Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juni 1964.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juni 1964.

A - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID EN DE AANDUIDING VAN DE PARTIJEN TEGEN WIE DE BEROEPEN ZIJN GERICHT

OVERWEGENDE DAT DE BEROEPEN ZIJN GERICHT TEGEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, C.Q . TEGEN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

DAT DERHALVE MOET WORDEN ONDERZOCHT WIE DER BEIDE VERWEERDERS GEACHT MOET WORDEN GELDIG IN HET GEDING TE ZIJN BETROKKEN;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG BEPAALT, DAT "HET HOF BEVOEGD IS, UITSPRAAK TE DOEN IN ELK GESCHIL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HAAR PERSONEELSLEDEN, BINNEN DE GRENZEN EN ONDER DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT OF VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING WELKE VOOR HEN TOEPASSELIJK IS";

DAT DE WOORDEN "DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT" NOODZAKELIJKERWIJS INHOUDEN, DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - HETWELK TEGENOVER DE AMBTENAREN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN WERKGEVER UITOEFENT - IN RECHTE KAN OPTREDEN;

DAT IN CASU HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . IS;

OVERWEGENDE DAT DEZE OPVATTING STEUN VINDT IN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G .;

DAT TITEL VII : "VERZOEKEN EN BEROEP" AANVANGT MET ARTIKEL 90, WAARIN HET ADMINISTRATIEVE BEROEP WORDT GEREGELD; DAT HET LOGISCH EN GEWENST IS DIT RECHTSMIDDEL AAN TE WENDEN ALVORENS EEN GERECHTELIJK BEROEP AANHANGIG WORDT GEMAAKT;

DAT IEDERE AMBTENAAR ZICH MET EEN ADMINISTRATIEF BEROEP TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN ZIJN INSTELLING KAN WENDEN;

DAT, NU HET TEGENDEEL NIET IS BEPAALD, VOOR HET IN ARTIKEL 91 BEDOELDE GERECHTELIJKE BEROEP DEZELFDE REGELS DIENEN TE GELDEN; DAT DIT TEGEN HETZELFDE GEZAG MOET WORDEN GERICHT;

DAT HET BEROEP DERHALVE MOET WORDEN GEACHT TEGEN DE COMMISSIE TE ZIJN GERICHT;

OVERWEGENDE DAT DE ONTVANKELIJKHEID DER BEROEPEN DOOR VERWEERSTER NIET IS BETWIST EN OOK AMBTSHALVE GEEN BEDENKING ONTMOET;

B - TEN PRINCIPALE

WAT BETREFT DE MIDDELEN IN BEIDE BEROEPEN VOORGEDRAGEN .

1 . TEN AANZIEN VAN HET EERSTE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT DE BEROEPEN STREKKEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BENOEMING VAN DE HEER VOLPI TOT ASSISTENT BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER EN VAN DE HEER ROGALLA TOT HOOFDADMINISTRATEUR BIJ GENOEMD DIRECTORAAT GENERAAL, ZULKS WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 110 VAN HET STATUUT, DAAR MET BETREKKING TOT ARTIKEL 45, PARAGRAAF 1, GEEN ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN ZIJN GEGEVEN EN OPENBAAR GEMAAKT;

OVERWEGENDE DAT VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 45 GEEN ANDERE UITVOERINGSMAATREGEL NODIG IS DAN DIE VOORZIEN IN ARTIKEL 43, NAAR WELKE BEPALING ARTIKEL 45 IMPLICIET VERWIJST;

DAT ARTIKEL 43 DE OPSTELLING VOORZIET VAN BEOORDELINGSRAPPORTEN INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST VAN DE AMBTENAREN, WELKE RAPPORTEN EEN VAN DE GEGEVENS VORMEN WAAROP BIJ HET VERGELIJKEND ONDERZOEK DER VERDIENSTEN VAN DE VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMENDE AMBTENAREN MOET WORDEN GELET;

OVERWEGENDE DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL IS GEBLEKEN DAT DE IN ARTIKEL 43 BEDOELDE RAPPORTEN - OPGESTELD OP DE DOOR ELKE INSTELLING BIJ ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 110 TE BEPALEN WIJZE - TEN TIJDE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING NOG NIET BESTONDEN;

DAT ECHTER, HOE BETREURENSWAARDIG DE VERTRAGING BIJ DE UITVOERING VAN ARTIKEL 110 OP DIT PUNT OOK ZIJN MOGE, MOET WORDEN VASTGESTELD DAT GEEN DER INSTELLINGEN TE DIEN TIJDE IN STAAT WAS GEWEEST DE BEDOELDE UITVOERINGSBEPALINGEN - OP HET ONTBREKEN WAARVAN IN DIT GEDING EEN BEROEP IS GEDAAN - TE GEVEN, ZULKS IN VERBAND MET HET TIJDSTIP WAAROP HET STATUUT WERD GEPUBLICEERD EN IN WERKING TRAD;

DAT, NU HET STATUUT EERST OP 14 JUNI 1962 WERD GEPUBLICEERD EN MET TERUGWERKENDE KRACHT IN WERKING TRAD OP 1 JANUARI 1962, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP ZICH TEN DAGE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN, WAT DE TOEPASSING VAN HET STATUUT BETROF, NOG IN EEN PERIODE VAN AANPASSING BEVONDEN;

DAT MET NAME HET FEIT, DAT DE COMMISSIE OP GENOEMDE DATUM NOG GEEN ALGEMENE REGELS HAD GEGEVEN OP GROND WAARVAN DE IN ARTIKEL 43 BEDOELDE RAPPORTEN HADDEN KUNNEN WORDEN OPGESTELD, NIET MAG WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ONREGELMATIGHEID WELKE DE ONWETTIGHEID DER BESTREDEN BESCHIKKINGEN MET ZICH BRENGT;

OVERWEGENDE VOORTS DAT ARTIKEL 43 BEPAALT, DAT DE PERIODIEKE BEOORDELINGSRAPPORTEN TEN MINSTE OM DE TWEE JAAR MOETEN WORDEN OPGESTELD;

DAT DEZE VERPLICHTING DOOR DE COMMISSIE TEN TIJDE VAN HET NEMEN DER BESTREDEN BESCHIKKINGEN - DAT WIL ZEGGEN RESPECTIEVELIJK 3 EN 8 JULI 1963 - NOG NIET KON WORDEN GESCHONDEN;

DAT DAAROM ARTIKEL 45 WEL MOEST WORDEN TOEGEPAST NOG V}}R DE ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN WAREN VASTGESTELD;

DAT, GEZIEN HET BELANG VAN DE DIENST, DIT BELEID, GELIJK HET TEN TIJDE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN WERD GEVOERD, NIET ONWETTIG MAG WORDEN GEOORDEELD;

DAT HET EERSTE MIDDEL DERHALVE NIET GEGROND IS;

2 . TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT DAT DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN EEN SCHENDING OPLEVEREN VAN ARTIKEL 5 IN FINE VAN HET STATUUT, DAAR AAN DE DESBETREFFENDE KENNISGEVINGEN DER VACATURES GEEN OMSCHRIJVING DER BEDOELDE AMBTEN IN DE ZIN VAN GENOEMD ARTIKEL VOORAF IS GEGAAN;

OVERWEGENDE DAT DEZE GRIEF GERICHT IS ZOWEL TEGEN DE ONVOLDOENDE INHOUD VAN DE KENNISGEVINGEN DER VACATURES ZELVE, ALS TEGEN DE NALATIGHEID VAN DE COMMISSIE IN HET ALGEMEEN BIJ DE OMSCHRIJVING VAN ALLE TOT HAAR DIENSTEN BEHORENDE AMBTEN;

DAT VOLGENS HET EERSTE ONDERDEEL VAN DIT MIDDEL HET BEWEERDE GEBREK IN DE KENNISGEVINGEN DER VACATURES GELEGEN ZOU ZIJN IN HET ONTBREKEN VAN NAUWKEURIG OMSCHREVEN CRITERIA OP GROND WAARVAN DE VOOR DIE FUNCTIE GESCHIKSTE AMBTENAREN GEKOZEN KUNNEN WORDEN;

DAT, NU DIT MIDDEL IDENTIEK IS AAN HET DERDE MIDDEL, HET HIERNA BEHOORT TE WORDEN BEHANDELD;

DAT MET BETREKKING TOT HET VERWIJT, DAT DE COMMISSIE OP DIT GEBIED IN HET ALGEMEEN NALATIG IS GEWEEST, IN CASU, GEZIEN DE COMPLEXITEIT VAN DE MET DE OMSCHRIJVING DER DIVERSE POSTEN VERBONDEN WERKZAAMHEDEN EN DE DAARVOOR BENODIGDE TIJD EN VOORTS REKENING HOUDENDE MET DE IN FEITE IN DE AANKONDIGINGEN OPGENOMEN OMSCHRIJVINGEN DER POSTEN EN DE NOODZAKELIJKHEID OM UIT OVERWEGINGEN VAN DIENSTBELANG IN DIE VACATURES TE VOORZIEN, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN IN DIT OPZICHT WETTIG ZIJN;

3 . TEN AANZIEN VAN HET DERDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT DAT DE COMMISSIE ARTIKEL 45, PARAGRAAF 1, EERSTE LID VAN HET STATUUT ONJUIST HEEFT TOEGEPAST, DAAR ZIJ DE KEUZE-CRITERIA VOOR DE BEVORDERING NIET VOORAF EN ALGEMEEN HEEFT VASTGESTELD EN EVENEENS EEN VERKEERDE TOEPASSING HEEFT GEGEVEN AAN DE ARTIKELEN 27 EN 45 JUNCTO ARTIKEL 43, WELKE EEN BEPAALDE OBJECTIEVE PROCEDURE VOORZIEN WAARVAN DE AMBTENAREN VAN TEVOREN KENNIS KUNNEN NEMEN;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 45 BEPAALT DAT DE BEVORDERING UITSLUITEND GESCHIEDT BIJ KEUZE NA EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER DAARVOOR IN AANMERKING KOMENDE AMBTENAREN, ALSMEDE VAN DE TE HUNNEN OPZICHTE UITGEBRACHTE RAPPORTEN;

DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG OP DIT PUNT OVER EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BESCHIKT;

DAT ZODANIGE BEVOEGDHEID ZOWEL EEN GROTE BESLISSINGSVRIJHEID ALS EEN SCRUPULEUS ONDERZOEK AAN DE HAND VAN VERGELIJKBARE DOSSIERS VERONDERSTELT;

DAT DIT LAATSTE ELEMENT NOODZAKELIJK IS TEN EINDE TE WAARBORGEN DAT BEDOELDE BEVOEGDHEID MET VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN WORDT UITGEOEFEND;

DAT ARTIKEL 45 ALS BEOORDELINGSFACTOR DE IN ARTIKEL 43 BEDOELDE RAPPORTEN NOEMT, DOCH HET ONTBREKEN VAN DEZE RAPPORTEN TEN TIJDE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN OP GROND VAN HET HIERBOVEN OVERWOGENE GEEN VOLDOENDE GROND VOOR DE ONWETTIGHEID DIER BESCHIKKINGEN OPLEVERT;

DAT VAN DE ADMINISTRATIE NIET MAG WORDEN GEEIST DAT HET RAPPORTEN AD HOC OPSTELT, BESTEMD OM GEDURENDE DE PERIODE VAN AANPASSING DE IN ARTIKEL 43 BEDOELDE RAPPORTEN TE VERVANGEN;

OVERWEGENDE DAT HET ONTBREKEN VAN RAPPORTEN GEBIEDEND MET ZICH BRENGT DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG ERVOOR WAAKT DAT DE OVERIGE GEGEVENS, OP GROND WAARVAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN PLAATS MOET VINDEN, ZO VOLLEDIG EN OBJECTIEF MOGELIJK ZIJN;

DAT HET ONDERZOEK VAN DE GEGEVENS WAAROP DE COMMISSIE ZICH BIJ HET NEMEN DER ONDERHAVIGE BESCHIKKINGEN IN FEITE HEEFT GEBASEERD TOT DE BEHANDELING VAN HET VIJFDE MIDDEL BEHOORT ;

DAT DIT MIDDEL DERHALVE NIET GEGROND IS;

4 . TEN AANZIEN VAN HET VIERDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER DE NIETIGVERKLARING DER BESTREDEN BESCHIKKINGEN VORDERT DAAR DEZE NIET MET REDENEN ZIJN OMKLEED;

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT ELK TEN AANZIEN VAN EEN AMBTENAAR GENOMEN BESLUIT SCHRIFTELIJK TE ZIJNER KENNIS MOET WORDEN GEBRACHT EN DAT IEDERE VOOR HEM NADELIGE BESLISSING MET REDENEN MOET ZIJN OMKLEED;

DAT DERHALVE MOET WORDEN AANGENOMEN DAT DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN NIET MET REDENEN BEHOEFDEN TE WORDEN OMKLEED TEN AANZIEN VAN DEGENEN TOT WIE ZIJ WAREN GERICHT TE WETEN AMBTENAREN AAN WIER SOLLICITATIE GEVOLG WERD GEGEVEN EN VOOR WIE ZIJ DERHALVE NIET NADELIG WAREN;

DAT TEN AANZIEN VAN DE ANDERE KANDIDATEN DIENT TE WORDEN BEDACHT, ENERZIJDS DAT DE COMMISSIE BIJ DE BEPALING VAN HAAR KEUZE OVER EEN GROTE MATE VAN VRIJHEID BESCHIKT, DOCH ANDERZIJDS DAT DE AAN DE WAARDERING TEN GRONDSLAG LIGGENDE ELEMENTEN VERBAND HOUDEN NIET ALLEEN MET DE BEKWAAMHEID DER BETROKKENEN EN HUN PRESTATIES - DAT WIL ZEGGEN HUN AMBTELIJKE GESCHIKTHEID IN HET ALGEMEEN - DOCH OOK HUN GEDRAG IN DE DIENST, HUN KARAKTER EN HUN GEHELE PERSOONLIJKHEID;

DAT ZODANIGE BEVINDINGEN - NAAR HAAR AARD - ZICH AAN EEN NADERE MOTIVERING ONTTREKKEN, WELKE OVERIGENS VOOR DE AFGEWEZEN KANDIDATEN NADELIGE GEVOLGEN MEDE ZOU KUNNEN BRENGEN;

DAT DE BEROEPEN OP DIT PUNT MOETEN WORDEN VERWORPEN;

5 . TEN AANZIEN VAN HET VIJFDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER DE NIETIGVERKLARING DER BESTREDEN BESCHIKKINGEN VORDERT DAAR ZIJ DOOR DE COMMISSIE - HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - ZOUDEN ZIJN GEGEVEN ZONDER DAT ZIJ RECHTENS IN VOLDOENDE MATE DE VERDIENSTEN VAN ALLE KANDIDATEN, IN HET BIJZONDER DIE VAN VERZOEKER, VERGELIJKEND ZOU HEBBEN ONDERZOCHT;

DAT DE COMMISSIE OP DEZE WIJZE NIET DE WAARBORGEN ZOU HEBBEN GEEERBIEDIGD WELKE ARTIKEL 45 VOORZIET TEN BEHOEVE VAN VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMENDE AMBTENAREN, WELKE WAARBORGEN DE TEGENHANGER VORMEN VAN DE ZEER RUIME BEVOEGDHEDEN WAAROVER DE COMMISSIE OP DIT GEBIED BESCHIKT;

OVERWEGENDE DAT VASTSTAAT DAT IN DE BEIDE VACATURES, WAARNAAR VERZOEKER HEEFT GESOLLICITEERD, DOOR BEVORDERING MOEST WORDEN VOORZIEN EN DUS NA EEN VOORAFGAAND VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE DIENSTEN DER KANDIDATEN;

DAT, HOEWEL DE COMMISSIE OVER EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BESCHIKT, ZIJ NIETTEMIN TOT EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK MOET OVERGAAN OP EEN VOOR ALLE BETROKKENEN GELIJKE VOET EN GELET OP VERGELIJKBARE AMBTSBERICHTEN EN INLICHTINGEN;

DAT DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF AAN DEZE VOORWAARDEN IN ELK DER ONDERHAVIGE ZAKEN IS VOLDAAN;

OVERWEGENDE DAT IN DE ZAAK 94-63 DE BESTREDEN BESCHIKKING WERD GENOMEN OVEREENKOMSTIG DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE VAN 9 JANUARI 1963 ( PUBLIKATIEBLAD VAN 31 JANUARI 1963, BLZ . 181 E.V .);

DAT DE ALGEMEEN SECRETARIS OP 2 JULI 1963 AAN ALLE LEDEN VAN DE COMMISSIE DE SCHRIFTELIJKE TEKST VAN EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE, MET HET OPSCHRIFT : "BEVORDERING VAN DE HEER E . VOLPI" HEEFT TOEGEZONDEN;

DAT DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE IN DEZE MEDEDELING DE VOLGENDE AANBEVELING HEEFT GEDAAN; "NA EEN NAUWKEURIG ONDERZOEK DER SOLLICITATIES EN EEN ONDERHOUD MET DE BETROKKENEN, IS DE DIRECTEUR GENERAAL ALGEMEEN BEHEER TOT DE CONCLUSIE GEKOMEN, WAARMEDE IK MIJ VERENIG EN DIE EVENEENS DE INSTEMMING VAN DE LEDEN VAN DE VERGADERING VAN PRESIDENTEN HEEFT VERWORVEN, DAT DE HEER VOLPI VOOR DE VERVULLING VAN DE ONDERHAVIGE FUNCTIE DE GESCHIKSTE KANDIDAAT IS";

DAT DE MEDEDELING, NA EEN OVERZICHT VAN DE LOOPBAAN EN DE BEKWAAMHEDEN VAN DE HEER VOLPI, EINDIGT MET HET VOLGENDE VOORSTEL

"BIJGEVOLG EN MET BEWILLIGING VAN DE VERGADERING VAN PRESIDENTEN STEL IK AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR HET VOLGENDE BESLUIT TE NEMEN :

NA EEN GEHOUDEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN BESLUIT HET GEZAG DE HEER E . VOLPI TE BENOEMEN IN HET VACANTE AMBT VAN ASSISTENT VAN DE DIRECTEUR GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, WELKE VACATURE WERD AANGEKONDIGD ONDER NO . 546 . GENOEMDE AMBTENAAR WORDT MET INGANG VAN 1 APRIL 1963 BEVORDERD NAAR RANG A/4";

DAT BEDOELDE MEDEDELING VERGEZELD GING VAN DE KENNISGEVING DER VACATURE NO . 546 EN DE SOLLICITATIEDOSSIERS WELKE GEGEVENS INHIELDEN OVER DE GENOTEN OPLEIDING DER KANDIDATEN , HUN VROEGERE POSITIE, HUN WERKZAAMHEDEN BIJ DE GEMEENSCHAPPEN DAARONDER BEGREPEN, HUN TAALKUNDIGE KENNIS, HUN STENO-DACTYLOGRAPHISCHE KENNIS, ALSMEDE DE DOOR DE BETROKKENEN GEMAAKTE OPMERKINGEN .

DAT IN DE MEDEDELING VAN 2 JULI WERD GEZEGD DAT HET VOORSTEL VAN DE VOORZITTER GEACHT ZOU WORDEN TE ZIJN AANGENOMEN TENZIJ V}}R 8 JULI TE 18.00 UUR OPMERKINGEN OF BEZWAREN BIJ HET ALGEMEEN SECRETARIAAT ZOUDEN ZIJN BINNENGEKOMEN;

DAT UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE OP 17 JULI 1963 GEHOUDEN 236STE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BLIJKT DAT :

"DE ALGEMEEN SECRETARIS ACTE NEEMT VAN HET FEIT DAT, BINNEN DE VERSCHILLENDE VASTGESTELDE TERMIJNEN, GEEN OPMERKINGEN OF BEZWAREN ZIJN GEMAAKT TEN AANZIEN VAN DE BIJ SCHRIFTELIJKE PROCEDURE AAN DE COMMISSIE TER GOEDKEURING VOORGELEGDE VOORSTELLEN .

DE COMMISSIE HEEFT DERHALVE DE HIERONDER VERMELDE BESLUITEN GENOMEN :

............

NA EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK DER VERDIENSTEN DER KANDIDATEN BESLUIT DE COMMISSIE DE HEER E . VOLPI TE BENOEMEN IN HET VACANTE AMBT VAN ASSISTENT VAN DE DIRECTEUR GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, WELKE VACATURE WERD AANGEKONDIGD ONDER NO . 546 . GENOEMDE AMBTENAAR WORDT MET INGANG VAN 1 APRIL 1963 BEVORDERD NAAR RANG A/4;

DAT UIT DE HIERBOVEN GERELATEERDE FEITEN BLIJKT DAT DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN OVER GEEN ANDERE GEGEVENS BESCHIKKEN DAN DE MEDEDELING VAN HUN VOORZITTER EN DE SOLLICITATIEDOSSIERS;

DAT IN HET VOORSTEL VAN DE VOORZITTER TOT BEVORDERING VAN DE HEER VOLPI MET GEEN ENKEL WOORD WORDT GEREPT OVER DE EVENTUELE VERDIENSTEN VAN DE ANDERE KANDIDATEN;

DAT DE DOOR DE BETROKKENEN ZELF ZONDER VERIFICATIE OF CONTROLE DOOR DE BEVOEGDE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE OVERGELEGDE SOLLICITATIEDOSSIERS GEGEVENS VORMEN VAN HOOFDZAKELIJK SUBJECTIEVE AARD, WELKER INHOUD EN BETEKENIS SLECHTS MET BEHOEDZAAMHEID MOGEN WORDEN BEOORDEELD, WAAR HET HIER AANGELEGENHEDEN BETREFT WELKE EEN ZO OBJECTIEF MOGELIJK ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN VERLANGEN;

DAT DE EERBIEDIGING VAN DEZE EIS EEN BIJZONDER GEWICHT VERKRIJGT IN DE GEVALLEN WAARIN DE COMMISSIE VOOR HAAR BESLUITVORMING DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE VOLGT WAARBIJ GEEN CONTRADICTOIRE GEDACHTENWISSELING PLAATSVINDT EN RAPPORTEN ONTBRAKEN INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST VAN DE KANDIDATEN;

DAT NIET IS GESTELD, NOCH OOK TE BEWIJZEN AANGEBODEN, DAT DE COMMISSIE ZICH NADER ZOU HEBBEN GEáNFORMEERD DOOR RAADPLEGING VAN DE PERSOONSDOSSIERS DER KANDIDATEN;

DAT DERHALVE DE GEGEVENS OP GROND WAARVAN DE COMMISSIE HAAR BESLUIT HEEFT GENOMEN ONVOLDOENDE MOETEN WORDEN GEACHT ;

OVERWEGENDE DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING IN DE ZAAK 96-63 OVEREENKOMSTIG DE NORMALE PROCEDURE DOOR DE COMMISSIE WERD GENOMEN IN HAAR OP 3 JULI 1963 GEHOUDEN 234STE VERGADERING ;

DAT DE LEDEN VAN DE COMMISSIE OP 1 JULI EEN SCHRIFTELIJK VOORSTEL VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE HEBBEN ONTVANGEN ONDER HET OPSCHRIFT "MUTATIE EN BEVORDERING VAN DE HEER D . ROGALLA";

DAT DE VOORZITTER DAARIN HET VOLGENDE MEDEDEELDE :

"ALLE KANDIDATEN WERDEN DOOR DE DIRECTEUR GENERAAL ALGEMEEN BEHEER ONTVANGEN . OP ZIJN VOORSTEL BEN IK, NA EEN NAUWKEURIG ONDERZOEK, TOT DE OVERTUIGING GEKOMEN DAT DE HEER D . ROGALLA, AMBTENAAR BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL INTERNE MARKT, DE GESCHIKSTE KANDIDAAT IS";

DAT, NA EEN OVERZICHT VAN DE LOOPBAAN EN DE BEKWAAMHEDEN VAN DE HEER ROGALLA, IN BEDOELD VOORSTEL WORDT GEZEGD DAT "DE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE ANDERE KANDIDATEN ALSMEDE HET ADVIES VAN DE LEDEN DER VERGADERING VAN PRESIDENTEN MONDELING AAN DE COMMISSIE ZULLEN WORDEN MEEDEGEDEELD";

DAT DE MEDEDELING IN FINE HET VOLGENDE VOORSTEL BEVAT :

"SAMENVATTEND STEL IK DE COMMISSIE VOOR HET VOLGENDE BESLUIT TE NEMEN : DE COMMISSIE HEEFT NA EEN GEHOUDEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN BESLOTEN DE HEER D . ROGALLA TE BENOEMEN IN HET AMBT, VACANT VERKLAARD ONDER NO . 515, BIJ DE AFDELING IX-A-3 ( AFDELING PERSONEELSBELEID BIJ HET DIRECTORAAT PERSONEELSZAKEN - DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER RANG A/4 ). GENOEMDE AMBTENAAR IS MET INGANG VAN 1 JUNI 1963 OVERGEPLAATST NAAR DE AFDELING IX-A-3 EN MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 1963 BEVORDERD NAAR RANG A/4";

DAT VERWEERSTER IN HET VERLOOP VAN HET GEDING HEEFT GESTELD DAT HET VOORSTEL VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE VERGEZELD GING VAN DE VERSCHILLENDE SOLLICITATIEDOSSIERS;

DAT UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJEENKOMST VAN DE COMMISSIE VAN 3 JULI 1963 HET VOLGENDE BLIJKT :

"INGEVOLGE EEN TERZAKE GEPUBLICEERDE AANKONDIGING HEEFT DE COMMISSIE VAN VERSCHILLENDE HARER AMBTENAREN SOLLICITATIES ONTVANGEN MET BETREKKING TOT DE VACANT VERKLAARDE POST, RANG A/4, BIJ DE AFDELING PERSONEELSBELEID VAN DE DIRECTIE PERSONEELSZAKEN BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER . DE COMMISSIE ONDERZOEKT HET VOORSTEL VAN DE VOORZITTER ,... OM OP DEZE POST TE BENOEMEN DE HEER D . ROGALLA, THANS AMBTENAAR IN DE RANG A/5 BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL INTERNE MARKT .

NA EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN HEEFT DE COMMISSIE DE HEER D . ROGALLA BENOEMD OP DE VACANTE POST, RANG A/4, BIJ DE AFDELING PERSONEELSBELEID VAN DE DIRECTIE PERSONEELSZAKEN . DE HEER ROGALLA WORDT DERHALVE NAAR DIE POST OVERGEPLAATST, ZULKS MET INGANG VAN 1 JULI 1963, EN MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 1963 BEVORDERD NAAR RANG A/4";

DAT DIT PROCES-VERBAAL NIET VERMELDT DAT AAN DE LEDEN DER COMMISSIE MONDELING MEDEDELING ZOU ZIJN GEDAAN VAN "DE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE ANDERE KANDIDATEN";

DAT NIET IS GEBLEKEN EN ZELFS NIET DOOR VERWEERSTER IS GESTELD, DAT DE COMMISSIE ZICH NADER GEáNFORMEERD ZOU HEBBEN DOOR RAADPLEGING VAN DE PERSOONSDOSSIERS DER KANDIDATEN;

DAT DERHALVE DE GEGEVENS OP GROND WAARVAN HET ONDERHAVIGE BESLUIT WERD GENOMEN ONVOLDOENDE MOETEN WORDEN GEOORDEELD;

OVERWEGENDE DAT UIT HET HIERBOVEN OVERWOGENE VOLGT DAT DE BEIDE AANGEVALLEN BESCHIKKINGEN VERNIETIGD BEHOREN TE WORDEN WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 45, PARAGRAAF 1, EERSTE LID VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . ZONDER DAT DE OVERIGE TER ONDERSTEUNING VAN ELK DER BEROEPEN VOORGEDRAGEN MIDDELEN BEHOEVEN TE WORDEN ONDERZOCHT, NOCH OOK - MEER IN HET BIJZONDER, MET BETREKKING TOT DE ZAAK 96-63 - DE VRAAG OF DE AANGEVALLEN BEVORDERING EEN SCHENDING VAN ARTIKEL 45, PARAGRAAF 1, OPLEVERT DAAR DE BEVORDERDE KANDIDAAT OP HET OGENBLIK VAN ZIJN BENOEMING NIET AAN DE VOOR DE ANCIENNITEIT GESTELDE VOORWAARDEN VOLDEED;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER )

RECHTDOENDE,

VERNIETIGT DE BESCHIKKING VAN 8 JULI 1963 WAARBIJ DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . DE HEER E . VOLPI HEEFT BENOEMD TOT ASSISTENT BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, WELKE POST BIJ AANKONDIGING NO . 546 VACANT WERD VERKLAARD;

VERNIETIGT DE BESCHIKKING VAN 3 JULI 1963 WAARBIJ DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . DE HEER D . ROGALLA HEEFT BENOEMD TOT HOOFDADMINISTRATEUR BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, WELKE POST VACANT WERD VERKLAARD BIJ AANKONDIGING NO . 515;

VEROORDEELT DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . IN DE PROCESKOSTEN .

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . UIT ARTIKEL 179 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ALSMEDE UIT DE ARTT . 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN BLIJKT, DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, HETWELK IN FEITE TEGENOVER DE AMBTENAREN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN WERKGEVER UITOEFENT, BEVOEGD IS IN RECHTE OP TE TREDEN IN GEDINGEN TUSSEN DE AMBTENAREN EN DE ADMINISTRATIE .

*/663J0079 /*

2 . IEDERE AMBTENAAR KAN ZICH MET HET ADMINISTRATIEVE BEROEP, BEDOELD IN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT, TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN ZIJN INSTELLING WENDEN .

NU HET TEGENDEEL NIET IS BEPAALD, DIENEN VOOR HET IN ARTIKEL 91 BEDOELDE GERECHTELIJKE BEROEP DEZELFDE REGELS TE GELDEN; DIT BEROEP MOET TEGEN HETZELFDE GEZAG WORDEN GERICHT .

3 . VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 45 IS GEEN ANDERE UITVOERINGSMAATREGEL NODIG DAN DIE, VOORZIEN IN ARTIKEL 43, NAAR WELKE BEPALING ARTIKEL 45 IMPLICIET VERWIJST .

DE BEPALING VERLANGT DE OPSTELLING VAN BEOORDELINGSRAPPORTEN INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST VAN DE AMBTENAREN, WELKE RAPPORTEN EEN VAN DE GEGEVENS VORMEN WAAROP BIJ HET VERGELIJKEND ONDERZOEK DER VERDIENSTEN VAN DE VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMENDE AMBTENAREN MOET WORDEN GELET .

4 . HET FEIT, DAT DE COMMISSIE TIJDENS DE AANPASSINGSPERIODE VOOR HET STATUUT GEEN ALGEMENE REGELS HEEFT GEGEVEN OP GROND WAARVAN DE IN ARTIKEL 43 BEDOELDE RAPPORTEN HADDEN KUNNEN WORDEN OPGESTELD, MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ONREGELMATIGHEID WELKE DE ONWETTIGHEID ENER BEVORDERING MET ZICH BRENGT .

5 . VGL . ZAAK 27-63, SAMENVATTING NO . 1 .

6 . VGL . ZAAK 27-63, SAMENVATTING NO . 2 .

7 . VGL . ZAAK 27-63, SAMENVATTING NO . 3 .

8 . DE DOOR DE BETROKKENEN ZELF ZONDER VERIFICATIE OF CONTROLE DOOR DE BEVOEGDE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE OVERGELEGDE SOLLICITATIEDOSSIERS VORMEN GEGEVENS VAN IN HOOFDZAAK SUBJECTIEVE AARD, WELKER INHOUD EN BETEKENIS SLECHTS MET BEHOEDZAAMHEID MOGEN WORDEN BEOORDEELD, DAAR HET HIER AANGELEGENHEDEN BETREFT WELKE EEN ZO OBJECTIEF MOGELIJK ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN DER KANDIDATEN VERLANGEN .

DE EERBIEDIGING VAN DEZE EIS VERKRIJGT EEN BIJZONDER GEWICHT IN DE GEVALLEN WAARIN DE COMMISSIE VOOR HAAR BESLUITVORMING DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE VOLGT, WAARBIJ GEEN CONTRADICTOIRE GEDACHTENWISSELING PLAATSVINDT EN RAPPORTEN ONTBREKEN INZAKE DE BEKWAAMHEID, DE PRESTATIES EN HET GEDRAG IN DE DIENST VAN DE KANDIDATEN .

IN DIT GEVAL MOET HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG HAAR INLICHTINGEN COMPLETEREN DOOR DE PERSOONSDOSSIERS VAN DE KANDIDATEN TE RAADPLEGEN .

++++

1 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - AANDUIDING VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE VORDERING IS GERICHT - HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - BEVOEGDHEID IN RECHTE OP TE TREDEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 179, STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G ., ARTT . 90, 91 )

2 . AMBTENAREN - GESCHILLEN MET DE ADMINISTRATIE - BEROEP GERICHT TEGEN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ARTT . 90, 91 )

3 . AMBTENAREN - BEVORDERING - VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERDIENSTEN - PERIODIEKE RAPPORTEN - UITVOERINGSBEPALINGEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ARTT . 43, 45, 110 )

4 . AMBTENAREN - BEVORDERING - AANPASSINGSPERIODE VOOR HET STATUUT - HET NIET AANWEZIG ZIJN VAN PERIODIEKE RAPPORTEN - WETTIGHEID VAN DE BEVORDERINGEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ARTT . 43, 45, 110 )

5 . AMBTENAREN - BEVORDERING - BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN VAN DE ADMINISTRATIE

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ART . 45 )

6 . AMBTENAREN - BEVORDERING - BEOORDELINGSCRITERIA - HET NIET AANWEZIG ZIJN VAN PERIODIEKE RAPPORTEN GEDURENDE DE AANPASSINGSPERIODE VOOR HET STATUUT - DE ADMINISTRATIE IS NIET VERPLICHT RAPPORTEN AD-HOC OP TE STELLEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ART . 45 )

7 . AMBTENAREN - BEVORDERING - DE DOOR HET BESTUUR TOE TE PASSEN BEOORDELINGSCRITERIA - GEEN MOTIVERINGSPLICHT TEN AANZIEN VAN DE NIET BENOEMDE KANDIDATEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ARTT . 25, 45 )

8 . AMBTENAREN - BEVORDERING OP GRONDSLAG VAN SOLLICITATIEDOSSIERS VAN SUBJECTIEVE AARD - STRIKTE BEOORDELINGSCRITERIA - VERPLICHTE KENNISNEMING VAN DE PERSOONSDOSSIERS DER KANDIDATEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.E.G.,ART . 45 )

OVERWEGENDE DAT DE PRIMAIRE VORDERING VAN VERZOEKER WERD TOEGEWEZEN;

DAT VERWEERSTER DERHALVE KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE KOSTEN MOET WORDEN VEROORDEELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN MET NAME DE ARTIKELEN 173 EN 179;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN MET NAME OP DE ARTIKELEN 5, 25 , 27, 43, 45, 90, 91 EN 110;

GELET OP HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 94-63 EN 96-63 :

PIERRE BERNUSSET,

AMBTENAAR IN DIENST VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR MR . M . SLUSNY, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, LECTOR AAN DE UNIVERSITEIT ALDAAR,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, AAN DE RUE WILLY GOERGEN 6, TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, ADVOCAAT EN PROCUREUR,

VERZOEKER

TEGEN

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN/OF DE COMMISSIE VAN DEZE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR L . DE LA FONTAINE ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

VERWEERSTER

RESPECTIEVELIJK BETREFFENDE :

IN DE ZAAK 94-63 : DE NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN 8 JULI 1963 WAARBIJ DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . DE HEER E . VOLPI HEEFT BENOEMD TOT ASSISTENT BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, ZULKS TER VERVULLING VAN DE VACATURE BEDOELD IN DE KENNISGEVING NO . 546;

IN DE ZAAK 96-63 : DE NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN 3 JULI 1963 WAARBIJ DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . DE HEER D . ROGALLA HEEFT BENOEMD TOT HOOFDADMINISTRATEUR BIJ HET DIRECTORAAT GENERAAL ALGEMEEN BEHEER, ZULKS TER VERVULLING VAN DE VACATURE BEDOELD IN DE KENNISGEVING NO . 515;