Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 1970.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 1970.

1 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ OP 22 JULI 1969 INGESTELD BEROEP HET HOF HEEFT VERZOCHT HET BESLUIT VAN 30 APRIL 1969, WAARBIJ HEM TOEKENNING VAN SCHADELOOSSTELLING VOOR DE NIET OPGENOMEN VERLOFDAGEN WERD GEWEIGERD, NIETIG TE VERKLAREN EN DE COMMISSIE TE VEROORDELEN HEM DEZE COMPENSERENDE UITKERING VOOR 67 NIET OPGENOMEN VERLOFDAGEN TE BETALEN;

2 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 4, LID 2, VAN BIJLAGE V VAN HET STATUUT "INDIEN DE AMBTENAAR ZIJN VAKANTIEVERLOF BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST NIET VOLLEDIG HEEFT OPGENOMEN , HEM ALS COMPENSATIE VOOR ELKE NIET GENOTEN VERLOFDAG EEN BEDRAG WORDT UITBETAALD, GELIJK AAN 1/30 VAN ZIJN MAANDELIJKSE BEZOLDIGING OP HET OGENBLIK VAN BEEINDIGING VAN DE DIENST";

3 DAT VERZOEKER - EERDER VERBONDEN AAN HET KABINET VAN VOORZITTER DEL BO, DIE OP 5 MAART 1967 ZIJN WERKZAAMHEDEN ALS VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT HEEFT NEERGELEGD - NA DIE DATUM VOOR DE AFWIKKELING VAN DE ZAKEN VAN DIT KABINET HEEFT ZORGGEDRAGEN;

4 DAT NA DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG VAN 8 APRIL 1965 TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TOT OPHEFFING VAN ALLE KABINETTEN VAN DE VOORMALIGE HOGE AUTORITEIT IS BESLOTEN, DOCH DAT BIJ BESLUIT VAN 4 JULI 1967 WERD BEPAALD DAT HET PERSONEEL VAN DEZE KABINETTEN TER BESCHIKKING VAN DE VROEGERE LEDEN ZOU WORDEN GEHOUDEN, EN WEL TOT 31 JULI 1967;

5 DAT VERZOEKER OP 1 AUGUSTUS 1967 WEDEROM OP ZIJN POST VAN HOOFDADMINISTRATEUR BIJ HET DIRECTORAAT INSPECTIE IS TEWERKGESTELD;

6 DAT HIJ IN APRIL 1968 HEEFT VERZOCHT OM EEN MAATREGEL TOT BEEINDIGING VAN ZIJN DIENST IN DE ZIN VAN VERORDENING NR . 259/68 VAN DE RAAD EN DIT VERZOEK WERD TOEGESTAAN MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1968;

7 DAT DE COMMISSIE HEM NA DIT VERZOEK OP 21 JUNI 1968 HEEFT UITGENODIGD DE HEM NOG TOEKOMENDE VERLOFDAGEN V}}R 1 OKTOBER 1968 OP TE NEMEN;

8 DAT VERZOEKER EVENWEL STELT DAT HIJ ZICH IN FEITE TOT 30 SEPTEMBER 1968 MET DE AFWIKKELING VAN DE ZAKEN VAN HET KABINET VAN VOORZITTER DEL BO BEZIG HEEFT GEHOUDEN EN DAT DE MET DEZE AFWIKKELING SAMENHANGENDE WERKZAAMHEDEN HEM HEBBEN BELET DE BETREFFENDE VERLOFDAGEN OP TE NEMEN;

9 DAT DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM HEM EEN FINANCIELE COMPENSATIE VOOR DE OP DAT TIJDSTIP NIET OPGENOMEN VERLOFDAGEN TOE TE KENNEN HEM DERHALVE OP ONRECHTMATIGE WIJZE HET IN BOVENGENOEMD ARTIKEL 4, LID 2, VERLEENDE VOORRECHT ZOU ONTNEMEN;

10 OVERWEGENDE DAT, OOK AL IS DE INSTELLING KRACHTENS ARTIKEL 57, LID 1, VAN HET STATUUT GEHOUDEN AAN IEDERE AMBTENAAR HET RECHT OP VAKANTIEVERLOF TE WAARBORGEN, DIT RECHT SLECHTS MET INACHTNEMING VAN HET DIENSTBELANG MAG WORDEN UITGEOEFEND;

11 DAT DE INSTELLING OP HET STUK VAN DE VERLOVEN BESCHIKT OVER EEN ORGANISATORISCHE BEVOEGDHEID, WAARMEDE ZIJ IN IEDER INDIVIDUEEL GEVAL DE WETTIGE BELANGEN VAN DE AMBTENAAR IN EVENWICHT KAN BRENGEN MET HETGEEN ZOWEL VOOR EEN DOELTREFFEND FUNCTIONEREN DER DIENSTEN ALS EEN BEHOORLIJK BESTUUR WORDT GEEIST;

12 DAT DE INSTELLING IN HET BIJZONDER MET HET OOG OP DIT EVENWICHT GERECHTIGD IS EROP TOE TE ZIEN DAT DE AMBTENAAR, DIE ZIJN DIENST BEEINDIGT, V}}R ZIJN VERTREK ZIJN VAKANTIEVERLOF OPNEEMT;

13 DAT IN ARTIKEL 4, LID 1, VAN BIJLAGE V VAN HET STATUUT MET BETREKKING TOT HET OVERBOEKEN VAN NIET OPGENOMEN VERLOF NAAR EEN VOLGEND JAAR DOOR EEN AMBTENAAR IN ACTIEVE DIENST , STILZWIJGEND WORDT BEVESTIGD DAT HET NIET OPNEMEN VAN DIT VERLOF ALS EEN UITZONDERING MOET WORDEN BESCHOUWD;

14 DAT BIJGEVOLG DE AMBTENAAR SLECHTS AANSPRAAK KAN MAKEN OP EEN FINANCIELE COMPENSATIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2, VAN GENOEMDE BIJLAGE, VOOR ZOVER HET BELANG VAN DE DIENST HEM VERHINDERDE HET HEM TOEKOMENDE VAKANTIEVERLOF V}}R DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENST OP TE NEMEN;

15 OVERWEGENDE DAT VASTSTAAT DAT ALLE ANDERE KABINETTEN OP 31 JULI 1967 DE MET HUN OPHEFFING SAMENHANGENDE TAKEN HEBBEN KUNNEN BEEINDIGEN;

16 DAT VERZOEKER, OOK AL MOCHT DE AFWIKKELING VAN DE ZAKEN VAN HET KABINET VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT MEER TIJD HEBBEN GEVERGD DAN BIJ DE ANDERE KABINETTEN, DAARMEE TOCH IN MAART 1967 - HET TIJDSTIP WAAROP DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT ZIJN ONTSLAG HEEFT INGEDIEND EN DERHALVE DE OPHEFFING VAN ZIJN KABINET REEDS WERD OVERWOGEN - EEN BEGIN HEEFT KUNNEN MAKEN;

17 DAT VERZOEKER ZELF VERKLAART DAT HEM BINNEN DE DIRECTIE, WAARBIJ HIJ OP 1 AUGUSTUS 1967 WEDEROM TE WERK IS GESTELD, GEEN SPECIFIEKE TAAK WERD OPGEDRAGEN EN HIJ ZICH, WAAR NODIG, AAN DE AFWIKKELING VAN DE ZAKEN VAN HET KABINET HEEFT KUNNEN WIJDEN;

18 DAT VERZOEKER ZICH OVERIGENS, NA HET TIJDSTIP WAAROP JEGENS HEM IN JUNI 1968 EEN DOOR HEM IN APRIL 1968 EIGENER BEWEGING VERZOCHTE MAATREGEL TOT BEEINDIGING VAN DE DIENST, INGAANDE OP 1 OKTOBER 1968, IN DE ZIN VAN VERORDENING NR . 259/68 VAN DE RAAD WERD GENOMEN, IN EEN BIJZONDERE SITUATIE BEVOND WELKE WERD GEKENMERKT DOOR HET FEIT DAT HIJ OP KORTE TERMIJN EEN BEEINDIGING VAN ZIJN DIENST KON VERWACHTEN EN DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT HIJ SEDERTDIEN NIET MEER MET BELANGRIJKE EN VEEL TIJD VERGENDE WERKZAAMHEDEN WERD BELAST;

19 DAT DERHALVE NIET IS BEWEZEN DAT DEZE WERKZAAMHEDEN VOOR HEM EEN BELETSEL KONDEN VORMEN GEVOLG TE GEVEN AAN DE HEM OP 21 JUNI 1968 GEDANE UITNODIGING OM VOOR 1 OKTOBER VAN DAT JAAR DE HEM NOG TOEKOMENDE VERLOFDAGEN OP TE NEMEN;

20 DAT DERHALVE DE DOOR VERZOEKER GEDANE BEWIJSAANBIEDINGEN ALS NIET TERZAKE DIENEND MOETEN WORDEN GEPASSEERD;

21 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS STELT DAT HIJ OP HET TIJDSTIP, WAAROP HIJ DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEEL EN ALGEMEEN BEHEER WERD UITGENODIGD ZIJN VERLOFDAGEN OP TE NEMEN, GEEN VAKANTIEREIS MEER NAAR EEN VAKANTIEOORD KON ORGANISEREN;

22 OVERWEGENDE DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN DAT HET BESTUUR, OOK AL DIENT HET - WANNEER HET EEN AMBTENAAR UITNODIGT OP KORTE TERMIJN DE HEM NOG TOEKOMENDE VERLOFDAGEN OP TE NEMEN - REKENING TE HOUDEN MET DE FEITELIJKE MOGELIJKHEDEN WAAROVER DEZE BESCHIKT OM AAN DIE UITNODIGING GEVOLG TE GEVEN, BOVENDIEN NOG ZOU ZIJN GEHOUDEN ACHT TE SLAAN OP DE MOGELIJKHEDEN WAAROVER DE AMBTENAAR IN ELK INDIVIDUEEL GEVAL BESCHIKT OM EEN PASSEND VAKANTIEOORD TE VINDEN;

23 OVERWEGENDE DAT DERHALVE MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE IN JUNI 1968 TOT VERZOEKER GERICHTE UITNODIGING OM VOOR 1 OKTOBER 1968 ZIJN VERLOFDAGEN OP TE NEMEN OP ZIJN WETTIGE BELANGEN GEEN INBREUK HEEFT GEMAAKT;

24 DAT VERZOEKER DERHALVE GEEN RECHT HEEFT OP EEN FINANCIELE COMPENSATIE;

25 DAT HET BEROEP DERHALVE ALS ONGEGROND MOET WORDEN AFGEWEZEN;

TEN AANZIEN VAN DE INCIDENTELE VORDERING

26 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ INCIDENTELE VORDERING VERZOEKT OM SCHRAPPING, WEGENS AANTASTING VAN ZIJN GOEDE NAAM, VAN DE VOLGENDE PASSAGE UIT HET VERWEERSCHRIFT : "DERHALVE VALT BEZWAARLIJK IN TE ZIEN HOE VERZOEKER ... THANS MET REDEN KAN STELLEN DAT DE MET DE AFWIKKELING VAN HET KABINET VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT SAMENHANGENDE TAKEN HEM TOT 30 SEPTEMBER 1968, DUS GEDURENDE EEN PERIODE VAN VIJFTIEN MAANDEN, IN BESLAG ZOUDEN HEBBEN GENOMEN";

27 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DOOR HAAR TWIJFEL UIT TE SPREKEN OVER DE NOODZAAK DE AFWIKKELING DER ZAKEN VAN HET KABINET VAN DE VOORZITTER DER HOGE AUTORITEIT VIJFTIEN MAANDEN TE DOEN VOORTDUREN, VERZOEKERS GOEDE NAAM IN GEEN ENKEL OPZICHT HEEFT GESCHAAD;

28 DAT DE INCIDENTELE VORDERING DERHALVE ALS ONGEGROND MOET WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ALS ZIJNDE ONGEGROND;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN IN HET GEDING DE AAN HAAR ZIJDE GEVALLEN KOSTEN ZAL DRAGEN;

3 . VERWERPT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . DE INSTELLING BESCHIKT OP HET STUK VAN DE VERLOVEN OVER EEN ORGANISATORISCHE BEVOEGDHEID, WAARMEDE ZIJ IN IEDER INDIVIDUEEL GEVAL DE WETTIGE BELANGEN VAN DE AMBTENAAR IN EVENWICHT KAN BRENGEN MET HETGEEN ZOWEL VOOR EEN DOELTREFFEND FUNCTIONEREN DER DIENSTEN ALS EEN BEHOORLIJK BESTUUR WORDT GEEIST . DE INSTELLING IS IN HET BIJZONDER MET HET OOG OP DIT EVENWICHT GERECHTIGD EROP TOE TE ZIEN DAT DE AMBTENAAR, DIE ZIJN DIENST BEEINDIGT, V}}R ZIJN VERTREK ZIJN VAKANTIEVERLOF OPNEEMT .

2 . DE AMBTENAAR KAN SLECHTS AANSPRAAK MAKEN OP EEN FINANCIELE COMPENSATIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2, VAN BIJLAGE V VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, VOOR ZOVER HET BELANG VAN DE DIENST HEM VERHINDERDE HET HEM TOEKOMENDE VAKANTIEVERLOF V}}R DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENST OP TE NEMEN .

++++

1 . AMBTENAREN - VERLOF - ORGANISATORISCHE BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - EVENWICHT TUSSEN DE BELANGEN DER AMBTENAREN EN DE DOOR DE DIENST GESTELDE EISEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER E.G ., ART . 57 )

2 . AMBTENAREN - BEEINDIGING VAN DE DIENST - NIET OPGENOMEN VAKANTIEVERLOF - FINANCIELE COMPENSATIE - TOEKENNING ALLEEN IN DOOR HET BELANG VAN DE DIENST GERECHTVAARDIGDE GEVALLEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER E.G ., BIJLAGE V, ART . 4 )

29 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER NIET IN ZIJN BEROEP KON SLAGEN;

30 DAT VOLGENS ARTIKEL 69, LID 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD IN DE KOSTEN WORDT VEROORDEELD;

31 DAT ECHTER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 70 VAN GENOEMD REGLEMENT DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN IN VERBAND MET DE DOOR AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN INGESTELDE BEROEPEN GEMAAKT, TEN LASTE VAN DIE INSTELLINGEN BLIJVEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GELET OP HET PROTOCOL INZAKE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET BIJZONDER OP DE ARTIKELEN 55 EN 57, ALSMEDE ARTIKEL 4 VAN BIJLAGE V;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 32-69

FULVIO TORTORA, VOORHEEN AMBTENAAR VAN DE HOGE AUTORITEIT DER EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, WONENDE TE ROME, VIA BADIA SAN SALVATORE 22, VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR MR . G . VOGEL, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . F . KRIEPS, 12, AVENUE MARIE-THERESE TE LUXEMBURG,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR MR . L . DE LA FONTAINE, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ MR . E . REUTER, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE, 4, BOULEVARD ROYAL TE LUXEMBURG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 30 APRIL 1969, WAARBIJ AAN VERZOEKER FINANCIELE COMPENSATIE VOOR DE BIJ DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENST NIET OPGENOMEN VERLOFDAGEN WERD GEWEIGERD, WIJST