Home

Arrest van het Hof van 13 november 1964.

Arrest van het Hof van 13 november 1964.

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTERS HET BEROEP NIET ONTVANKELIJK ACHTEN DAAR DE GEMEENSCHAP DE VOOR HAAR UIT 'S RAADS RESOLUTIE VAN 4 APRIL 1962 VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET ZOU ZIJN NAGEKOMEN EN ZIJ ALDUS DE INSTANDHOUDING ZOU HEBBEN BEWERKT VAN EEN BEWEERDE VERDRAGSSCHENDING WAARAAN REEDS V}}R HET IN ARTIKEL 169 BEDOELDE MET REDENEN OMKLEDE ADVIES EEN EINDE HAD BEHOREN TE ZIJN GEMAAKT;

DAT - VOLGENS VERWEERSTERS - KRACHTENS HET INTERNATIONALE RECHT EEN PARTIJ DIE SCHADE ONDERVOND TEN GEVOLGE VAN HET FEIT, DAT EEN ANDERE PARTIJ HAAR VERPLICHTINGEN NIET NAKWAM , GERECHTIGD IS HARERZIJDS HAAR VERBINTENISSEN EVENMIN NA TE KOMEN EN DE COMMISSIE DERHALVE NIET MEER BEVOEGD ZOU ZIJN EEN BEROEP TE DOEN OP SCHENDING VAN HET VERDRAG;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT ZODANIGE SAMENHANG TUSSEN DE VERPLICHTINGEN DER RECHTSGENOTEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN;

DAT TOCH HET VERDRAG ZICH NIET BEPERKT TOT HET IN HET LEVEN ROEPEN VAN WEDERKERIGE VERPLICHTINGEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE RECHTSGENOTEN WAAROP HET VAN TOEPASSING IS, DOCH EEN NIEUWE RECHTSORDE INSTELT, REGELENDE DE BEVOEGDHEDEN, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GENOEMDE JUSTITIABELEN, ALSMEDE DE PROCEDURES WELKE TOT HET VASTSTELLEN EN SANCTIONEREN VAN EVENTUELE VERDRAGSSCHENDINGEN MOETEN WORDEN GEVOLGD;

DAT DERHALVE DE STRUCTUUR VAN HET VERDRAG - AFGEZIEN VAN DE GEVALLEN WAARIN UITDRUKKELIJK ANDERS WERD BEPAALD - VOOR DE LID-STATEN HET VERBOD VAN EIGENRICHTING MET ZICH BRENGT;

DAT DERHALVE HET NIET UITVOEREN DOOR DE RAAD VAN DE OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN, VERWEERSTERS NIET VAN DE NAKOMING HARER VERPLICHTINGEN ONTHEFT;

OVERWEGENDE VOORTS DAT DE RESOLUTIE VAN DE RAAD STREKKENDE TOT HET NEMEN VAN EEN BESCHIKKING UITERLIJK OP 31 JULI 1962 IN DIER VOEGE DAT DE VERORDENING VOOR ZUIVELPRODUKTEN UITERLIJK OP 1 NOVEMBER 1962 IN WERKING ZAL TREDEN, GEEN TERMIJNEN STELT WAARAAN GELIJKE RECHTSGEVOLGEN ZOUDEN TOEKOMEN ALS AAN DIE VOORZIEN IN HET VERDRAG;

DAT DEZE BEDOELING VAN DE AUTEURS DER RECHTSHANDELING BLIJKT UIT HET FEIT DAT ZIJ DIE VERRICHT HEBBEN ONDER EEN NAAMGEVING EN IN EEN VORM WELKE VOOR VERBINDENDE HANDELINGEN VAN DE RAAD - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 189 VAN HET VERDRAG - NIET PLEGEN TE WORDEN GEBEZIGD;

DAT DE RAAD DERHALVE DOOR HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE TERMIJNEN WELKE HIJ ZICH ZELF BIJ DE RESOLUTIE VAN 4 APRIL 1962 HAD GESTELD, HET VERDRAG NIET HEEFT GESCHONDEN;

OVERWEGENDE VOORTS, DAT DE BEWEERDE SCHENDING VAN ARTIKEL 12 VAN HET VERDRAG NIET VEROORZAAKT WERD DOOR EEN GEDRAGING VAN DE GEMEENSCHAP EN MET NAME NIET VAN DE RAAD ;

DAT DE BELGISCHE EN LUXEMBURGSE ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR VOORAFGINGEN NIET ALLEEN AAN DE RESOLUTIE VAN 4 APRIL 1962, DOCH OOK AAN DE DAARIN VASTGELEGDE TERMIJNEN EN DAT NIETS EROP WIJST, DAT BEDOELDE MAATREGELEN DOOR HET VERSTRIJKEN DAARVAN EEN WEZENLIJKE VERANDERING ZOUDEN HEBBEN ONDERGAAN;

DAT, DAARENTEGEN, VOLGENS DE STELLINGEN VAN VERWEERSTERS ZELVE, DE VERLANGDE UITVOERING VAN DE RESOLUTIE VAN 4 APRIL 1962 HAAR HOOGSTENS BEWOGEN ZOU HEBBEN TOT INTREKKING DER MAATREGELEN, DOCH NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT;

DAT DERHALVE HET NIET IN ACHT NEMEN DER IN MEERGENOEMDE RESOLUTIE BEPAALDE TERMIJNEN, NIET GELEID ZOU HEBBEN TOT EEN WIJZIGING IN DE AARD DER LITIGIEUZE VOORSCHRIFTEN, NOCH OOK TOT EEN ANDERE BEOORDELING RECHTENS DAARVAN IN HET LICHT VAN HET VERDRAG;

OVERWEGENDE TEN SLOTTE, DAT VERWEERSTERS BLIJKBAAR BETOGEN DAT DE GEMEENSCHAP, ZOLANG ZIJ NIET AAN HAAR PLICHT TOT HET VORMEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID HAD VOLDAAN, NIET ONTVANGEN KON WORDEN IN HAAR BEROEPEN EX ARTIKEL 169, TWEEDE LID, EN GEGROND OP HET FEIT, DAT EEN LID-STAAT HEEFT NAGELATEN DE IN DE ARTIKELEN 12 EN 13 VAN HET VERDRAG BEDOELDE BELEMMERINGEN VOOR LANDBOUWPRODUKTEN OP TE HEFFEN;

DAT HET HIER IN WEZEN DE VRAAG BETREFT IN HOEVERRE DE BEPALINGEN VAN TITEL II BETREFFENDE DE LANDBOUW AAN ARTIKEL 12 DEROGEREN; DAT DEZE VRAAG DERHALVE NIET BEHOORT TOT HET ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID, DOCH TOT DE BEHANDELING VAN HET GESCHIL TEN PRINCIPALE;

DAT HET BEROEP DERHALVE ONTVANKELIJK IS;

TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE DAT NIET IS BETWIST DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN IN - EN UITVOERRECHTEN ZIJN OF HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 12 VAN HET VERDRAG EN DAT ZIJ NA DE INWERKINGTREDING DAARVAN ZIJN INGEVOERD;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTERS ZICH BEPERKEN TOT DE STELLING DAT LAATSGENOEMD ARTIKEL IN CASU NIET VAN TOEPASSING IS;

DAT ZIJ DAARTOE WIJZEN OP ARTIKEL 38, TWEEDE LID, KRACHTENS HETWELK - VOOR ZOVER IN DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 NIET ANDERS IS BEPAALD - DE REGELS VOOR DE INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT OP DE LANDBOUWPRODUKTEN VAN TOEPASSING ZIJN;

DAT VOORTS MET NAME UIT DE ARTIKELEN 43 EN 45 ZOU BLIJKEN DAT DE NATIONALE MARKTORGANISATIES IN WERKING BLIJVEN ZOLANG ZIJ NIET DOOR EEN DER IN ARTIKEL 40, TWEEDE LID, BEDOELDE VORMEN VAN ORDENING ZIJN VERVANGEN;

DAT UIT DEZE BEPALINGEN, IN VERBAND MET DIE VAN ARTIKEL 44, ZOU VOLGEN DAT TOT OP HET OGENBLIK VAN BEDOELDE VERVANGING DE OPHEFFING VAN BELEMMERINGEN VOOR HET GOEDERENVERKEER - IN CASU DE IN - EN UITVOERRECHTEN TUSSEN DE LID-STATEN - NIET VERPLICHT IS;

DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN DERHALVE, WELKE EEN INTEGREREND DEEL VORMEN VAN DE ORGANISATIE DER BELGISCHE EN LUXEMBURGSE MARKTEN VOOR ZUIVELPRODUKTEN NIET ONDER ARTIKEL 12 ZOUDEN VALLEN ZOLANG EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN BEDOELDE MARKTEN NIET GELDIG IS TOT STAND GEBRACHT;

OVERWEGENDE DAT DIENT TE WORDEN ONDERSCHEIDE ENERZIJDS TUSSEN HET IN ARTIKEL 12 NEERGELEGDE VERBOD VAN VERHOGING DER BESTAANDE RECHTEN OF VAN INVOERING VAN NIEUWE IN - EN UITVOERRECHTEN EN ANDERZIJDS DE DAAROPVOLGENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GELEIDELIJKE AFSCHAFFING VAN ZODANIGE RECHTEN TUSSEN DE LID-STATEN;

DAT HET HIER SLECHTS GAAT OM DE VRAAG OF DE INSTELLING VAN NIEUWE IN - EN UITVOERRECHTEN VOOR LANDBOUWPRODUKTEN ONDER ARTIKEL 12 VALT;

DAT DERHALVE DE STELLING VAN VERWEERSTERS, VOOR ZOVER DAARMEE BEOOGD WORDT AAN TE TONEN DAT BEDOELDE GELEIDELIJKE AFSCHAFFING SLECHTS ZOU KUNNEN PLAATSVINDEN IN NAUWE SAMENHANG MET DE VERVANGING VAN DE NATIONALE MARKTORGANISATIES DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE LANDBOUWMARKT, IN CASU NIET OVERTUIGEND IS;

DAT ARTIKEL 12 HET INVOEREN VAN NIEUWE DOUANERECHTELIJKE BELEMMERINGEN VERBIEDT TEN EINDE ALDUS DE SAMENSMELTING DER NATIONALE MARKTEN EN DE INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE BEVORDEREN;

DAT BEDOELD VERBOD VAN NIEUWE IN - EN UITVOERRECHTEN - ZONDER OP ZICH ZELF NOG EEN MAATREGEL VAN TARIEFAFBRAAK TE VORMEN - DE ONMISBARE VOORWAARDE IS VOOR DE VERVANGING VAN DE VERSCHILLENDE NATIONALE MARKTEN DOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN VAN DE NATIONALE MARKTORGANISATIES DOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUW;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 12 DERHALVE EEN FUNDAMENTEEL VOORSCHRIFT IS EN DAT MITSDIEN IEDERE UITZONDERING DAAROP - WELKE BOVENDIEN STRIKT DIENT TE WORDEN GEáNTERPRETEERD - DUIDELIJK MOET ZIJN VOORZIEN;

OVERWEGENDE DAT DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 GEEN ENKELE BEPALING BEVATTEN WELKE ZICH DUIDELIJK UITSPREEKT TEGEN HET VERBOD VAN NIEUWE DOUANERECHTELIJKE BELEMMERINGEN IN DE LANDBOUWSECTOR;

DAT INTEGENDEEL ARTIKEL 44 - WAARIN DE BEWOORDINGEN WORDEN HERHAALD VAN ARTIKEL 13 HETWELK DE "GELEIDELIJKE OPHEFFING DER DOUANERECHTEN VOORSCHRIJFT - VOOR ZOVER HET AL EEN MOGELIJKE DEROGATIE AAN DE BEPALINGEN INZAKE DE OPHEFFING DIER RECHTEN VOORZIET, NIETTEMIN GEEN ENKEL ELEMENT BEVAT HETWELK AAN HET BEGINSEL VAN ARTIKEL 12 DEROGEERT;

DAT VOORTS AAN ARTIKEL 44, TWEEDE LID, HOUDENDE HET VOORSCHRIFT, DAT DE MINIMUMPRIJZEN GEEN VERMINDERING VAN HET TUSSEN DE LID-STATEN BESTAANDE HANDELSVERKEER TOT GEVOLG MOGEN HEBBEN, KENNELIJK DEZELFDE GEDACHTE TEN GRONDSLAG LIGT ALS AAN ARTIKEL 12;

DAT HETZELFDE GELDT VOOR ARTIKEL 45 WELKS TWEEDE LID BEPAALT DAT DE DAAR BEDOELDE OVEREENKOMSTEN, WAT DE KWANTITEITEN BETREFT, UITGAAN VAN DE GEMIDDELDE OMVANG VAN DE HANDEL GEDURENDE DE DRIE JAAR AAN DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG VOORAFGAANDE EN DAT ZIJ IN EEN PASSENDE TOENEMING VAN DIE OMVANG MOETEN VOORZIEN;

DAT MITSDIEN DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 GEEN ENKELE REGEL BEVATTEN WELKE AAN ARTIKEL 12 DEROGEERT;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTERS STELLEN DAT ZODANIGE CONCLUSIE ZOWEL DE AARD ALS DE WERKING DER NATIONALE MARKTORGANISATIES MISKENT;

DAT ZIJ BETOGEN DAT HET AAN DE LID-STATEN TOEGEKENDE RECHT OM BEDOELDE ORGANISATIES IN STAND TE HOUDEN HUN TEVENS DE VRIJHEID GEEFT GEBRUIK TE MAKEN NIET ALLEEN VAN DE MIDDELEN WAARVAN ZIJ ZICH TEN TIJDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG BEDIENDEN, DOCH OOK VAN DIE WELKE NODIG MOCHTEN VOORKOMEN TEN EINDE DE DOELTREFFENDE WERKING DEZER ORGANISATIES EN DE AANPASSING DAARVAN AAN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN TE VERZEKEREN;

OVERWEGENDE DAT EEN ZODANIGE ONDERSCHEIDING TUSSEN DE MARKTORGANISATIES ENERZIJDS EN DE INSTELLINGEN WAARUIT ZIJ BESTAAN ANDERZIJDS, NIET KAN WORDEN AANVAARD;

DAT TOCH EEN MARKTORGANISATIE EEN GEHEEL VAN INSTELLINGEN EN WETTELIJKE REGELINGEN VORMT, WAARMEDE HET BEVOEGDE GEZAG DE MARKT TRACHT TE CONTROLEREN EN TE BEHEERSEN;

DAT ZODANIGE ORGANISATIE DAN OOK NIET VAN BEDOELDE COMPONENTEN MAG WORDEN ONDERSCHEIDEN, NOCH OOK LOS DAARVAN KAN BESTAAN;

DAT DE EVENTUELE INSTANDHOUDING VAN EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE GEEN ANDERE BETEKENIS KAN HEBBEN DAN DE INSTANDHOUDING DER DAARTOE GETROFFEN MAATREGELEN, DAAR ANDERS HET BEGRIP NATIONALE ORGANISATIE IEDERE KRACHT EN IEDERE STELLIGE EN BEPAALDE INHOUD ZOU VERLIEZEN;

DAT NIET GEGROND IS DE STELLING DAT HET VERBOD OM NIEUWE MAATREGELEN TOE TE PASSEN, DE NATIONALE ORGANISATIES AAN DOELTREFFENDHEID ZOU DOEN INBOETEN EN DERHALVE DE BEDRIJVIGHEID OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUW GEDURENDE DE OVERGANGSPERIODE IN GEVAAR ZOU BRENGEN;

DAT HET VERDRAG UITDRUKKELIJK BIJZONDERE MIDDELEN EN PROCEDURES VOORZIET WAARMEDE - ONDER CONTROLE OF MET TOESTEMMING VAN HET GEMEENSCHAPSGEZAG - AAN BEDOELDE MOEILIJKHEDEN HET HOOFD KAN WORDEN GEBODEN;

DAT ARTIKEL 12 DERHALVE MEDE VAN TOEPASSING IS OP MAATREGELEN BINNEN HET KADER VAN EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE GENOMEN, VOOR ZOVER ZIJ BESTAAN IN IN - EN UITVOERRECHTEN OF HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING;

OVERWEGENDE DAT HIERMEDE HET ONDERZOEK NAAR DE VRAAG OF ER BELGISCHE EN LUXEMBURGSE ORGANISATIES VOOR DE ONDERHAVIGE MARKT BESTAAN, OVERBODIG IS GEWORDEN;

DAT UIT HET BOVENOVERWOGENE VOLGT DAT DE LITIGIEUZE MAATREGELEN EEN SCHENDING VAN ARTIKEL 12 INHOUDEN;

DAT HET BEROEP DERHALVE IS GEGROND;

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

1 . VERKLAART DE ONDERHAVIGE BEROEPEN ONTVANKELIJK;

2 . BESLIST DAT DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE EN DE REGERING VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG DE OP HAAR KRACHTENS ARTIKEL 12 VAN HET VERDRAG RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET ZIJN NAGEKOMEN, DAAR ZIJ NA 1 JANUARI 1958 EEN BIJZONDER RECHT HEBBEN INGESTELD EN TOEGEPAST, TE HEFFEN BIJ DE AFGIFTE VAN INVOERVERGUNNINGEN VOOR POEDER VAN AFGEROOMDE MELK, AL OF NIET MET TOEGEVOEGDE SUIKER, POEDER VAN VOLLE MELK, AL OF NIET MET TOEGEVOEGDE SUIKER, GECONDENSEERDE MELK MET TOEGEVOEGDE SUIKER, IN BLIK, HARDE OF HALFHARDE KAAS, SMELTKAAS EN ZACHTE KAAS;

3 . VEROORDEELT VERWEERSTERS IN DE PROCESKOSTEN;

4 . ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . HET VERDRAG BEPERKT ZICH NIET TOT HET IN HET LEVEN ROEPEN VAN WEDERKERIGE VERPLICHTINGEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE RECHTSGENOTEN WAAROP HET VAN TOEPASSING IS, DOCH STELT EEN NIEUWE RECHTSORDE IN, REGELENDE DE BEVOEGDHEDEN, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GENOEMDE JUSTITIABELEN, ALSMEDE DE PROCEDURES WELKE TOT HET VASTSTELLEN EN SANCTIONEREN VAN EVENTUELE VERDRAGSSCHENDINGEN MOETEN WORDEN GEVOLGD .

OOK INDIEN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP EEN OP HAAR KRACHTENS HET VERDRAG RUSTENDE VERPLICHTING NIET NAKOMT, HOUDT DE STRUCTUUR VAN HET VERDRAG VOOR DE LID-STATEN HET VERBOD IN HUN VERPLICHTINGEN NIET NA TE KOMEN EN VERBIEDT HET VOORTS EIGENRICHTING, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS WERD BEPAALD .

2 . ARTIKEL 12 VERBIEDT HET INVOEREN VAN NIEUWE DOUANERECHTELIJKE BELEMMERINGEN TEN EINDE ALDUS DE SAMENSMELTING DER NATIONALE MARKTEN EN DE INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE BEVORDEREN .

BEDOELD VERBOD VAN NIEUWE IN - EN UITVOERRECHTEN - HETWELK OP ZICH ZELF NOG GEEN MAATREGEL VAN TARIEFAFBRAAK VORMT - IS EEN ONMISBARE VOORWAARDE VOOR DE VERVANGING VAN DE VERSCHILLENDE NATIONALE MARKTEN DOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN VAN DE NATIONALE MARKTORGANISATIES DOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUW .

ARTIKEL 12 IS DERHALVE EEN FUNDAMENTEEL VOORSCHRIFT EN IEDERE UITZONDERING DAAROP - WELKE BOVENDIEN STRIKT DIENT TE WORDEN GEáNTERPRETEERD - MOET DUIDELIJK ZIJN VOORZIEN .

3 . DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 BEVATTEN GEEN ENKELE REGEL WELKE AAN ARTIKEL 12 DEROGEERT .

4 . ARTIKEL 12 VERBIEDT EVENEENS DE BINNEN HET KADER VAN EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE GENOMEN MAATREGELEN, VOOR ZOVER DIE IN - EN UITVOERRECHTEN OF HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING INHOUDEN .

5 . EEN MARKTORGANISATIE VORMT EEN GEHEEL VAN INSTELLINGEN EN WETTELIJKE REGELINGEN, WAARMEDE HET BEVOEGDE GEZAG DE MARKT TRACHT TE CONTROLEREN EN TE BEHEERSEN .

ZODANIGE ORGANISATIE MAG DAN OOK NIET VAN BEDOELDE COMPONENTEN WORDEN ONDERSCHEIDEN EN KAN NIET LOS DAARVAN BESTAAN .

DE EVENTUELE INSTANDHOUDING VAN EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE KAN GEEN ANDERE BETEKENIS HEBBEN DAN DE INSTANDHOUDING DER DAARTOE GETROFFEN MAATREGELEN, DAAR ANDERS HET BEGRIP NATIONALE ORGANISATIE IEDERE KRACHT EN IEDERE STELLIGE EN BEPAALDE INHOUD ZOU VERLIEZEN .

++++

1 . E.E.G . - RECHTSORDE VAN DE GEMEENSCHAP - NIET-NAKOMING VAN HET VERDRAG - ZIJ DIE AAN HET VERDRAG ONDERWORPEN ZIJN DIENEN ZICH AAN DE DAARIN VOORZIENE PROCEDURES TE HOUDEN

2 . IN - EN UITVOERRECHTEN - HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING - VERBOD OM NIEUWE RECHTEN IN TE VOEREN - STREKKING - IEDERE UITZONDERING MOET UITDRUKKELIJK ZIJN VOORZIEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 12 )

3 . IN - EN UITVOERRECHTEN - HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING - VERBOD OM NIEUWE RECHTEN IN TE VOEREN - TOEPASSING DAARVAN OP LANDBOUWPRODUKTEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 12, ART . 39 TOT EN MET 46 )

4 . IN - EN UITVOERRECHTEN - HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING - VERBOD OM NIEUWE RECHTEN IN TE VOEREN - TOEPASSING BINNEN HET KADER VAN EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 12 )

5 . NATIONALE MARTKORGANISATIE - BEGRIP

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN ZAL WORDEN VEROORDEELD;

DAT VERWEERSTERS IN HET ONGELIJK WERDEN GESTELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN INZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 12, 13, 38 TOT EN MET 46, 169 EN 189;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 90 EN 91-63

COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERZOEKSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER G . LE TALIEC, LID VAN DE JURIDISCHE DIENST DER EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN DE HEER H . MANZANARES, SECRETARIS VAN GENOEMDE DIENST, PLACE DE METZ 2, TE LUXEMBURG,

TEGEN

REGERING VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG ( ZAAK 90-63 ),

VERWEERSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER E . MOLITOR, ADJUNCT-JURIDISCH ADVISEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN TE LUXEMBURG, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN TE LUXEMBURG, RUE NOTRE DAME 5,

EN

REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE ( ZAAK 91-63 ),

VERWEERSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VICE-MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

GEMACHTIGDE DE HEER J . KARELLE, DIRECTEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DE BUITENLANDSE HANDELSBETREKKINGEN,

BIJGESTAAN DOOR MR . M . VERSCHELDEN, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ DE BELGISCHE AMBASSADE TE LUXEMBURG, BOULEVARD DU PRINCE HENRI 9,

BETREFFENDE DE INVOERING DOOR VERWEERSTERS - NA 1 JANUARI 1958 - VAN EEN BIJZONDER RECHT, TE HEFFEN BIJ HET AFGEVEN VAN INVOERVERGUNNINGEN VOOR BEPAALDE ZUIVELPRODUKTEN,