Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 1965.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 1965.

I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 . DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP 27-64

A ) OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER STELT, DAT HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET OP 9 JANUARI 1964 TE ISPRA AANGEPLAKTE BEVORDERINGSBESLUIT, NIET-ONTVANKELIJK IS WEGENS TERMIJNVERZUIM;

DAT HET BEROEP 27-64 IMMERS EERST OP 29 JUNI 1964 IS INGEDIEND, TERWIJL DE IN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN BEPAALDE BEROEPSTERMIJN VAN 3 MAANDEN, VERMEERDERD MET 10 DAGEN WEGENS AFSTAND, OP 20 APRIL 1964 WAS VERSTREKEN;

DAT VOLGENS VERWEERSTER, BIJ GEBREKE VAN UITDRUKKELIJKE BEPALINGEN DIENAANGAANDE, HET OP 12 FEBRUARI 1964 INGESTELDE ADMINISTRATIEF BEROEP, DE LOOP VAN DE VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP VASTGESTELDE TERMIJN NIET VERMOCHT TE STUITEN;

OVERWEGENDE DAT UIT DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, IN ONDERLING VERBAND EN SAMENHANG BESCHOUWD, BLIJKT, DAT HET ADMINISTRATIEF BEROEP DE TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP BIJ HET HOF VAN JUSTITIE ONAANGETAST LAAT, MITS HET ADMINISTRATIEVE BEROEP IS INGESTELD BINNEN DE VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP BEPAALDE TERMIJN;

DAT HET IMMERS NIET DE BEDOELING VAN DE AUTEURS VAN DEZE ARTIKELEN KAN ZIJN GEWEEST DE AMBTENAREN ERTOE TE VERPLICHTEN OM, TER VOORKOMING VAN VERVAL, TERZELFDER TIJD ZOWEL EEN ADMINISTRATIEF BEROEP BIJ DE ADMINISTRATIE ALS EEN GERECHTELIJK BEROEP BIJ HET HOF VAN JUSTITIE IN TE STELLEN;

OVERWEGENDE, DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL HET ADMINISTRATIEF BEROEP VAN 12 FEBRUARI 1964 IS INGESTELD BINNEN DE TERMIJN, VASTGESTELD VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP ;

DAT DIT ADMINISTRATIEF BEROEP DOOR EEN OP 7 APRIL 1964 TER KENNIS VAN VERZOEKER GEBRACHTE BESCHIKKING UITDRUKKELIJK IS VERWORPEN;

DAT HIERUIT VOLGT, DAT DE TERMIJN, WAARBINNEN VERZOEKER VOOR HET HOF HET TE ISPRA OP 9 JANUARI 1964 AANGEPLAKTE BEVORDERINGSBESLUIT MOEST BESTRIJDEN, OP 29 JUNI 1964, DE DAG WAAROP HET GERECHTELIJK BEROEP IS INGESTELD, NIET WAS VERSTREKEN;

DAT HET MIDDEL VAN VERWEERSTER DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

B ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER DE NIETIGVERKLARING VORDERT VAN HET OP 7 APRIL 1964 TE ZIJNER KENNIS GEBRACHTE BESLUIT, WAARBIJ ZIJN BEROEP WERD VERWORPEN;

OVERWEGENDE, DAT DIT VERZOEK ONTVANKELIJK IS OP DEZELFDE GRONDEN ALS GELDEN VOOR HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VOOR HET OP 9 JANUARI 1964 TE ISPRA AANGEPLAKTE BEVORDERINGSBESLUIT;

2 . DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP 30-64

A ) OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER STELT, DAT HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING WAARBIJ STILZWIJGEND WERD VERWORPEN HET DOOR VERZOEKER INGEDIEND ADMINISTRATIEF BEROEP, STREKKENDE TOT OPTREDEN VAN VERWEERSTER TEGEN GEDRAGINGEN DIE VERZOEKER KWALIFICEERT ALS SCHADELIJK VOOR ZIJN ACHTBAARHEID EN BEROEPSINTEGRITEIT, NIET-ONTVANKELIJK IS OMDAT HET TE LAAT IS INGESTELD;

DAT VOLGENS VERWEERSTER HET BEROEP 30-64 IMMERS EERST OP 13 JULI 1964 IS INGEDIEND, TERWIJL DE BESCHIKKING WAARBIJ HET ADMINISTRATIEF BEROEP STILZWIJGEND WERD VERWORPEN OP 22 APRIL 1964 WERD GEGEVEN, ZODAT DE TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP, STREKKENDE TOT BESTRIJDING VAN DEZE STILZWIJGENDE BESCHIKKING, VERMEERDERD MET 10 DAGEN WEGENS AFSTAND, OP 3 JULI 1964 WAS VERSTREKEN;

OVERWEGENDE, DAT HET ADMINISTRATIEF BEROEP IS INGESTELD BINNEN DE TERMIJN, BEPAALD VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP; DAT OM DEZE REDEN EN OP DE HIERVOOR UITEENGEZETTE GRONDEN ( ZIE BOVEN SUB 1, A ) VERZOEKER ZIJN AANSPRAAK OP EEN TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP HEEFT BEHOUDEN;

DAT, BIJ STILZWIJGEN VAN DE ADMINISTRATIE, EEN STILZWIJGEND BESLUIT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, GEACHT WORDT OP 22 APRIL 1964 TE ZIJN GENOMEN;

DAT VERWEERSTER ECHTER ALS BIJLAGE VAN HAAR MEMORIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP IN KORT GEDING 30-64 R, OP 25 JULI 1964 EEN BESCHIKKING HEEFT OVERGELEGD WELKE OP 24 JUNI 1964 WAS GEDATEERD, EN WAARBIJ HET ADMINISTRATIEF BEROEP VAN 21 FEBRUARI 1964 UITDRUKKELIJK WERD VERWORPEN;

DAT UIT DE, DOOR VERWEERSTER NIET WEERSPROKEN, VERKLARINGEN VAN VERZOEKER VOLGT, DAT HIJ V??R 25 JULI 1964 GEEN KENNIS DROEG VAN DEZE BESCHIKKING VAN 24 JUNI 1964;

DAT DE DATUM 25 JULI 1964 DERHALVE HET EINDPUNT BETEKENT VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DIE DOOR HET ADMINISTRATIEF BEROEP VAN 21 FEBRUARI 1964 AANHANGIG WERD GEMAAKT;

DAT HIERUIT VOLGT, DAT DE TERMIJN, BEPAALD VOOR DE BESTRIJDING VOOR HET HOF VAN HET NIET-OPTREDEN VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . TEGEN GEDRAGINGEN, DIE DOOR VERZOEKER WORDEN GEKWALIFICEERD ALS SCHADELIJK VOOR ZIJN ACHTBAARHEID EN ZIJN BEROEPSINTEGRITEIT, EERST 3 MAANDEN EN 10 DAGEN NA 25 JULI 1964, DUS OP 6 NOVEMBER 1964, IS VERSTREKEN;

DAT HET MIDDEL VAN VERWEERSTER DERHALVE DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

B ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN ZIJN REPLIEK CONCLUDEERT TOT NIETIGVERKLARING VAN DE HIERBOVENGENOEMDE BESCHIKKING VAN 24 JUNI 1964, WAARBIJ HET ADMINISTRATIEF BEROEP UITDRUKKELIJK WERD VERWORPEN;

OVERWEGENDE DAT DIT VERZOEK ONTVANKELIJK IS OP DEZELFDE GRONDEN ALS GELDEN VOOR HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE BESCHIKKING VAN 22 APRIL 1964;

C ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER CONCLUDEERT TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN OP 24 JUNI 1964 DOOR VERWEERSTER GENOMEN BESLUIT TOT OVERPLAATSING OF DETACHERING;

DAT NAAR LUID VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, HET HOF VAN JUSTITIE SLECHTS BEVOEGD IS DE WETTIGHEID VAN MAATREGELEN MET BETREKKING TOT AMBTENAREN TE CONTROLEREN INDIEN HET VOOR DEZEN BEZWARENDE BESLUITEN BETREFT;

DAT DERHALVE DE ONTVANKELIJKHEID VAN BOVENBEDOELD VERZOEK AMBTSHALVE MOET WORDEN ONDERZOCHT;

OVERWEGENDE, DAT UIT DE NOTULEN VAN DE 249E VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . OP 24 JUNI 1964, DOOR VERWEERSTER OVERGELEGD ALS BIJLAGE VAN HAAR OPMERKINGEN BETREFFENDE HET VERZOEK IN KORT GEDING 30-64 R, BLIJKT DAT DE BESTREDEN MAATREGEL ALS VOLGT LUIDT :

"INDIEN DE BETROKKENE WERKELIJK NIET EERDER ZIJN FUNCTIE TE GULIK KAN AANVAARDEN, ZAL HIJ WORDEN UITGENODIGD OM ZICH ONMIDDELIJK TE BRUSSEL TE MELDEN, OM DAAR ALLE DIENSTIGE INSTRUCTIES TE ONTVANGEN";

DAT DEZE TEKST KENNELIJK NIET EEN DETACHERING TE GULIK VOORSCHRIJFT, MAAR GEWOON EEN VERPLICHTING OM ZICH NAAR BRUSSEL TE BEGEVEN;

DAT TROUWENS UIT HET DOSSIER BLIJKT, DAT VERZOEKER NA VORENAANGEHAALD BEVEL SLECHTS ENKELE DAGEN IN GULIK EN IN BRUSSEL IS GEWEEST, DAT HIJ VERVOLGENS ZIJN JAARLIJKS VERLOF HEEFT OPGENOMEN EN DAT EERST BIJ BESLUIT VAN 10 OKTOBER 1964, TE ZIJNER KENNIS GEBRACHT OP 15 OKTOBER 1964 - WELK BESLUIT IN HET ONDERHAVIGE GEDING GEEN ROL SPEELT - EEN OVERPLAATSING VAN VERZOEKER NAAR BRUSSEL HEEFT PLAATSGEVONDEN;

DAT ER BIJ GEVOLG AANLEIDING BESTAAT OM DE AANGEVALLEN MAATREGEL TE BESCHOUWEN ALS EEN INTERN DIENSTRAPPORT, DAT BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A .;

DAT DEZE MAATREGEL GEEN BEZWAREND BESLUIT IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT EN BIJ GEVOLG GEEN ONDERWERP VAN EEN GERECHTELIJK BEROEP KAN ZIJN;

DAT HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK IS;

OVERWEGENDE DIENSVOLGENS DAT MET UITZONDERING VAN HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET "BESLUIT TOT OVERPLAATSING OF DETACHERING", HETWELK TEN AANZIEN VAN VERZOEKER OP 24 JUNI 1964 IS GENOMEN, DE BEROEPEN 27-64 EN 30-64 ONTVANKELIJK ZIJN;

II - TEN PRINCIPALE

1 . TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BEVORDERINGSBESLUIT

A ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER AANVOERT, DAT VERWEERSTER BIJ HAAR IN DE CIRCULAIRE 11-63 VAN 23 APRIL 1963 VERVAT ALGEMEEN VOORSCHRIFT, UITVOERINGSBEPALINGEN VAN ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT ZOU HEBBEN VASTGESTELD, ZONDER ACHT TE SLAAN OP DE IN ARTIKEL 110 OPGENOMEN VOORSCHRIFTEN;

OVERWEGENDE, DAT AANGEZIEN ARTIKEL 45 GEEN ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN EIST, DE IN ARTIKEL 110 GEGEVEN REGELS IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN;

DAT BOVENDIEN UIT DE BOVEN AANGEHAALDE CIRCULAIRE VOLGT, DAT DE AAN DE BEVORDERINGSCOMITES OPGEDRAGEN, LOUTER VOORBEREIDENDE, TAAK BESTAAT UIT HET ASSISTEREN VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . EN DAT LAATSTGENOEMDE ZICHZELF DE BEVOEGDHEID HEEFT VOORBEHOUDEN OM OVER BEVORDERINGEN TE BESLISSEN, WAARBIJ ZIJ ZICH HEEFT BEPERKT TOT HET INSTELLEN VAN LOUTER INTERNE ADMINISTRATIEVE ORGANEN OM HAAR BIJ HAAR TAAK BIJ TE STAAN;

DAT DE ONDERHAVIGE GRIEF DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

B ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER VOORTS DE ONWETTIGHEID OPWERPT VAN HET AANGEVALLEN BESLUIT OP GROND VAN HET FEIT, DAT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE VERDIENSTEN ZICH NIET TOT HEM HEEFT UITGESTREKT HOEWEL HIJ DE IN ARTIKEL 45 VEREISTE DIENSTTIJD BEZAT;

OVERWEGENDE, DAT UIT HET VERSLAG VAN DE 215E VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . OP 17 JULI 1963, ALS BIJLAGE VAN DE DUPLIEK OVERGELEGD, BLIJKT, DAT DE COMMISSIE BIJ DE BEOORDELING VAN DE BEVORDERINGSVOORSTELLEN NAMEN HEEFT TOEGEVOEGD AAN DE DOOR DE BEVORDERINGSCOMITES OPGESTELDE LIJSTEN VAN GESCHIKTE KANDIDATEN;

DAT, BIJGEVOLG, HET FEIT DAT DE NAAM VAN VERZOEKER NIET OP DE DOOR HET BEVORDERINGSCOMITE VAN ISPRA OPGESTELDE BEVORDERINGSLIJST VOORKWAM, GEENZINS BEWIJST, DAT DE COMMISSIE VAN DE E.G.A ., DIE TOT AANSTELLING BEVOEGD IS, NIET ZELF HET VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE VERDIENSTEN VAN VERZOEKER HEEFT INGESTELD;

DAT DE ONDERHAVIGE GRIEF MITSDIEN DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

C ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER AANVOERT DAT HET BEVORDERINGSCOMITE VAN ISPRA NIET DE BESCHIKKING HEEFT GEHAD OVER ZIJN PERSOONSDOSSIER TOEN DE BEVORDERINGSLIJSTEN WERDEN OPGESTELD, EN VOORTS DAT HET HEM NIET TOEGESTAAN WAS OPMERKINGEN TE MAKEN OVER ZIJN BEOORDELING VOOR 1963;

OVERWEGENDE, DAT VERWEERSTER DIT FEIT HEEFT ONTKEND EN DAT DE BEWERING VAN VERZOEKER OP GEEN ENKEL BEGIN VAN BEWIJS STEUNT;

OVERWEGENDE, VOOR WAT BETREFT DE OPMERKINGEN VAN VERZOEKER OVER ZIJN BEOORDELING, DAT DEZE DATEREN VAN 5 JULI 1963 EN DAT DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . DERHALVE IN STAAT IS GEWEEST OM DAARVAN KENNIS TE NEMEN TOEN ZIJ DE LIJST VAN GESCHIKTE KANDIDATEN OP 25 JULI 1963 OPSTELDE;

DAT DE ONDERHAVIGE GRIEF DERHALVE NIET GEGROND IS;

D ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER AANVOERT, DAT ZIJN VERDIENSTEN MINSTENS GELIJK GEWEEST ZOUDEN ZIJN AAN DIE VAN SOMMIGE KANDIDATEN DIE WEL BEVORDERD ZIJN;

OVERWEGENDE, DAT HET HOF NIET BEVOEGD IS ZIJN EIGEN WAARDEOORDEEL TE STELLEN IN DE PLAATS VAN DE BEOORDELING DOOR DE INSTELLING ZELF;

DAT DE GRIEF DERHALVE DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

E ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER TEN SLOTTE AANVOERT, DAT HET BEVORDERINGSCOMITE VAN ISPRA ZIJN UITSLUITING VAN DE LIJST MET VOORDRACHTEN VOOR BEVORDERING NIET HEEFT GEMOTIVEERD;

OVERWEGENDE, DAT ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT NIET DE MOTIVERING EIST VAN BEVORDERINGSBESLUITEN, WAT BETREFT DE NIET-BEVORDERDE KANDIDATEN;

DAT A FORTIORI DE EIS VAN MOTIVERING NIET BESTAAT TEN AANZIEN VAN VOORSTELLEN VAN EEN INTERN ADMINISTRATIEF ORGAAN, DAT SLECHTS RAADGEVENDE BEVOEGDHEDEN HEEFT;

DAT DE GRIEF DERHALVE DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

F ) OVERWEGENDE, DAT UIT HET VORENGAANDE VOLGT, DAT DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET TE ISPRA OP 9 JANUARI 1964 BEKEND GEMAAKTE BEVORDERINGSBESLUIT ALS NIET-GEGROND DIENT TE WORDEN AFGEWEZEN;

DAT DE AFWIJZING VAN HET BOVENBEDOELDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING NOODZAKELIJKERWIJS DE AFWIJZING MEEBRENGT ZOWEL VAN HET VERZOEK BETREFFENDE HET BESLUIT OP DE ADMINISTRATIEVE KLACHT VAN VERZOEKER ALS VAN HET VERZOEK OM HET HOF TE DOEN BEVELEN DAT VERWEERSTER VERPLICHT IS EEN NIEUW ONDERZOEK IN TE STELLEN WAARBIJ DE VERDIENSTEN DER AMBTENAREN DIE VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMEN ONDERLING WORDEN VERGELEKEN, MET INBEGRIP DIE VAN VERZOEKER ;

2 . TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BERISPINGSBESLUIT

A ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER DE SCHENDING VAN ARTIKEL 87 VAN HET STATUUT AANVOERT OP GROND VAN HET FEIT, DAT DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . ZIJN GEVAL NIET BIJ DE TUCHTRAAD AANHANGIG HEEFT GEMAAKT;

OVERWEGENDE, DAT HET VORENAANGEHAALD ARTIKEL 87 BEPAALT DAT DE BERISPING ZONDER RAADPLEGING VAN DE TUCHTRAAD KAN WORDEN GEGEVEN;

B ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS DE SCHENDING VAN ARTIKEL 87 AANVOERT OP GROND VAN HET FEIT DAT HIJ NIET DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG IS GEHOORD, MAAR DOOR EEN ADJUNCT-DIRECTEUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK TE ISPRA;

OVERWEGENDE, DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 87 ZICH NIET VERZETTEN TEGEN HET HOREN VAN DE BETROKKENE DOOR EEN HOGERE AMBTENAAR;

C ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER EEN TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MOTIVERING VAN HET BESLUIT AANVOERT OMDAT DIT BESLUIT ENERZIJDS VERZOEKER EEN ERNSTIGE SCHENDING VAN ZIJN AMBTELIJKE PLICHTEN VERWIJT, EN ANDERZIJDS SLECHTS EEN LICHTE TUCHTMAATREGEL OPLEGT;

OVERWEGENDE NIETTEMIN, DAT DE ADMINISTRATIE IN WEERWIL VAN DE ERNST VAN DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN, HET RECHT HEEFT OM SLECHTS EEN LICHTE MAATREGEL OP TE LEGGEN, DAARBIJ REKENING HOUDEND MET OMSTANDIGHEDEN, DIE LOS STAAN VAN DE AANGEVOERDE VERWIJTEN, ZOALS HET ONTBREKEN VAN ENIGE TUCHMAATREGEL IN HET VERLEDEN;

D ) OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER DE GRONDSLAG ZELF VAN HET DISCIPLINAIRE BESLUIT EN DE JUISTHEID VAN DE AANGEVOERDE FEITEN BETWIST;

OVERWEGENDE, DAT UIT HET BETWISTE BESLUIT EN DE NOTA VAN 25 MAART 1964 VAN DE ADMINISTRATIE AAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A ., ALS BIJLAGEN AAN HET VERZOEKSCHRIFT TOEGEVOEGD, BLIJKT DAT DE OPGELEGDE MAATREGEL HOOFDZAKELIJK BERUST OP DE BESCHULDIGING VAN VERZOEKER DAT HIJ EEN CHEF EN EEN COLLEGA VERDACHT HEEFT GEMAAKT MET BETREKKING TOT HUN UNIVERSITAIRE TITELS EN OP HET FEIT DAT HIJ ZICH HEEFT GEWEND TOT EEN INLICHTINGENBUREAU TEN EINDE VERTROUWELIJKE INLICHTINGEN OVER HEN TE VERKRIJGEN;

DAT DE DOOR VERZOEKER AAN HET ADRES VAN DEZE TWEE AMBTENAREN GEDANE BESCHULDIGINGEN OP ZICHZELF NIET WORDEN BETWIST, MAAR ENKEL HET BERISPELIJK KARAKTER ERVAN;

DAT EVENWEL DEZE HANDELWIJZE ALS STRIJDIG MET HET DIENSTBELANG NIET DOOR DE VERANTWOORDELIJKE INSTELLING KON WORDEN GEDULD;

DAT BOVENDIEN HET ZICH WENDEN TOT EEN INLICHTINGENBUREAU TEN EINDE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER CHEFS OF COLLEGA'S EEN LAAKBARE HANDELING IS - HETGEEN VERZOEKER NIET ONTKENT - EN OP ZICHZELF AL EEN GELDIGE GROND IS VOOR DE MAATREGEL;

E ) OVERWEGENDE, DAT UIT HET VOORAFGAANDE VOLGT, DAT DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BERISPINGSBESLUIT, AAN VERZOEKER TER KENNIS GEBRACHT OP 24 APRIL 1964, ALS NIET-GEGROND DIENT TE WORDEN AFGEWEZEN;

3 . TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN DE KLACHT WAARBIJ DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . WORDT VERZOCHT OM OP TE TREDEN TEGEN GEDRAGINGEN DIE NAAR HET OORDEEL VAN VERZOEKER SCHADELIJK ZIJN

OVERWEGENDE, DAT HET BEROEP VAN VERZOEKER BETREKKING HAD OP VOOR HEM ONGUNSTIGE VERKLARINGEN VAN ZIJN SUPERIEUREN RITTER EN KRAMERS, EN OP HET FEIT DAT HERHAALDELIJK EN VOORTDUREND POGINGEN ZIJN GEDAAN OM HEM DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR WERK DAT HIJ ONTWORPEN HEEFT TE ONTNEMEN;

OVERWEGENDE, DAT UIT HET DOSSIER IN ZIJN GEHEEL EN VOORAL UIT DE FEITEN MET BETREKKING TOT HET BERISPINGSBESLUIT BLIJKT, DAT DE VERHOUDING VAN VERZOEKER MET ZIJN CHEFS MOEILIJK IS GEWEEST;

DAT BIJGEVOLG - AANGENOMEN DAT DE MENINGEN DIE VERZOEKER AAN ZIJN CHEFS TOESCHRIJFT JUIST ZIJN - DEZE MENINGEN ALS TE VERONTSCHULDIGEN ZOUDEN DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD DAAR HET GEDRAG VAN VERZOEKER DE REACTIES VAN DEZE CHEFS VERKLAARBAAR MAAKT;

OVERWEGENDE, WAT BETREFT DE POSITIE VAN VERZOEKER BIJ HET CENTRE EUROPEEN DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ( C.E.T.I.S ., EUROPEES CENTRUM VOOR DE VERWERKING VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ), DAT WANNEER AAN VERZOEKER ANDERE TAKEN ZIJN OPGEDRAGEN DIT KLAARBLIJKELIJK IN HET DIENSTBELANG IS GESCHIED;

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER TEN SLOTTE DE ONREGELMATIGHEID AANVOERT VAN DE DOOR DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . GEVOLGDE PROCEDURE IN HET ONDERZOEK VAN HET DOOR HEM OP 21 FEBRUARI 1964 INGESTELD ADMINISTRATIEF BEROEP;

OVERWEGENDE, DAT UIT DE STUKKEN VAN HET DOSSIER EN DE UITEENZETTINGEN VAN PARTIJEN BLIJKT, DAT DE ARTIKELEN 26 EN 43 VAN HET STATUUT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NIET ZIJN GESCHONDEN;

DAT MET NAME HET RAPPORT VAN HET BEHEERSCOMITE VAN DE C.E.T.I.S . GERICHT AAN KRAMERS EN DOOR VERWEERSTER OVERGELEGD IN BIJLAGE 5 VAN HAAR DUPLIEK GEEN ONGUNSTIGE BEOORDELING WAS VAN VERZOEKERS WERK EN DAT ER BIJGEVOLG GEEN AANLEIDING BESTOND OM HEM VAN DIT DOCUMENT IN KENNIS TE STELLEN NOCH OM HET TOE TE VOEGEN AAN ZIJN PERSOONSDOSSIER;

DAT OVERIGENS BLIJKT DAT DE AAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . BEKENDE GEGEVENS VOLDOENDE WAREN OM HAAR IN DE GELEGENHEID TE STELLEN EEN BESLUIT TE NEMEN ZONDER VERZOEKER, OF POMAR EN BRAFFORT TE MOETEN HOREN;

OVERWEGENDE, DAT UIT HET VORENGAANDE VOLGT, DAT VERWEERSTER GEEN ENKELE ONREGELMATIGHEID HEEFT BEGAAN DOOR HET DOOR VERZOEKER GEEISTE OPTREDEN TE WEIGEREN;

DAT DERHALVE HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN TOT AFWIJZING - ZOWEL STILZWIJGEND ALS UITDRUKKELIJK - VAN DE KLACHT WAARBIJ DE TUSSENKOMST VAN DE COMMISSIE VAN DE E.G.A . WORDT VERZOCHT IN MANIPULATIES DIE NAAR HET OORDEEL VAN VERZOEKER SCHADELIJK ZIJN, ALS NIET-GEGROND DIENT TE WORDEN AFGEWEZEN;

4 . TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER TEN AANZIEN VAN HET OP 24 JUNI 1964 GENOMEN "BESLUIT TOT OVERPLAATSING OF DETACHERING" AAN HET HOF VERZOEKT HEM DE SOM VAN BFR 1 ,- TOE TE WIJZEN BIJ WIJZE VAN SCHADEVERGOEDING;

OVERWEGENDE, DAT HET HOF HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING ALS NIET-ONTVANKELIJK HEEFT AFGEWEZEN;

DAT BIJGEVOLG ELK RECHT VAN VERZOEKER OP EEN SCHADELOOSSTELLING VOOR DE SCHADE DIE HET BETWISTE BESLUIT HEM EVENTUEEL ZOU HEBBEN TOEGEBRACHT, IN HET ONDERHAVIGE GEVAL DIENT TE WORDEN UITGESLOTEN;

5 . TEN AANZIEN VAN DE VORDERINGEN VAN VERZOEKER STREKKENDE TOT HET DOEN GELASTEN VAN MAATREGELEN VAN INSTRUCTIE

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER VORDERINGEN HEEFT INGESTELD STREKKENDE TOT HET DOEN GELASTEN DOOR HET HOF VAN BEPAALDE MAATREGELEN VAN INSTRUCTIE;

OVERWEGENDE, DAT HET HOF ZICH VOLDOENDE INGELICHT ACHT DOOR DE STUKKEN, AANWEZIG IN HET DOSSIER EN DAT ER DERHALVE GEEN AANLEIDING BESTAAT OM DE DOOR VERZOEKER GEVORDERDE MAATREGELEN VAN INSTRUCTIE TE GELASTEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE,

VERWERPT DE BEROEPEN 27-64 EN 30-64;

VEROORDEELT VERWEERSTER IN DE DOOR HAAR GEMAAKTE KOSTEN, ZOWEL IN HET GEDING TEN PRINCIPALE ALS IN HET KORT GEDING EN VOORTS IN EEN KWART VAN DE DOOR VERZOEKER GEMAAKTE KOSTEN;

BEPAALT DAT DRIEKWART VAN DE DOOR VERZOEKER GEMAAKTE KOSTEN, ZOWEL IN HET GEDING TEN PRINCIPALE ALS IN HET KORT GEDING TE ZIJNEN LASTE BLIJVEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

ALDUS DOOR HET HOF GEWEZEN EN ONDERTEKEND TE LUXEMBURG OP ACHT JULI NEGENTIENHONDERDVIJFENZESTIG .

1 . UIT DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, IN ONDERLING VERBAND EN SAMENHANG BESCHOUWD, BLIJKT, DAT HET ADMINISTRATIEF BEROEP DE TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP BIJ HET HOF VAN JUSTITIE ONAANGETAST LAAT, MITS HET ADMINISTRATIEVE BEROEP IS INGESTELD BINNEN DE VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP BEPAALDE TERMIJN . INGEVAL VAN EEN ADMINISTRATIEF BEROEP, BETEKENT DE DATUM WAAROP VERZOEKER KENNIS HAD GENOMEN VAN DEZE VERWERPING, HET EINDPUNT VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE EN HET BEGINPUNT VAN DE TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP .

2 . HET HOF IS NIET BEVOEGD ZIJN EIGEN WAARDE-OORDEEL TE STELLEN IN DE PLAATS VAN DE BEOORDELING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN AMBTENAAR DOOR DE ADMINISTRATIE ( VGL . SAMENVATTING NO . 3 VAN HET ARREST IN DE GEVOEGDE ZAKEN 35-62 EN 16-63, JURISPRUDENTIE, DEEL IX, BLZ . 419 ).

3 . ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT EIST NIET DE MOTIVERING VAN BEVORDERINGSBESLUITEN, WAT BETREFT DE NIET-BEVORDERDE KANDIDATEN . A FORTIORI BESTAAT DE EIS VAN MOTIVERING NIET TEN AANZIEN VAN VOORSTELLEN VAN EEN INTERN ADMINISTRATIEF ORGAAN, DAT SLECHTS RAADGEVENDE BEVOEGDHEDEN HEEFT ( VGL . SAMENVATTING NO . 3 VAN HET ARREST IN DE ZAAK 27-63, JURISPRUDENTIE, DEEL X, BLZ . 267 ).

4 . BIJ EEN TUCHTPROCEDURE KAN HET HOREN VAN DE BETROKKENE GESCHIEDEN DOOR EEN HOGERE AMBTENAAR .

++++

1 . AMBTENAREN - BEROEPEN TEGEN DE ADMINISTRATIE - ADMINISTRATIEF BEROEP INGEDIEND BINNEN DE TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP - TERMIJN VOOR HET GERECHTELIJK BEROEP BEHOUDEN - VERWERPING VAN HET ADMINISTRATIEF BEROEP - MEDEDELING AAN VERZOEKER - DATUM VAN DEZE MEDEDELING UITGANGSPUNT VOOR DE TERMIJN VAN HET GERECHTELIJK BEROEP

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.G.A ., ARTT . 90 EN 91 )

2 . AMBTENAREN - GESCHIKTHEID - BEOORDELING DOOR DE ADMINISTRATIE - RECHTERLIJKE CONTROLE - BEPERKINGEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.G.A ., ART . 91 )

3 . AMBTENAREN - BEVORDERING - LIJST VAN VOORGESTELDE BEVORDERINGEN - UITSLUITING VAN DEZE LIJST GEEN MOTIVERINGSPLICHT

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.G.A ., ARTT . 25 EN 45 )

4 . AMBTENAREN - TUCHTPROCEDURE - HOREN VAN BELANGHEBBENDE DOOR EEN HOGERE AMBTENAAR - TOELAATBAARHEID

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.G.A ., ART . 87 )

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

OVERWEGENDE, DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

DAT ECHTER KRACHTENS ARTIKEL 70 VAN GENOEMD REGLEMENT DE DOOR DE INSTELLINGEN GEMAAKTE KOSTEN IN BEROEPEN VAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN TE HUNNEN LASTE BLIJVEN;

OVERWEGENDE, EVENWEL, DAT ER GELET OP DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK, AANLEIDING BESTAAT OM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, EERSTE LID, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, EEN KWART VAN DE DOOR VERZOEKER GEMAAKTE KOSTEN TEN LASTE VAN VERWEERSTER TE BRENGEN;

OVERWEGENDE, DAT DE BESCHIKKING D.D . 7 AUGUSTUS 1964 VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF HET DOOR VERZOEKER INGEDIENDE VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE UITVOERING ALS NIET-ONTVANKELIJK VERWORPEN HEEFT, ONDER VOORBEHOUD VAN DE KOSTEN;

DAT DE KOSTEN OP DIT KORT GEDING BETREKKELIJK OP DE HIERBOVEN WEERGEGEVEN WIJZE DIENEN TE WORDEN VERDEELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL IN ZIJN CONCLUSIE;

GELET OP ARTIKEL 152 VAN HET E.G.A.-VERDRAG;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.A .;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.G.A ., INZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 12, 24, 25, 26, 43, 45, 86, 87 , 90, 91 EN 110;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 27 EN 30-64 :

FULVIO FONZI,

INGENIEUR, WETENSCHAPPELIJK AMBTENAAR BIJ DE E.G.A ., WOONACHTIG TE SESTO CALENDE ( VARESE, ITALIE ),

BIJGESTAAN DOOR MR . M . GIULIANO, HOOGLERAAR IN DE RECHTSWETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN MILAAN, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN BIJ HET HOF VAN BEROEP TE MILAAN,

VERZOEKER,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, ADVOCAAT BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN HET GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG, 6, RUE WILLY GOERGEN,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCHE ADVISEURS A . MARCHINI-CAMIA EN M . PRELLE, ALS GEMACHTIGDEN,

VERWEERSTER,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, TEN KANTORE VAN H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, 2, PLACE DE METZ,

BETREFFENDE

A ) TEN AANZIEN VAN HET BEROEP 27-64 :

1 . TEN PRINCIPALE DE NIETIGVERKLARING VAN HET BEVORDERINGSBESLUIT ( OF VAN ALLE BEVORDERINGSBESLUITEN ) VOOR ZOVER DIT ( DEZE ) BETREFT ( BETREFFEN ) DE OVERGANG VAN RANG A 5 NAAR RANG A 4, DOOR VERWEERSTER VOOR HET JAAR 1963 GENOMEN EN BEKEND GEMAAKT IN HAAR CENTRUM TE ISPRA OP 9 JANUARI 1964;

2 . SUBSIDIAIR, DE NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN 26 MAART 1964, WAARBIJ DE KLACHT VAN VERZOEKER TEGEN BOVENGENOEMD BEVORDERINGSBESLUIT WERD AFGEWEZEN, TER KENNIS VAN VERZOEKER GEBRACHT BIJ SCHRIJVEN D.D . 7 APRIL 1964 VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE ADMINISTRATIE EN DE PERSONEELSZAKEN;

3 . SUBSIDIAIR, HET LATEN VERKLAREN DOOR HET HOF, DAT VERWEERSTER GEHOUDEN IS OM OVER TE GAAN TOT EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE VERDIENSTEN DER AMBTENAREN, DIE IN 1963 VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KWAMEN EN DAT VERWEERSTER DAARBIJ VERZOEKER OPNIEUW DIENT TE BEOORDELEN,

B ) TEN AANZIEN VAN HET BEROEP 30 64 :

1 . DE NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE AFWIJZING VAN HET ADMINISTRATIEF BEROEP D.D . 21 FEBRUARI 1964 VAN VERZOEKER, INGESTELD TENEINDE DE TUSSENKOMST VAN VERWEERSTER TE VERZOEKEN TEGEN HANDELINGEN WELKE SCHADELIJK ZIJN VOOR ZIJN ACHTBAARHEID EN ZIJN INTEGRITEIT BENADELEN, ALSMEDE DE NIETIGVERKLARING VAN DE UITDRUKKELIJKE AFWIJZING D.D . 24 JUNI 1964;

2 . DE NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT WAARBIJ VERZOEKER EEN BERISPING WERD GEGEVEN, DOOR VERWEERSTER OP 26 MAART 1964 GENOMEN EN OP 24 APRIL 1964 BETEKEND;

3 . DE NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT TOT OVERPLAATSING ( OF TOT DETACHERING ), OP 24 JUNI 1964 GENOMEN EN DE VOLGENDE DAG BETEKEND, ALSMEDE DE VEROORDELING VAN VERWEERSTER TOT BETALING VAN BFR 1 ,- SCHADEVERGOEDING;