Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 november 1973. - Antonio Gigante tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 31-71.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 november 1973. - Antonio Gigante tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 31-71.-

1 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ VERZOEKSCHRIFT VAN 16 JUNI 1971 HEEFT GEVRAAGD VERSCHILLENDE STILZWIJGEND DAN WEL UITDRUKKELIJK GENOMEN BESLUITEN VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT DE BENOEMING VAN EEN INVALIDITEITSCOMMISSIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 59, LID 3, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN NIETIG TE VERKLAREN EN OPENING DER PROCEDURE TOT BIJEENROEPING VAN ZODANIGE COMMISSIE TE BEVELEN;

2 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ BRIEVEN VAN 29 SEPTEMBER EN 15 OKTOBER 1971, AANGEVULD DOOR TWEE BRIEVEN VAN 11 JANUARI 1972, DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEELSZAKEN EN ALGEMEEN BEHEER GERICHT AAN DE ARTSEN BELENGER EN D'AVANZO, DE PROCEDURE TOT SAMENSTELLING VAN EEN INVALIDITEITSCOMMISSIE HEEFT INGELEID;

3 DAT DEZE COMMISSIE TOT TAAK HAD ZICH OVER DE VOLGENDE PUNTEN UIT TE SPREKEN :

A ) OF VERZOEKER BLIJVEND ALGEHEEL INVALIDE IS;

B ) INGEVAL GEEN BLIJVENDE ALGEHELE INVALIDITEIT WORDT VASTGESTELD, OF BETROKKENE DAN BLIJVEND GEDEELTELIJK INVALIDE IS EN WEL IN DIE MATE, DAT HIJ ONGESCHIKT IS DE WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN WELKE MET EEN AMBT IN ZIJN LOOPBAAN OVEREENKOMEN;

C ) OFWEL OF HIJ BLIJVEND GEDEELTELIJK INVALIDE IS ALS RECHTSTREEKS GEVOLG VAN HET HEM OP 13 NOVEMBER 1962 OVERKOMEN ONGEVAL, ZULKS TEN EINDE DE SCHADEVERGOEDING TE KUNNEN VASTSTELLEN WAAROP HIJ DAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 73, LID 2, SUB C, VAN HET STATUUT AANSPRAAK KAN MAKEN ( IN WELK GEVAL DE GRAAD VAN DE DOOR HET ONGELUK VEROORZAAKTE, BLIJVENDE GEDEELTELIJKE INVALIDITEIT MOET WORDEN VASTGESTELD );

D ) DE EVENTUELE DATUM VAN GENEZING VAN DE DOOR HET ONGEVAL VAN 13 NOVEMBER 1962 VEROORZAAKTE KWETSUREN, INDIEN DE MEDISCHE BEHANDELING NA DIE GENEZING MOET WORDEN VOORTGEZET;

E ) OF DE KOSTEN VAN MEDISCHE BEHANDELING EN GENEESMIDDELEN, WAARVAN TERUGBETALING WORDT VERLANGD, TEN GEVOLGE VAN HET ONGEVAL ZIJN ONTSTAAN, EN OF ZIJ DOOR ARTIKEL 73, LID 3, WORDEN GEDEKT; ZO NIET, DAN MOETEN DE KOSTEN NAAR HUN OORZAAK WORDEN GERUBRICEERD .

4 DAT DE COMMISSIE, VOOR ZOVEEL HET VAN HAAR AFHING, MET DIE BRIEVEN AAN DE EISEN VAN VERZOEKER HEEFT VOLDAAN;

5 OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET GEDING VOOR HET HOF IS GESCHORST IN AFWACHTING VAN HET RAPPORT DER INVALIDITEITSCOMMISSIE, MAAR DAT DEZE, BIJ GEBREK AAN OVEREENSTEMMING TUSSEN DE DOOR DE COMMISSIE RESPECTIEVELIJK DE VERZOEKER AANGEWEZEN ARTSEN OMTRENT DE KEUZE VAN EEN DERDE ARTS, NIET KON WORDEN SAMENGESTELD;

6 DAT TER TERECHTZITTING WAAROP HET GEDING IS HEROPEND, DE GEMACHTIGDE DER COMMISSIE HEEFT VERKLAARD DAT DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 59 VAN HET STATUUT DOOR TOEDOEN VAN VERZOEKER EN ZIJN ARTS WAS VASTGELOPEN EN DAT DE COMMISSIE IN DEZE SITUATIE VERPLICHT WAS VERZOEKER ONDANKS ZIJN VEELVULDIG, MAAR DOOR ATTESTEN VAN VERSCHILLENDE ARTSEN GEDEKT ARBEIDSVERZUIM IN DE DIENST TE HANDHAVEN EN HEM ZIJN SALARIS UIT TE BETALEN;

7 DAT VERWEERSTER, HOEWEL STELLENDE DAT HET AANVANKELIJKE BEROEP ZONDER VOORWERP IS GERAAKT, IN DEZE OMSTANDIGHEDEN HEEFT GECONCLUDEERD DAT HET HOF DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN NEME TEN EINDE METTERDAAD EEN INVALIDITEITSCOMMISSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 59 VAN HET STATUUT, BELAST MET DE HIERBOVEN OMSCHREVEN OPDRACHT, SAMEN TE STELLEN;

8 DAT VERZOEKER OP DEZELFDE TERECHTZITTING HEEFT ERKEND DAT DE ARTSEN INDERDAAD GEEN OVEREENSTEMMING KONDEN BEREIKEN OMTRENT DE KEUZE VAN EEN DERDE ARTS, EN ERMEDE HEEFT INGESTEMD DAT HET HOF DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN NEEMT OM DE PROCEDURE TER VASTSTELLING VAN ZIJN INVALIDITEIT TOT EEN EINDE TE BRENGEN;

9 OVERWEGENDE DAT HET STATUUT GEEN OPLOSSING BIEDT VOOR DE DOOR PARTIJEN GESIGNALEERDE MOEILIJKHEDEN;

10 DAT ARTIKEL 7, LAATSTE ALINEA, VAN BIJLAGE II WEL UITDRUKKELIJK VOORZIET IN DE TUSSENKOMST VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE INDIEN DE BETROKKEN AMBTENAAR IN GEBREKE BLIJFT EEN ARTS AAN TE WIJZEN, MAAR GEEN REGELING INHOUDT VOOR HET GEVAL DAT DE TWEE AANGEWEZEN ARTSEN OMTRENT DE AANWIJZING VAN DE DERDE GEEN OVEREENSTEMMING KUNNEN BEREIKEN;

11 DAT, GEZIEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE CONCLUSIE VAN PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE AANWIJZING VAN DE DERDE ARTS DOOR HET HOF, ARTIKEL 7, LAATSTE ALINEA, VAN BIJLAGE II ANALOGISCH BEHOORT TE WORDEN TOEGEPAST EN MAATREGELEN GENOMEN DIENEN TE WORDEN OM HET INVALIDITEITSONDERZOEK TOT EEN EINDE TE BRENGEN;

12 DAT HET DERHALVE, ALVORENS RECHT TE DOEN, NOODZAKELIJK IS DE NODIGE MAATREGELEN TE BEVELEN;

13 OVERWEGENDE DAT HET, GELET OP DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL, DIENSTIG IS TE BEVELEN DAT, INDIEN DE DOOR BEIDE PARTIJEN AANGEWEZEN ARTSEN NIET V??R 10 DECEMBER 1973 EEN DERDE ARTS HEBBEN AANGEWEZEN, HET HOF VAN JUSTITIE, EERSTE KAMER, TOT DEZE AANWIJZING ZAL OVERGAAN, WAARBIJ DE BEIDE ARTSEN GELEGENHEID HEBBEN UITERLIJK 17 DECEMBER 1973 HUN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN BIJ HET HOF IN TE DIENEN;

14 DAT DE INVALIDITEITSCOMMISSIE BINNEN DRIE MAANDEN NADAT ZIJ DOOR DE AANWIJZING VAN DE DERDE ARTS ZAL ZIJN SAMENGESTELD, RAPPORT MOET UITBRENGEN;

15 DAT, ZO INTUSSEN NIEUWE MOEILIJKHEDEN DE NORMALE VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER INVALIDITEITSCOMMISSIE IN GEVAAR MOCHTEN BREGEN, PARTIJEN, GENOEMDE COMMISSIE OF HAAR LEDEN BEVOEGD ZIJN ZICH DIENAANGAANDE TOT HET HOF TE WENDEN, DAT ZICH VOORBEHOUDT DE NODIGE MAATREGELEN TE BEVELEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

ALVORENS RECHT TE DOEN, BEVEELT :

1 . INDIEN DE DOOR BEIDE PARTIJEN AANGEWEZEN ARTSEN NIET V??R 10 DECEMBER 1973 EEN DERDE ARTS HEBBEN AANGEWEZEN, ZAL HET HOF VAN JUSTITIE, EERSTE KAMER, TOT DIE AANWIJZING OVERGAAN, WAARBIJ DE BEIDE ARTSEN GELEGENHEID HEBBEN UITERLIJK 17 DECEMBER 1973 HUN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN BIJ HET HOF IN TE DIENEN;

2 . DE INVALIDITEITSCOMMISSIE ZAL BINNEN DRIE MAANDEN NADAT ZIJ DOOR DE AANWIJZING VAN DE DERDE ARTS ZAL ZIJN SAMENGESTELD, RAPPORT UITBRENGEN;

3 . ZO INTUSSEN NIEUWE MOEILIJKHEDEN DE NORMALE VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER INVALIDITEITSCOMMISSIE IN GEVAAR MOCHTEN BRENGEN, ZIJN PARTIJEN, GENOEMDE COMMISSIE EN HAAR LEDEN BEVOEGD ZICH DIENAANGAANDE TOT HET HOF TE WENDEN, DAT ZICH VOORBEHOUDT DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN;

4 . AFSCHRIFT VAN DIT ARREST ZAL WORDEN TOEGEZONDEN AAN DE REEDS VOOR DE INVALIDITEITSCOMMISSIE AANGEWEZEN ARTSEN .

MET ANALOGISCHE TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, LAATSTE ALINEA, VAN BIJLAGE II VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, KAN HET HOF OVERGAAN TOT AANWIJZING VAN DE DERDE ARTS VOOR DE INVALIDITEITSCOMMISSIE, INDIEN DE DOOR BEIDE PARTIJEN AANGEWEZEN ARTSEN GEEN OVEREENSTEMMING OMTRENT DE KEUZE VAN DIE DERDE ARTS BEREIKEN .

++++

AMBTENAREN - INVALIDITEIT - VASTSTELLING - PROCEDURE - COMMISSIE - LEDEN - AANWIJZING VAN DERDE ARTS - MENINGSVERSCHIL - TUSSENKOMST VAN HET HOF

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, BIJLAGE II, ARTIKEL 7, LAATSTE ALINEA )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

16 OVERWEGENDE DAT ER AANLEIDING BESTAAT DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN AAN TE HOUDEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, MET NAME ARTIKEL 7 VAN BIJLAGE II;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 31-71,

ANTONIO GIGANTE, AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE BRUSSEL, RUE DE LA PEPINIERE 11, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . DRAPPIER, ADVOCAAT TE BRUSSEL, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . ARENDT, 34 B IV, RUE PHILIPPE II,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR L . DE LA FONTAINE ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . REUTER, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE

- INSTELLING VAN DE INVALIDITEITSCOMMISSIE, BEDOELD IN ARTIKEL 59, LID 1, DERDE ALINEA VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN,

- TERUGBETALING AAN VERZOEKER VAN DE SOM VAN 90 391 BFR , WEGENS DOOR VERZOEKER GEMAAKTE EN HEM NIET VERGOEDE KOSTEN VAN MEDISCHE BEHANDELING EN GENEESMIDDELEN,