Home

Arrest van het Hof van 6 juli 1971. - Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 59-70.-

Arrest van het Hof van 6 juli 1971. - Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 59-70.-

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP STREKT TOT VERNIETIGING VAN DE AFWIJZENDE BESCHIKKING DER COMMISSIE, WELKE ZIJ STILZWIJGEND HEEFT GEGEVEN, DOORDAT ZIJ NIET IS INGEGAAN OP HET DOOR DE NEDERLANDSE REGERING OP 24 JUNI 1970 TOT HAAR GERICHTE VERZOEK OM PRIMAIR BIJ BESCHIKKING, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 88 VAN HET EGKS-VERDRAG, VAST TE STELLEN DAT DE FRANSE REGERING DE VOOR HAAR UIT DIT VERDRAG VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR IN HET KADER VAN HET VE PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL LAAGRENTENDE LENINGEN AAN DE FRANSE STAALINDUSTRIE TE VERSTREKKEN, EN, SUBSIDIAIR, TOT DEZE REGERING EEN AANBEVELING, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 67 VAN HET VERDRAG, TE RICHTEN;

2 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER, ONDER BETWISTING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP, UITEENZET DAT ZIJ BIJ BRIEF VAN 4 DECEMBER 1968, WAARVAN AAN VERZOEKSTER OP 9 DECEMBER KENNIS IS GEGEVEN, AAN DE FRANSE REGERING HEEFT DOEN WETEN, OP WELKE GRONDEN ZIJ ARTIKEL 4, SUB C ), VAN HET VERDRAG NIET VAN TOEPASSING ACHTTE EN MEENDE DAT GEEN AANBEVELING VOLGENS ARTIKEL 67 BEHOEFDE TE WORDEN GEDAAN;

3 DAT, NU VERZOEKSTER TUSSEN DE DATUM WAAROP ZIJ OVER HET STANDPUNT DER COMMISSIE WERD INGELICHT EN DIE WAAROP ZIJ ZICH TOT DE COMMISSIE WENDDE, ACHTTIEN MAANDEN HEEFT LATEN VOORBIJGAAN, HET BEROEP TARDIEF ZOU ZIJN;

4 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REGERING DE HOGE AUTORITEIT IN SEPTEMBER 1966 IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN HAAR VOORNEMEN DE MAATREGELEN TE TREFFEN, WELKE IN GENOEMD PLAN TEN GUNSTE VAN DE STAALINDUSTRIE WAREN AANGEGEVEN;

5 DAT DE HOGE AUTORITEIT DE LID-STATEN TIJDENS DE ZITTING VAN DE RAAD VAN 29 JUNI 1967 HEEFT MEDEGEDEELD DAT VOLGENS HAAR EERSTE ONDERZOEK HET VERBOD VAN ARTIKEL 4, SUB C ), NIET VAN TOEPASSING ZOU ZIJN EN GEEN AANBEVELING EX ARTIKEL 67 ZOU BEHOEVEN TE WORDEN GEDAAN;

6 DAT VERWEERSTER BIJ BRIEF VAN HAAR VOORZITTER VAN 4 DECEMBER 1968 DE FRANSE REGERING HEEFT MEDEGEDEELD DAT ARTIKEL 4, SUB C ), VAN HET VERDRAG VOLGENS HAAR WELISWAAR EEN VERBOD INHOUDT VAN STEUNMAATREGELEN VAN EEN STAAT, WAARDOOR IN HET BIJZONDER DE ONDERNEMINGEN VAN DE KOLEN - EN STAALINDUSTRIE WORDEN BEVOORDEELD, MAAR DAT DIT VOLGENS HETGEEN ZIJ HAD GECONSTATEERD EN VOLGENS DE DOOR DE FRANSE REGERING VERSTREKTE INLICHTINGEN, NIET HET GEVAL WAS MET DE LITIGIEUZE LENINGEN, DAAR DE RENTEVOET VAN DEZE LENINGEN GEEN BIJZONDER VOORDEEL ALLEEN TEN GUNSTE VAN DE IJZER - EN STAALINDUSTRIE OPLEVERDEN;

7 DAT DE COMMISSIE VOORTS UITEENZETTE DAT DE BETROKKEN INTERVENTIES ECHTER WEL ZIJN TE BESCHOUWEN ALS MAATREGELEN WELKE EEN MERKBARE TERUGSLAG IN DE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 67, LID 1, VAN HET VERDRAG TEWEEG ZOU KUNNEN BRENGEN;

8 DAT DEZE MAATREGELEN VOLGENS HAAR EVENWEL NIET BEANTWOORDDEN AAN DE ANDERE IN LID 2 EN LID 3 VAN ARTIKEL 67 GESTELDE TOEPASSINGSVOORWAARDEN, ZODAT GEEN AANBEVELING IN DE ZIN VAN DIT ARTIKEL BEHOEFDE TE WORDEN GEDAAN;

9 DAT VERWEERSTER DE NEDERLANDSE REGERING IN EEN SCHRIJVEN VAN 9 DECEMBER 1968 HEEFT DOEN WETEN DAT ZIJ NA EEN ONDERZOEK VAN DE MAATREGELEN VAN DE FRANSE REGERING TEN GUNSTE VAN DE IJZER - EN STAALINDUSTRIE HAAR STANDPUNT AAN LAATSTGENOEMDE REGERING KENBAAR HAD GEMAAKT;

10 DAT DE BRIEF VAN 4 DECEMBER 1968 ALS BIJLAGE BIJ DEZE MEDEDELING WAS GEVOEGD;

11 DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP IN HET LICHT VAN DEZE OMSTANDIGHEDEN DIENT TE WORDEN BEOORDEELD;

12 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 35, DAT TEN DOEL HEEFT OOK DIE GEVALLEN WAARIN DE COMMISSIE GEEN BESCHIKKING GEEFT OF AANBEVELING DOET, ONDER HET TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN HET OPTREDEN DER COMMISSIE TE BRENGEN, DE MOGELIJKHEID VERSCHAFT ZICH TOT HET HOF TE WENDEN OP GROND VAN DE, AAN HET VERLOOP VAN EEN TERMIJN VAN TWEE MAANDEN VERBONDEN FICTIE VAN EEN STILZWIJGEND GEGEVEN AFWIJZENDE BESCHIKKING IN DE GEVALLEN WAARIN DE COMMISSIE KRACHTENS EEN VERDRAGSBEPALING GEHOUDEN OF BEVOEGD IS EEN BESCHIKKING TE GEVEN OF AANBEVELING TE DOEN, DOCH ZICH HIERVAN ONTHOUDT;

13 DAT, NA AFLOOP VAN DEZE TERMIJN VAN VERZUIM, DE JUSTITIABELE WEDEROM EEN MAAND DE TIJD HEEFT OM ZICH TOT HET HOF TE WENDEN;

14 DAT HET VERDRAG ECHTER GEEN GEPAALDE TERMIJN AANGEEFT VOOR DE UITOEFENING VAN HET RECHT ZICH OP GROND VAN ARTIKEL 35, LID 1 EN LID 2, TOT DE COMMISSIE TE WENDEN;

15 OVERWEGENDE ECHTER DAT UIT DE GEZAMENLIJKE FUNCTIE VAN DE ARTIKELEN 33 EN 35 VOORTVLOEIT DAT MET DE EISEN VAN RECHTSZEKERHEID EN VAN CONTINUITEIT IN HET GEMEENSCHAPSOPTREDEN, WELKE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE BEROEPSTERMIJNEN VAN ARTIKEL 33, TEVENS - DE BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN WELKE HET STILZWIJGEN VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VOOR DE JUSTITIABELEN KAN MEEBRENGEN, IN AANMERKING GENOMEN - REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL 35 BEDOELDE RECHTEN;

16 DAT DEZE EISEN NIET MOGEN LEIDEN TOT ZULKE TEGENSTRIJDIGE CONSEQUENTIES ALS DE VERPLICHTING BINNEN EEN KORTE TERMIJN TE AGEREN IN HET EERSTE GEVAL EN HET ONTBREKEN VAN IEDERE TIJDSBEPALING IN HET TWEEDE;

17 DAT DEZE OVERWEGING BEVESTIGING VINDT IN HET SYSTEEM VAN DE TERMIJNEN VAN ARTIKEL 35, DAT DE COMMISSIE TWEE MAANDEN LAAT OM HAAR STANDPUNT TE BEPALEN EN DE JUSTITIABELE EEN MAAND OM ZICH TOT HET HOF TE WENDEN;

18 DAT HET SYSTEEM VAN DE ARTIKELEN 33 EN 35 ALDUS MEDEBRENGT DAT DE UITOEFENING VAN HET RECHT ZICH TOT DE COMMISSIE TE WENDEN NIET ONBEPERKT MAG WORDEN UITGESTELD;

19 DAT, WAAR DE JUSTITIABELEN BIJ STILZWIJGEN DER COMMISSIE DERHALVE GEBONDEN ZIJN AAN EEN REDELIJKE TERMIJN, ZULKS TE MEER DIENT TE GELDEN, ZODRA ONMISKENBAAR IS GEBLEKEN DAT DE COMMISSIE HEEFT BESLOTEN ZICH TE ONTHOUDEN;

20 OVERWEGENDE DAT IN CASU, TOEN DE OP 4 DECEMBER 1968 AAN DE FRANSE REGERING GERICHTE BRIEF OP 9 DECEMBER 1968 TER KENNIS VAN DE NEDERLANDSE REGERING WAS GEBRACHT, GEEN ENKELE TWIJFEL MEER KON BESTAAN OVER HET STANDPUNT DER COMMISSIE TER ZAKE, TE MEER OMDAT DIT OP VERZOEK VAN DE NEDERLANDSE REGERING IN DE RAAD WAS BESPROKEN EN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN DE BEZWAREN VAN ZIJN REGERING BIJ BRIEF VAN 5 APRIL 1968 NOGMAALS AAN DE COMMISSIE HAD VOORGELEGD;

21 TEN OVERVLOEDE, DAT DE INGEVOLGE ARTIKEL 86 OP DE LID-STATEN RUSTENDE VERPLICHTING TOT SAMENWERKEN EEN LID-STAAT, DIE EEN SYSTEEM VAN STEUNVERLENING IN STRIJD MET HET VERDRAG ACHT, ERTOE MOET AANZETTEN DE IN HET VERDRAG TE ZIJNER BESCHIKKING GESTELDE PROCEDURES EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN ZO TIJDIG AAN TE WENDEN DAT EEN DOELTREFFENDE INGREEP NOG MOGELIJK IS EN DE POSITIE VAN DERDEN NIET NODELOOS WORDT AANGETAST;

22 DAT, GELET OP DEZE OMSTANDIGHEDEN, EEN TERMIJN VAN ACHTTIEN MAANDEN TUSSEN DE KENNISGEVING VAN 9 DECEMBER 1968 EN HET TOT DE COMMISSIE GERICHTE VERZOEK VAN 24 JUNI 1970 TER INLEIDING VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 35 NIET REDELIJK IS TE ACHTEN EN TE MINDER VALT TE RECHTVAARDIGEN, NU DE KENNISGEVING VAN 9 DECEMBER 1968 IN GEEN ENKEL OPZICHT EEN NIEUW OF ONVERWACHT KARAKTER HAD;

23 DAT DERHALVE DE NEDERLANDSE REGERING ZICH OP 24 JUNI 1970 NIET MEER OP ARTIKEL 35 VAN HET VERDRAG KON BEROEPEN;

24 DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERKLAARD;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK,

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . UIT DE GEZAMENLIJKE FUNCTIE VAN DE ARTIKELEN 33 EN 35 VLOEIT VOORT DAT MET DE EISEN VAN RECHTSZEKERHEID EN CONTINUITEIT IN HET GEMEENSCHAPSOPTREDEN, WELKE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE BEROEPSTERMIJNEN VAN ARTIKEL 33, TEVENS - DE BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN WELKE HET STILZWIJGEN VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VOOR DE JUSTITIABELEN KAN MEEBRENGEN, IN AANMERKING GENOMEN - REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL 35 BEDOELDE RECHTEN . BIJ STILZWIJGEN DER COMMISSIE DIENEN DE JUSTITIABELEN ZICH DERHALVE BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TOT HAAR TE WENDEN . ZULKS GELDT TE MEER, ZODRA ONMISKENBAAR IS GEBLEKEN DAT DE COMMISSIE HEEFT BESLOTEN ZICH TE ONTHOUDEN .

2 . DE INGEVOLGE ARTIKEL 86 OP DE LID-STATEN RUSTENDE VERPLICHTING TOT SAMENWERKEN MOET EEN LID-STAAT, DIE EEN MAATREGEL VAN EEN ANDERE LID-STAAT IN STRIJD MET HET VERDRAG ACHT, ERTOE AANZETTEN DE IN HET VERDRAG TE ZIJNER BESCHIKKING GESTELDE PROCEDURES EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN ZO TIJDIG AAN TE WENDEN DAT EEN DOELTREFFENDE INGREEP NOG MOGELIJK IS EN DE POSITIE VAN DERDEN NIET NODELOOS WORDT AANGETAST .

++++

1 . PROCEDURE - NALATEN VAN DE COMMISSIE - INACHTNEMING VAN EEN REDELIJKE TERMIJN BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP OP DE COMMISSIE

( EGKS-VERDRAG, ART . 35 )

2 . EGKS - ALGEMENE BEPALINGEN - VERPLICHTINGEN VAN DE LID-STATEN - VERDRAGSSCHENDING DOOR EEN LID-STAAT - GEBRUIKMAKING VAN DE IN HET VERDRAG GEGEVEN PROCEDURES DOOR EEN ANDERE LID-STAAT - TIJDSBEPALING

( EGKS-VERDRAG, ART . 86 )

25 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET NAME DE ARTIKELEN 4, 33, 35, 67 EN 88;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 59-70

REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR PROF . MR . W . RIPHAGEN, JURIDISCH ADVISEUR VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN TE 'S-GRAVENHAGE, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR MR . C . R . C . WIJCKERHELD BISDOM, ADVOCAAT BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, TER AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 8, RUE PIERRE D'ASPELT,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEURS MR . B . VAN DER ESCH EN DR . E . ZIMMERMANN, ALS GEMACHTIGDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

WAARIN IS VERZOCHT OM VERNIETIGING VAN DE STILZWIJGENDE WEIGERING VAN DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EEN MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 88 VAN HET EGKS-VERDRAG TE GEVEN OF ALTHANS AAN DEZE REGERING EEN AANBEVELING OP GROND VAN ARTIKEL 67 VAN DAT VERDRAG TE DOEN,