Home

Arrest van het Hof van 26 januari 1972.

Arrest van het Hof van 26 januari 1972.

1 OVERWEGENDE DAT HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN BIJ UITSPRAKEN VAN 6 JULI 1971, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 7 JULI 1971, VERSCHILLENDE VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN MET NAME ARTIKEL 5, LID 2, SUB E ) EN F ), ARTIKEL 9, LID 1, SUB A ), EERSTE ALINEA, ARTIKEL 3, SUB A ), EN ARTIKEL 10 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69 VAN DE COMMISSIE, ALSMEDE VAN ARTIKEL 11, LID 1, SUB A ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69 VAN DE COMMISSIE;

2 DAT DEZE VRAGEN BLIJKENS HET DOSSIER BETREKKING HEBBEN OP EEN GESCHIL DAT IS ONTSTAAN, DOORDAT DE FIRMA'S WESTZUCKER EN DIETZ, DIE VAN DE DUITSE AUTORITEITEN BERICHT VAN TOEWIJZING VAN VOOR DENATURERING BESTEMDE HOEVEELHEDEN SUIKER HADDEN ONTVANGEN, DE DENATURERING HEBBEN DOEN VERRICHTEN IN NEDERLAND, WELKS AUTORITEITEN DENATURERINGSPREMIEBEWIJZEN AAN HEN HEBBEN AFGEGEVEN;

3 DAT, NAAR HET OORDEEL VAN GENOEMDE FIRMA'S DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN GEHOUDEN WAREN HET PREMIEBEDRAG UITSLUITEND IN DUITSE MUNTEENHEID UIT TE DRUKKEN EN DERHALVE VAST TE STELLEN OP EEN BEDRAG IN DUITSE MARKEN, GELIJK AAN HET BEDRAG AANGEGEVEN IN DE DOOR DE FIRMA'S WESTZUCKER EN DIETZ AAN DE DUITSE AUTORITEITEN GEDANE BIEDINGEN, OP GROND WAARVAN DEZE TOT TOEWIJZING WAREN OVERGAAN;

TEN AANZIEN VAN DE VRAGEN 2 EN 3

4 OVERWEGENDE DAT LUIDENS ARTIKEL 6, LID 1, EERSTE ALINEA, VAN VERORDENING NR . 2049/69 "DE DENATURERINGSPREMIE WORDT TOEGEKEND DOOR DE LID-STAAT OP WIENS GRONDGEBIED DE DENATURERING PLAATSVINDT";

5 DAT ECHTER DE TWEEDE ALINEA VAN DIT LID BEPAALT DAT "INDIEN TIJDENS HET VERKOOPSEIZOEN VOOR SUIKER 1969-1970 UIT EEN LID-STAAT AFKOMSTIGE SUIKER BESTEMD IS OM OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT GEDENATUREERD TE WORDEN, DE DENATURERINGSPREMIE KAN WORDEN TOEGEKEND" DOOR DE LID-STAAT WAARUIT DE SUIKER AFKOMSTIG IS;

6 DAT, WAAR ARTIKEL 16, EERSTE ALINEA, VAN VERORDENING NR . 2061/69 SPREEKT OVER HET GEVAL WAARIN EEN LID-STAAT "GEBRUIK MAAKT VAN DE IN ARTIKEL 6, LID 1, TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2049/69 VOORZIENE MACHTIGING EN ... EEN DENATURERINGSPREMIEBEWIJS HEEFT AFGEGEVEN", DIENT TE WORDEN GECONCLUDEERD DAT, WANNEER DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE VAN DE TOEWIJZING, DE INSCHRIJVER AAN WIE DE TOEWIJZING IS GESCHIED, DE PREMIEBETALING SLECHTS DAN VAN LAATSTGENOEMDE STAAT KAN VERLANGEN, INDIEN DEZE GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN BEDOELDE MACHTIGING;

7 DAT DE INSCHRIJVER AAN WIE DE TOEWIJZING IS GESCHIED, DE PREMIEBETALING IN IEDER GEVAL SLECHTS KAN VRAGEN AAN DE STAAT DIE HET BEWIJS HEEFT AFGEGEVEN;

8 OVERWEGENDE DAT DERHALVE AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT, WANNEER DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN EEN ANDERE STAAT DAN DIE VAN DE TOEWIJZING EN HET BEWIJS IS AFGEGEVEN DOOR EERSTBEDOELDE STAAT, ALLEEN DEZE DE PREMIE VERSCHULDIGD IS;

TEN AANZIEN VAN DE VRAGEN 1, 4, 5 EN 6

9 OVERWEGENDE DAT LUIDENS ARTIKEL 9, LID 2, VAN BASISVERORDENING NR . 1009/67 DE NATIONALE INTERVENTIEBUREAUS - DIE, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9, LID 1, EN ARTIKEL 10, LID 1, DEZER VERORDENING, VERPLICHT ZIJN DE HUN AANGEBODEN COMMUNAUTAIRE SUIKER TE KOPEN EN BEVOEGD ZIJN DEZE TE VERKOPEN - "DENATURERINGSPREMIES KUNNEN VERLENEN VOOR SUIKER DIE ONGESCHIKT IS GEMAAKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE";

10 DAT DEZE VERKOOP INGEVOLGE ARTIKEL 10, LID 1, DEZER VERORDENING ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 1393/69 ), JUNCTO ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 447/68 ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1395/69 ), KAN GESCHIEDEN "BIJ INSCHRIJVING";

11 DAT LUIDENS ARTIKEL 5, LID 2, SUB E ) EN F ), VAN VERORDENING NR . 1987/69 IEDERE INSCHRIJVER IN ZIJN BIEDING MET NAME MOET VERMELDEN "HET BEDRAG VAN DE BENODIGDE DENATURERINGSPREMIE, ..., UITGEDRUKT IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT WAARVAN HET INTERVENTIEBUREAU DE INSCHRIJVING HOUDT", EN "IN GEVAL VAN DENATURERING, DE LID-STAAT WAAR DE SUIKER ZAL WORDEN GEDENATUREERD";

12 DAT ARTIKEL 10 DEZER VERORDENING BEPAALT DAT HET BETROKKEN INTERVENTIEBUREAU "AAN DE INSCHRIJVER, AAN WIE DE PARTIJ IS GEGUND, EEN BERICHT VAN TOEWIJZING ZENDT", WAARIN MET NAME "HET BEDRAG VAN DE DENATURERINGSPREMIE" VOOR DE TOEGEWEZEN HOEVEELHEID WORDT VERMELD;

13 DAT ARTIKEL 9, LID 1, SUB A ), DEZER VERORDENING BEPAALT DAT, WANNEER DE SUIKER IS BESTEMD VOOR VOEDERDOELEINDEN, "TOEWIJZING...HET RECHT GEEFT OP AFGIFTE VAN EEN DENATURERINGSPREMIEBEWIJS WAARIN DE IN DE BIEDING BEDOELDE DENATURERINGSPREMIE VOOR DE HOEVEELHEID WAARVOOR DE TOEWIJZING PLAATSVOND, WORDT VERMELD";

14 DAT, VOLGENS LID 3 VAN DIT ARTIKEL 9, "WANNEER DE SUIKER ... IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAAR DE BETROKKEN INSCHRIJVING WERD GEHOUDEN, WORDT GEDENATUREERD, A ) DE LID-STAAT WAARIN GEDENATUREERD WORDT, VOOR DE BETROKKEN HOEVEELHEID SUIKER OP VERZOEK VAN DE KOPER HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS LEVERT ONMIDDELIJK NA ONTVANGST VAN EEN VERKLARING VERSTREKT DOOR DE LID-STAAT WAAR DE INSCHRIJVING WERD GEHOUDEN", WELKE VERKLARING VOLGENS LID 4 VAN DIT ARTIKEL MET NAME "HET BEDRAG VAN DE DENATURERINGSPREMIE" BEVAT;

15 DAT VOLGENS ARTIKEL 10, LID 2, SUB D ), VAN VERORDENING NR . 2061/69 "HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS VERMELDT ... DE BIJ DE INSCHRIJVING VASTGESTELDE DENATURERINGSPREMIE ...";

16 DAT TEN SLOTTE VOLGENS ARTIKEL 11, LID 1, SUB A ), DEZER VERORDENING "DE AFGIFTE VAN HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS ... HET RECHT GEEFT OP BETALING VAN DE IN HET BEWIJS GENOEMDE DENATURERINGSPREMIE VOOR DE BETROKKEN HOEVEELHEID SUIKER NA DENATURERING ...";

17 OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE BEPALINGEN BLIJKT DAT HET IN HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS GENOEMDE PREMIEBEDRAG MOET OVEREENKOMEN MET HET BEDRAG DAT IN DE BIEDING VAN DE BETROKKEN INSCHRIJVER IS AANGEGEVEN EN IN HET BERICHT VAN TOEWIJZING IS VERMELD;

18 DAT DAARUIT ECHTER NOG NIET VOLGT DAT, WANNEER DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN EEN ANDERE STAAT DAN DIE VAN DE TOEWIJZING, EERSTBEDOELDE STAAT ZOU ZIJN GEHOUDEN DE PREMIE IN DE MUNTEENHEID VAN LAATSBEDOELDE STAAT UIT TE DRUKKEN EN TE BETALEN;

19 DAT IMMERS ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 1987/69 WEL UITDRUKKELIJK ZEGT DAT IN DE BIEDING HET BEDRAG VAN DE BENODIGDE PREMIE MOET ZIJN UITGEDRUKT IN DE MUNTEENHEID VAN DE STAAT VAN DE TOEWIJZING, DOCH DAT DE BEPALINGEN INZAKE DE AFGIFTE VAN HET BEWIJS EN DE BETALING VAN DE PREMIE ZWIJGEN OVER DE MUNTEENHEID DIE HIERTOE MOET WORDEN GEHANTEERD DOOR DE STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN;

20 DAT DAARUIT DERHALVE NIET VOLGT DAT DE BETROKKEN STAAT VERPLICHT IS IN EEN VREEMDE MUNTEENHEID TE BETALEN;

21 DAT DEZE UITLEGGING OVERIGENS IMPLICITE BEVESTIGD WORDT DOOR ARTIKEL 11, LID 2, VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT BETREFFENDE HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW VAN 5 FEBRUARI 1964, DAT BEPAALT DAT DE LID-STATEN DIE CREDITEUR VAN HET FONDS ZIJN, "DOOR DE COMMISSIE WORDEN ... BETAALD IN HUN NATIONALE VALUTA";

22 DAT DERHALVE, NU DE LID-STAAT DIE DE DENATURERINGSPREMIE HEEFT VOORGESCHOTEN, TERUGBETALING HIERVAN UITSLUITEND IN DE NATIONALE MUNTEENHEID KAN VRAGEN, HIJ NIET KAN WORDEN GEDWONGEN VAN EEN ANDERE MUNTEENHEID GEBRUIK TE MAKEN BIJ DE VASTSTELLING VAN HET VERSCHULDIGDE PREMIEBEDRAG EN DE BETALING AAN DE INSCHRIJVER;

23 OVERWEGENDE DAT DE EERSTE EN VIERDE VRAAG DERHALVE ONTKENNEND MOETEN WORDEN BEANTWOORD EN DAT OP DE VIJFDE VRAAG MOET WORDEN GEANTWOORD DAT DE DENATURERINGSPREMIE KAN WORDEN BETAALD IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN;

24 OVERWEGENDE DAT, WANNEER DEZE LID-STAAT GEBRUIK MAAKT VAN ZIJN BEVOEGDHEID DE PREMIE IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID TE BETALEN, HIJ VERPLICHT IS HET BEDRAG VAN DE IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT VAN TOEWIJZING TOEGEWEZEN PREMIE OM TE REKENEN IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID;

25 DAT INGEVOLGE DE ZESDE VRAAG MOET WORDEN NAGEGAAN OF BIJ DEZE OMREKENING DE IN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GELDENDE WISSELKOERS DAN WEL DE DAGKOERS MOET WORDEN AANGEHOUDEN;

26 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 2, LID 1, VAN VERORDENING NR . 129 VAN 23 OKTOBER 1962 BEPAALT DAT "WANNEER VERRICHTINGEN DIE TER UITVOERING VAN DE IN ARTIKEL 1 VERMELDE BESLUITEN OF BEPALINGEN" - DAT WIL ZEGGEN MET NAME "BESLUITEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID" ( ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 129, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 653/68 VAN DE RAAD VAN 30 MEI 1968, PB NR . L 123, BLZ . 4 ) - "MOETEN PLAATSVINDEN, MEEBRENGEN DAT IN EEN MUNTEENHEID AANGEGEVEN BEDRAGEN IN EEN ANDERE MUNTEENHEID MOETEN WORDEN UITGEDRUKT, DE WISSELKOERS WORDT GEBRUIKT, DIE OVEREENKOMT MET DE BIJ HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS OPGEGEVEN EN DOOR DEZE INSTELLING ERKENDE PARITEIT";

27 DAT VERORDENING NR . 1009/67 "HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER" EN DE OP GROND DEZER VERORDENING VASTGESTELDE BEPALINGEN INZAKE DE DENATURERING VAN SUIKER BETREKKING HEBBEN OP HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID;

28 DAT DERHALVE HET IN ARTIKEL 2, LID 1, VAN VERORDENING NR . 129 BEPAALDE VAN TOEPASSING IS OP DE VERRICHTINGEN DIE KRACHTENS VERORDENING NR . 1009/67 EN DE BESLUITEN TER UITVOERING DEZER VERORDENING MOETEN PLAATSVINDEN;

29 DAT OVERIGENS HET BERICHT VAN PERMANENTE INSCHRIJVING NR . 3/1970, WAARIN WERD GEWEZEN OP VERORDENING NR . 1987/69 EN IN HET KADER WAARVAN DE LITIGIEUZE TOEWIJZINGEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN, IN EEN NOOT BETREFFENDE PARAGRAAF 2, SUB E, PUNT III, DE PARITEITEN VAN DE MUNTEENHEDEN DER ZES LID-STATEN IN REKENEENHEDEN UITDRUKKELIJK VERMELDDE EN ALDUS DUIDELIJK TE VERSTAAN GAF DAT EEN EVENTUELE OMREKENING ZOU DIENEN TE GESCHIEDEN NAAR DE IN VERORDENING NR . 129 BEDOELDE WISSELKOERS;

30 DAT BIJ GEVOLG AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT IN DE BEDOELDE GEVALLEN DE OMREKENING DIENT TE GESCHIEDEN NAAR DE IN ARTIKEL 2, LID 1, VAN VERORDENING NR . 129 AANGEGEVEN WISSELKOERS, WANNEER DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID EEN PREMIE BETAALT, DIE IN HET DOOR DE LID-STAAT VAN INSCHRIJVING AFGEGEVEN BERICHT VAN TOEWIJZING IS UITGEDRUKT IN DE MUNTEENHEID VAN LAATSTGENOEMDE STAAT;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN BIJ UITSPRAKEN VAN 6 JULI 1971 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE EN DERDE VRAAG :

1 . ARTIKEL 5, LID 2, SUB E ) EN F ), ARTIKEL 9, LID 1, SUB A ), EERSTE ALINEA, EN LID 3, SUB A ), EN ARTIKEL 10, LID 2, SUB C ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69 VAN DE COMMISSIE, ALSMEDE ARTIKEL 11, LID 1, SUB A ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69 VAN DE COMMISSIE MOETEN WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN DAT, WANNEER DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE VAN DE TOEWIJZING EN HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS IS AFGEGEVEN DOOR EERSTBEDOELDE STAAT, ALLEEN DEZE DE PREMIE VERSCHULDIGD IS;

TEN AANZIEN VAN DE EERSTE, VIERDE, VIJFDE EN ZESDE VRAAG :

2 . DEZE BEPALINGEN MOETEN WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN DAT, IN BOVENBEDOELDE GEVALLEN,

A ) DE DENATURERINGSPREMIE, AANGEGEVEN IN HET BEWIJS DAT IS VERSTREKT DOOR DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, NIET BEHOEFT TE ZIJN UITGEDRUKT IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT DER TOEWIJZING;

B ) DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, NIET GEHOUDEN IS DE PREMIE IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT DER TOEWIJZING TE BETALEN, MAAR HAAR IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID KAN BETALEN;

3 . IN DE HIERBOVEN ONDER 1 BEDOELDE GEVALLEN DIENT DE OMREKENING TE GESCHIEDEN NAAR DE IN ARTIKEL 2, LID 1 VAN VERORDENING NR . 129 AANGEGEVEN WISSELKOERS, WANNEER DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID EEN PREMIE BETAALT, WELKE IN HET DOOR DE LID-STAAT DER INSCHRIJVING AFGEGEVEN BERICHT VAN TOEWIJZING IS UITGEDRUKT IN DIENS MUNTEENHEID .

1 . ARTIKEL 5, LID 2, SUB E ) EN F ), ARTIKEL 9, LID 1, SUB A ) EERSTE ALINEA, EN LID 3, SUB A ), EN ARTIKEL 10, LID 2, SUB C ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69 VAN DE COMMISSIE "HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN SUIKER DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS", ALSMEDE ARTIKEL 11, LID 1, SUB A ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69 VAN DE COMMISSIE "HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE DENATURERING VAN SUIKER VOOR VOEDERDOELEINDEN", MOETEN WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN DAT, WANNEER DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE VAN DE TOEWIJZING EN HET DENATURERINGSPREMIEBEWIJS IS AFGEGEVEN DOOR EERSTBEDOELDE STAAT, ALLEEN DEZE DE PREMIE VERSCHULDIGD IS .

DEZE BEPALINGEN MOETEN WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN DAT, IN BOVENBEDOELDE GEVALLEN,

A ) DE DENATURERINGSPREMIE, AANGEGEVEN IN HET BEWIJS DAT IS VERSTREKT DOOR DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, NIET BEHOEFT TE ZIJN UITGEDRUKT IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT DER TOEWIJZING;

B ) DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, NIET GEHOUDEN IS DE PREMIE IN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT DER TOEWIJZING TE BETALEN, MAAR HAAR IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID KAN BETALEN .

2 . WANNEER, IN DE HIERBOVEN SUB 1 GENOEMDE GEVALLEN, DE LID-STAAT WAAR DE DENATURERING HEEFT PLAATSGEVONDEN, IN ZIJN EIGEN MUNTEENHEID EEN PREMIE BETAALT, WELKE IN HET DOOR DE LID-STAAT DER INSCHRIJVING AFGEGEVEN BERICHT VAN TOEWIJZING IS UITGEDRUKT IN DIENS MUNTEENHEID, DIENT DE OMREKENING TE GESCHIEDEN NAAR DE WISSELKOERS, AANGEGEVEN IN ARTIKEL 2, LID 1, VAN VERORDENING NR . 129 VAN DE RAAD VAN 23 OKTOBER 1962 "INZAKE DE WAARDE VAN DE REKENEENHEID EN DE WISSELKOERSEN DIE IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID MOETEN WORDEN TOEGEPAST", DAT WIL ZEGGEN NAAR DE WISSELKOERS DIE OVEREENKOMST MET DE BIJ HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS OPGEGEVEN EN DOOR DEZE INSTELLING ERKENDE PARITEIT .

++++

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING - SUIKER - INSCHRIJVING EN DENATURERING - VERSCHILLENDE LID-STATEN - DENATURERINGSPREMIE - LID-STAAT DIE PREMIE VERSCHULDIGD IS - WIJZEN VAN BETALING

( VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69, ARTIKELEN 5, 9 EN 10; VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69, ARTIKEL 11 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - FINANCIELE TRANSACTIES - INSCHRIJVING EN DENATURERING VAN PRODUKTEN - VERSCHILLENDE LID-STATEN - BETALING VAN DE DENATURERINGSPREMIE - WISSELKOERS

( VERORDENING NR . 129 EEG VAN DE RAAD, ARTIKEL 2 )

31 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN EN DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING EN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 177;

GELET OP VERORDENING NR . 129 VAN DE RAAD VAN 23 OKTOBER 1962, INZAKE DE WAARDE VAN DE REKENEENHEID EN DE WISSELKOERSEN DIE IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID MOETEN WORDEN TOEGEPAST, MET NAME ARTIKEL 2;

GELET OP ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 653/68 VAN DE RAAD VAN 30 MEI 1968, BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN DE WAARDE VAN DE VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GEBRUIKTE REKENEENHEID;

GELET OP HET FINANCIEEL REGLEMENT BETREFFENDE HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW, DOOR DE RAAD VASTGESTELD OP 5 FEBRUARI 1964, MET NAME ARTIKEL 11;

GELET OP VERORDENING NR . 1009/67/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1967, HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER, MET NAME DE ARTIKELEN 9 EN 10;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 447/68 VAN DE RAAD VAN 9 APRIL 1968 HOUDENDE DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN INZAKE INTERVENTIE DOOR AANKOOP VAN SUIKER, MET NAME ARTIKEL 3;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69 VAN DE COMMISSIE VAN 8 OKTOBER 1969 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN SUIKER DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS, MET NAME DE ARTIKELEN 3, 5, 9 EN 10;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2049/69 VAN DE RAAD VAN 17 OKTOBER 1969 HOUDENDE DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DENATURERING VAN SUIKER VOOR VOEDERDOELEINDEN, MET NAME ARTIKEL 6;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69 VAN DE COMMISSIE VAN 20 OKTOBER 1969, HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE DENATURERING VAN SUIKER VOOR VOEDERDOELEINDEN, MET NAME DE ARTIKELEN 10, 11 EN 16;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 38 EN 39-71

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

1 . WESTZUCKER GMBH, GEVESTIGD TE DORTMUND ( ZAAK 38-71 ),

2 . F . DIETZ, HANDELENDE ONDER DE NAAM FIRMA GEBRUEDER DIETZ, GEVESTIGD TE FRANKFURT AM MAIN ( ZAAK 39-71 )

EN

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE, NAMENS DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN MET NAME :

- ARTIKEL 5, LID 2, SUB E ) EN F ), ARTIKEL 9, LID 1, SUB A ), EERSTE ALINEA, EN LID 3, SUB A ), ALSMEDE ARTIKEL 10 , LID 2, SUB C ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1987/69 VAN DE COMMISSIE VAN 8 OKTOBER 1969 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN SUIKER DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS ( PB NR . L 253, BLZ . 7 ),

- ARTIKEL 11, LID 1, SUB A ), VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2061/69 VAN DE COMMISSIE VAN 20 OKTOBER 1969, HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE DENATURERING VAN SUIKER VOOR VOEDERDOELEINDEN ( PB NR . L 263, BLZ . 19 ),

WIJST