Home

Arrest van het Hof van 19 december 1968.

Arrest van het Hof van 19 december 1968.

OVERWEGENDE, DAT HET GERECHTSHOF TE ROME, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.E.G ., BIJ EEN OP 11 JULI 1968 BINNENGEKOMEN BESCHIKKING, GEDATEERD 9 JULI 1968, TWEE VRAGEN HEEFT VOORGELEGD NOPENS DE INTERPRETATIE VAN DE ARTIKELEN 30 E.V . VAN HET VERDRAG;

I - TEN AANZIEN VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF

OVERWEGENDE, DAT HET ITALIAANSE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE HANDEL, VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING, MEENT DAT DE DOOR DE VERWIJZENDE RECHTER VOORGELEGDE VRAGEN IN HAAR GEHEEL NIET ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR VERZUIMD WERD VAST TE STELLEN DAT HET GESCHIL IN DE HOOFDZAAK BETREKKING HEEFT OP HANDEL TUSSEN LID-STATEN;

DAT HET GESCHIL IN WERKELIJKHEID DE INVOER VAN UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN ZOU BETREFFEN;

OVERWEGENDE EVENWEL, DAT HET HOF INGEVOLGE ARTIKEL 177, WAARIN HET BEGINSEL DER ONDERLINGE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE NATIONALE EN DE COMMUNAUTAIRE RECHTER IS NEERGELEGD, GEEN KENNIS MAG NEMEN VAN DE FEITEN, NOCH OOK ZICH UITSPREKEN OVER DE OVERWEGINGEN, WELKE TOT HET VERZOEK OM INTERPRETATIE HEBBEN GELEID;

DAT DAN OOK, WANNEER EEN NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OM UITLEGGING VAN EEN GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFT VRAAGT, MOET WORDEN AANGENOMEN DAT ZIJ DEZE INTERPRETATIE VOOR DE BERECHTING VAN HET GESCHIL NODIG ACHT;

DAT HET HOF VAN DE NATIONALE RECHTER DERHALVE GEEN UITDRUKKELIJKE VERKLARING MAG VERLANGEN IN DIE ZIN, DAT HIJ DE TEKST, WELKS UITLEGGING HEM GEBODEN VOORKOMT, VAN TOEPASSING ACHT;

DAT, TENZIJ DE VERWIJZING NAAR DE DESBETREFFENDE TEKST KENNELIJK ONJUIST IS, HET HOF OP GELDIGE WIJZE WERD GEADIEERD;

DAT DE VRAAG, OF EEN BEPALING WAARVAN DE INTERPRETATIE WORDT GEVRAAGD OP HET TE BERECHTEN GEVAL VAN TOEPASSING IS, NIET TOT DE COMPETENTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE, DOCH TOT DIE VAN DE VERWIJZENDE RECHTER BEHOORT;

DAT DE VOORGEDRAGEN EXCEPTIE DERHALVE NIET KAN SLAGEN;

II - TEN AANZIEN VAN DE EERSTE VRAAG

OVERWEGENDE, DAT HET GERECHTSHOF TE ROME MET ZIJN EERSTE VRAAG HET HOF VAN JUSTITIE VERZOEKT "TE BESLISSEN, OF DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 30 E.V . VAN HET VERDRAG EN IN HET BIJZONDER ARTIKEL 31, MEDE WERKING HEBBEN VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN EEN LID-STAAT EN ZIJN ONDERDANEN";

DAT DE ONDERHAVIGE VRAAG, GELET OP DE DOOR HET VERWIJZENDE GERECHT VERSTREKTE GEGEVENS, UITSLUITEND BETREKKING SCHIJNT TE HEBBEN OP DE ARTIKELEN 30, 31, 32, EERSTE LID EN TWEEDE LID LAATSTE ZIN EN 33, PARAGRAAF 1 EN PARAGRAAF 2 EERSTE LID;

A ) OVERWEGENDE, VOOR WAT ARTIKEL 30 BETREFT, DAT DEZE BEPALING HET VERBOD BEVAT VAN DE QUANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN EN ALLE MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING, ZULKS ONDER TOEVOEGING VAN HET VOORBEHOUD : "ONVERMINDERD DE VOLGENDE BEPALINGEN";

DAT VAN DE GENOEMDE VOORSCHRIFTEN DE ARTIKELEN 31, 32 EN 33 DE STREKKING VAN DIT VERBOD BIJ WIJZE VAN OVERGANGSREGELING NADER BEPALEN;

DAT, NU HET ONDERHAVIGE GEVAL BEHOORT TOT EEN TIJDVAK WAARIN BEDOELDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WAREN, DE VRAAG WELKE STREKKING AAN HET IN ARTIKEL 30 NEERGELEGDE VERBOD TOEKOMT NADAT DE GECITEERDE ARTIKELEN BUITEN GELDING WAREN GERAAKT, NIET BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT;

B ) OVERWEGENDE, VOOR WAT ARTIKEL 31 BETREFT, DAT BLIJKENS HET EERSTE LID VAN DEZE BEPALING "DE LID-STATEN IN HUN ONDERLING VERKEER ZICH ERVAN ONTHOUDEN NIEUWE QUANTITATIEVE BEPERKINGEN EN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING IN TE VOEREN";

DAT IN HET TWEEDE LID VAN HETZELFDE ARTIKEL HET LIBERALISATIEPEIL, HETWELK TOT MAATSTAF DIENT VOOR HET BEGRIP "NIEUWE BEPERKINGEN", WORDT AANGEGEVEN MET EEN VERWIJZING NAAR DE "BESLUITEN VAN DE RAAD VAN MINISTERS DER ORGANISATIE VOOR EUROPESE ECONOMISCHE SAMENWERKING VAN 14 JANUARI 1955";

DAT IN LAATSTGENOEMD LID VOORTS NADER WORDT BEPAALD DAT DE "LID-STATEN UITERLIJK ZES MAANDEN NA DE INWERKINGTREDING VAN DIT VERDRAG HUN LIJSTEN DER OP GROND VAN VOORNOEMDE BESLUITEN GELIBERALISEERDE PRODUKTEN TER KENNIS VAN DE COMMISSIE BRENGEN" EN VOORTS, DAT DE "TER KENNIS GEBRACHTE LIJSTEN TUSSEN DE LID-STATEN ONDERLING WORDEN GECONSOLIDEERD";

OVERWEGENDE, DAT ARTIKEL 31 VANAF HET TIJDSTIP WAAROP BEDOELDE LIJSTEN WERDEN MEDEGEDEELD, OF UITERLIJK NA HET VERSTRIJKEN VAN DE DAARTOE GESTELDE TERMIJN, EEN DUIDELIJK VERBOD INHOUDT, WAARBIJ EEN VERPLICHTING WORDT OPGELEGD NIET OM TE HANDELEN, DOCH OM ZICH VAN HANDELEN TE ONTHOUDEN;

DAT DE LID-STATEN AAN DEZE VERPLICHTING GEEN ENKEL VOORBEHOUD HEBBEN VERBONDEN IN DIE ZIN, DAT ZIJ SLECHTS TOT UITVOERING ZOU KUNNEN KOMEN DOOR EEN POSITIEVE NATIONALE RECHTSHANDELING, DAN WEL DOOR TUSSENKOMST VAN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP;

DAT HET VERBOD VAN ARTIKEL 31 NAAR ZIJN AARD ZEER WEL RECHTSTREEKSE WERKING KAN HEBBEN VOOR DE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN EN HUN ONDERDANEN;

DAT BEDOELDE BEPALING DERHALVE INDIVIDUELE RECHTEN DOET ONTSTAAN, DIE DE NATIONALE RECHTER DIENT TE HANDHAVEN;

C ) OVERWEGENDE, VOOR WAT BETREFT ARTIKEL 32, EERSTE LID, DAT "DE LID-STATEN ZICH" INGEVOLGE DEZE BEPALING "ERVAN ONTHOUDEN IN HUN ONDERLING HANDELSVERKEER DE OP HET TIJDSTIP VAN DE INWERKINGTREDING VAN DIT VERDRAG BESTAANDE CONTINGENTEN EN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING BEPERKENDER TE MAKEN";

DAT DEZE BEPALING OM SOORTGELIJKE REDENEN ALS TEN AANZIEN VAN ARTIKEL 31 GELDEN, NAAR HAAR AARD EEN ZELFDE GEVOLG KAN HEBBEN TEN AANZIEN VAN DE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN EN HUN ONDERDANEN;

D ) OVERWEGENDE, VOOR WAT BETREFT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 32, LAATSTE ZIN, ALSMEDE VAN ARTIKEL 33, PARAGRAAF 1 EN PARAGRAAF 2, EERSTE LID, DAT HIERMEDE DE GELEIDELIJKE AFSCHAFFING GEDURENDE DE OVERGANGSPERIODE WORDT BEOOGD VAN DE CONTINGENTEN EN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING, WELKE OP HET TIJDSTIP VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG REEDS BESTONDEN;

DAT DE LAATSTE ZIN VAN ARTIKEL 32 HET BEGINSEL STELT, TERWIJL ARTIKEL 33 DE MODALITEITEN REGELT;

DAT DEZE BEPALINGEN DERHALVE IN HAAR GEHEEL MOETEN WORDEN ONDERZOCHT;

OVERWEGENDE, DAT DE LID-STATEN, INGEVOLGE ARTIKEL 33, PARAGRAAF 1, VERPLICHT WAREN OM EEN JAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG "DE VOOR ANDERE LID-STATEN BESCHIKBARE BILATERALE CONTINGENTEN OM TE ZETTEN IN GLOBALE CONTINGENTEN, WELKE ZONDER DISCRIMINATIE VOOR ALLE ANDERE LID-STATEN OPENSTAAN";

DAT BLIJKENS DEZELFDE PARAGRAAF DE LID-STATEN GEHOUDEN ZIJN AL DEZE GLOBALE CONTINGENTEN PROGRESSIEF OP VASTGESTELDE TIJDSTIPPEN EN VOLGENS EEN BEPAALD RITME TE VERHOGEN;

DAT TENSLOTTE IN HET EERSTE LID VAN DE TWEEDE PARAGRAAF VAN ARTIKEL 33 VOLGENS ANALOGE CRITERIA HET RITME VAN VERHOGING WORDT GEREGELD VOOR HET GEVAL VAN EEN "NIET-GELIBERALISEERD PRODUKT" WAARVOOR "HET GLOBALE CONTINGENT MINDER DAN 3 PERCENT VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN DE BETROKKEN STAAT BEDRAAGT";

OVERWEGENDE, DAT DEZE BEPALINGEN VERPLICHTINGEN INHOUDEN, WELKER NAKOMING EN GEVOLGEN NIET VAN ENIGE COMMUNAUTAIRE BESTUURSHANDELING AFHANKELIJK ZIJN;

DAT ECHTER, WAAR HET HIER VERPLICHTINGEN TOT HANDELEN BETREFT, MOET WORDEN ONDERZOCHT, OF DE LID-STATEN BIJ DE NAKOMING DAARVAN OVER EEN VRIJHEID VAN BELEID BESCHIKKEN, DIE GEEIGEND ZOU ZIJN HET INTREDEN VAN VOORNOEMDE WERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK UIT TE SLUITEN;

OVERWEGENDE, DAT DE VERPLICHTING OM "DE BILATERALE CONTINGENTEN IN GLOBALE CONTINGENTEN OM TE ZETTEN", ALSMEDE DE BEGRIPPEN "TOTALE WAARDE" EN "NATIONALE PRODUKTIE" EEN ZEKERE BELEIDSVRIJHEID IMPLICEREN;

DAT TOCH, WAAR HET VERDRAG DE GRONDSLAGEN VOOR DE BEREKENING DEZER WAARDEN EN DE DAARTOE TE VOLGEN METHODEN NIET NADER AANGEEFT, VERSCHILLENDE OPVATTINGEN MOGELIJK ZIJN;

DAT ARTIKEL 32, LAATSTE ZIN EN ARTIKEL 33 UIT HOOFDE VAN DEZE ELEMENTEN IN HUN TOEPASSING ONVOLDOENDE ZIJN BEPAALD OM DAARAAN DE MEERGENOEMDE ONMIDDELLIJKE WERKING TOE TE KENNEN;

III - TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE VRAAG

OVERWEGENDE, DAT HET GERECHTSHOF TE ROME MET ZIJN TWEEDE VRAAG HET HOF VERZOEKT

"TE WILLEN ONDERZOEKEN WAARIN DE ALDUS TEGENOVER DE STAAT AAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN VAN EEN PARTICULIER VERLEENDE RECHTSBESCHERMING BESTAAT; D.W.Z . TE ONDERZOEKEN OF DE ONDERHAVIGE NORMEN VOOR HET PARTICULIERE BELANG EEN RECHTSTREEKSE EN ONMIDDELLIJKE BESCHERMING MEDEBRENGEN WELKE VOOR DE STAAT, OPTREDEND ALS OVERHEIDSGEZAG, IEDERE DISCRETIONNAIRE BEVOEGDHEID UITSLUIT OM IN STRIJD MET DIT BELANG TE HANDELEN, OF DAT, DAARENTEGEN, BEDOELDE NORMEN - MET NAME GEZIEN IN VERBAND MET DE BEPALINGEN DER ARTIKELEN 36, 224 EN 226 VAN HET VERDRAG - RECHTSTREEKS UITSLUITEND GERICHT ZIJN OP DE BESCHERMING VAN DE OPENBARE BELANGEN DER LID-STATEN BINNEN HET KADER DER GEMEENSCHAP EN OF ZIJ, BIJGEVOLG, ZIJN GEGEVEN OM ALLEREERST EN RECHTSTREEKS DE VERENIGBAARHEID VAN ZIJN BESTUURSOPTREDEN MET DEZE BELANGEN TE VERZEKEREN, ZODAT ZOU MOETEN WORDEN AANGENOMEN ENERZIJDS, DAT IEDERE LID-STAAT TEGENOVER ZIJN ONDERDANEN DE BEVOEGDHEID BEHIELD BEPERKINGEN VAN DE IMPORT IN TE VOEREN EN ANDERZIJDS, DAT - GELET OP HET OPENBARE BELANG VAN DIE STAAT EN NIET OP HET PARTICULIERE BELANG DER INDIVIDUELE BETROKKENEN - DE ONDERHAVIGE NORMEN VAN HET VERDRAG UITSLUITEND DE WETTELIJKE UITOEFENING VAN DEZE BEVOEGDHEID RAKEN, DOCH NIET HAAR BESTAAN";

DAT, NU DEZE VRAAG SLECHTS WERD GESTELD VOOR HET GEVAL DE EERSTE BEVESTIGEND ZOU WORDEN BEANTWOORD, ZIJ UITSLUITEND BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT MET HET OOG OP DIE BEPALINGEN, WAARAAN HIERBOVEN ONMIDDELLIJKE WERKING WERD TOEGEKEND;

1 . TEN AANZIEN VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF

OVERWEGENDE, DAT HET ITALIAANSE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE HANDEL, VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK, STELT DAT DEZE VRAAG NIET ONTVANKELIJK IS;

DAT TOCH GENOEMD GERECHTSHOF MET ZIJN VERZOEK AAN HET HOF VAN JUSTITIE OM "TE WILLEN ONDERZOEKEN WAARIN" DE MOGELIJK AAN PARTICULIEREN VERLEENDE RECHTSBESCHERMING "BESTAAT", EEN PUNT VAN NATIONAAL RECHT ZOU HEBBEN OPGEWORPEN;

OVERWEGENDE, DAT DIT MIDDEL NIET KAN SLAGEN, DAAR DE ONDERHAVIGE VRAAG DE INTERPRETATIE VAN GEMEENSCHAPSRECHT BETREFT;

DAT ZIJ EEN AANVULLING VORMT OP DE EERSTE VRAAG, VOOR ZOVER ZIJ ZIET OP DE AARD EN DE OMVANG DER GEVOLGEN, DIE HET VERDRAG AAN DE DESBETREFFENDE BEPALINGEN VERBINDT;

2 . TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE, DAT UIT DE GRONDBEGINSELEN EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG VOLGT, DAT DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 31 EN 32, EERSTE LID, DEEL ZIJN GAAN UITMAKEN VAN DE NATIONALE RECHTSORDE EN DAARIN THANS RECHTSTREEKS VAN TOEPASSING ZIJN;

DAT, OOK AL DOEN ZICH IN EEN STAAT BEPAALDE INGEWIKKELDE SITUATIES VOOR, ZULKS HET RECHTSKARAKTER VAN EEN RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK VOORSCHRIFT VAN GEMEENSCHAPSRECHT NIET VERMAG TE WIJZIGEN EN DIT TE MINDER NU DE COMMUNAUTAIRE RECHTSREGEL IN ALLE LID-STATEN IN GELIJKE MATE TOT GELDING MOET KOMEN;

DAT DE BEPALINGEN DER ARTIKELEN 31 EN 32 DE OVERHEID EN MET NAME DE BEVOEGDE RECHTER DER LID-STATEN DE PLICHT OPLEGGEN TOT HANDHAVING VAN DIE BELANGEN DER ONDERDANEN, WELKE MOGELIJK DOOR EEN MISKENNING VAN BEDOELDE BEPALINGEN GESCHONDEN WERDEN, ZULKS BIJ WEGE VAN EEN RECHTSTREEKSE EN ONMIDDELLIJKE BESCHERMING EN ONGEACHT DE NAAR NATIONAAL RECHT BESTAANDE VERHOUDING TUSSEN DEZE BELANGEN EN HET OPENBAAR BELANG;

DAT DE NATIONALE RECHTSORDE DE BEVOEGDE RECHTER MOET AANWIJZEN DIE DEZE BESCHERMING BEHOORT TE HANDHAVEN EN ZIJ DAARTOE VOORTS MOET AANGEVEN HOE DE ALDUS TE BESCHERMEN INDIVIDUELE POSITIE VAN DE RECHTSGENOOT DIENT TE WORDEN GEKWALIFICEERD;

OVERWEGENDE, DAT AAN DE ARTIKELEN 36, 224 EN 226 VAN HET VERDRAG GEEN ARGUMENT IN TEGENOVERGESTELDE ZIN KAN WORDEN ONTLEEND;

DAT DEZE BEPALINGEN WELISWAAR AAN HET BELANG DER LID-STATEN EEN BIJZONDER GEWICHT TOEKENNEN, DOCH HIERBIJ DIENT TE WORDEN OPGEMERKT, DAT ZIJ NAUWKEURIG OMSCHREVEN UITZONDERINGSGEVALLEN BETREFFEN EN GEENSZINS EXTENSIEF MOGEN WORDEN GEINTERPRETEERD;

OVERWEGENDE, DAT DERHALVE OP DE ONDERHAVIGE VRAAG DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT, VOOR ZOVER BIJ DE ONDERHAVIGE BEPALINGEN AAN DE JUSTITIABELEN RECHTEN WORDEN TOEGEKEND DIE DE NATIONALE RECHTER DIENT TE HANDHAVEN, DEZE LAATSTE GEHOUDEN IS DE BESCHERMING VAN DIE RECHTEN TE VERZEKEREN, TERWIJL DE RECHTSORDE VAN ELK DER LID-STATEN DE BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE MOET AANWIJZEN EN DAARTOE GENOEMDE RECHTEN HEEFT TE KWALIFICEREN NAAR MAATSTAVEN VAN NATIONAAL RECHT;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET GERECHTSHOF TE ROME BIJ ZIJN BESCHIKKING VAN 9 JULI 1968 VOORGELEGDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

1 . VANAF HET TIJDSTIP WAAROP DE LIJSTEN DER GELIBERALISEERDE PRODUKTEN WERDEN MEDEGEDEELD OF UITERLIJK NA HET VERSTRIJKEN VAN DE DAARTOE IN ARTIKEL 31, TWEEDE LID , VAN HET E.E.G.-VERDRAG GESTELDE TERMIJN, HEEFT GENOEMD ARTIKEL ONMIDDELLIJKE WERKING VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN EEN LID-STAAT EN ZIJN JUSTITIABELEN EN SCHEPT HET TEN BEHOEVE VAN LAATSTGENOEMDEN RECHTEN DIE DE NATIONALE RECHTER DIENT TE HANDHAVEN;

2 . ARTIKEL 32, EERSTE LID, HEEFT DEZELFDE WERKING EN SCHEPT DEZELFDE RECHTEN;

3 . DE NATIONALE RECHTER IS GEHOUDEN DE BIJ VOORNOEMDE ARTIKELEN TOEGEKENDE RECHTEN TE WAARBORGEN, TERWIJL DE RECHTSORDE VAN ELKE LID-STAAT DE BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE MOET AANWIJZEN EN DAARTOE BEDOELDE RECHTEN HEEFT TE KWALIFICEREN NAAR MAATSTAVEN VAN NATIONAAL RECHT;

EN VOORTS :

4 . VERSTAAT, DAT HET GERECHTSHOF TE ROME OVER DE KOSTEN VAN DE ONDERHAVIGE INSTANTIE ZAL BESLISSEN .

1 . BIJ DE BEHANDELING VAN EEN VERZOEK OM INTERPRETATIE KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG MAG HET HOF GEEN KENNIS NEMEN VAN DE FEITEN, NOCH OOK ZICH UITSPREKEN OVER DE OVERWEGINGEN, WELKE TOT HET VERZOEK OM INTERPRETATIE HEBBEN GELEID . MET NAME BEHOORT DE VRAAG, OF EEN BEPALING WAARVAN INTERPRETATIE WORDT GEVRAAGD OP HET TE BERECHTEN GEVAL VAN TOEPASSING IS, NIET TOT DE COMPETENTIE VAN HET HOF . TENZIJ DE VERWIJZING NAAR DE DESBETREFFENDE TEKST KENNELIJK ONJUIST IS, WERD HET HOF OP GELDIGE WIJZE GEADIEERD .

2 . DE NATIONALE RECHTER DIE ZICH OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG TOT HET HOF WENDT MET EEN VERZOEK OM INTERPRETATIE, IS NIET GEHOUDEN UITDRUKKELIJK TE VERKLAREN DAT DE TEKST, WAARVAN HIJ DE UITLEGGING NOODZAKELIJK ACHT, TOEPASSELIJK IS .

3 . A ) VANAF HET TIJDSTIP WAAROP KENNIS GEGEVEN WERD VAN DE LIJSTEN DER GELIBERALISEERDE PRODUKTEN, OF UITERLIJK NA HET VERSTRIJKEN VAN DE DAARTOE IN HET TWEEDE LID VAN ARTIKEL 31 VAN HET E.E.G.-VERDRAG GESTELDE TERMIJN, HEEFT DIT ARTIKEL ONMIDDELLIJKE WERKING VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN EEN LID-STAAT EN ZIJN JUSTITIABELEN EN DOET HET TEN BEHOEVE VAN LAATSTGENOEMDEN RECHTEN ONTSTAAN, DIE DE NATIONALE RECHTER DIENT TE HANDHAVEN .

B ) ARTIKEL 32, EERSTE LID, HEEFT GELIJKE WERKING EN DOET DEZELFDE RECHTEN ONTSTAAN .

C ) GENOEMDE BEPALINGEN LEGGEN DE OVERHEID EN MET NAME DE BEVOEGDE RECHTER DER LID-STATEN DE PLICHT OP TOT HANDHAVING VAN DIE BELANGEN DER ONDERDANEN, WELKE MOGELIJK DOOR EEN MISKENNING VAN DEZE BEPALINGEN WERDEN GESCHONDEN, EN WEL DOOR EEN RECHTSTREEKSE EN ONMIDDELLIJKE BESCHERMING . DE NATIONALE RECHTSORDE MOET EVENWEL DE RECHTER AANWIJZEN DIE DEZE BESCHERMING HEEFT TE HANDHAVEN EN VOORTS AANGEVEN HOE DE ALDUS TE BESCHERMEN INDIVIDUELE POSITIE VAN DE RECHTSGENOOT DIENT TE WORDEN GEKWALIFICEERD .

4 . TEN AANZIEN VAN DE GRONDSLAGEN EN DE WIJZE VAN BEREKENING DER "GLOBALE CONTINGENTEN" VAN DE "TOTALE WAARDE " EN DE "NATIONALE PRODUKTIE" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 33, PARAGRAAF 1 EN PARAGRAAF 2, EERSTE LID, VAN HET E.E.G.-VERDRAG, ZIJN VERSCHILLENDE OPVATTINGEN MOGELIJK . DERHALVE BRENGEN DE MET DEZE BEGRIPPEN VERBAND HOUDENDE VERPLICHTINGEN DER LID-STATEN VOOR HEN EEN ZEKERE WAARDERINGSVRIJHEID MEDE .

BOVENGENOEMDE BEPALINGEN, ALSMEDE DE LAATSTE ZIN VAN ARTIKEL 32 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ZIJN DAN OOK ONVOLDOENDE BEPAALD OM AAN TE NEMEN DAT ZIJ DIRECTE WERKING HEBBEN VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN EEN LID-STAAT EN ZIJN JUSTITIABELEN .

5 . DE ARTIKELEN 36, 224 EN 226 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ZIEN OP NAUWKEURIG OMSCHREVEN UITZONDERINGSGEVALLEN EN KUNNEN, DAAR ZIJ NIET EXTENSIEF MOGEN WORDEN GEINTERPRETEERD, NIET WORDEN INGEROEPEN OM AAN ARTIKEL 31 VAN HET VERDRAG RECHTSTREEKSE WERKING TE ONTZEGGEN .

++++

1 . PROCEDURE - PREJUDICIELE BESLISSING - DE COMPETENTIE VAN HET HOF EN HAAR GRENZEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 177 )

2 . PROCEDURE - PREJUDICIELE BESLISSING - VERWIJZING NAAR HET HOF DOOR DE NATIONALE RECHTER - TOEPASSELIJKHEID VAN DE TE INTERPRETEREN TEKST - EEN UITDRUKKELIJKE VERKLARING OP DIT PUNT IS NIET VEREIST

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 177 )

3 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - DE AFSCHAFFING DAARVAN - HET INVOEREN VAN NIEUWE BEPERKINGEN EN HET BEPERKENDER MAKEN VAN DE BESTAANDE, VERBODEN BEPERKINGEN - INDIVIDUELE RECHTEN - DE HANDHAVING DAARVAN - MODALITEITEN - DEZE VARIEREN NAAR GELANG VAN DE NATIONALE RECHTSORDE

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 31, ALINEA 1, ART . 32, ALINEA 1 )

4 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - GLOBALE CONTINGENTEN - BEREKENING - WAARDERINGSBEVOEGDHEID DER LID-STATEN - INDIVIDUELE RECHTEN - HET ONTBREKEN DAARVAN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 32 EN 33 )

5 . LID-STATEN - VRIJWARINGSMAATREGELEN - STRIKTE INTERPRETATIE

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 36, 224, 226 )

OVERWEGENDE, DAT DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DIE HAAR OPMERKINGEN HEEFT INGEZONDEN, NIET TERUGVORDERBAAR ZIJN;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN ALS EEN IN DE LOOP VAN HET GEDING VOOR HET GERECHTSHOF TE ROME GEREZEN INCIDENT MOET WORDEN BESCHOUWD, ZODAT LAATSTGENOEMDE RECHTER OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE STUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE TOELICHTING VAN PARTIJEN IN DE HOOFDZAAK EN VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN IN HET BIJZONDER DE ARTIKELEN 30, 31, 32, 33, 36, 177, 224 EN 226;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.E.G ., MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 13-68 :

BETREFFENDE EEN KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG DOOR HET GERECHTSHOF TE ROME TOT HET HOF VAN JUSTITIE GERICHT VERZOEK OM IN HET VOOR EERSTGENOEMDE RECHTER AANHANGIGE GEDING :

DE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN SALGOIL,

TE MILAAN,

HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

TE ROME,

EEN PREJUDICIELE BESLISSING TE GEVEN NOPENS DE INTERPRETATIE VAN DE ARTIKELEN 30 E.V . VAN HET E.E.G.-VERDRAG;