Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 1967.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 1967.

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN ZIJN REQUEST HEEFT GECONCLUDEERD DAT HET DEN HOVE BEHAGE :

"...MET VERNIETIGING VAN DE AFWIJZENDE BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT TE VERSTAAN, DAT AAN HET VERLANGEN VAN VERZOEKER GEVOLG MOET WORDEN GEGEVEN EN HEM KRACHTENS ARTIKEL 43, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN MEDEDELING ZAL WORDEN GEDAAN VAN DE TE ZIJNEN AANZIEN OPGESTELDE BEOORDELINGSRAPPORTEN EN IN HET BIJZONDER VAN HET RAPPORT VAN 11 MEI 1966, AFKOMSTIG VAN HET DIRECTORAAT "ANDERE ENERGIEBRONNEN" MET HET OPSCHRIFT : "EN SERVICE A LA HAUTE AUTORITE" ... EN EINDIGENDE MET : "RECHERCHE DE L'ESSENTIEL";

VERWEERSTER IN DE KOSTEN TE VEROORDELEN";

OVERWEGENDE DAT ALS ONBETWIST VASTSTAAT, DAT VERWEERSTER BIJ BRIEF VAN 29 MEI 1967 AAN VERZOEKER MEDEDELING HEEFT GEDAAN VAN HET RAPPORT VAN 11 MEI 1966, ZIJNDE HET ENIGE DAT TE ZIJNEN AANZIEN EEN BEOORDELING INHOUDT;

DAT ZIJ DIT RAPPORT BOVENDIEN BIJ ANTWOORD HEEFT GEPRODUCEERD;

DAT ZIJ ZICH VOORTS BEREID HEEFT VERKLAARD DE DOOR VERZOEKER TOT OP DE INDIENING VAN HET VERWEERSCHRIFT GEMAAKTE KOSTEN VOOR HAAR REKENING TE NEMEN;

DAT DE TOEZENDING VAN BEDOELD RAPPORT EN HET AANBOD DE KOSTEN TE BETALEN VOLDOENING AAN DE PETITA VAN HET VERZOEKSCHRIFT INHOUDEN;

DAT ER DERHALVE GEEN AANLEIDING BESTAAT OP DIT PUNT UITSPRAAK TE DOEN,

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER MEENT, DAT VERWEERSTER HAAR BERUSTING MET "RETICENTIES EN RESERVES" HEEFT OMGEVEN OM ALDUS TE ONTKOMEN AAN ERKENNING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP EN, IN HET BIJZONDER, VAN VERZOEKERS BELANG OM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 43, LID 2, VAN HET STATUUT MEDEDELING TE VERKRIJGEN VAN DE TE ZIJNEN AANZIEN OPGESTELDE RAPPORTEN;

DAT HIJ HIERTOE EEN CONCLUSIE VAN REPLIEK HEEFT GENOMEN WAARIN HIJ VORDERT, DAT HET HOF ZAL BESLISSEN, DAT DE TOEZENDING VAN BEDOELD RAPPORT EN HET AANBOD OM DE PROCESKOSTEN TE BETALEN EEN ONVOORWAARDELIJKE BERUSTING IN DE HOOFDVORDERING BETEKENEN MET ALLE RECHTSGEVOLGEN VAN DIEN;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER BIJ ANTWOORD INCIDENTEEL HEEFT GESTELD, DAT DE DOOR VERZOEKER IN ZIJN NOTA VAN 13 FEBRUARI 1967 AAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT GEFORMULEERDE EIS NIET VAN GELIJKE INHOUD IS ALS DE BIJ VERZOEKSCHRIFT GEDANE VORDERINGEN;

DAT DEZE BEWERING, AANGENOMEN AL DAT ZIJ GEGROND IS, MET HET EIGENLIJKE GESCHIL GEEN VERBAND HOUDT EN IN CASU GEEN AAN VERZOEKER TEGEN TE WERPEN GRIEF OPLEVERT;

DAT, NU HEM VAN HET RAPPORT VAN 11 MEI 1966 MEDEDELING WERD GEDAAN, HET BELANG WAAROP VERZOEKER ZICH BIJ REPLIEK BEROEPT, VAN ABSTRACTE AARD IS EN DERHALVE DE VOORTZETTING VAN HET GEDING NIET KAN RECHTVAARDIGEN;

DAT HET VOORTZETTEN VAN HET GEDING DOOR VERZOEKER NA DE CONCLUSIE VAN REPLIEK DAN OOK OVERBODIG MOET WORDEN GEACHT;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE,

1 . VERSTAAT DAT DE VORDERINGEN, BIJ INTRODUCTIEF REQUEST GEDAAN, ZONDER VOORWERP ZIJN GERAAKT EN MITSDIEN BUITEN BEHANDELING BLIJVEN;

2 . WIJST DE BIJ REPLIEK GEDANE VORDERINGEN ALS ZIJNDE NIET ONTVANKELIJK AF;

3 . VERSTAAT DAT DE KOSTEN TOT AAN DE NEDERLEGGING VAN HET VERWEERSCHRIFT GEMAAKT, TEN LASTE VAN VERWEERSTER BLIJVEN;

4 . VEROORDEELT VERZOEKER IN DE KOSTEN NA DE INDIENING VAN DE CONCLUSIE VAN REPLIEK GEVALLEN, DE DOOR VERWEERSTER GEMAAKTE KOSTEN DAARONDER BEGREPEN;

5 . ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

++++

1 . HET VOOR EEN BEROEP VEREISTE BELANG MAG NIET VAN ABSTRACTE AARD ZIJN .

2 . ( VERGELIJK SAMENVATTING ARREST IN DE GEVOEGDE ZAKEN 5, 7 EN 8-60, JURISPRUDENTIE, DEEL VII, BLZ . 205 ).

INDIEN EEN GEDING TEN GEVOLGE VAN EEN BEPAALD FEIT ZONDER VOORWERP IS GERAAKT, MOETEN DE DAARNA GEMAAKTE KOSTEN WORDEN BESCHOUWD ALS VERGEEFS TE ZIJN AANGEWEND EN BEHOREN ZIJ TEN LASTE TE KOMEN VAN DE PARTIJ DIE DE PROCEDURE VOORTZET, ZELFS INDIEN DEZE NIET IS GEHOUDEN AFSTAND VAN INSTANTIE TE DOEN .

*/ 660J0005 /*.

++++

1 . GEDING VOOR DE RECHTER - BELANG BIJ DE GERECHTELIJKE ACTIE - DE AARD VAN HET VOOR EEN BEROEP VEREISTE BELANG

2 . PROCESKOSTEN - BEROEP AANHANGIG GEMAAKT DOOR DE AMBTENAREN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - VERGEEFS AANGEWENDE KOSTEN

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ART . 69, PARAGRAAF 3, LID 2 EN ART . 70 )

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER BIJ ANTWOORD HEEFT VERKLAARD, DAT ZIJ DE DOOR VERZOEKER TOT OP DE NEDERLEGGING VAN HET VERWEERSCHRIFT GEMAAKTE KOSTEN VOOR HAAR REKENING NEEMT; DAT HAAR DAARVAN AKTE MOET WORDEN VERLEEND;

OVERWEGENDE DAT BLIJKENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE DE PROCESKOSTEN VAN EEN INSTELLING IN DE GEDINGEN WELKE DOOR DE AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN AANHANGIG WORDEN GEMAAKT, TE HAREN LASTE BLIJVEN, ONVERMINDERD HET BEPAALDE IN ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, LID 2, VAN BEDOELD REGLEMENT;

DAT HET HOF OVEREENKOMSTIG LAATSTGENOEMDE BEPALING EEN PARTIJ, DIE IN HET GELIJK WERD GESTELD, KAN VEROORDELEN TOT VERGOEDING AAN DE WEDERPARTIJ VAN DE KOSTEN WELKE ZIJ TEN LASTE VAN LAATSTGENOEMDE HEEFT VEROORZAAKT, INDIEN HET HOF VAN OORDEEL IS DAT DEZE KOSTEN VERGEEFS ZIJN AANGEWEND;

DAT DE DOOR VERWEERSTER NA DE CONCLUSIE VAN REPLIEK GEMAAKTE KOSTEN ALS ZODANIG MOETEN WORDEN BESCHOUWD, DAAR DE VOORTZETTING VAN HET GEDING NA DAT TIJDSTIP OVERBODIG WAS;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET NAME DE ARTIKELEN 43 EN 45;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE, IN HET BIJZONDER DE ARTIKELEN 69 EN 70;

IN DE ZAAK 15-67 :

ALOIS BAUER,

AMBTENAAR BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE LUXEMBURG,

VERZOEKER,

BIJGESTAAN DOOR MR . F . PROBST, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, EN ALDAAR TE DIENS KANTORE, 26, AVENUE DE LA LIBERTE, DOMICILIE KIEZENDE,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

DIE INGEVOLGE ARTIKEL 9 VAN HET VERDRAG VAN 8 APRIL 1965 IN DE PLAATS IS GETREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

VERWEERSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR, P . LAMOUREUX, ALS GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBEN TE LUXEMBURG, 2, PLACE DE METZ,

BETREFFENDE :

DE BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN 3 MAART 1967, HOUDENDE AFWIJZING VAN VERZOEKERS VORDERING VAN 13 FEBRUARI 1967 STREKKENDE TOT HET VERKRIJGEN, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 43, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, VAN MEDEDELING DER TE ZIJNEN AANZIEN OVEREENKOMSTIG HET EERSTE LID VAN BEDOELD ARTIKEL OPGESTELDE BEOORDELINGSRAPPORTEN,