Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 juni 1971.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 juni 1971.

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP GERICHT IS TEGEN HET BESLUIT DER COMMISSIE HOUDENDE AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT VAN 16 JULI 1970;

2 DAT VERZOEKER IN ZIJN BEROEPSCHRIFT HEEFT BETOOGD DAT HIJ OOK NA HET VERSTRIJKEN VAN HET TIJDVAK BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN EEN AMBT VAN EEN HOGERE LOOPBAAN VAN ZIJN CATEGORIE IS BLIJVEN VERVULLEN EN DESWEGE AANSPRAAK HEEFT OP VERGOEDING VAN DE STOFFELIJKE EN ONSTOFFELIJKE SCHADE WELKE HEM IS TOEGEBRACHT DOORDIEN MEN DEZE, IN STATUTAIR OPZICHT ONJUISTE, ADMINISTRATIEVE SITUATIE HEEFT BESTENDIGD;

3 DAT HET HOF IN ZIJN TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN GEWEZEN ARREST VAN 16 DECEMBER 1970 HEEFT UITGESPROKEN, DAT VERZOEKER GEEN AANSPRAAK HAD OP DE AANVULLENDE TOELAGE BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, OMDAT DE DOOR HEM VERVULDE TAKEN NIET MEER VERANTWOORDING MEEBRENGEN DAN HIJ NORMAAL DRAAGT;

4 DAT VERZOEKER BIJ REPLIEK ZIJN STANDPUNT HEEFT VERDUIDELIJKT IN DIE ZIN, DAT HIJ BLIJKENS VOORMELD ARREST SOORTGELIJKE WERKZAAMHEDEN VERRICHT ALS EEN AMBTENAAR IN DE RANG A 3, ZODAT ZIJN AMBT IN DIE RANG EN LOOPBAAN MOET WORDEN INGESCHAALD;

5 DAT HIJ DAN OOK CONCLUDEERT DAT HIJ DIENT TE WORDEN INGEDEELD IN DE RANG A 3, ZULKS MET INGANG VAN 25 APRIL 1970, EN SUBSIDIAIR DAT DE COMMISSIE WORDE VEROORDEELD HEM EEN PASSENDE GELDELIJKE COMPENSATIE TE BETALEN;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK VAN 28 MEI 1971

6 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ AKTE VAN 28 MEI 1971 HET HOF HEEFT VERZOCHT OM KRACHTENS ARTIKEL 60 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING EEN GETUIGENVERHOOR TE GELASTEN TER VASTSTELLING VAN HET NIVEAU VAN DE TAAK, DOOR VERZOEKER IN HET LITIGIEUZE AMBT VERVULD;

7 DAT AAN DIT VERZOEK - GEDAAN OP EEN TIJDSTIP WAAROP DE MONDELINGE BEHANDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 59, PAR . 2, VAN DAT REGLEMENT WAS GESLOTEN - SLECHTS GEVOLG ZOU KUNNEN WORDEN GEGEVEN, INDIEN HET BETREKKING HAD OP FEITEN DIE VAN BESLISSENDE INVLOED KUNNEN ZIJN EN WAAROP VERZOEKER ZICH VOOR DE SLUITING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING NIET HEEFT KUNNEN BEROEPEN;

8 DAT HET VERZOEK, NU ZULKS IN CASU NIET HET GEVAL IS, NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERKLAARD;

TEN AANZIEN VAN DE HOOFDZAAK

9 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER, DIE IN DE RANG A 4 BIJ DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE IS INGEDEELD, TEN MINSTE EEN AANZIENLIJK GEDEELTE HEEFT OVERGENOMEN VAN DE AMBTSTAAK VAN EEN COLLEGA IN DE RANG A 3, AAN WIE MET INGANG VAN 25 APRIL 1969 VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD WAS VERLEEND EN DIE PER 1 JANUARI 1971 WEDEROM BIJ DE JURIDISCHE DIENST IS GEPLAATST;

10 DAT IN VOORMELD ARREST MET KRACHT VAN GEWIJSDE IS VASTGESTELD DAT ER, GELET OP DE INRICHTING VAN DE JURIDISCHE DIENST DER COMMISSIE, GEEN DUIDELIJK VERSCHIL BESTAAT TUSSEN DE TAKEN VERBONDEN AAN HET DOOR VERZOEKER VERVULDE AMBT EN AAN HET AMBT DAT HIJ HEEFT WAARGENOMEN;

11 DAT EVENWEL DE OMSTANDIGHEID DAT EEN AMBTENAAR EEN TAAK VERVULT DIE EVENEENS AAN EEN AMBT VAN HOGERE LOOPBAAN IS VERBONDEN, WELISWAAR EEN FACTOR KAN ZIJN WAARMEDE BIJ BEVORDERING REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN, DOCH OP ZICHZELF GEEN HERINDELING VAN ZIJN AMBT RECHTVAARDIGT;

12 DAT ZULKS IN HET BIJZONDER GELDT VOOR DIENSTEN ALS DIE VAN VERZOEKER, WAAR DE - OVER PERSONEELSLEDEN VAN VERSCHILLENDE RANG VERDEELDE - TAKEN VAN VERGELIJKBARE AARD EN DERHALVE ONDERLING VERWISSELBAAR ZIJN;

13 DAT DAN OOK HET FEIT DAT DE HIERBEDOELDE TAAK IS VERBONDEN AAN HET DOOR VERZOEKER VERVULDE AMBT, GEEN HERWAARDERING VAN DAT AMBT KAN MEDEBRENGEN NOCH OOK IMPLICEERT DAT HIJ IN EEN HOGERE RANG MOET WORDEN GEPLAATST;

14 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS PRIMAIRE VORDERING DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

15 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE SUBSIDIAIRE VORDERING, STREKKENDE TOT TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING, DAT UIT VORENSTAANDE OVERWEGINGEN VOLGT DAT AAN VERZOEKER DOOR HET FEIT DAT HIJ VOORMELDE TAAK HEEFT MOETEN VERVULLEN GEEN AAN HEM TE VERGOEDEN STOFFELIJKE OF ONSTOFFELIJKE SCHADE KAN ZIJN TOEGEBRACHT;

16 DAT DE SUBSIDIAIRE VORDERING DERHALVE EVENEENS MOET WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

1 . VERWERPT HET BEROEP,

2 . VERSTAAT DAT ELK VAN BEIDE PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . AAN EEN VERZOEK VAN EEN DER PARTIJEN DAT ERTOE STREKT DAT HET HOF EEN INSTRUCTIEMAATREGEL ZAL GELASTEN EN WORDT GEDAAN NA DE SLUITING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING, KAN SLECHTS GEVOLG WORDEN GEGEVEN INDIEN HET BETREKKING HEEFT OP FEITEN DIE VAN BESLISSENDE INVLOED KUNNEN ZIJN EN WAAROP VERZOEKER ZICH VOOR DE SLUITING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING NIET HEEFT BEROEPEN .

2 . DE OMSTANDIGHEID DAT EEN AMBTENAAR EEN TAAK VERVULT DIE EVENEENS AAN EEN AMBT VAN HOGERE LOOPBAAN IS VERBONDEN, KAN WELISWAAR EEN FACTOR ZIJN WAARMEDE BIJ BEVORDERING REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN, DOCH RECHTVAARDIGT OP ZICHZELF GEEN HERINDELING VAN ZIJN AMBT .

ZULKS GELDT IN HET BIJZONDER VOOR DIENSTEN ALS DIE VAN VERZOEKER, WAAR DE - OVER PERSONEELSLEDEN VAN VERSCHILLENDE RANG VERDEELDE - TAKEN VAN VERGELIJKBARE AARD EN DERHALVE ONDERLING VERWISSELBAAR ZIJN .

++++

1 . PROCESVOERING - SLUITING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING - VERZOEK OM INSTRUCTIEMAATREGEL - VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ART . 59, PAR . 2 )

2 . AMBTENAREN - HERWAARDERING VAN EEN AMBT - VERVULLEN VAN TAKEN VERBONDEN AAN HOGERE LOOPBAAN - HERINDELING NIET GERECHTVAARDIGD

17 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET ONGELIJK GESTELD IS;

18 DAT VOLGENS ARTIKEL 69, PAR . 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

19 DAT ECHTER VOLGENS ARTIKEL 70 VAN DAT REGLEMENT IN DOOR PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN AANHANGIG GEMAAKTE GEDINGEN DE KOSTEN VAN DE INSTELLINGEN TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE STUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME OP ARTIKEL 5;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 77-70

M . PRELLE, AMBTENAAR BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE BRUSSEL, 18, SQUARE AMBIORIX, BIJGESTAAN DOOR E . ARENDT, ADVOCAAT BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE TE LUXEMBURG, 34 B, RUE PHILIPPE II,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . GILSDORF, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . REUTER, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT DER COMMISSIE TOT AFWIJZING VAN EEN DOOR PRELLE OP 16 JULI 1970 GEDAAN VERZOEK, ALSOOK : VERZOEK OM HETZIJ INDELING IN DE RANG A 3 PER 25 APRIL 1970 HETZIJ OM GELDELIJKE COMPENSATIE