Home

Arrest van het Hof van 16 juni 1966.

Arrest van het Hof van 16 juni 1966.

OVERWEGENDE DAT DE ZAKEN 52 EN 55-65 NAAR 'S HOFS OORDEEL VERKNOCHT ZIJN, ZODAT DAAROP BIJ EEN ENKEL ARREST UITSPRAAK KAN WORDEN GEDAAN;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN NIET HEEFT BETWIST EN DEZE AMBTSHALVE OOK GEEN BEDENKING ONTMOET;

DAT DE BEROEPEN DERHALVE ONTVANKELIJK ZIJN;

TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE - TEN AANZIEN VAN DE STREKKING VAN HET BEROEP 55-65 TEGEN DE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE VAN 28 JULI 1965 - DAT VERZOEKSTER NIET HEEFT BETWIST DAT DE DOOR DE AUSSENHANDELSSTELLE FUER ERZEUGNISSE DER ERNAEHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT - NADIEN KRACHTENS DE WET VAN 24 AUGUSTUS 1965 "BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT" GENOEMD - BIJ DE INVOER VAN BEPAALDE GELIBERALISEERDE PRODUKTEN GEHEVEN RECHTEN VAN GELIJKE WERKING ZIJN ALS DOUANERECHTEN;

DAT HET HOF VAN DEZE VERKLARING AKTE VERLEENT;

DAT VERZOEKSTER MET HAAR EERSTE MIDDEL IN DE ZAAK 55-65 DE WETTIGHEID DER BESTREDEN RICHTLIJN SLECHTS BETWIST VOORZOVER HET RECHTEN BETREFT GEHEVEN BIJ DE INVOER VAN EEN BEPERKT AANTAL UIT DE ANDERE LID-STATEN AFKOMSTIGE, NIET GELIBERALISEERDE PRODUKTEN, TE WETEN BEPAALDE SOORTEN VEEVOEDER, SCHAPEN EN SCHAPENVLEES, VIS, PLANTAARDIGE OLIE EN VET, SUIKER EN ZAAIGOED, SNIJBLOEMEN, WIJN, VERSCHILLENDE SOORTEN GROENTEN EN FRUIT, AL OF NIET GECONSERVEERD;

TEN AANZIEN VAN HET EERSTE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND STELT DAT DE RECHTEN, GEHEVEN RESPECTIEVELIJK DOOR DE "EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER SCHLACHTVIEH, FLEISCH UND FLEISCHERZEUGNISSE" BIJ DE INVOER VAN SLACHTSCHAPEN EN SCHAPENVLEES EN DOOR HET "BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT" BIJ DE INVOER DER HIERBOVENBEDOELDE NIET GELIBERALISEERDE PRODUKTEN, GEEN HEFFINGEN ZIJN VAN GELIJKE WERKING ALS INVOERRECHTEN;

DAT HET IN CASU ADMINISTRATIEVE RECHTEN BETREFT, WELKE ALS EEN TEGENPRESTATIE MOETEN WORDEN BESCHOUWD VOOR DE DOOR HET BESTUUR IN HET BELANG EN OP HET VERZOEK VAN EEN PARTICULIER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN DAT ZIJ NIET DE BESCHERMENDE EN DISCRIMINERENDE OF FISCALE GEVOLGEN TEWEEGBRENGEN WELKE AAN DOUANERECHTEN EIGEN ZIJN;

DAT DE COMMISSIE UIT DIEN HOOFDE DE BEVOEGDHEID MISTE DE AFSCHAFFING VAN BEDOELDE RECHTEN TE GELASTEN EN BIJ WEGE VAN RICHTLIJNEN HET DAARTOE IN ACHT TE NEMEN RITME VAST TE STELLEN;

OVERWEGENDE DAT BLIJKENS ARTIKEL 13, LID 2, VAN HET VERDRAG "DE HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS INVOERRECHTEN, TUSSEN DE LID-STATEN VAN TOEPASSING, DOOR HEN IN DE LOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE GELEIDELIJK MOETEN WORDEN OPGEHEVEN EN DAT DE COMMISSIE BIJ WEGE VAN RICHTLIJNEN HET RITME DEZE OPHEFFING VASTSTELT, WAARBIJ ZIJ ZICH ZAL LATEN LEIDEN DOOR DE REGELS VERVAT IN ARTIKEL 14, LID 2 EN 3, ALSMEDE DOOR DE RICHTLIJNEN WELKE DE RAAD MET TOEPASSING VAN GENOEMD LID 2 HEEFT VASTGESTELD";

OVERWEGENDE DAT DE BIJ ARTIKEL 13, LID 2, AAN DE STATEN OPGELEGDE VERPLICHTING OM DE HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN GELEIDELIJK OP TE HEFFEN, DE LOGISCHE EN NOODZAKELIJKE TEGENHANGER VORMT VAN DE IN LID 1, VAN BEDOELD ARTIKEL NEERGELEGDE VERPLICHTING OM DE BESTAANDE INVOERRECHTEN GELEIDELIJK AF TE SCHAFFEN;

DAT DE VRAAG, OF BEPAALDE HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ZIJN ALS DOUANERECHTEN, NIET MAG WORDEN BEANTWOORD AAN DE HAND VAN GEBEURLIJKE EN VEELAL ONDERLING STRIJDIGE CRITERIA, ONTLEEND HETZIJ AAN DE WETTELIJKE REGELINGEN NOPENS HET BELASTINGRECHT OF HET BEGROTINGSRECHT VAN DE AFZONDERLIJKE LID-STATEN, HETZIJ AAN DE TE DIEN OPZICHTE BESTAANDE LEER;

DAT ZIJ DAARENTEGEN DIENT TE WORDEN OPGELOST AAN DE HAND VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG;

DAT HIERBIJ IN HET BIJZONDER MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE BETREFFENDE HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ZIJN ALS DOUANERECHTEN EN DUS OF ZIJ DE KENMERKEN VERTONEN OP GROND WAARVAN DE AUTEURS VAN HET VERDRAG HET VERBOD VAN DOUANERECHTEN ALS EEN WEZENLIJK BEGINSEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HEBBEN AANGEMERKT;

DAT MET DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 13 HET VERBOD WORDT BEOOGD VAN ALLE MAATREGELEN WELKE OP EEN EENZIJDIG DOOR EEN LID-STAAT GENOMEN BESLUIT EN NIET OP EEN INGRIJPEN VAN DE GEMEENSCHAP BERUSTEN EN DIE - WELKE OOK HUN BENAMING MOGE ZIJN EN KRACHTENS WELKE PROCEDURE OOK GEGEVEN - BIJ DE INVOER TOT GELIJKE DISCRIMINERENDE OF PROTECTIONISTISCHE GEVOLGEN LEIDEN ALS DOUANERECHTEN;

DAT ARTIKEL 13 EEN FUNDAMENTELE BEPALING IS TER BEREIKING VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN EN UITZONDERINGEN DAAROP, NU HET HIER EEN ESSENTIELE NORM BETREFT, ONDUBBELZINNIG VOORGESCHREVEN MOETEN ZIJN EN RESTRICTIEF WORDEN GEINTERPRETEERD;

OVERWEGENDE DAT DE LITIGIEUZE HEFFINGEN DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BIJ, EN TER ZAKE VAN, DE INVOER WORDEN INGEVORDERD EN UITSLUITEND BEPAALDE, UIT ANDERE LID-STATEN AFKOMSTIGE, PRODUKTEN TREFFEN;

DAT ZIJ DERHALVE IN ZEKERE MATE TOT EEN PRIJSVERHOGING VAN DE DESBETREFFENDE PRODUKTEN KUNNEN LEIDEN;

DAT DE KLAGENDE REGERING EVENWEL BETOOGT DAT ZIJ NIET DEZELFDE UITWERKING HEBBEN ALS DOUANERECHTEN, DAAR ZIJ EEN TEGENPRESTATIE VORMEN VOOR EEN ADMINISTRATIEVE BEHANDELING OP VERZOEK EN TEN VOORDELE DER IMPORTEURS DERHALVE TEN AANZIEN VAN DE INGEVOERDE GOEDEREN GEEN ENKEL DISCRIMINEREND GEVOLG TEWEEG BRENGEN;

OVERWEGENDE DAT DEZE ADMINISTRATIEVE BEHANDELING BESTAAT UIT VERSCHILLENDE VORMEN VAN ONDERZOEK EN ANDERE MAATREGELEN WELKE NODIG ZIJN OM DE WERKING VAN DE DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IN HET KADER VAN HAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VASTGESTELDE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TE VERZACHTEN;

DAT HET VOORDEEL, HETWELK DE IMPORTEUR DOOR DEZE BEHANDELING TERZAKE WAARVAN DE LITIGIEUZE RECHTEN WORDEN INGEVORDERD GENIET, BESTAAT UIT DE VERGUNNING OM DE DESBETREFFENDE PRODUKTEN BINNEN DE BONDSREPUBLIEK IN HET VERKEER TE BRENGEN;

DAT BEDOELDE BEHANDELING ECHTER DE POSITIE DER INGEVOERDE PRODUKTEN ZELF OP DE DUITSE MARKT NOCH RECHTSTREEKS, NOCH INDIRECT VERBETERT;

DAT DE LITIGIEUZE HEFFINGEN UIT DIEN HOOFDE OP DE INGEVOERDE PRODUKTEN EEN, HOE GERINGE WELLICHT OOK, DISCRIMINERENDE WERKING UITOEFENEN WELKE MET DIE VAN EEN DOUANERECHT GELIJK STAAN;

DAT DE COMMISSIE DERHALVE BEVOEGD WAS OM DE AFSCHAFFING DAARVAN KRACHTENS ARTIKEL 13, LID 2, TE GELASTEN EN BIJ WEGE VAN RICHTLIJNEN HET DAARTOE IN ACHT TE NEMEN RITME VAST TE LEGGEN;

DAT HET EERSTE MIDDEL DERHALVE NIET KAN SLAGEN;

TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE MIDDEL

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER SUBSIDIAIR, VOOR HET GEVAL HET HOF MOCHT BESLISSEN DAT DE LITIGIEUZE HEFFINGEN EEN GELIJKE WERKING UITOEFENEN ALS DOUANERECHTEN, NOG AANVOERT DAT DE BESTREDEN RICHTLIJNEN EEN SCHENDING VAN HET VERDRAG EN DETOURNEMENT DE POUVOIR INHOUDEN;

DAT DE COMMISSIE TOCH DOOR DEZE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TE NEMEN HAAR BEVOEGDHEDEN HEEFT MISBRUIKT EN ZOWEL ARTIKEL 14 VAN HET VERDRAG ALS HET VOOR DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN DOUANE-UNIE FUNDAMENTELE BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING HEEFT GESCHONDEN;

DAT DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 14, HETWELK DE REGEL STELT WAARDOOR ZIJ ZICH BIJ DE VASTSTELLING VAN HET RITME VOOR DE OPHEFFING DER HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN DIENT TE LATEN LEIDEN, GEHOUDEN WAS TE DIEN AANZIEN EEN NAUWE PARALLELLIE MET DE VERLAGING DER DOUANERECHTEN ZELF IN ACHT TE NEMEN EN VERGELIJKBARE SITUATIES IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN OP GELIJKE WIJZE TE BEHANDELEN;

DAT DE COMMISSIE IN STRIJD MET GENOEMDE BEPALING EN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL HAAR BEVOEGDHEDEN ZONDER DE GERINGSTE SYSTEMATISCHE SAMENHANG HEEFT UITGEOEFEND EN SLECHTS NAAR AANLEIDING VAN ENKELE WILLEKEURIG IN BEPAALDE LID-STATEN ZICH VOORDOENDE AFZONDERLIJKE GEVALLEN EN TEN ONRECHTE HEEFT NAGELATEN TEGEN ANALOGE SITUATIES IN ANDERE LID-STATEN OP TE TREDEN;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BLIJKENS ARTIKEL 13, LID 2, BEVOEGD IS HET RITME VOOR DE AFSCHAFFING VAN MET DOUANERECHTEN GELIJKSTAANDE HEFFINGEN TE BEPALEN EN "ZICH DAARTOE LAAT LEIDEN" DOOR DE REGELS VERVAT IN DE LEDEN 2 EN 3 VAN ARTIKEL 14;

DAT ZIJ TER VASTSTELLING VAN DIT RITME RICHTLIJNEN MAG GEVEN "WELKE VOOR ELKE LID-STAAT WAARVOOR ZIJ BESTEMD ZIJN VERBINDEND ZIJN, DOCH AAN DE NATIONALE INSTANTIES DE BEVOEGDHEID LATEN VORM EN MIDDELEN TE KIEZEN";

DAT DE TUSSEN DE LID-STATEN BESTAANDE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 13 GELEIDELIJK MOETEN WORDEN AFGESCHAFT "OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 14 EN 15";

DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14, LID 2 EN 3, TEN AANZIEN VAN HET RITME VOOR DE AFSCHAFFING VAN HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN MINDER STRENG ZIJN DAN MET BETREKKING TOT DE AFSCHAFFING VAN DIE RECHTEN ZELF;

DAT WELISWAAR DE COMMISSIE BIJ DE AFSCHAFFING VAN HEFFINGEN MET GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN NAAR EEN ZEKERE GELIJKMATIGHEID MOET STREVEN, DOCH HAAR BELEID IN HET ONDERHAVIGE GEVAL GEEN VERDRAGSSCHENDING OPLEVERT;

DAT DE PLICHT VAN DE COMMISSIE BEDOELDE HEFFINGEN GELEIDELIJK TE DOEN AFSCHAFFEN, HAAR NIET BELET ZELVE DE DAARVOOR GELDENDE MODALITEITEN VAST TE STELLEN;

OVERWEGENDE DAT, VOORZOVER HET DE BEWEERDE DETOURNEMENT DE POUVOIR BETREFT, DOOR DE KLAGENDE REGERING NIET WERD AANGETOOND DAT DE COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEDEN TOT EEN ANDER DAN HET WETTELIJK VOORGESCHREVEN DOEL HEEFT UITGEOEFEND;

OVERWEGENDE VOORTS DAT HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP DE JUSTITIABELEN VERPLICHTINGEN OPLEGT, DE OMVANG DAARVAN BEPAALT EN DE HUN TOEKOMENDE BEVOEGDHEDEN EN RECHTEN, ALSMEDE DE IN GEVAL VAN EVENTUELE OVERTREDINGEN OP TE LEGGEN SANCTIES REGELT;

DAT EEN VERZUIM VAN DE COMMISSIE OM DE OP HAAR TEN OPZICHTE VAN ANDERE LID-STATEN RUSTENDE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN, NIET TENGEVOLGE HEEFT DAT EEN LID-STAAT VAN DE HEM RECHTMATIG TER UITVOERING VAN HET VERDRAG OPGELEGDE VERPLICHTINGE WORDT BEVRIJD;

DAT IEDERE LID-STAAT, DE COMMISSIE - WANNEER DEZE IN STRIJD MET HET VERDRAG ZOU NALATEN HAAR TAAK UIT TE OEFENEN EN BIJ WEGE VAN RICHTLIJNEN DE OP EEN BEPAALDE STAAT RUSTENDE VERPLICHTING TE BEPALEN - KAN UITNODIGEN ALSNOG IN TE GRIJPEN EN ZICH ZONODIG TOT HET HOF KAN WENDEN TENEINDE ZODANIGE SCHENDING VAN HET VERDRAG TE DOEN VASTSTELLEN;

DAT DERHALVE DE DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TEGEN DE BESTREDEN RICHTLIJNEN AANGEVOERDE MIDDELEN NIET TOT NIETIGVERKLARING DEZER MAATREGELEN KUNNEN LEIDEN;

DAT OOK HET TWEEDE MIDDEL DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE,

1 . VERWERPT DE BEROEPEN 52 EN 55-65;

2 . VEROORDEELT DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IN DE PROCESKOSTEN;

3 . ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . MET DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 13 WORDT HET VERBOD BEOOGD VAN ALLE MAATREGELEN WELKE OP EEN EENZIJDIGE DOOR EEN LID-STAAT GENOMEN BESLUIT EN NIET OP EEN INGRIJPEN VAN DE GEMEENSCHAP BERUSTEN EN DIE - WELKE OOK HUN BENAMING MOGE ZIJN EN KRACHTENS WELKE PROCEDURE OOK GEGEVEN - BIJ DE INVOER TOT GELIJKE DISCRIMINERENDE OF PROTECTIONISTISCHE GEVOLGEN LEIDEN ALS DOUANERECHTEN .

VGL . SAMENVATTING NO . 4, ARREST IN DE GEVOEGDE ZAKEN 2 EN 3-62 ( JURISPRUDENTIE, DEEL VIII, BLZ . 851 ).

2 . ARTIKEL 13 IS EEN FUNDAMENTELE BEPALING TER BEREIKING VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN; BIJGEVOLG MOETEN UITZONDERINGEN DAAROP ONDUBBELZINNIG ZIJN VOORGESCHREVEN EN RESTRICTIEF WORDEN GEINTERPRETEERD .

VGL . SAMENVATTING NO . 4, ARREST IN DE GEVOEGDE ZAKEN 2 EN 3-62, ( JURISPRUDENTIE, DEEL VIII, BLZ . 851 ).

3 . DE PLICHT VAN DE COMMISSIE DE HEFFINGEN GELEIDELIJK TE DOEN AFSCHAFFEN, BELET HAAR NIET ZELVE DE DAARVOOR GELDENDE MODALITEITEN VAST TE STELLEN .

4 . EEN EVENTUEEL VERZUIM VAN EEN INSTELLING DER GEMEENSCHAP BIJ DE NAKOMING VAN HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS DE ANDERE LID-STATEN, HEEFT NIET TENGEVOLGE DAT EEN LID-STAAT VAN DE HEM RECHTMATIG TER UITVOERING VAN HET VERDRAG OPGELEGDE VERPLICHTINGEN WORDT BEVRIJD .

VGL . SAMENVATTING NO . 1, ARREST IN DE GEVOEGDE ZAKEN 90 EN 91-63 ( JURISPRUDENTIE, DEEL X, BLZ . 1277 ).

++++

1 . DOUANERECHTEN - HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 13 )

2 . DOUANERECHTEN - HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING - OPHEFFING DAARVAN - VERPLICHTING DAARTOE VAN DE LID-STATEN - DE AARD DIER VERPLICHTING

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 13 )

3 . DOUANERECHTEN - HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING - OPHEFFING DAARVAN - HET RITME DER OPHEFFING - DE MODALITEITEN VOOR DE GELEIDELIJKE OPHEFFING - BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE

( E.E.G.-VERDRAG, ARTT . 13 EN 14 )

4 . EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE - GEMEENSCHAPSINSTELLING - VERZUIM BIJ DE UITVOERING VAN HAAR TAAK - LID-STAAT - MET ZIJN VERPLICHTINGEN STRIJDIGE MAATREGELEN - VERBOD DAARVAN

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, LID 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN ZAL WORDEN VEROORDEELD;

DAT HET BEROEP MOET WORDEN AFGEWEZEN;

DAT VERZOEKSTER DERHALVE IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN IN ZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 5, 9, 12, 13, 14, 15, 173, 175 EN 189;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 52-65 EN 55-65 :

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

VERZOEKSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR U . EVERLING, MINISTERIALRAT IM BUNDESMINISTERIUM FUER WIRTSCHAFT IN BONN, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, TER KANSELARIJ VAN DE AMBASSADE VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 3, BOULEVARD ROYAL,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERWEERSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR H . EHRING, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, 2, PLACE DE METZ, LUXEMBURG,

BETREFFENDE :

A ) IN DE ZAAK 52-65 :

DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1965 INZAKE "DE VASTSTELLING VAN HET RITME VAN DE OPHEFFING VAN DE HEFFING, WELKE DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOEPAST BIJ DE INVOER VAN SLACHTSCHAPEN EN SCHAPENVLEES UIT DE ANDERE LID-STATEN";

B ) IN DE ZAAK 55-65 :

DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE VAN 28 JULI 1965 INZAKE "DE VASTSTELLING VAN HET RITME VAN DE OPHEFFING DER BELASTING WELKE DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BIJ DE INVOER UIT DE ANDERE LID-STATEN TOEPAST TEN AANZIEN VAN ALLE LANDBOUW - EN VOEDINGSPRODUKTEN WAARVOOR EEN INVOERVERGUNNING IS VEREIST" ;