINATIE TE ZIJN GEWEEST OP GROND VAN HET FEIT DAT VERWEERSTER, KRACHTENS EEN MET DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GESLOTEN OVEREENKOMST, ZICH ZOU HEBBEN VERBONDEN AAN DE DUITSE ONDERZOEKERS GEDURENDE HUN PROEFTIJD NIET EEN SALARIS TOE TE KENNEN DAT MEER DAN 20 % BOVEN HUN VROEGERE NATIONALE SALARIS ZOU UITGAAN;

DAT VERWEERSTER DEZE BEWERING ONVOORWAARDELIJK TEGENSPREEKT;

DAT HET TROUWENS ZEER ONWAARSCHIJNLIJK VOORKOMT DAT EEN LID-STAAT EN EEN INSTELLING DER GEMEENSCHAPPEN VERPLICHTINGEN VAN EEN ZO DUIDELIJK ONWETTIGE AARD ZOUDEN HEBBEN AANGEGAAN;

DAT EEN ANDERE VRAAG IS OF VERWEERSTER UIT ZICHZELF BIJ DE VASTSTELLING VAN DE AANVANKELIJKE INDELING DER ONDERZOEKERS MET HET VROEGERE NATIONALE SALARIS HEEFT REKENING GEHOUDEN;

DAT HET, HOE HET OOK ZIJ, UITGESLOTEN LIJKT DAT DE INDELING VAN VERZOEKER, DIE REEDS DOOR DE CRITERIA OP GROND VAN LEEFTIJD EN BEROEPSERVARING VERANTWOORD WAS, OP 23 JULI 1963 DOOR ZODANIG VERDRAAIDE FEITEN ZOU KUNNEN ZIJN BEINVLOED;

3 . OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE GEGEVENS VOLGT DAT VERWEERSTER UIT HET OOGPUNT VAN HET OP 23 JULI 1963 IN AANMERKING GENOMEN WETENSCHAPPELIJK EN PERSOONLIJK CRITERIUM BEVOEGD WAS DE INDELING VAN VERZOEKER IN A 5 TE HANDHAVEN;

DAT, DAAR DE BETWISTE INDELING ALDUS OBJECTIEF GEZIEN VERANTWOORD WAS, DE BEWERING VAN VERZOEKER DAT DIE INDELING EEN DAAD VAN VIJANDIGE GEZINDHEID VAN GUERON ZOU ZIJN GEWEEST, ALLEEN AL OM REDENEN VAN LOGISCHE AARD NIET STEEKHOUDEND BLIJKT;

OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT HET ONDERWERPELIJK MIDDEL DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

DAT BOVENDIEN DIT BESLUIT IN GENEN DELE VOORUITLOOPT OP DE BEOORDELING VAN DE POSITIE VAN VERZOEKER OP EEN LATERE DATUM DAN 23 JULI 1963, GELET MET NAME OP HET ZICH ONTWIKKELENDE KARAKTER DER CRITERIA OP GROND VAN LEEFTIJD EN BEROEPSERVARING EN OP DE NOODZAAK DE HIERARCHISCHE STRUCTUUR VAN DE RANGEN TE ISPRA AAN TE PASSEN AAN DE BEGRIPPEN EN DE BEDOELING VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING, HOE MOEILIJK DE HIERARCHISCHE INDELING VAN WETENSCHAPPELIJKE ARBEID OOK MOGE ZIJN;

2 . TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT DIT MIDDEL ZICH RICHT TEGEN DE STILZWIJGENDE AFWIJZING VAN DE KLACHT VAN 28 APRIL 1963, WAARBIJ VERZOEKER AAN VERWEERSTER VERZOCHT HEM BIJSTAND TE VERLENEN TEGEN DE HOUDING VAN GUERON;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER - ZONDER TEGENSPRAAK VAN VERWEERSTER TEN AANZIEN VAN DE FEITEN - HET VOORVAL IN KWESTIE ALDUS BESCHRIJFT : "IK TRAD BINNEN IN DE VERGADERZAAL .... WAAR IK DE HEREN ... TEGENKWAM ... DIE NET MET EEN GESPREK WAREN BEGONNEN . IK GING OP DE HEER GUERON AF, IK GROETTE HEM BELEEFD EN STAK MIJN HAND NAAR HEM UIT, DE HEER GUERON HEEFT MIJN BEGROETING NIET BEANTWOORD . HIJ LIET MIJ DAARENTEGEN GEDURENDE EEN LANGDURIG EN PIJNLIJK OGENBLIK IN MIJN HOUDING, MET MIJN RECHTERHAND UITGESTOKEN, STAAN OM MIJ DAAROP PLOTSELING DE RUG TOE TE KEREN, ZONDER ZELFS EEN ENKEL WOORD TOT MIJ TE HEBBEN GERICHT";

DAT VERZOEKER ZICH BEROEPT OP ARTIKEL 24, ALINEA 1, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DAT, TEN LASTE VAN DE GEMEENSCHAP, VOORZIET IN EEN VERPLICHTING TOT BIJSTAND WANNEER EEN AMBTENAAR HET SLACHTOFFER VAN BEPAALDE MISDRAGINGEN WORDT;

OVERWEGENDE DAT HET GEDRAG VAN GUERON BLIJKT GEEFT VAN EEN GEBREK AAN BELEEFDHEID DAT DES TE ERNSTIGER IS OMDAT HET ZICH HEEFT AFGESPEELD IN AANWEZIGHEID VAN TALRIJKE PERSONEN EN HET HIER EEN HOOG AMBTENAAR BETREFT DIE BETER DAN WIE OOK EEN ZELFS VERKLAARBARE PRIKKELBARE STEMMING HAD BEHOREN TE BEHEERSEN;

DAT DIT GEDRAG ECHTER NIET ZO ERNSTIG WAS OM HET BEROEP OP ARTIKEL 24 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN TE RECHTVAARDIGEN;

DAT DE ONDERWERPELIJKE VORDERINGEN DERHALVE DIENEN TE WORDEN AFGEWEZEN;

3 . TEN AANZIEN VAN HET DERDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER MET DIT MIDDEL AANVOERT DAT DE BEWEERDE DESORGANISATIE VAN HET CENTRUM TE ISPRA HEM SCHADE ZOU HEBBEN BEROKKEND;

OVERWEGENDE DAT, AL IS DEZE KLACHT IN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT UITEENGEZET, ZIJ IN DE CONCLUSIES SLECHTS IN DE VORM VAN EEN OVERIGENS "SUBSIDIAIR" GEDAAN BEWIJSAANBOD IS OVERGENOMEN;

DAT ER TE DIEN AANZIEN ALLEEN IN DE REPLIEK IS GECONCLUDEERD;

DAT DEZE WIJZE VAN PROCEDEREN ONVERENIGBAAR IS MET HET VOORSCHRIFT VAN ARTIKEL 38, PARAGRAAF 1, SUB D, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, VOLGENS HETWELK DE CONCLUSIES VAN VERZOEKER IN HET VERZOEKSCHRIFT MOETEN WORDEN OPGENOMEN;

DAT BIJ GEBREKE VAN EEN DE VERTRAGING WETTIGENDE REDEN DE IN DE REPLIEK GENOMEN CONCLUSIES NIET-ONTVANKELIJK ZIJN;

4 . BEWIJSAANBIEDINGEN

OVERWEGENDE DAT HET HOF NU REEDS BESCHIKT OVER ALLE NODIGE GEGEVENS OM EEN BESLISSING TE NEMEN IN HET ONDERWERPELIJK GESCHIL EN HET DERHALVE NIET NOODZAKELIJK VOORKOMT IN TE GAAN OP ANDERE DOOR PARTIJEN VOORGEDRAGEN BEWIJSAANBIEDINGEN DAN DIE WAARAAN HET HOF REEDS GEVOLG HEEFT GEGEVEN, MET NAME DIE WELKE ZIJN AANGEVRAAGD IN HET OP 17 DECEMBER 1964 DOOR VERZOEKER INGEDIENDE "VERZOEK TOT HET INWINNEN VAN AANVULLENDE INLICHTINGEN EN NADERE BEWIJSAANBIEDINGEN";

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE,

1 . VERWERPT DE VORDERING VAN VERZOEKER, STREKKENDE TOT WIJZIGING VAN ZIJN INDELING, ALS ONGEGROND;

2 . VERWERPT DE VORDERING VAN VERZOEKER, STREKKENDE TOT VASTSTELLING VAN SCHENDING DOOR VERWEERSTER VAN HAAR VERPLICHTING TOT BIJSTAND EN BESCHERMING, ALS ONGEGROND;

3 . VERWERPT DE VORDERING VAN VERZOEKER BETREFFENDE DE VERMEENDE DESORGANISATIE VAN HET CENTRUM TE ISPRA ALS NIET-ONTVANKELIJK;

4A . BEPAALT DAT VERWEERSTER HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN, ALSMEDE TWEE-VIJFDE DER KOSTEN VAN VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING EN DIE BETREFFENDE HET OP 17 DECEMBER 1964 DOOR VERZOEKER INGEDIENDE "VERZOEK TOT HET INWINNEN VAN AANVULLENDE INLICHTINGEN EN NADERE BEWIJSAANBIEDINGEN";

B . BEPAALT DAT VERWEERSTER DE REIS - EN VERBLIJFKOSTEN DER GETUIGEN ZAL DRAGEN .

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

ALDUS DOOR HET HOF GEWEZEN EN ONDERTEKEND TE LUXEMBURG OP ACHT JULI NEGENTIENHONDERDVIJFENZESTIG .

1 . WIJZIGING VAN DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT GEDURENDE HET PROCES IS SLECHTS TOELAATBAAR WANNEER DEZE WIJZIGING STEUNT OP GEGEVENS, HETZIJ RECHTENS OF FEITELIJK, WAARVAN EERST IN DE LOOP VAN DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING IS GEBLEKEN .

2 . EEN AMBTENAAR IS ONTVANKELIJK HET HOF TE VERZOEKEN EEN UITSPRAAK TE DOEN TEN AANZIEN VAN DE WETTIGHEID VAN ZIJN INDELING, DAAR EEN DERGELIJK BEROEP EEN GESCHIL VAN GELDELIJKE AARD BETREFT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN .

++++

1 . PROCEDURE - CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT - WIJZIGING GEDURENDE HET PROCES - VOORWAARDELIJKE ONTVANKELIJKHEID

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ART . 42, PARAGRAAF 2 )

2 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - INDELING ALS VOORWERP VAN HET BEROEP - GESCHIL VAN GELDELIJKE AARD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91, LID 1, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN - ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP ALLE PUNTEN IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

DAT ER MITSDIEN, OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, JUNCTO ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, AANLEIDING ZOU ZIJN VERZOEKER IN DE PROCESKOSTEN TE VERWIJZEN, MET UITZONDERING VAN DE DOOR VERWEERSTER GEMAAKTE KOSTEN;

DAT ECHTER IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, VAN GENOEMD REGLEMENT BEHOORT TE WORDEN TOEGEPAST, KRACHTENS HETWELK HET HOF, WEGENS BIJZONDERE REDENEN, DE PROCESKOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN;

DAT DE DOOR VERWEERSTER GEBEZIGDE OF TOEGELATEN ONDUIDELIJKE BENAMING VAN DE HIERARCHISCHE EENHEDEN, EN DE BIJ DE TOEPASSING VAN DE STAAT VAN OMSCHRIJVING GEBLEKEN TEGENSTRIJDIGHEDEN, HEBBEN KUNNEN BIJDRAGEN TOT DE BESLISSING VAN VERZOEKER AANSPRAAK TE MAKEN OP EEN GUNSTIGER INDELING;

DAT VERZOEKER BOVENDIEN DE HOUDING VAN GUERON, EEN HOOFDAMBTENAAR VAN VERWEERSTER, TIJDENS DE VERGADERING OP 25 APRIL 1963 ALS BELEDIGEND HEEFT KUNNEN BESCHOUWEN;

DAT ER DERHALVE AANLEIDING IS - ZOALS IN HET DICTUM ZAL WORDEN BEPAALD - DE KOSTEN TE VERDELEN;

OVERWEGENDE DAT, DAAR DE GETUIGEN IN HUN HOEDANIGHEID VAN AMBTENAREN ZIJN GEHOORD, HUN REISKOSTEN DOOR VERWEERSTER MOETEN WORDEN GEDRAGEN;

OVERWEGENDE DAT DE EERSTE KAMER VAN HET HOF, IN HAAR BESCHIKKING VAN 20 JANUARI 1965, DE KOSTEN MET BETREKKING TOT HET OP 17 DECEMBER 1964 DOOR VERZOEKER INGEDIENDE "VERZOEK TOT HET INWINNEN VAN AANVULLENDE INLICHTINGEN EN NADERE BEWIJSAANBIEDINGEN" HEEFT VOORBEHOUDEN;

DAT DEZE KOSTEN HET LOT VAN DE KOSTEN VAN DE HOOFDZAAK MOETEN DELEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE GETUIGEN IN HUN VERKLARINGEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, INZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 24 EN 91 EN BIJLAGE I-B;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, INZONDERHEID DE ARTIKELEN 38, 42, 69 EN 70;

IN DE ZAAK 83-63 :

STEFAN KRAWCZYNSKI,

DOCTOR IN DE NATUURWETENSCHAPPEN, GEDIPLOMEERD NATUURKUNDIGE, AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, WONENDE TE ANGERA ( ITALIE ), VIA MILANO 33,

BIJGESTAAN DOOR MR . E . ARENDT, ADVOCAAT BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN VOORNOEMDE ADVOCAAT, 6, RUE WILLY GOERGEN TE LUXEMBURG,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

TE BRUSSEL,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR, J.P . DELAHOUSSE, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, 2, PLACE DE METZ TE LUXEMBURG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE DE INDELING VAN VERZOEKER, HET DOOR VERZOEKER BEWEERDE ONTBREKEN VAN BESCHERMING TEGEN DE VIJANDIGE GEZINDHEID VAN EEN HOOG AMBTENAAR EN DE DOOR VERZOEKER BEWEERDE DESORGANISATIE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE TE ISPRA,

WIJST