Home

Arrest van het Hof van 13 juni 1972.

Arrest van het Hof van 13 juni 1972.

1 OVERWEGENDE DAT DE ONDERHAVIGE, RESPECTIEVELIJK OP 16 EN 18 MAART 1971 INGESTELDE BEROEPEN STREKKEN TOT TOEKENNING AAN VERZOEKERS VAN EEN RECHT OP VERGOEDING VAN SCHADE DIE HUN ZOU ZIJN TOEGEBRACHT WEGENS EEN ONJUIST OPTREDEN VAN DE COMMISSIE, DOORDAT ZIJ IN HAAR VERORDENINGEN NS . 1670/69 EN 1505/70 DE NA DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK VAN 1969 DOOR FRANKRIJK TE BETALEN SUBSIDIES BIJ INVOER VAN ZACHTE TARWE EN MENGKOREN UIT DERDE LANDEN OP EEN TE LAAG NIVEAU ZOU HEBBEN GESTELD;

2 DAT VERZOEKSTERS VOORTS CONCLUDEREN TOT NIETIGVERKLARING VAN VERWEERSTERS STILZWIJGENDE EN UITDRUKKELIJKE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN HUN BIJ BRIEVEN VAN 15 NOVEMBER ( BEROEP 11-71 ) EN 16 NOVEMBER ( BEROEP 9-71 ) INGEDIENDE PRELIMINAIRE VERZOEKEN AAN VERWEERSTER OM ERKENNING VAN BOVENBEDOELD RECHT OP SCHADEVERGOEDING;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 . DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING

3 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING BETWIST OP GROND DAT, WAAR VERZOEKSTERS DE SCHADE BECIJFEREN OP HET EXACTE VERSCHIL TUSSEN DE SUBSIDIES VOLGENS DE BETWISTE VERORDENINGEN EN DIE WELKE ZOUDEN VOORTVLOEIEN UIT EEN REGELING DIE IN OVEREENSTEMMING MET HUN WENSEN ZOU ZIJN, DEZE VERZOEKEN ERTOE STREKKEN DE NIET-ONTVANKELIJKHEID TE ONTWIJKEN, WAAROP EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING, GERICHT TEGEN BEDOELDE VERORDENINGEN, INGEVOLGE ARTIKEL 173 VAN HET EEG-VERDRAG AFSTUIT;

4 OVERWEGENDE DAT DE SCHADEVERGOEDINGSACTIE, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 178 EN 215 VAN HET VERDRAG, IS VOORZIEN ALS EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWEG WAARAAN BINNEN HET STELSEL DER BEROEPSMOGELIJKHEDEN EEN BIJZONDERE FUNCTIE TOEKOMT EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN ZIJN GESTELD, DIE ZIJN AFGESTEMD OP ZIJN SPECIFIEKE DOEL;

5 DAT ZIJ VERSCHILT VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DOORDAT ZIJ NIET STREKT TOT INTREKKING VAN EEN BEPAALDE MAATREGEL, MAAR TOT VERGOEDING VAN SCHADE, VEROORZAAKT DOOR EEN INSTELLING IN DE UITOEFENING HARER FUNCTIES;

6 DAT DE BEROEPEN TOT SCHADEVORDERING SLECHTS STREKKEN TOT ERKENNING VAN EEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING EN DERHALVE OP EEN VERRICHTING BESTEMD OM UITSLUITEND TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTERS GEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN;

7 DAT DEZE BEROEPEN DERHALVE ONTVANKELIJK ZIJN;

2 . DE VORDERINGEN "TOT NIETIGVERKLARING"

8 OVERWEGENDE DAT DEZE VORDERINGEN VOLGENS VERZOEKSTERS ZIJN GEBASEERD OP DE ARTIKELEN 173 EN 175 VAN HET EEG-VERDRAG;

9 DAT DEZE CONCLUSIES, ONDANKS HUN GEBREKKIGE FORMULERING, DERHALVE STREKKEN HETZIJ TOT NIETIGVERKLARING VAN VERWEERSTERS WEIGERING HET DOOR VERZOEKSTERS OP GROND VAN DE ARTIKELEN 178 EN 215 VAN DITZELFDE VERDRAG INGEROEPEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING TE ERKENNEN, HETZIJ TOT VASTSTELLING DOOR HET HOF DAT VERWEERSTER VERPLICHT IS HET BESTAAN VAN EEN DERGELIJK RECHT TE ERKENNEN;

10 DAT MET DEZE VORDERINGEN DERHALVE WORDT BEOOGD TE DOEN VASTSTELLEN DAT DE COMMISSIE SCHADEPLICHTIG IS;

11 DAT, AANGEZIEN VERZOEKSTERS DUS GEEN ENKEL BELANG HEBBEN BIJ INDIENING VAN DEZE VORDERINGEN NAAST DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING, EERSTGENOEMDE VORDERINGEN NIET-ONTVANKELIJK MOETEN WORDEN VERKLAARD ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN NAGEGAAN OF DE NIET-ONTVANKELIJKHEID EVENEENS VOORTVLOEIT UIT DE DOOR VERWEERSTER AANGEVOERDE MIDDELEN;

DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING TEN GRONDE

1 . MIDDEL ONTLEEND AAN DE ONWETTIGHEID VAN DE VERORDENINGEN NRS . 1670/69 EN 1505/70

12 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS BETOGEN DAT ZIJ SCHADE ZOUDEN HEBBEN GELEDEN DOORDAT DE COMMISSIE, DOOR DE LITIGIEUZE SUBSIDIE EERST OP 58,49 FFR . TE STELLEN ( BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1670/69, HOOFDSTUK A, NR . 10.01 A VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ) EN VERVOLGENS OP 44,43 FFR . PER TON ( BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1505/70, HOOFDSTUK A, ZELFDE POST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF, ONWETTIG IS OPGETREDEN WESHALVE ZIJ AANSPRAKELIJK IS;

13 DAT, WAAR HET HIER GAAT OM NORMATIEVE HANDELINGEN DIE ECONOMISCHE BELEIDSMAATREGELEN OMVATTEN, DE GEMEENSCHAP, GELET OP ARTIKEL 215, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG, SLECHTS AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE PARTICULIEREN TEN GEVOLGE VAN DEZE HANDELINGEN HEBBEN GELEDEN, IN GEVAL VAN EEN GENOEGZAAM GEKWALIFICEERDE SCHENDING VAN EEN TER BESCHERMING VAN PARTICULIEREN GEGEVEN HOGERE RECHTSREGEL;

14 DAT HET HOF IN HET ONDERHAVIGE GEDING DERHALVE ALLEREERST ZAL MOETEN NAGAAN OF VAN EEN ZODANIGE SCHENDING SPRAKE IS;

15 A - OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS OM TE BEGINNEN BETOGEN DAT BOVENBEDOELDE BEDRAGEN, IN STRIJD MET 'S RAADS VERORDENINGEN NR . 1586/69 EN 1432/70, WAAROP DE BESTREDEN VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE ZIJN GEBASEERD, ZODANIG ZIJN BEREKEND DAT ZIJ SLECHTS COMPENSATIE BIEDEN VOOR DE VERLAGING VAN DE DOOR FRANKRIJK TE BETALEN INTERVENTIEPRIJZEN EN NIET VOOR DE GEHELE, DOOR DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK VEROORZAAKTE STIJGING VAN DE PRIJS VAN UIT DERDE LANDEN INGEVOERD GRAAN, MEDE IN AANMERKING GENOMEN DE DREMPELPRIJS EN DE HEFFING;

16 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 1586/69 "FRANKRIJK SUBSIDIES VERLEENT BIJ INVOER UIT DE LID-STATEN EN UIT DERDE LANDEN", "VOOR ZOVER HET NOODZAKELIJK IS DE GEVOLGEN VAN DE IN DE ARTIKELEN 1 EN 2 ( VAN DEZELFDE VERORDENING ) BEDOELDE MAATREGELEN TE COMPENSEREN";

17 DAT VOLGENS ARTIKEL 1, LID 1, EERSTE ALINEA, VAN DEZE VERORDENING "DE INTERVENTIE - OF AANKOOPPRIJZEN, DOOR FRANKRIJK TE BETALEN OVEREENKOMSTIG DE VERORDENINGEN HOUDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN, WEGENS DE INTERVENTIES OP DE INTERNE MARKT, VOOR DE DESBETREFFENDE SECTOR TOT HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1969-1970 MET 11,11 PERCENT WORDEN VERLAAGD";

18 DAT VOLGENS ARTIKEL 1, LID 2, VAN DEZE VERORDENING "DE RAAD ZICH V}}R HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1969-1970 VOOR ELK PRODUKT UITSPREEKT OVER DE DEFINITIEVE AANPASSING VAN DE IN DE ARTIKELEN 1 EN 2 BEDOELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN EN BEDRAGEN";

19 DAT TER UITVOERING VAN DEZE BEPALINGEN IN ARTIKEL 1, LID 1, VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 1432/70 WORDT BEPAALD : "TOT HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1970-1971 WORDEN DE ONDERSTAANDE PRIJZEN, DOOR FRANKRIJK TE BETALEN OVEREENKOMSTIG DE VERORDENINGEN HOUDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN, WEGENS DER INTERVENTIES OP DE INTERNE MARKT, VERLAAGD MET ... 8,44 PERCENT VOOR WAT BETREFT DE INTERVENTIEPRIJS VOOR ZACHTE TARWE EN VOOR HARDE TARWE ( DURUM )";

20 . DAT TEN SLOTTE ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 1586/69 VOORZIET IN EEN VERLAGING VAN DE "BEDRAGEN, DOOR FRANKRIJK TE BETALEN OVEREENKOMSTIG DE VERORDENINGEN HOUDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN, WEGENS DE OVERIGE INTERVENTIES OP DE INTERNE MARKT IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 5 EN 6 VAN VERORDENING NR . 17/64/EEG VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1964";

21 OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE BEPALINGEN BLIJKT DAT DE MAATREGELEN, VOOR WELKER GEVOLGEN DE LITIGIEUZE SUBSIDIES COMPENSATIE DIENDEN TE BIEDEN, UITSLUITEND BETREKKING HADDEN OP DOOR FRANKRIJK IN HET KADER VAN DE INTERVENTIES DOOR DEZE LID-STAAT OP DE NATIONALE MARKT TE BETALEN BEDRAGEN, MET UITZONDERING VAN DE BEDRAGEN DIE, ZOALS DE HEFFING BIJ DE INVOER VAN GRANEN, BETREKKING HEBBEN OP HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN EN DOOR DE HANDELAREN MOETEN WORDEN BETAALD;

22 DAT DE VERORDENINGEN NRS . 1586/69 EN 1432/70 NERGENS DOEN VERONDERSTELLEN DAT DE RAAD COMPENSATIE HEEFT WILLEN BIEDEN VOOR DE VOLLEDIGE INVLOED VAN DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK OP DE IN DEZE MUNT UITGEDRUKTE AANKOOPPRIJS VAN UIT DERDE LANDEN IN FRANKRIJK INGEVOERDE GRANEN;

23 DAT VERZOEKSTERS TEN ONRECHTE TRACHTEN DEZE INTERPRETATIE TE WEERLEGGEN DOOR TE BETOGEN DAT ARTIKEL 1, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1586/69 SPREEKT VAN "DE INTERVENTIE - OF AANKOOPPRIJZEN";

24 DAT IMMERS DE TERM "AANKOOPPRIJS" IN BEPAALDE TEKSTEN NOPENS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - ZOALS DE ARTIKELEN 4, LID 1, EN 7 VAN VERORDENING NR . 159/66 VAN DE RAAD VAN 25 OKTOBER 1966 BETREFFENDE DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT ( PB NR . 192, BLZ . 3288 EN 3289 ) - WORDT GEBRUIKT TER AANDUIDING VAN EEN PRIJS MET EEN SOORTGELIJKE FUNCTIE ALS DE "INTERVENTIEPRIJS" IN BIJ VOORBEELD DE ARTIKELEN 2, 4 EN 7 VAN VERORDENING NR . 120/67 VAN DE RAAD HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN, IN DIE ZIN, DAT HET TELKENS GAAT OM PRIJZEN WAARTEGEN DE LID-STATEN, DOOR TUSSENKOMST VAN DE DAARTOE AANGEWEZEN BUREAUS OF PERSONEN, DE HUN AANGEBODEN PRODUKTEN MOETEN OF MOGEN KOPEN;

25 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE DERHALVE EEN JUISTE TOEPASSING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERORDENINGEN NRS . 1586/69 EN 1432/70, ZODAT HET EERSTE MIDDEL NIET KAN SLAGEN;

26 B - OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS DE COMMISSIE VOORTS VERWIJTEN ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG TE HEBBEN GESCHONDEN DOOR TE DISCRIMINEREN TUSSEN DE IMPORTEURS EN MAALDERIJEN IN FRANKRIJK ENERZIJDS EN DIE IN DE ANDERE LID-STATEN ANDERZIJDS, DAAR DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK VOOR DEZE LAATSTEN TOT GEEN ENKELE PRIJSVERHOGING BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN HEEFT GELEID;

27 DAT ZELFS AL HAD DE COMMISSIE ZICH AAN DE VERORDENINGEN NRS . 1586/69 EN 1432/70 VAN DE RAAD GEHOUDEN, DEZE TEKSTEN TOCH UIT DIEN HOOFDE ONWETTIG ZOUDEN ZIJN;

28 OVERWEGENDE DAT VERORDENING NR . 1586/69, DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN VERORDENING NR . 1432/70, BLIJKENS HAAR CONSIDERANS MET NAME DOELT OP ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG "OVERWEGENDE DAT DE VERHOUDING TUSSEN DE PARITEIT VAN DE FRANSE MUNTEENHEID EN DE WAARDE VAN DE REKENEENHEID MET INGANG VAN 11 AUGUSTUS 1969 MET 11,11 PERCENT IS GEWIJZIGD" BIJ BESLUIT VAN DE FRANSE REPUBLIEK;

29 DAT VOLGENS ARTIKEL 103 "DE LID-STATEN HUN CONJUNCTUURPOLITIEK BESCHOUWEN ALS EEN AANGELEGENHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG" EN "MET ELKAAR EN MET DE COMMISSIE OVERLEG PLEGEN OMTRENT DE NAAR OMSTANDIGHEDEN TE NEMEN MAATREGELEN", TERWIJL "DE RAAD ... DE NAAR OMSTANDIGHEDEN PASSENDE MAATREGELEN KAN VASTSTELLEN";

28 DAT UIT ARTIKEL 107 VOLGT DAT HET DE ZAAK IS VAN IEDERE LID-STAAT OM TE BESLUITEN TOT EEN EVENTUELE WIJZIGING IN DE WISSELKOERS VAN ZIJN MUNTEENHEID OVEREENKOMSTIG DE IN DEZE BEPALING GESTELDE VOORWAARDEN;

31 DAT INDIEN DE IMPORTEURS EN EXPORTEURS VAN DE BETROKKEN STAAT DOOR EEN DERGELIJKE WIJZIGING IN EEN ANDERE SITUATIE KOMEN TE VERKEREN DAN DE IMPORTEURS EN EXPORTEURS VAN DE ANDERE LID-STATEN, DEZE ONGELIJKHEID NIET WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN COMMUNAUTAIRE MAATREGEL, MAAR DOOR HET BESLUIT VAN DIE LID-STAAT;

32 DAT, OFSCHOON DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN KRACHTENS DE HUN IN HET VERDRAG EN MET NAME ARTIKEL 103, LID 2, - OP GROND WAARVAN DE RAAD VERORDENINGEN NRS . 1586/69 EN 1432/70 HEEFT VASTGESTELD - VERLEENDE BEVOEGDHEDEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG BEPAALDE GEVOLGEN VAN EEN DEVALUATIE OF REVALUATIE KUNNEN VERZACHTEN, ZULKS NIET MEEBRENGT DAT DE RAAD AL DEZE GEVOLGEN DIENT TE COMPENSEREN , VOOR ZOVER DE IMPORTEURS EN EXPORTEURS VAN DE BETROKKEN LID-STAAT DAARDOOR WORDEN BENADEELD;

33 DAT IMMERS ARTIKEL 103, WAARBIJ DE RAAD WORDT GEMACHTIGD , DOCH NIET VERPLICHT, "DE NAAR OMSTANDIGHEDEN PASSENDE MAATREGELEN VAST TE STELLEN", AAN DEZE INSTELLING EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID TOEKENT, WELKE IN HET "GEMEENSCHAPPELIJK BELANG" EN NIET IN HET INDIVIDUELE BELANG VAN EEN BEPAALDE GROEP HANDELAREN MOET WORDEN UITGEOEFEND;

34 DAT VERZOEKSTERS NIET HEBBEN BEWEZEN OF HEBBEN AANGEBODEN TE BEWIJZEN DAT HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG IN CASU VOLLEDIGE COMPENSATIE EIST VAN DE STIJGING DIE DE PRIJS VAN UIT DERDE LANDEN IN FRANKRIJK INGEVOERDE GRANEN TEN GEVOLGE VAN DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK HEEFT ONDERGAAN;

35 OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN BLIJKT DAT HET MIDDEL, ONTLEEND AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 40, MOET WORDEN VERWORPEN;

36 C - OVERWEGENDE TEN SLOTTE DAT VERZOEKSTERS MENEN NOG IN ANDER OPZICHT TE WORDEN GEDISCRIMINEERD, DAAR VERORDENING NR . 1014/71 VAN DE COMMISSIE VAN 17 MEI 1971, VASTGESTELD NA DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE MUNTEENHEDEN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DE COMPENSERENDE BEDRAGEN DIE DEZE STATEN BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN MOCHTEN TOEKENNEN, HAD GESTELD OP EEN NIVEAU WAARBIJ REKENING WERD GEHOUDEN MET DE VOLLEDIGE INVLOED VAN DEZE VERRUIMING OP DE PRIJZEN BIJ UITVOER;

37 DAT DE COMMISSIE DE DUITSE EN NEDERLANDSE EXPORTEURS DUS ZONDER GELDIGE REDEN GUNSTIGER HEEFT BEHANDELD DAN DE FRANSE IMPORTEURS;

38 DAT DEZE GRIEF OOK KAN WORDEN OPGEVAT ALS EEN BEZWAAR TEGEN HET FEIT DAT DE COMMISSIE BIJ DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 1014/71 NIET IS TERUGGEKOMEN OP HAAR VERORDENINGEN NRS . 1670/69 EN 1505/70, WAARVAN DE GEBREKKIGHEID IMPLICITE ZOU ZIJN ERKEND;

39 OVERWEGENDE DAT DE WETTIGHEID VAN EEN VERORDENING NIET OP GROND VAN LATER OPGEKOMEN FEITEN KAN WORDEN BESTREDEN;

40 DAT ANDERZIJDS DE VERORDENINGEN DIE IN DE ONDERHAVIGE ZAAK AAN DE ORDE ZIJN, BETREKKING HEBBEN OP EEN ANDERE SITUATIE DAN DE VERORDENINGEN INZAKE HET ZWEVEN VAN DE DUITSE EN NEDERLANDSE VALUTA'S;

41 DAT DE ECONOMISCHE SITUATIE DIE ENERZIJDS VOORTVLOEIT UIT DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK EN ANDERZIJDS UIT DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE DUITSE EN NEDERLANDSE VALUTA, VOLDOENDE VERSCHILLEN OM DE BEWEERDE DISCRIMINATIE TE KUNNEN UITSLUITEN;

42 DAT VOORTS HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VOLGENS ARTIKEL 39, LID 1, SUB B ), VAN HET VERDRAG MET NAME TEN DOEL HEEFT "DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN, MET NAME DOOR DE VERHOGING VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN VAN HEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN", ZODAT HET MEER GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN DE UITVOER VAN LANDBOUWPRODUKTEN NAAR DERDE LANDEN TE STEUNEN DAN DE INVOER VAN DEZE PRODUKTEN;

43 OVERWEGENDE DAT DE DISCRIMINATIEKLACHT DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

44 D - OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT DE BESTREDEN BEPALINGEN VAN VERORDENINGEN NRS . 1670/69 EN 1505/70 NIET ONWETTIG EN DAT DE OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS ONWETTIG HANDELEN DERHALVE NIET MEER BEHOEVEN TE WORDEN ONDERZOCHT;

2 . MIDDEL, ONTLEEND AAN DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONTBREKEN VAN ONWETTIGHEID

45 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS STELLEN DAT DE GEMEENSCHAP OOK ZONDER ONWETTIGHEID AANSPRAKELIJK IS, DAAR VERZOEKSTERS EEN "ABNORMALE SCHADE VAN BIJZONDERE AARD" HEBBEN GELEDEN, DOORDAT ZIJ WAREN BENADEELD IN VERGELIJKING MET TEN EERSTE DE IMPORTEURS VAN DE ANDERE LID-STATEN DAN FRANKRIJK, EN VERVOLGENS MET DE DUITSE EN NEDERLANDSE EXPORTEURS;

46 OVERWEGENDE DAT EEN EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN EEN WETTIGE NORMATIEVE HANDELING IN EEN SITUATIE ALS DE ONDERHAVIGE NIET KAN WORDEN AANGENOMEN, GELET OP HET FEIT DAT DE DOOR DE COMMISSIE GENOMEN MAATREGELEN SLECHTS TEN DOEL HADDEN IN EEN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG DE GEVOLGEN TE VERZACHTEN DIE MET NAME VOOR DE GEZAMELIJKE FRANSE IMPORTEURS VOORTVLOEIDEN UIT HET NATIONALE BESLUIT OM DE FRANK TE DEVALUEREN;

47 DAT HET MIDDEL DERHALVE ONGEGROND IS;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART DE VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VERKLAART DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING ONGEGROND;

3 . VERWIJST VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . DE SCHADEVERGOEDINGSACTIE, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 178 EN 215 VAN HET VERDRAG, IS VOORZIEN ALS EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWEG WAARAAN BINNEN HET STELSEL DER BEROEPSMOGELIJKHEDEN EEN BIJZONDERE FUNCTIE TOEKOMT EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN ZIJN GESTELD, DIE ZIJN AFGESTEMD OP ZIJN SPECIFIEKE DOEL . ZIJ VERSCHILT VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DOORDAT ZIJ NIET STREKT TOT INTREKKING VAN EEN BEPAALDE MAATREGEL, MAAR TOT VERGOEDING VAN SCHADE, VEROORZAAKT DOOR EEN INSTELLING IN DE UITOEFENING HARER FUNCTIES .

2 . WANNEER HET GAAT OM EEN NORMATIEVE HANDELING DIE ECONOMISCHE BELEIDSMAATREGELEN OMVAT, KAN DE GEMEENSCHAP, GELET OP ARTIKEL 215, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG, SLECHTS NIET-CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE SCHADE DIE PARTICULIEREN TEN GEVOLGE VAN DEZE HANDELING HEBBEN GELEDEN, IN GEVAL VAN EEN GENOEGZAAM GEKWALIFICEERDE SCHENDING VAN EEN TER BESCHERMING VAN PARTICULIEREN GEGEVEN HOGERE RECHTSREGEL .

3 . DE MAATREGELEN, VOOR WELKER GEVOLGEN DE LITIGIEUZE SUBSIDIES BIJ INVOER UIT DE LID-STATEN EN UIT DERDE LANDEN, DOOR FRANKRIJK TE BETALEN NA DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK IN 1969, COMPENSATIE DIENDEN TE BIEDEN, HADDEN UITSLUITEND BETREKKING OP DOOR DEZE LID-STATEN IN HET KADER VAN ZIJN INTERVENTIES OP DE NATIONALE MARKT TE BETALEN BEDRAGEN, MET UITZONDERING VAN DE BEDRAGEN DIE, ZOALS DE HEFFINGEN BIJ DE INVOER VAN GRANEN, BETREKKING HEBBEN OP HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN EN DOOR DE HANDELAREN MOETEN WORDEN BETAALD .

DE VERORDENINGEN NRS . 1586/69 EN 1432/70 DOEN NERGENS VERONDERSTELLEN DAT DE RAAD COMPENSATIE HEEFT WILLEN BIEDEN VOOR DE VOLLEDIGE INVLOED VAN DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK OP DE IN DEZE MUNT UITGEDRUKTE AANKOOPPRIJS VAN UIT DERDE LANDEN IN FRANKRIJK INGEVOERDE GRANEN .

4 . UIT ARTIKEL 107 VAN HET EEG-VERDRAG VOLGT DAT HET DE ZAAK IS VAN IEDERE LID-STAAT OM TE BESLUITEN TOT EEN EVENTUELE WIJZIGING IN DE WISSELKOERS VAN ZIJN MUNTEENHEID OVEREENKOMSTIG DE IN DEZE BEPALING GESTELDE VOORWAARDEN .

5 . OFSCHOON DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN KRACHTENS DE HUN IN HET VERDRAG EN MET NAME IN ARTIKEL 103, LID 2, VERLEENDE BEVOEGDHEDEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG BEPAALDE GEVOLGEN VAN EEN DEVALUATIE OF REVALUATIE KUNNEN VERZACHTEN, BRENGT ZULKS NIET MEE DAT DE RAAD AL DEZE GEVOLGEN DIENT TE COMPENSEREN, VOOR ZOVER DE IMPORTEURS EN EXPORTEURS VAN DE BETROKKEN LID-STATEN DAARDOOR WORDEN BENADEELD .

ARTIKEL 103, WAARBIJ DE RAAD WORDT GEMACHTIGD, DOCH NIET VERPLICHT, "DE NAAR OMSTANDIGHEDEN PASSENDE MAATREGELEN VAST TE STELLEN", KENT AAN DEZE INSTELLING EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID TOE, WELKE IN HET "GEMEENSCHAPPELIJK BELANG" EN NIET IN HET INDIVIDUELE BELANG VAN EEN BEPAALDE GROEP HANDELAREN MOET WORDEN UITGEOEFEND .

6 . HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID HEEFT MET NAME TEN DOEL "DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN, MET NAME DOOR DE VERHOGING VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN VAN HEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN", ZODAT HET MEER GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN DE UITVOER VAN LANDBOUWPRODUKTEN NAAR DERDE LANDEN TE STEUNEN DAN DE INVOER VAN DEZE PRODUKTEN .

++++

1 . PROCEDURE - SCHADEVERGOEDINGSACTIE - ZELFSTANDIG KARAKTER - VERSCHIL MET HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING

( EEG-VERDRAG, ART . 178, 215 )

2 . EEG - NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - NORMATIEVE HANDELING DIE ECONOMISCHE BELEIDSMAATREGELEN OMVAT - SCHADEVERGOEDING - VOORWAARDEN

( EEG-VERDRAG, ART . 215 )

3 . LANDBOUW - DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANK - INVOER IN FRANKRIJK - PRIJS - SUBSIDIES - DOEL - OMVANG

( VERORDENING NR . 1586/69 VAN DE RAAD, ARTIKELEN 1-3; VERORDENING NR . 1432/70 VAN DE RAAD, ART . 1 )

4 . EEG - BETALINGSBALANS - WISSELKOERS - WIJZIGING - BEVOEGDHEDEN VAN DE LID-STATEN

( EEG-VERDRAG, ART . 107 )

5 . EEG - CONJUNCTUURPOLITIEK - BEVOEGDHEDEN DER INSTELLINGEN - BEGRIP

( EEG-VERDRAG, ART . 103 )

6 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - STEUN - DOEL - UITVOER

( EEG-VERDRAG, ART . 39 )

48 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

49 DAT VERZOEKSTERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD;

50 DAT ZIJ DERHALVE IN DE KOSTEN MOETEN WORDEN VERWEZEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME DE ARTIKELEN 39, 40, 103, 107, 173, 175, 178 EN 215;

GELET OP DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 1586/69 VAN 11 AUGUSTUS 1969 EN 1432/70 VAN 20 JULI 1970;

GELET OP DE VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE NRS . 1670/69 VAN 22 AUGUSTUS 1969, 1505/70 VAN 28 JULI 1970 EN 1041/71 VAN 17 MEI 1971;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME ARTIKEL 69;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 9 EN 11-71

1 . COMPAGNIE D'APPROVISIONNEMENT, DE TRANSPORT ET DE CREDIT SA,

2 . GRANDS MOULINS DE PARIS SA, BEIDE GEVESTIGD TE PARIJS, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VOORZITTERS VAN HUN RADEN VAN BESTUUR, BIJGESTAAN DOOR A . VIDART EN M . NICOLAY, ADVOCATEN BIJ DE CONSEIL D'ETAT EN DE COUR DE CASSATION DE FRANCE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT, ADVOCAAT ALDAAR, RUE PHILIPPE II NO 34/B/IV,

VERZOEKSTERS,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCHE ADVISEURS A . TOLEDANO-LAREDO EN J.H.J . BOURGEOIS, ALS GEMACHTIGDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, BOULEVARD ROYAL 4,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE :

- VERZOEKEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE TOT AFWIJZING VAN DE VERZOEKEN OM ERKENNING VAN EEN RECHT VAN VERZOEKSTERS OP SCHADEVERGOEDING,

- VERZOEKEN TOT VASTSTELLING VAN EEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING,

WIJST