Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 februari 1973.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 februari 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET OP 3 AUGUSTUS 1972 TER GRIFFIE VAN HET HOF BINNENGEKOMEN BEROEP IN DE EERSTE PLAATS STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN HET STILZWIJGEND AFWIJZEND BESLUIT DAT NAAR DE MENING VAN VERZOEKSTER VOORTVLOEIT UIT HET FEIT DAT DE COMMISSIE HAAR KLACHT VAN 5 APRIL 1972 ONBEANTWOORD LIET;

2 DAT DAARBIJ VOORTS WORDT GEVORDERD, DAT HET HOF DE INTREKKING VAN VERZOEKSTERS ONTHEEMDINGSTOELAGE ONWETTIG ZAL VERKLAREN EN VERSTAAN DAT DE COMMISSIE GEHOUDEN IS HAAR DE BEWEERDELIJK TEN ONRECHTE INGEHOUDEN BEDRAGEN UIT TE KEREN;

3 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BIJ INCIDENTELE MEMORIE EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HEEFT OPGEWORPEN EN DAARTOE GESTELD DAT HET BEROEP TARDIEF ZOU ZIJN;

4 DAT ZIJ AANVOERT DAT DE NOTA VAN HET HOOFD VAN DE AFDELING PERSONEELSZAKEN VAN 28 OKTOBER 1971 WAARIN WERD VASTGESTELD DAT VERZOEKSTER NIET MEER AAN DE VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING DER ONTHEEMDINGSTOELAGE VOLDEED, ALSMEDE DE DAADWERKELIJKE INTREKKING DIER TOELAGE WAARVAN VOOR DE EERSTE MAAL BLEEK UIT DE SALARISSTROOK VAN 15 NOVEMBER 1971 , BEZWARENDE BESLUITEN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN EN VERZOEKSTER DERHALVE OP STRAFFE VAN VERVAL VAN RECHTEN UITERLIJK IN FEBRUARI 1972 EEN KLACHT HAD MOETEN INDIENEN DAN WEL EEN BEROEP AANHANGIG MAKEN;

5 DAT ZIJ DIT EVENWEL HEEFT NAGELATEN DAAR DE BRIEF VAN 22 DECEMBER 1971 DIE TOT HET AFDELINGSHOOFD EN NIET TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG WERD GERICHT, NIET ALS EEN KLACHT KAN WORDEN BESCHOUWD;

6 DAT, ANDERZIJDS, OOK AL HAD DIE BRIEF EEN KLACHT OPGELEVERD, VERZOEKSTER UITERLIJK IN APRIL 1972 BEROEP HAD MOETEN INSTELLEN TEGEN HET STILZWIJGEND BESLUIT TOT AFWIJZIGING GELEGEN IN HET FEIT DAT DE COMMISSIE NIET BINNEN TWEE MAANDEN OP DIE BRIEF HAD GEREAGEERD;

7 OVERWEGENDE DAT OP DE EXCEPTIE RECHT MOET WORDEN GEDAAN MET TOEPASSING DER ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, GELIJK DIE TEN TIJDE DER LITIGIEUZE MAATREGELEN LUIDDEN - HIERNA TE NOEMEN "ARTIKEL 90 OUD" EN "ARTIKEL 91 OUD" - EN DERHALVE ZONDER ACHT TE SLAAN OP DE SINDSDIEN AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN BIJ DE ARTIKELEN 38 EN 39 DER VERORDENING ( EURATOM, EGKS, EEG ) NR . 1473/72 VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 1972 ( PUBLIKATIEBLAD NR . L 160, BLZ . 1 ), WELKE BLIJKENS ARTIKEL 90 VAN DIE VERORDENING EERST OP 1 JULI 1972 VAN KRACHT WERDEN;

8 OVERWEGENDE DAT DE NOTA VAN 28 OKTOBER 1971 EEN BEZWAREND BESLUIT VORMDE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 OUD, EERSTE LID, VAN HET STATUUT;

9 DAT VERZOEKSTER TEN ONRECHTE HIERTEGEN AANVOERT, DAT DEZE NOTA, NU DAARIN DE TERMEN "BESLUIT" OF "BESLUITEN" NIET WERDEN GEBEZIGD, GEEN ENKELE AANDUIDING BEVATTE DIE HAAR OP DE DEFINITIEVE AARD DER ONDERHAVIGE MAATREGEL OPMERKZAAM KON MAKEN;

10 DAT TOCH HET AFDELINGSHOOFD DOOR IN DIE NOTA VAST TE STELLEN DAT "KRACHTENS ARTIKEL 4, LID 3, VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT DE ONTHEEMDINGSTOELAGE ... NIET GEHANDHAAFD KAN BLIJVEN" EN DAT ZIJ "MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1971 WORDT INGETROKKEN" IN DUIDELIJKE EN ONVOORWAARDELIJKE TERMEN EEN VOOR VERZOEKSTER NADELIGE MAATREGEL HEEFT GETROFFEN;

11 DAT VERZOEKSTER GEEN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE MOGELIJKHEDEN WAAROVER ZIJ MET BETREKKING TOT DE NOTA VAN 28 OKTOBER 1971 BESCHIKTE, NAMELIJK OM RECHTSTREEKS EEN BEROEP IN TE STELLEN BINNEN DE TERMIJN VOORZIEN IN ARTIKEL 91, LID 2, EERSTE ALINEA, VAN HET STATUUT, DAN WEL OM MET BEHOUD VAN DE BEROEPSTERMIJN ZICH OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 90 OUD VAN HET STATUUT MET EEN KLACHT TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TE WENDEN;

12 DAT, NU VERZOEKSTER ZELF DAARAAN DIT KARAKTER NIET BEDOELDE TE GEVEN, DE BRIEF VAN 22 DECEMBER 1971 GEEN KLACHT VORMDE, HETGEEN MET NAME BLIJKT UIT HET FEIT DAT ZIJ DIE NIET TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG HEEFT GERICHT EN DAT ZIJ EERST BIJ HAAR BRIEF VAN 5 APRIL 1972 AAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE BIJ BEDOELD GEZAG EEN KLACHT INDIENDE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 OUD VAN HET STATUUT;

13 OVERWEGENDE DAT MITSDIEN VERZOEKSTERS RECHT OM HET BESLUIT VAN 28 OKTOBER 1971 VOOR HET HOF TE BESTRIJDEN, EIND JANUARI 1972 WAS VERVALLEN;

14 DAT, ZO HET HAAR AL VRIJSTOND OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 90 OUD VAN HET STATUUT ZICH OP ELK TIJDSTIP MET EEN KLACHT TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TE WENDEN - GELIJK ZIJ BIJ HAAR BRIEF VAN 5 APRIL 1972 DEED - ZULK EEN KLACHT VOOR HAAR GEEN NIEUW BEROEPSRECHT KON DOEN ONTSTAAN;

15 OVERWEGENDE TEN SLOTTE DAT, DAAR DE NOTA VAN HET AFDELINGSHOOFD VAN 14 JANUARI 1972 SLECHTS EEN BEVESTIGING VORMDE VAN HET BESLUIT VAN 28 OKTOBER 1971, DIT STUK VOOR DE BEREKENING DER ONDERHAVIGE TERMIJNEN NIET IN AANMERKING MAG WORDEN GENOMEN;

16 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP, NU HET NIET TIJDIG WERD INGESTELD, ALS NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ALS ZIJNDE NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

DE TOT EEN AMBTENAAR GERICHTE DIENSTNOTA, WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT EEN TOT DUSVER DOOR HEM GENOTEN TOELAGE KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN NIET KAN WORDEN GEHANDHAAFD EN TEVENS WORDT AANGEKONDIGD, DAT DIE TOELAGE ZAL WORDEN INGETROKKEN, VORMT EEN BEZWAREND BESLUIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN .

++++

AMBTENAREN - GESCHILLEN MET HET BESTUUR - BEZWAREND BESLUIT - BEGRIP

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ARTIKEL 91 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

17 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

18 DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

19 DAT ECHTER KRACHTENS ARTIKEL 70 VAN GENOEMD REGLEMENT DE DOOR DE INSTELLINGEN GEMAAKTE KOSTEN IN BEROEPEN VAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN IN HET BIJZONDER OP DE ARTIKELEN 90 EN 91 , GELIJK DIE V??R 1 JULI 1972 LUIDDEN;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN MET NAME DE ARTIKELEN 69, 70 EN 91;

IN DE ZAAK 56-72

G . GOETH-VAN DER SCHUEREN, AMBTENARES BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL, ADVOCAAT BIJ DE COUR SUPERIEURE DE JUSTICE TE LUXEMBURG, ALDAAR DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN GENOEMDE RAADSMAN, 71, RUE DE GLACIS,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE, IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING, DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE AFWIJZING DOOR DE COMMISSIE VAN VERZOEKSTERS KLACHT VAN 5 APRIL 1972 WAARMEDE ZIJ HANDHAVING VAN HAAR ONTHEEMDINGSTOELAGE VORDERDE EN VOORTS TOT VERNIETIGING VAN HET BESLUIT WAARBIJ DIE TOELAGE WERD INGETROKKEN,