Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 mei 1973.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 mei 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP BETREKKING HEEFT OP EEN TUSSEN DE COMMISSIE EN VERZOEKER GEREZEN GESCHIL OVER DE TERUGVORDERING VAN GEZINSHOOFDTOELAGE EN VAN HET AAN EEN GEZINSHOOFD TOEKOMENDE GEDEELTE VAN DE DAGVERGOEDING, WELKE VERZOEKER NA EEN WIJZIGING IN ZIJN GEZINSOMSTANDIGHEDEN TEN ONRECHTE HAD ONTVANGEN;

HET VOORWERP VAN GESCHIL

2 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER, NA EEN MONDELINGE MEDEDELING VAN DE DIENSTEN VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL PERSONEELSZAKEN OVER DE GEMAAKTE VERGISSEN EN HET VOORNEMEN DE ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN VOLLEDIG TERUG TE VORDEREN, ZICH TERSTOND - OP 23 FEBRUARI 1972 - OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN TOT DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE HEEFT GEWEND MET EEN KLACHT WAARBIJ HIJ VERZOCHT JEGENS HEM EEN "BESLUIT TOT INSTANDHOUDING DER VERRICHTE BETALINGEN" TE NEMEN KRACHTENS ARTIKEL 85 VAN HET STATUUT;

3 DAT, AFGEZIEN VAN EEN ONTVANGSTBEVESTIGING VAN 25 FEBRUARI 1972 VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL DER COMMISSIE, AAN DIT SCHRIJVEN GEEN GEVOLG IS GEGEVEN;

4 DAT HET HOOFD VAN DE AFDELING PERSONEELSZAKEN VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL PERSONEELSZAKEN VERZOEKER OP 10 MAART 1972 EEN NOTA HEEFT GEZONDEN, WAARIN HET ONDERWERP EN DE HOOGTE VAN DE TERUG TE BETALEN BEDRAGEN ALSMEDE DE WIJZE VAN TERUGVORDERING NADER WAREN AANGEGEVEN;

5 OVERWEGENDE DAT HET OP 22 JUNI 1972 INGESTELDE BEROEP GERICHT IS TEGEN DE STILZWIJGENDE AFWIJZING DIE BESLOTEN LIGT IN HET UITBLIJVEN VAN EEN BESLUIT VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT BINNEN TWEE MAANDEN NA INDIENING VAN DE KLACHT VAN 23 FEBRUARI 1972;

6 DAT DAARENTEGEN UIT DE BEWOORDINGEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT BLIJKT DAT VERZOEKER DE NOTA VAN 10 MAART 1972 NIET BESCHOUWDE ALS EEN VOOR BEROEP VATBAAR BESLUIT, TEMEER OMDAT OP 22 JUNI 1972 DE TERMIJN VOOR EEN BEROEP TEGEN DEZE HANDELING WAS VERSTREKEN;

7 DAT HIERUIT VOLGT DAT BIJ DE BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN HET BEROEP UITSLUITEND MOET WORDEN GELET OP DE STILZWIJGENDE AFWIJZING DIE WORDT GEACHT VOORT TE VLOEIEN UIT HET DOOR DE ADMINISTRATIE DER COMMISSIE BEWAARDE STILZWIJGEN OMTRENT DE KLACHT VAN 23 FEBRUARI 1972;

HET MIDDEL ONBEVOEGDHEID

8 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING EEN NIEUW MIDDEL HEEFT VOORGESTELD, EROVER KLAGENDE DAT HET OMSTREDEN BESLUIT WAS ONDERTEKEND DOOR EEN AMBTENAAR - HET HOOFD VAN DE AFDELING PERSONEELSZAKEN TE LUXEMBURG - DIE ONBEVOEGD WAS INGEVOLGE DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEID DIE VOORTVLOEIEN UIT HET - KRACHTENS ARTIKEL 2, EERSTE ALINEA, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VASTGESTELDE - BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 26 FEBRUARI 1971 MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN DE VOLGENS HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TOEKOMENDE BEVOEGDHEDEN;

9 DAT IMMERS INGEVOLGE DIT BESLUIT "TERUGVORDERING VAN HETGEEN ONVERSCHULDIGD IS BETAALD" NIET BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERTEKENAAR VAN BEDOELD BESLUIT;

10 OVERWEGENDE DAT UIT HET VOORGAANDE BLIJKT DAT DIT MIDDEL BETREKKING HEEFT OP EEN HANDELING - DE NOTA VAN 10 MAART 1972 - WAARTEGEN HET BEROEP NIET EIGENLIJK IS GERICHT;

11 DAT DIT MIDDEL DAARENTEGEN NIET MET SUCCES KAN WORDEN AANGEWEND TEGEN HET STILZWIJGENDE BESLUIT TOT AFWIJZING DAT INGEVOLGE ARTIKEL 91, LID 2, TWEEDE ALINEA, VAN HET STATUUT IN DE TOENMALIGE VERSIE WORDT GEACHT TE ZIJN GENOMEN DOOR "DE BEVOEGDE AUTORITEIT", WAARTOE VERZOEKER ZICH ZELF HEEFT GEWEND;

12 DAT DERHALVE NIET BEHOEFT TE WORDEN INGEGAAN OP DE VRAAG OF AAN DE GELDIGHEID VAN DE NOTA VAN 10 MAART 1972 AFBREUK KAN WORDEN GEDAAN DOORDAT DE TERUGVORDERING VAN HETGEEN ONVERSCHULDIGD IS BETAALD, KRACHTENS DE DOOR DE COMMISSIE VERLEENDE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEID IS TOEVERTROUWD AAN EEN ANDERE AMBTENAAR DAN DEGENE DIE DEZE NOTA HEEFT ONDERTEKEND;

13 DAT DIT MIDDEL DERHALVE ALS NIET TERZAKE DIENENDE MOET WORDEN VERWORPEN;

TEN PRINCIPALE

14 OVERWEGENDE DAT DE AARD EN HET BEDRAG VAN DE DOOR VERZOEKER TEN ONRECHTE ONTVANGEN BEDRAGEN NIET WORDEN BETWIST;

15 DAT HET GESCHIL UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP DE VRAAG OF DE ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE DE TERUGBETALING DER OMSTREDEN BEDRAGEN TERECHT MAG VORDEREN KRACHTENS ARTIKEL 85 VAN HET STATUUT WAAR WORDT BEPAALD DAT EEN ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG KAN WORDEN TERUGGEVORDERD "INDIEN DE BEVOORDEELDE KENNIS DROEG VAN DE ONREGELMATIGHEID VAN DE BETALING OF INDIEN DEZE ONREGELMATIGHEID ZO VOOR DE HAND LAG DAT DE BEVOORDEELDE DAARVAN KENNIS HAD MOETEN DRAGEN";

16 OVERWEGENDE DAT VASTSTAAT DAT VERZOEKER, NA DE WIJZIGING IN ZIJN GEZINSOMSTANDIGHEDEN OMSTREEKS 1 JULI 1970, TOT OKTOBER VAN DAT JAAR HEEFT GEWACHT MET DE KENNISGEVING HIERVAN AAN DE ADMINISTRATIE DER COMMISSIE;

17 DAT, DOOR ZICH ALDUS ALS GEVOLG VAN ZIJN EIGEN HANDELWIJZE IN EEN ONREGELMATIGE POSITIE TE HEBBEN GEBRACHT , VERZOEKER GEEN BEROEP KAN DOEN OP ZIJN GOEDE TROUW OM TE WORDEN BEVRIJD VAN ZIJN VERPLICHTING DE IN DAT TIJDVAK TEN ONRECHTE ONTVANGEN BEDRAGEN TERUG TE BETALEN;

18 DAT, MET BETREKKING TOT DE BETALING VAN DE GEZINSHOOFDTOELAGE OVER DE PERIODE NADIEN, UIT DE DOOR DE COMMISSIE OVERGELEGDE STUKKEN BLIJKT DAT IN DE VAN MAART 1971 TOT EN MET JANUARI 1972 AAN VERZOEKER VERSTREKTE SALARISSTROKEN EEN BEDRAG VOOR "GEZINSHOOFD"-TOELAGE IS OPGENOMEN;

19 DAT OVER DEZE MAANDEN HET ZELFS BIJ OPPERVLAKKIG ONDERZOEK VAN DE SALARISSTROKEN VOOR VERZOEKER DUIDELIJK HAD MOETEN ZIJN DAT HIJ EEN UITKERING BLEEF ONTVANGEN IN EEN HOEDANIGHEID DIE HIJ NIET MEER BEZAT;

20 DAT ECHTER OVER DE SALARISTIJDVAKKEN VAN NOVEMBER 1970 - DE EERSTE MAANDBETALING NA VERZOEKERS MEDEDELING OMTRENT ZIJN GEWIJZIGDE GEZINSOMSTANDIGHEDEN - TOT EN MET FEBRUARI 1971 AAN VERZOEKER AFREKENINGEN WAREN VERSTREKT, WAARUIT BIJ BETRACHTING VAN EEN NORMAAL TE VERWACHTEN ZORGVULDIGHEID NIET WAS AF TE LEIDEN DAT ONVERSCHULDIGD GEZINSHOOFDTOELAGE WERD BETAALD;

21 DAT IMMERS VERZOEKER OVER NOVEMBER 1970 SLECHTS EEN VOORSCHOT OP ZIJN SALARIS HEEFT ONTVANGEN, DAAR ZIJN ADMINISTRATIEVE POSITIE DESTIJDS NOG NIET DEFINITIEF WAS GEREGELD;

22 DAT HIJ OVER DE MAANDEN DECEMBER 1970, JANUARI 1971 EN FEBRUARI 1971 SALARISAFREKENINGEN OP BLANCO PAPIER HEEFT ONTVANGEN, OMDAT BLIJKENS DE MEDEDELINGEN VAN DE COMMISSIE TOEN TIJDELIJK GEEN FORMULIEREN MEER BESCHIKBAAR WAREN;

23 DAT DAARENBOVEN DE VERSTREKKING VAN DEZE SALARISAFREKENINGEN SAMENVIEL MET EEN HERZIENING VAN DE DOOR DE GEMEENSCHAP BETAALDE SALARISSEN;

24 DAT IN EEN NOTA AAN DE TE LUXEMBURG WERKZAME AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN VAN DE COMMISSIE NADERHAND WELISWAAR EEN TOELICHTING OP DE SALARISAFREKENING OVER FEBRUARI 1971 IS GEGEVEN, DOCH DAT HET HIERMEDE NIET MOGELIJK WAS DE AFZONDERLIJKE BEDRAGEN DIE IN DE TEVOREN VERSTREKTE AFREKENINGEN WAREN VERMELD, TE VERIFIEREN;

25 DAT DERHALVE MOET WORDEN ERKEND DAT OVER DIT TIJDVAK DE ONREGELMATIGHEID VAN DE ZIJDE DER ADMINISTRATIE NIET VOOR DE HAND LAG;

26 DAT TENSLOTTE, MET BETREKKING TOT DE OVER HET TIJDVAK VAN NOVEMBER 1970 TOT EN MET OKTOBER 1971 BETAALDE DAGVERGOEDING, UIT DE VERKLARINGEN VAN PARTIJEN EN UIT DE DOOR DE COMMISSIE OVERGELEGDE STUKKEN BLIJKT DAT DEZE VERGOEDINGEN, OP GROND VAN EEN VERKLARING VAN VERZOEKER, AFZONDERLIJK VAN DE SALARISBETALING ZIJN UITGEKEERD;

27 DAT IN DE HIERTOE DOOR VERZOEKER ONDERTEKENDE VERKLARINGEN, OP DOOR DE ADMINISTRATIE VERSTREKTE FORMULIEREN, GEEN ZICHTBAAR ONDERSCHEID WERD GEMAAKT NAAR GELANG DE VERGOEDINGEN WERDEN GEVRAAGD KRACHTENS DE HOEDANIGHEID VAN GEZINSHOOFD OF NIET;

28 DAT, OFSCHOON DE COMMISSIE IN HAAR INTERNE BOEKHOUDING TEN DEZE EEN ONDERSCHEID MAAKT, TEVENS VASTSTAAT DAT IN DE AAN VERZOEKER VERSTREKTE BEWIJSSTUKKEN BIJ DE BETALING SLECHTS DE ZEER ALGEMENE OMSCHRIJVING "DAGVERGOEDING" IS GEBEZIGD;

29 DAT IN DIE OMSTANDIGHEDEN VERZOEKER NIET KAN WORDEN VERWETEN DAT HIJ NIET HEEFT OPGEMERKT DAT DEZE VERGOEDINGEN HEM NOG STEEDS WERDEN TOEGEKEND TOT HET BEDRAG GELDEND VOOR AMBTENAREN MET DE HOEDANIGHEID VAN GEZINSHOOFD;

30 OVERWEGENDE DAT UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT DE ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE NIET GERECHTIGD IS VAN VERZOEKER TERUGBETALING TE VORDEREN VAN HETGEEN ONVERSCHULDIGD WAS BETAALD UIT HOOFDE VAN DE GEZINSHOOFDTOELAGE OVER DE MAANDEN NOVEMBER 1970, DECEMBER 1970, JANUARI 1971 EN FEBRUARI 1971, EN UIT HOOFDE VAN DE DAGVERGOEDINGEN OVER ALLE MAANDEN VANAF NOVEMBER 1970;

31 DAT HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE DERHALVE IN ZOVERRE MOET WORDEN VERNIETIGD;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERSTAAT DAT HET BESLUIT WAARBIJ DE COMMISSIE HEEFT GEWEIGERD JEGENS VERZOEKER AF TE ZIEN VAN DE TERUGVORDERING VAN DE ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN UIT HOOFDE VAN DE GEZINSHOOFDTOELAGE OVER HET TIJDVAK VAN JULI 1970 TOT EN MET JANUARI 1972 EN VOOR HET AAN DE HOEDANIGHEID VAN GEZINSHOOFD VERBONDEN GEDEELTE VAN DE DAGVERGOEDINGEN OVER HET TIJDVAK VAN JULI 1970 TOT EN MET NOVEMBER 1971, WORDT VERNIETIGD VOOR ZOVER HET

- TEN AANZIEN VAN DE GEZINSHOOFDTOELAGE BETREFT DE MAANDELIJKSE BETALINGEN OVER NOVEMBER 1970, DECEMBER 1970, JANUARI 1971 EN FEBRUARI 1971;

- TEN AANZIEN VAN HET AAN DE HOEDANIGHEID VAN GEZINSHOOFD VERBONDEN GEDEELTE VAN DE DAGVERGOEDINGEN BETREFT DE MAANDELIJKSE BETALINGEN OVER NOVEMBER 1970 TOT EN MET NOVEMBER 1971;

2 . VERSTAAT DAT DE COMMISSIE HAAR EIGEN KOSTEN ALSMEDE DE HELFT VAN VERZOEKERS KOSTEN ZAL HEBBEN TE DRAGEN .

1 . EEN AMBTENAAR DIE ZICH DOOR ZIJN EIGEN OPTREDEN IN EEN ONREGELMATIGE POSITIE HEEFT GEBRACHT, DOORDAT HIJ DE ADMINISTRATIE VAN ZIJN INSTELLING EERST VEEL LATER IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN EEN WIJZIGING IN ZIJN GEZINSOMSTANDIGHEDEN, KAN GEEN BEROEP DOEN OP ZIJN GOEDE TROUW OM TE WORDEN BEVRIJD VAN DE VERPLICHTING TOT TERUGBETALING VAN EEN TOELAGE DIE HIJ TEN ONRECHTE IS BLIJVEN ONTVANGEN .

2 . WANNEER AAN EEN AMBTENAAR DOOR ZIJN ADMINISTRATIEVE AFREKENINGEN WORDEN VERSTREKT, WAARUIT BIJ BETRACHTING VAN EEN NORMAAL TE VERWACHTEN ZORGVULDIGHEID NIET DE AARD OF DE REDEN VAN EEN BETALING IS AF TE LEIDEN, KAN DE ONREGELMATIGHEID DIER BETALING NIET WORDEN GEACHT VOOR DE HAND TE LIGGEN, ZODAT DE ADMINISTRATIE NIET GERECHTIGD IS VAN HEM TERUGBETALING TE VORDEREN VAN DE TEN ONRECHTE ONTVANGEN BEDRAGEN .

++++

1 . AMBTENAREN - TERUGVORDERING VAN HETGEEN ONVERSCHULDIGD IS BETAALD - ONREGELMATIGE POSITIE - SCHULD VAN BETROKKENE - GOEDER TROUW - AFWEZIGHEID

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 85 )

2 . AMBTENAREN - TERUGVORDERING VAN HETGEEN ONVERSCHULDIGD IS BETAALD - ONREGELMATIGHEID VAN EEN BETALING - NIET-EVIDENT KARAKTER - NIET OPEISBARE TERUGBETALING

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 85 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

32 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING HET HOF DE PROCESKOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN, INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD;

33 DAT VERZOEKER TEN DELE IN HET GELIJK IS GESTELD;

34 DAT MITSDIEN EEN GEDEELTE VAN VERZOEKERS KOSTEN, BEGROOT OP 50 %, TEN LASTE VAN DE COMMISSIE ZAL WORDEN GEBRACHT;

35 DAT VOORTS INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN, DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, MET NAME DE ARTIKELEN 85, 90 EN 91;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME DE ARTIKELEN 69 EN 70;

IN DE ZAAK 36-72

F . MEGANCK, AMBTENAAR BIJ HET BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE LUXEMBURG, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL, ADVOCAAT BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN V . BIEL VOORNOEMD, 71, RUE DES GLACIS,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE DE WETTIGHEID VAN EEN TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN,