Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 1966.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 1966.

I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DE BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKINGEN TOT BEVORDERING VAN RANG A 5 NAAR RANG A 4, WELKE OP 9 OKTOBER 1964 DOOR AFFICHERING TER KENNIS VAN HET PERSONEEL WERDEN GEBRACHT, EN VAN DE OP 17 FEBRUARI 1965 BETEKENDE BESCHIKKING WAARBIJ VERZOEKERS ADMINISTRATIEF BEROEP WERD VERWORPEN, TARDIEF EN MITSDIEN NIET ONTVANKELIJK ACHT;

DAT TOCH HET BEROEP 31-65 EERST OP 28 MEI 1965 AANHANGIG WERD GEMAAKT, HOEWEL DE IN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT DER AMBTENAREN VOORZIENE BEROEPSTERMIJN VAN 3 MAANDEN, VERMEERDERD MET 2 DAGEN WEGENS AFSTAND, OP 19 MEI 1965 AFLIEP;

DAT VOLGENS VERZOEKER DE VERLENGING WEGENS AFSTAND NIET 2, DOCH 10 DAGEN HAD MOETEN BELOPEN EN DE BEROEPSTERMIJN, DAAR DE 27E MEI EEN FEESTDAG WAS, DERHALVE EERST OP 28 MEI 1965 EINDIGDE;

DAT HIJ TER ONDERSTEUNING VAN DEZE STELLING ALLEREERST AANVOERT - EVENALS IN HET VERZOEKSCHRIFT 28-65 - DAT HIJ, DAAR DE HEM KRACHTENS HET STATUUT TOEGEWEZEN POST ONGEWIJZIGD GEHANDHAAFD BLEEF, GEACHT MOEST WORDEN ZIJN VERBLIJFPLAATS TE ISPRA TE HEBBEN EN HIJ ZICH SLECHTS TER UITVOERING VAN EEN TIJDELIJKE OPDRACHT TE BRUSSEL BEVOND;

DAT HIJ VERVOLGENS ONDER VERWIJZING NAAR DE ARTIKELEN 37 EN 58 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BETOOGT, DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE EXTRA TERMIJN WEGENS AFSTAND NIET DIENT TE WORDEN UITGEGAAN VAN HET LAND WAAR DE VERZOEKER ZICH BEVINDT, DOCH VAN HET LAND WAAR ZIJN RAADSMAN IS GEVESTIGD EN ZIJN AMBT UITOEFENT;

OVERWEGENDE DAT ALS NIET BETWIST VASTSTAAT, DAT VERZOEKER OP 17 FEBRUARI 1965 - DE DAG WAAROP DE BEROEPSTERMIJN AANVING - EN VOORT TIJDENS DE GEHELE DUUR VAN DEZE TERMIJN, ZIJN FUNCTIE REALITER NIET TE ISPRA, DOCH TE BRUSSEL UITOEFENDE;

DAT VERZOEKER DERHALVE KRACHTENS "HET BESLUIT BETREFFENDE DE TERMIJNEN WEGENS AFSTAND", ALS BIJLAGE II TOEGEVOEGD AAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ZOWEL OP 17 FEBRUARI ALS GEDURENDE DE DAAROP VOLGENDE MAANDEN, ZIJN GEWONE VERBLIJFPLAATS IN BELGIE HAD EN DERHALVE SLECHTS AANSPRAAK KON MAKEN OP EEN VERLENGING VAN DE TERMIJN MET 2 DAGEN WEGENS AFSTAND;

DAT BOVENDIEN UIT DE WOORDEN "TENZIJ PARTIJEN HAAR GEWONE VERBLIJFPLAATS ... HEBBEN", WELKE DE AANHEF VORMEN VAN ARTIKEL 1 VAN LAATSTGENOEMD BESLUIT, DUIDELIJK BLIJKT, DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE EXTRA TERMIJN OP DE GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN PARTIJEN EN NIET OP DIE VAN HUN ADVOCAAT ACHT MOET WORDEN GESLAGEN;

DAT, NU EEN ADMINISTRATIEF BEROEP WERD INGESTELD BINNEN DE TERMIJN WELKE VOOR DE JUDICIELE ACTIE GELDT, DEZE TERMIJN EERST BEGON TE LOPEN SEDERT OP EERSTBEDOELD BEROEP WERD BESLIST;

DAT VERLENGING VAN DE BEROEPSTERMIJN IN VERBAND MET DE AFSTAND SLECHTS VAN EEN FEITELIJKE SITUATIE AFHANGT, DAT WIL ZEGGEN DE GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE VERZOEKER;

DAT, NU DEZE VERBLIJFPLAATS VOOR VERZOEKER IN BELGIE WAS GELEGEN, DE TERMIJN WAARBINNEN HIJ BIJ HET HOF BEROEP KON INSTELLEN DERHALVE 3 MAANDEN EN 2 DAGEN BEDROEG;

DAT DEZE TERMIJN IN CASU OP 19 MEI 1965 AFLIEP EN DERHALVE DE OP 28 MEI 1965 AANHANGIG GEMAAKTE BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING WEGENS TARDIVITEIT NIET-ONTVANKELIJK ZIJN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE,

1 . VERWERPT HET BEROEP 31-65 ALS ZIJNDE NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN ZIJN EIGEN KOSTEN DRAAGT;

3 . VERWERPT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . VGL . SAMENVATTING NO . 1, ZAAK 28-65 .

2 . VGL . SAMENVATTING NO . 2, ZAAK 28-65 .

++++

1 . PROCESVOERING - TERMIJN WEGENS AFSTAND - VERBLIJFPLAATS VAN VERZOEKER

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, BIJLAGE II, ART . 1 )

2 . AMBTENAREN - GEDINGEN TEGEN DE ADMINISTRATIE - ADMINISTRATIEF BEROEP, INGESTELD BINNEN DE TERMIJN VOOR INSTELLING VAN GERECHTELIJK BEROEP - TERMIJN VOOR INSTELLING VAN GERECHTELIJK BEROEP BLIJFT VAN KRACHT

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN E.G.A ., ART . 90, ART . 91 )

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP VAN VERZOEKER NIET KAN SLAGEN;

DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE VERLIEZENDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

DAT EVENWEL INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN DIT REGLEMENT DE KOSTEN VAN DE INSTELLINGEN, GEMAAKT IN VERBAND MET BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN, TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HUN PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP ARTIKEL 152 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP HET PROTOCOL VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, EN IN ZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 90 EN 91;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 31-65 :

F . FONZI,

WETENSCHAPPELIJK AMBTENAAR BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

BIJGESTAAN DOOR MR . M . GIULIANO, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE MILAAN EN BIJ HET ITALIAANSE HOF VAN CASSATIE, HOOGLERAAR IN DE RECHTSGELEERDHEID TE MILAAN

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, 6, RUE WILLY GOERGEN, LUXEMBURG,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR A . MARCHINI-CAMIO, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, 2, PLACE DE METZ, LUXEMBURG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE :

A ) DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING D.D . 7 OKTOBER 1964, HOUDENDE DE BEVORDERINGEN OVER HET JAAR 1964, OPENBAARGEMAAKT BIJ AFFICHE VAN 9 OKTOBER 1964;

B ) DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN 3 FEBRUARI 1965, BETEKEND OP 16 FEBRUARI 1965, WAARBIJ VERZOEKERS ADMINISTRATIEF BEROEP D.D . 10 DECEMBER 1964 TEGEN DE SUB A ) BEDOELDE BESCHIKKING WERD VERWORPEN;