Home

Arrest van het Hof van 13 maart 1973.

Arrest van het Hof van 13 maart 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN BIJ UITSPRAAK VAN 29 AUGUSTUS 1972, INGEKOMEN TER GRIFFIE OP 31 AUGUSTUS 1972, HET HOF VAN JUSTITIE KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG DRIE VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 1009/67/EEG VAN 18 DECEMBER 1967 ( PB NR . 308, BLZ . 1 ) EN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1970 ( PB NR . L 158, BLZ . 1 ), WELKE VRAGEN DE VOORWAARDEN BETREFFEN WAARONDER DE CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE VAN RESTITUTIE VOOR OP BASIS VAN SUIKER VERWERKTE PRODUKTEN DIE VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN BESTEMD ZIJN, AAN DE BELANGHEBBENDE ONDERNEMERS MOETEN WORDEN "AFGEGEVEN" OF "OVERHANDIGD";

2 DAT HET HOF IN DE BEIDE EERSTE VRAGEN OM UITLEGGING VERZOCHT WORDT VAN DE TERMEN "AFGEVEN" ( AT UDSTEDE, ERTEILEN, TO ISSUE OF TO SUPPLY WITH, DELIVRER, RILASCIARE ) EN "OVERHANDIGEN" ( AT UDLEVERE, AUSHANDIGEN, TO ISSUE, DELIVRER OF REMETTRE, RILASCIARE ) IN ARTIKEL 11, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1009/67, ARTIKEL 8, LID 2, ARTIKEL 9, LID 1, EERSTE EN TWEEDE VOLZIN, EN ARTIKEL 15, LID 4, VAN VERORDENING NR . 1373/70;

3 DAT IN DE DERDE PLAATS "MET NAME" GEVRAAGD WORDT OF AAN GENOEMDE EISEN VAN "OVERHANDIGING" ( UDLEVERING, AUSHAENDIGUNG, ISSUE, DELIVRANCE OF REMISE, RILASCIO ) OF "AFGIFTE" ( UDSTEDELSE, ERTEILUNG, ISSUE OF SUPPLY, DELIVRANCE OF REMISE, RILASCIO ), IN HET BIJZONDER IN DE ZIN VAN ARTIKEL 8, LID 2, EN ARTIKEL 9, LID 1, TWEEDE VOLZIN, VAN VERORDENING NR . 1373/70, WORDT VOLDAAN WANNEER DE BEVOEGDE INSTANTIE VOLSTAAT MET HET CERTIFICAAT EN DE UITTREKSELS NIET-AANGETEKEND (" NIET GEREGISTREERD ") TER POST TE BEZORGEN;

4 OVERWEGENDE DAT DEZE VRAGEN ZIJN GESTELD IN VERBAND MET HET FEIT DAT TOEN DE VENNOOTSCHAP PPW MET HET OOG OP DE UITVOER VAN BEPAALDE HOEVEELHEDEN SUIKERWERK ZONDER CACAO BIJ HET HOOFDPRODUKTSCHAP EEN CERTIFICAAT MET VOORFIXATIE VAN RESTITUTIE HAD AANGEVRAAGD, BEDOELD CERTIFICAAT MET TWEE UITTREKSELS NIET-AANGETEKEND PER POST IS VERZONDEN EN DE GEADRESSEERDEN NIET HEEFT BEREIKT ZONDER DAT KAN WORDEN VASTGESTELD WAAR HET STUK IN HET ONGEREDE IS GERAAKT;

5 DAT HET HOOFDGEDING DE WEIGERING VAN HET HOOFDPRODUKTSCHAP BETREFT OM DE VENNOOTSCHAP PPW OP HAAR VERZOEK HETZIJ IN DE GELEGENHEID TE STELLEN DE BETROKKEN PRODUKTEN ALSNOG OP GRONDSLAG VAN DE GEPREFIXEERDE RESTITUTIEVOET UIT TE VOEREN HETZIJ HAAR DE SCHADE TE VERGOEDEN WELKE ZIJ ANDERS - DOOR TOEPASSING VAN EEN LAGERE RESTITUTIEVOET OP DE LITIGIEUZE EXPORTEN - ZOU LIJDEN;

6 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 11, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1009/67 - INZAKE INVOER - OF UITVOERCERTIFICATEN DIE MOETEN WORDEN OVERGELEGD VOOR ALLE INVOER OF UITVOER VAN BASISPRODUKTEN BEHORENDE TOT DE SECTOR SUIKER - EEN CERTIFICAAT ALS IN DIT ARTIKEL BEDOELD DOOR DE LID-STATEN MOET WORDEN AFGEGEVEN AAN ELKE BELANGHEBBENDE DIE DAARTOE HET VERZOEK DOET;

7 DAT ER INGEVOLGE ARTIKEL 17, LID 1, VAN DIE ZELFDE VERORDENING RESTITUTIES BIJ UITVOER KUNNEN TOEGEKEND EN DAT VOLGENS ARTIKEL 5 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 204/69 VAN DE RAAD VAN 28 JANUARI 1969 ( PB NR . L 29, BLZ . 1 ) - TOT VASTSTELLING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE TOEKENNING DEZER RESTITUTIES - DE RESTITUTIEVOET IS "DIE WELKE GELDT OP DE DAG VAN UITVOER VAN DE GOEDEREN", MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT IN LID 2 EEN REGELING VOOR DE "VASTSTELLING VOORAF" VAN DIE RESTITUTIEVOET WORDT GEGEVEN;

8 DAT IN ARTIKEL 6, LID 1, VAN DIE ZELFDE VERORDENING WORDT BEPAALD DAT "DE TOEKENNING VAN DE RESTITUTIE UIT HOOFDE VAN HET STELSEL VAN VASTSTELLING VOORAF, BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 2 ,... AFHANKELIJK ?IS? VAN DE OVERLEGGING VAN EEN CERTIFICAAT VAN VASTSTELLING VOORAF, DAT DOOR DE LID-STATEN AAN IEDERE BELANGHEBBENDE DIE DAAROM VERZOEKT ,... WORDT AFGEGEVEN;

9 DAT IN ARTIKEL 8, LID 2, EERSTE VOLZIN, VAN VERORDENING NR . 1373/70, ONDER MEER TER UITVOERING VAN VERORDENING NR . 1009/67, IS VASTGESTELD DAT "DE CERTIFICATEN WORDEN OPGESTELD IN TEN MINSTE TWEE EXEMPLAREN WAARVAN HET EERSTE MET DE NAAM "EXEMPLAAR VOOR DE RECHTHEBBENDE" EN NUMMER 1 DRAGEND, ONVERWIJLD WORDT OVERHANDIGD AAN DE AANVRAGER";

10 DAT VOLGENS ARTIKEL 9, LID 1, EERSTE VOLZIN, "OP VERZOEK VAN DE RECHTHEBBENDE ... VAN HET CERTIFICAAT EN ONDER OVERLEGGING VAN HET EXEMPLAAR NUMMER 1 VAN DIT DOCUMENT ... DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN DE LID-STATEN EEN OF MEER UITTREKSELS VAN HET CERTIFICAAT ?KUNNEN? WORDEN AFGEGEVEN", WELKE UITTREKSELS, BLIJKENS DE TWEEDE VOLZIN VAN LID 1, WORDEN OPGESTELD IN TEN MINSTE TWEE EXEMPLAREN, WAARVAN HET EERSTE MET DE NAAM "EXEMPLAAR VOOR DE RECHTHEBBENDE" EN NUMMER 1 DRAGEND, AAN DE AANVRAGER WORDT OVERHANDIGD;

11 DAT IN ARTIKEL 15, LID 4, IS BEPAALD DAT BIJ VERLIES VAN EEN CERTIFICAAT OF UITTREKSEL VAN EEN CERTIFICAAT DE INSTANTIES VAN AFGIFTE BIJ WIJZE VAN UITZONDERING EEN ... DUPLICAAT VAN DIT DOCUMENT ?KUNNEN? AFGEVEN, DAT OP IEDER EXEMPLAAR DUIDELIJK DE VERMELDING "DUPLICAAT" DRAAGT, MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT DEZE DUPLICATEN NIET TER VERWEZENLIJKING VAN IN - OF UITVOERTRANSACTIES KUNNEN WORDEN OVERGELEGD;

12 OVERWEGENDE DAT HET ER IN DE GESTELDE VRAGEN OM GAAT WAARTOE DE BEVOEGDE GEZAGSORGANEN DER LID-STATEN OP GROND VAN DE BEPALINGEN DIE DOOR DE NATIONALE RECHTER WORDEN INGEROEPEN, GEHOUDEN ZIJN MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE - EN UITTREKSELS UIT DIE CERTIFICATEN - AAN DE GEADRESSEERDE;

13 OVERWEGENDE DAT DE GENOEMDE BEPALINGEN GEEN UITDRUKKELIJK VOORSCHRIFT BEVATTE, TEN AANZIEN VAN DE WEGEN EN MIDDELEN WAARVAN DE HIERBEDOELDE INSTANTIES ZICH MOETEN BEDIENEN OM VOORMELDE STUKKEN AAN DE AANVRAGER TE DOEN TOEKOMEN;

14 DAT NOCH AAN EEN EVENTUEEL UITEENLOPEND WOORDGEBRUIK DER VERSIES IN DE ONDERSCHEIDEN TALEN NOCH AAN DE VERSCHEIDENHEID DER IN EEN OF MEER DEZER VERSIES GEBEZIGDE WERKWOORDEN, ARGUMENTEN TER ZAKE KUNNEN WORDEN ONTLEEND, AANGEZIEN DE BETEKENIS DER HIERBEDOELDE BEPALINGEN MOET WORDEN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HUN DOELSTELLING;

15 OVERWEGENDE DAT DOOR DE IN DE VRAGEN BEDOELDE VERORDENINGEN AAN HET BEZIT VAN CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE VOOR DE ONDERNEMERS BELANGRIJKE GEVOLGEN WORDEN VERBONDEN;

16 DAT IMMERS ENERZIJDS DE TOEKENNING VAN EEN RESTITUTIE MET VOORFIXATIE VAN DE OVERLEGGING VAN EEN CERTIFICAAT AFHANKELIJK IS GESTELD ( ARTIKEL 6, LID 1, VAN VERORDENING NR . 204/69 ) EN ANDERZIJDS DE AFGIFTE OF OVERHANDIGING VAN HET CERTIFICAAT AFHANGT VAN HET VOORAF STELLEN VAN EEN WAARBORG, DIE SLECHTS WORDT VRIJGEGEVEN WANNEER DE ONDERNEMER HET CERTIFICAAT OF DE UITTREKSELS ERVAN OVERLEGT ( ARTIKEL 8, LID 2, LETTER B, ARTIKEL 15, LID 2, LETTER B, EN LID 3, LETTER B, EN ARTIKEL 16, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1373/70 );

17 DAT VOORTS DE OMSTANDIGHEID DAT DE COMMUNAUTAIRE LANDBOUWVERORDENINGEN VOOR DE ONDERNEMERS TAL VAN FORMALITEITEN EN LASTEN MEDEBRENGEN, AANLEIDING MOET GEVEN TOT EEN STRENGE UITLEGGING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE OP DE NATIONALE INSTANTIES ZIJN GELEGD;

18 DAT HOEWEL DE BETROKKEN REGELING AAN DE BEVOEGDE NATIONALE GEZAGSORGANEN DE KEUZE LAAT VAN DE WEGEN EN MIDDELEN OM DE AANVRAGER DE CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE EN DE UITTREKSELS UIT DIE CERTIFICATEN TE DOEN TOEKOMEN, DE EIS VAN AFGIFTE OF OVERHANDIGING VAN HET CERTIFICAAT OF DE UITTREKSELS DUS NOCHTANS MEDEBRENGT DAT DE BEVOEGDE INSTANTIE VERPLICHT IS ERVOOR TE ZORGEN DAT DEZE STUKKEN DE AANVRAGER WERKELIJK BEREIKEN;

19 DAT BEDOELDE INSTANTIE AAN DEZE VERPLICHTING NIET HEEFT VOLDAAN WANNEER ZIJ DE STUKKEN PER POST HEEFT VERZONDEN, DOCH DE ZENDING DE GEADRESSEERDE OM REDENEN WAARVOOR HIJ NIET AANSPRAKELIJK IS, NIET HEEFT BEREIKT;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE INZAKE DE VRAAG DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN BIJ UITSPRAAK VAN 29 AUGUSTUS 1972 GESTELD, VERKLAARD VOOR RECHT :

ARTIKEL 11, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1009/67/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1967 ( PB NR . 308, BLZ . 1 ) ALSMEDE ARTIKEL 8, LID 2, ARTIKEL 9, LID 1, EERSTE EN TWEEDE VOLZIN , EN ARTIKEL 15, LID 4, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1970 ( PB NR . L 158, BLZ . 1 ) MOETEN IN DIE ZIN WORDEN UITGELEGD DAT, HOEWEL DAARIN AAN DE BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN DE KEUZE WORDT GELATEN DER WEGEN EN MIDDELEN OM DE AANVRAGER DE CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE EN DE UITTREKSELS UIT DIE CERTIFICATEN TE DOEN TOEKOMEN, DE EIS VAN AFGIFTE OF OVERHANDIGING VAN HET CERTIFICAAT OF DE UITTREKSELS NOCHTANS MEDEBRENGT DAT DE BEVOEGDE INSTANTIE VERPLICHT IS ERVOOR TE ZORGEN DAT DEZE STUKKEN DE AANVRAGER WERKELIJK BEREIKEN .

ARTIKEL 11, LID 1, VAN VERORDENING NR . 1009/67 ( EEG ) VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1967 ( PB NR . 308, BLZ . 1 ) ALSMEDE ARTIKEL 8, LID 2, ARTIKEL 9, LID 1, EERSTE EN TWEEDE VOLZIN , EN ARTIKEL 15, LID 4, VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1970 ( PB NR . L 158, BLZ . 1 ) MOETEN IN DIE ZIN WORDEN UITGELEGD DAT, HOEWEL DAARIN AAN DE BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN DE KEUZE WORDT GELATEN DER WEGEN EN MIDDELEN OM DE AANVRAGER DE CERTIFICATEN MET VOORFIXATIE EN DE UITTREKSELS UIT DIE CERTIFICATEN TE DOEN TOEKOMEN, DE EIS VAN AFGIFTE OF OVERHANDIGING VAN HET CERTIFICAAT OF DE UITTREKSELS NOCHTANS MEDEBRENGT DAT DE BEVOEGDE INSTANTIE VERPLICHT IS ERVOOR TE ZORGEN DAT DEZE STUKKEN DE AANVRAGER WERKELIJK BEREIKEN .

BEDOELDE INSTANTIE HEEFT AAN DEZE VERPLICHTING NIET VOLDAAN WANNEER ZIJ DE STUKKEN PER POST HEEFT VERZONDEN, DOCH DE ZENDING DE GEADRESSEERDE OM REDENEN WAARVOOR HIJ NIET AANSPRAKELIJK IS, NIET HEEFT BEREIKT .

++++

LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - SUIKER - HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN - INVOER - OF UITVOERCERTIFICATEN - AFGIFTE - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LID-STATEN

( VERORDENING NR . 1009/67/EEG, ARTIKEL 11; VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70, ARTIKELEN 8, 9 EN 15 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

20 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN EN DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN VOOR DE NATIONALE RECHTER GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DEZE LAATSTE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE STUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 177;

GELET OP 'S RAADS VERORDENING NR . 1009/67 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER ( PB NR . 308, BLZ . 1 ), MET NAME ARTIKEL 11;

GELET OP 'S RAADS VERORDENING ( EEG ) NR . 204/69 TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE REGELS AANGAANDE DE TOEKENNING VAN RESTITUTIES BIJ UITVOER EN DE CRITERIA VOOR DE VASTSTELLING VAN HET RESTITUTIEBEDRAG BETREFFENDE BEPAALDE LANDBOUWPRODUKTEN, UITGEVOERD IN DE VORM VAN GOEDEREN DIE NIET ONDER BIJLAGE II VAN HET VERDRAG VALLEN ( PB NR . L 29, BLZ . 1 ), MET NAME DE ARTIKELEN 5 EN 6;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70 VAN DE COMMISSIE HOUDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE UITVOERINGSBEPALINGEN INZAKE HET STELSEL VAN INVOER -, UITVOER - EN VOORFIXATIECERTIFICATEN VOOR LANDBOUWPRODUKTEN WAARVOOR EEN STELSEL VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN GELDT ( PB NR . L 158 , BLZ . 1 ), MET NAME DE ARTIKELEN 8, 9, 15 EN 16;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 61-72

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN TE 'S-GRAVENHAGE, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MIJ PPW INTERNATIONAAL NV, GEVESTIGD TE BLADEL ( NEDERLAND ),

EN

HET HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 1009/67/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1967 ( PB NR . 308, BLZ . 1 ) EN DE ARTIKELEN 8, 9 EN 15 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1373/70 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1970 ( PB NR . L 158, BLZ . 1 ),