Home

Arrest van het Hof van 24 oktober 1973.

Arrest van het Hof van 24 oktober 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG BIJ BESCHIKKING VAN 8 NOVEMBER 1972, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 FEBRUARI 1973, HET HOF HEEFT VERZOCHT BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE BESLISSING UITSPRAAK TE DOEN OMTRENT DE UITLEGGING EN DE GELDIGHEID VAN EEN AANTAL BEPALINGEN VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 974/71 VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA'S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR ( PB NR . L 106 VAN 12 MEI 1971, BLZ . 1 ), EN OMTRENT DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 5 EN 107 EEG-VERDRAG EN VAN DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN 22 MAART 1971 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING IN ETAPPES VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN DE GEMEENSCHAP ( PB NR . C 28 VAN 27 MAART 1971, BLZ . 1 );

2 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING, WEGENS DE INVOER OP 16 MEI 1972 VAN EEN PARTIJ VAN 19 200 KG VERDUURZAAMDE PERZIKEN UIT FRANKRIJK IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, KRACHTENS VERORDENING NR . 974/71 WERD AANGESLAGEN VOOR COMPENSERENDE BEDRAGEN AD 0,32 DM PER 100 KG, EN WEL ZULKS VOOR DE UIT FRANKRIJK AFKOMSTIGE PRODUKTEN VAN POST 20.06 OVEREENKOMSTIG DE BIJLAGEN VAN VERORDENING NR . 979/72 VAN 12 MEI 1972 ( PB NR . L 113 VAN 15 MEI 1972, BLZ . 2 ), JUNCTO VERORDENING NR . 980/72 VAN DE COMMISSIE ( PB NR . L 113 VAN 15 MEI 1972, BLZ . 64 );

DAT ZIJ BIJ HET FINANZGERICHT TEGEN DE INVORDERING VAN DIE COMPENSERENDE BEDRAGEN BEROEP HEEFT INGESTELD, OP GROND DAT HET BIJ VERORDENING NR . 974/71 INGEVOERDE STELSEL DIER BEDRAGEN MET HET VERDRAG ONVERENIGBAAR ZOU ZIJN;

ANALYSE VAN HET STELSEL DER COMPENSERENDE BEDRAGEN

3 OVERWEGENDE DAT DE IN DE EERSTE MAANDEN VAN 1971 VOORTDUREND WASSENDE STROOM VAN DEVIEZEN EN KORTLOPEND SPECULATIEF KAPITAAL EN DE DAARDOOR IN SOMMIGE LID-STATEN - MET NAME DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN NEDERLAND - VEROORZAAKTE SITUATIE DE RAAD ERTOE HEBBEN GEBRACHT IN ZIJN RESOLUTIE VAN 9 MEI 1971 ( PB NR . C 58 VAN 10 JUNI 1971, BLZ . 1 ) ER BEGRIP VOOR TE TONEN "DAT IN BEPAALDE GEVALLEN DEZE LANDEN GEDURENDE EEN BEPERKTE PERIODE DE MARGES WAARBINNEN DE WISSELKOERSEN VAN HUN VALUTA SCHOMMELEN TEN OPZICHTE VAN HUN HUIDIGE PARITEIT, KUNNEN VERGROTEN";

DAT DE RAAD IN DEZELFDE RESOLUTIE HEEFT VERKLAARD DAT EEN DERGELIJK STELSEL VAN ZWEVENDE WISSELKOERSEN IN NORMALE OMSTANDIGHEDEN ONVERENIGBAAR IS MET DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT, EN "TEN EINDE TE VERMIJDEN DAT GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN UNILATERALE MAATREGELEN" HEEFT BESLOTEN "OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG ONVERWIJLD PASSENDE MAATREGELEN" OP LANDBOUWGEBIED VAST TE STELLEN;

4 OVERWEGENDE DAT DE LANDBOUWMARKTORDENINGEN ONDER MEER TOT DOEL HEBBEN DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN EN DE MARKTEN TE STABILISEREN, MET NAME DOOR MIDDEL VAN EEN STELSEL VAN STABIELE PRIJZEN, HOUDENDE VASTSTELLING VAN RICHTPRIJZEN , DREMPELPRIJZEN EN INTERVENTIEPRIJZEN, WELKE ZIJN GEBASEERD OP VASTE PARITEITEN VAN DE VALUTA'S DER VERSCHILLENDE LID-STATEN TEN OPZICHTE VAN EEN REKENEENHEID;

DAT, WAAR HET ONMOGELIJK WAS NIEUWE PARITEITEN VAST TE STELLEN ZOLANG D-MARK EN GULDEN BLEVEN ZWEVEN, NOG STEEDS WERD UITGEGAAN VAN DE OUDE, BIJ HET IMF AANGEMELDE PARITEITEN, OOK WAT NEDERLAND EN DE BONDSREPUBLIEK BETREFT, VOOR DE VASTSTELLING EN DE BEREKENING VAN DE WENSELIJK GEACHTE PRIJSNIVEAUS VOOR DE PRODUKTEN WAARVOOR INTERVENTIEPRIJZEN BESTAAN, EN VOOR DE PRODUKTEN WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE DER EERSTGENOEMDE;

DAT DEZE PRIJZEN, DIE ALDUS IN BEGINSEL ONGEWIJZIGD BLEVEN, NIETTEMIN - MET NAME INDIEN UITGEDRUKT IN D-MARKEN - EEN AAN DE FEITELIJKE REVALUATIE VAN DEZE MUNTEENHEID EVENREDIGE VERLAGING ONDERGINGEN, WAARDOOR VOOR DE PRODUCENTEN NADELIGE VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER IN LANDBOUWPRODUKTEN OPTRADEN, WELKE HET IN DE COMMUNAUTAIRE REGELING VERVATTE INTERVENTIESYSTEEM BOVENDIEN IN DE BETROKKEN LID-STAAT DREIGDEN TE ONTWRICHTEN;

5 DAT DE RAAD DERHALVE HEEFT OVERWOGEN DAT DE ONVERWIJLD TE NEMEN PASSENDE MAATREGELEN DIENDEN TE BESTAAN IN HET INVOEREN VAN EEN STELSEL VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN, WELKE DIE LID-STATEN IN HET HANDELSVERKEER ZOWEL MET DE ANDERE LID-STATEN ALS MET DERDE LANDEN ZOUDEN MOGEN HEFFEN BIJ INVOER EN TOEKENNEN BIJ UITVOER, ZULKS TEN EINDE DE INVLOED VAN DE MONETAIRE MAATREGELEN OP DE PRIJZEN VAN DE BASISPRODUKTEN WAARVOOR INTERVENTIEPRIJZEN GELDEN, EN VAN DE LANDBOUWPRODUKTEN WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN EERSTGENOEMDE, TE NEUTRALISEREN;

6 DAT VOLGENS ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 974/71 DEZE COMPENSERENDE BEDRAGEN GELIJK ZIJN AAN DE BEDRAGEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR OP DE PRIJZEN VAN DE LANDBOUWPRODUKTEN WAARVOOR IN INTERVENTIEMAATREGELEN IS VOORZIEN, EEN PERCENTAGE TOE TE PASSEN, OVEREENKOMEND MET HET VERSCHIL TUSSEN DE OFFICIELE EN DE WERKELIJKE PARITEIT VAN DE NATIONALE MUNTEENHEID TEN OPZICHTE VAN DE DOLLAR DER VERENIGDE STATEN;

DAT VOOR DE OVERIGE IN VERORDENING NR . 974/71 BEDOELDE PRODUKTEN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN GELIJK ZIJN AAN DE INVLOED DIE DE PRIJZEN VAN HET BETROKKEN PRODUKT ONDERGAAN DOOR DE TOEPASSING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG OP DE PRIJS VAN HET PRODUKT WAARVAN ZIJ AFHANKELIJK ZIJN;

DAT BOVENDIEN VOLGENS DE LAATSTE ZIN VAN ARTIKEL 1 DER VERORDENING COMPENSERENDE BEDRAGEN SLECHTS KUNNEN WORDEN GEHEVEN VOOR ZOVER DE MONETAIRE MAATREGELEN VERSTORINGEN VEROORZAKEN IN DE HANDEL IN DE BETROKKEN LANDBOUWPRODUKTEN;

DAT HET DE TAAK VAN DE COMMISSIE IS, GEHOORD HET ADVIES VAN DE COMITES VAN BEHEER, HET BESTAAN VAN EEN ZODANIGE SITUATIE VAST TE STELLEN;

DAT TEN SLOTTE GENOEMDE VERORDENING, INGEVOLGE ARTIKEL 8, NIET MEER VAN TOEPASSING IS, ZODRA ALLE BETROKKEN LID-STATEN DE INTERNATIONALE REGELS BETREFFENDE DE MARGES WAARBINNEN DE WISSELKOERSEN VAN DE OFFICIELE PARITEIT MOGEN AFWIJKEN, WEER TOEPASSEN;

7 OVERWEGENDE DAT TEN GEVOLGE VAN DE ONGUNSTIGE MONETAIRE ONTWIKKELING - MET NAME DE OPSCHORTING VAN DE VRIJE INWISSELBAARHEID VAN DE DOLLAR OP 15 AUGUSTUS 1971 EN VERVOLGENS, SEDERT 23 AUGUSTUS 1971, HET ZWEVEN VAN DE MUNTEENHEDEN VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE - HET STELSEL VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOT EEN GROTER AANTAL PRODUKTEN EN TOT DE IN - EN UITVOER VAN EVENGENOEMDE LID-STATEN IS UITGEBREID;

DAT TER CONFERENTIE TE WASHINGTON VAN 18 DECEMBER 1971 NIEUWE, NAUWE ONDERLINGE VERHOUDINGEN VAN DE KOERSEN TEN OPZICHTE VAN DE DOLLAR ZIJN VASTGESTELD, IN DE VORM VAN SPILKOERSEN, WELKE ECHTER RUIMERE FLUCTUATIEMARGES HEBBEN DAN BIJ DE OVEREENKOMSTEN VAN BRETTON WOODS ZIJN TOEGESTAAN;

DAT, WAAR EVENWEL DEZE BESLUITEN GEEN ENKELE OFFICIELE WIJZIGING IN DE PARITEITEN BRACHTEN EN DE ONTWRICHTING VAN HET MONETAIRE STELSEL BLEEF BESTAAN, DE REGELING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN DAAROP IS UITGEBREID TOT FRANKRIJK EN ITALIE EN TOT ALLE IN ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 974/71 BEDOELDE LANDBOUWPRODUKTEN;

8 OVERWEGENDE DAT, NA DE LITIGIEUZE FEITEN, DE RAAD BIJ VERORDENING NR . 2746/72 VAN 19 DECEMBER 1972 ( PB NR . L 291 VAN 28 DECEMBER 1972, BLZ . 148 ) DE REGELING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VERPLICHT HEEFT GESTELD EN, OP GRONDSLAG VAN DE ARTIKELEN 28, 43 EN 235 VAN HET VERDRAG, HEEFT "OPGENOMEN" IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID;

9 OVERWEGENDE DAT DE MAATREGELEN VAN DE RAAD EN VAN DE COMMISSIE DIENEN TE WORDEN BEZIEN IN HET LICHT VAN DE BOVENOMSCHREVEN SITUATIE EN HET VERDERE VERLOOP DAARVAN;

I - TEN AANZIEN VAN DE EERSTE VRAAG

10 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF VERORDENING NR . 974/71 GELDIG IS VOOR ZOVER DAARBIJ MACHTIGING WORDT VERLEEND TOT HET HEFFEN VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN IN HET HANDELSVERKEER TUSSEN DE LID-STATEN;

A ) DE RECHTSGRONDSLAG VAN VERORDENING NR . 974/71

11 OVERWEGENDE DAT DEZE VRAAG VOOREERST ERTOE STREKT TE VERNEMEN, OF AAN DE GELDIGHEID VAN BEDOELDE VERORDENING WORDT AFGEDAAN DOOR HET FEIT DAT ZIJ OP ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG STEUNT, DAAR DEZE BEPALING GEEN BETREKKING ZOU HEBBEN OP HET GEBIED VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID DAT DOOR DE BIJZONDERE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 38 TOT EN MET 47 VAN HET VERDRAG WORDT BEHEERST, EN DAAR IN IEDER GEVAL OP GROND VAN ARTIKEL 103 SLECHTS MAATREGELEN VAN CONJUNCTURELE AARD - WAT DE LITIGIEUZE MAATREGELEN NIET ZIJN - KUNNEN WORDEN GENOMEN;

12 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG DE LID-STATEN UITERLIJK AAN HET EIND VAN DE OVERGANGSPERIODE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID TOT STAND BRENGEN EN DAT, TER BEREIKING VAN DE IN ARTIKEL 39 GESTELDE DOELEINDEN, EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE LANDBOUWMARKTEN TOT STAND IS GEBRACHT;

DAT LUIDENS DEZELFDE BEPALING DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING ALLE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN KAN MEDEBRENGEN, MET NAME PRIJSREGELINGEN, SUBSIDIES ZOWEL VOOR DE PRODUKTIE ALS VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, SYSTEMEN VAN VOORRAADVORMING EN OPSLAG EN GEMEENSCHAPPELIJKE ORGANISATORISCHE VOORZIENINGEN VOOR DE STABILISATIE VAN DE IN - EN UITVOER;

DAT KRACHTENS ARTIKEL 43, LID 2, DERDE ALINEA, DE RAAD, OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN DE VERGADERING, NA HET EINDE VAN DE TWEEDE ETAPPE DER OVERGANGSPERIODE MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN OP DIT GEBIED VERORDENINGEN, RICHTLIJNEN OF BESCHIKKINGEN VASTSTELT;

DAT UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT DAT DE VERLEENDE BEVOEGDHEDEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID NIET SLECHTS BETREKKING HEBBEN OP EVENTUELE STRUCTURELE MAATREGELEN, MAAR OOK BEMOEIINGEN VAN CONJUNCTURELE AARD OMVATTEN, DIE IN DEZE PRODUKTIESECTOR PASSEN, EN DAT DE RAAD BEVOEGD IS DAARTOE OVER TE GAAN MET INACHTNEMING VAN DE ALDAAR VOORGESCHREVEN BESLUITVORMINGSPROCEDURES;

13 OVERWEGENDE DAT DAARTEGENOVER ARTIKEL 103 BETREKKING HEEFT OP DE CONJUNCTUURPOLITIEK VAN DE LID-STATEN, WELKE ZIJ ALS EEN AANGELEGENHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG DIENEN TE BESCHOUWEN;

DAT DIT ARTIKEL DUS GEEN GEBIEDEN BETREFT DIE REEDS TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK DOMEIN ZIJN GAAN BEHOREN, ZOALS DE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN;

DAT ARTIKEL 103 IMMERS ERTOE STREKT HETZIJ DE CONJUNCTUURPOLITIEK VAN DE LID-STATEN TE COORDINEREN, HETZIJ OVEREENKOMSTIG LID 2, DIER BEPALING PASSENDE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN VAST TE STELLEN;

14 OVERWEGENDE DAT DE VRIJLATING VAN DE WISSELKOERSEN VAN DE DUITSE EN NEDERLANDSE MUNTEENHEID, WELKE NOODZAKELIJK WERD GEACHT OM DE TOEVLOED VAN SPECULATIEF KAPITAAL NAAR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN NEDERLAND IN TE DAMMEN, DE EENHEID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IN GEVAAR BRACHT EN MAATREGELEN VEREISTE TER BESCHERMING VAN DE MECHANISMEN EN DOELEINDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID;

DAT MET DE INVOERING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN GEEN AANVULLENDE BESCHERMING WERD BEOOGD, MAAR, ONDANKS HET VOORLOPIG LOSLATEN VAN VASTE PARITEITEN, DE HANDHAVING VAN EENHEIDSPRIJZEN - DE GRONDSLAG VAN DE BESTAANDE MARKTORDENINGEN - TEN EINDE EEN ONTWRICHTING VAN HET SYSTEEM VAN INTERVENTIEPRIJZEN TE VOORKOMEN EN DE NORMALE HANDELSSTROMEN VAN LANDBOUWPRODUKTEN ZOWEL TUSSEN LID-STATEN ALS MET DERDE LANDEN IN STAND TE HOUDEN;

DAT DEZE NAAR HUN AARD PROVISORISCHE MAATREGELEN, BEDOELD OM DE NADELIGE GEVOLGEN VAN DE NATIONALE MONETAIRE MAATREGELEN TE ONDERVANGEN EN ALDUS TEVENS EEN BELANGRIJKE VERWORVENHEID VAN DE ECONOMISCHE INTEGRATIE TE BEWAREN, NORMALERWIJZE IN HET KADER VAN 'S RAADS BEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 40 EN 43 EN OVEREENKOMSTIG DE DAARIN VOORZIENE PROCEDURES, MET NAME NA RAADPLEGING VAN HET PARLEMENT, HADDEN MOETEN WORDEN GETROFFEN;

15 OVERWEGENDE EVENWEL DAT ZICH IN DE TIJD, GEMOEID MET DE PROCEDURES VAN DE ARTIKELEN 40 EN 43, EEN ONBEPAALD AANTAL ONGECONTROLEERDE HANDELSTRANSACTIES ZOUDEN KUNNEN VOORDOEN, WAARDOOR DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN IN GEVAAR KONDEN KOMEN;

DAT HET, BIJ ONTBREKEN VAN ENIGE PASSENDE BEPALING IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID OM SPOEDMAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE HIERV??R BESCHREVEN MONETAIRE SITUATIE TE KUNNEN NEMEN, ERVOOR MOET WORDEN GEHOUDEN DAT DE RAAD GERECHTIGD WAS TIJDELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG;

DAT DERHALVE HET ONVERWACHTE VAN DE GEBEURTENISSEN WAARMEE DE RAAD WERD GECONFRONTEERD, HET DRINGENDE KARAKTER VAN DE TE NEMEN MAATREGELEN, DE ERNST VAN DE SITUATIE EN HET FEIT DAT DE MAATREGELEN BETREKKING HADDEN OP EEN GEBIED DAT NAUW VERBAND HIELD MET DE MONETAIRE POLITIEK VAN DE LID-STATEN, WAARVAN ZIJ DE GEVOLGEN GEDEELTELIJK MOESTEN CORRIGEREN, WELISWAAR HET GEBRUIK VAN ARTIKEL 103 KUNNEN VERKLAREN, DOCH DAT UIT VERORDENING NR . 2746/72 BLIJKT DAT HET HIER SLECHTS OM EEN VOORLOPIGE SITUATIE GING, DAAR DE RECHTSGRONDSLAG VAN DEZE MAATREGEL UITEINDELIJK IN ANDERE VERDRAGSBEPALINGEN IS GEVONDEN;

B ) DE VERORDENINGSVORM VAN DE LITIGIEUZE MAATREGEL

16 OVERWEGENDE DAT VOORTS WORDT GEVRAAGD OF AAN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 974/71 WORDT AFGEDAAN DOOR HET FEIT DAT INGEVOLGE ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG, IN HET BIJZONDER LID 3, DE DAAR BEDOELDE MAATREGELEN ALLEEN KUNNEN WORDEN VASTGESTELD IN DE VORM VAN RICHTLIJNEN EN BESCHIKKINGEN, EN NIET VAN VERORDENINGEN;

DAT DEZE UITLEGGING UIT DE TEKST VAN ARTIKEL 103 ZOU VOLGEN EN HAAR RECHTVAARDIGING ZOU VINDEN IN DE OMSTANDIGHEID DAT OP HET GEBIED VAN DE CONJUNCTUURPOLITIEK AAN DE INSTELLINGEN SLECHTS EEN COORDINERENDE TAAK IS TOEBEDEELD;

17 OVERWEGENDE DAT WELISWAAR INGEVOLGE ARTIKEL 103, LID 1, DE LID-STATEN GEHOUDEN ZIJN HUN CONJUNCTUURPOLITIEK ALS EEN AANGELEGENHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG TE BESCHOUWEN, DOCH DAT DEZE BEPALING NIET IN DE WEG STAAT AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN OM HUNNERZIJDS, ONVERMINDERD DE OVERIGE IN HET VERDRAG BEPAALDE PROCEDURES, CONJUNCTUURMAATREGELEN TE TREFFEN BINNEN HUN COMPETENTIEGEBIED;

DAT INTEGENDEEL DE BEPALING VAN ARTIKEL 103, LID 2, DAT DE RAAD "MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN DE NAAR OMSTANDIGHEDEN PASSENDE MAATREGELEN ( KAN ) VASTSTELLEN", ONDER HET HIERBOVEN VERMELDE VOORBEHOUD AAN DEZE INSTELLING DE NODIGE BEVOEGDHEDEN VERLEENT OM IN BEGINSEL DE CONJUNCTUURMAATREGELEN TE NEMEN, DIE TER WAARBORGING VAN DE VERDRAGSDOELSTELLINGEN NOODZAKELIJK MOCHTEN BLIJKEN ;

DAT ZONDER EEN ZODANIGE AAN ELK ECONOMISCH BEHEER INHERENTE BEVOEGDHEID DE INSTELLINGEN HUN TAKEN OP DAT GEBIED ONMOGELIJK ZOUDEN KUNNEN VERVULLEN;

18 OVERWEGENDE DAT DE UITDRUKKING "NAAR OMSTANDIGHEDEN PASSENDE MAATREGELEN" IN ARTIKEL 103, LID 2, EROP WIJST DAT OOK WAT DE VORM VAN DE MAATREGELEN AANGAAT, DE RAAD VAN GEVAL TOT GEVAL DIE VORM KAN KIEZEN, WELKE HEM HET GESCHIKTST VOORKOMT;

DAT ALDUS, ONDER VOORBEHOUD VAN HET EENSTEMMIGHEIDSVEREISTE , ARTIKEL 103, LID 2, VERWIJST NAAR DE ALGEMENE REGELS VOOR DE UITOEFENING VAN 'S RAADS BEVOEGDHEDEN, ZOALS OMSCHREVEN IN DE ARTIKELEN 145, 155 EN 189, DUS MET INBEGRIP VAN HET RECHT DE UITVOERING VAN DE GESTELDE REGELS AAN DE COMMISSIE OVER TE DRAGEN;

DAT LID 3 VAN ARTIKEL 103 ZICH HIERIN VAN LID 2 ONDERSCHEIDT, DAT HET BLIJKENS DE WOORDEN "IN VOORKOMENDE GEVALLEN" ZIET OP HET GEVAL DAT DE RAAD OMTRENT DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DE VASTGESTELDE CONJUNCTUURMAATREGELEN GEEN EENSTEMMIGHEID BEREIKT;

DAT ALLEEN IN DAT GEVAL DIE TOEPASSINGSWIJZEN TEN AANZIEN VAN HET TE BEREIKEN RESULTAAT VOOR DE LID-STATEN VERBINDEND ZIJN, DOCH AAN DE NATIONALE INSTANTIES DE BEVOEGDHEID MOETEN LATEN VORM EN MIDDELEN TE KIEZEN;

C ) DE VERENIGBAARHEID VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN MET DE ARTIKELEN 8, 9, 12 EN 13 VAN HET VERDRAG

19 OVERWEGENDE DAT VERVOLGENS WORDT GEVRAAGD OF DE LITIGIEUZE VERORDENING VERENIGBAAR IS MET HET UIT DE ARTIKELEN 8, 9, 12 EN 13 VAN HET VERDRAG VOORTVLOEIENDE VERBOD NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE ENIG IN - OF UITVOERRECHT OF HEFFING VAN GELIJKE WERKING IN HET HANDELSVERKEER TUSSEN LID-STATEN TOE TE PASSEN;

20 OVERWEGENDE DAT, OFSCHOON DE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOT EEN SEGMENTERING VAN DE MARKT LEIDEN, ZIJ IN CASU DIENEN ALS CORRECTIEF OP DE SCHOMMELINGEN VAN ONVASTE WISSELKOERSEN, DIE IN EEN SYSTEEM VAN OP GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN GEBASEERDE LANDBOUWMARKTORDENINGEN VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER VAN LANDBOUWPRODUKTEN KONDEN VEROORZAKEN;

DAT UITSLUITEND AAN MONETAIRE OORZAKEN TE WIJTEN VERKEERSVERSCHUIVINGEN KONDEN WORDEN GEACHT MEER IN STRIJD TE ZIJN MET HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG, MEDE GELET OP DE DOELEINDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID, DAN DE NADELEN VAN DE LITIGIEUZE MAATREGELEN;

DAT ALDUS DEZE BEDRAGEN ERTOE STREKKEN DE INSTANDHOUDING VAN DE NORMALE HANDELSSTROMEN IN DE UITZONDERLIJKE EN VOORBIJGAANDE OMSTANDIGHEDEN VAN DE MONETAIRE SITUATIE TE WAARBORGEN;

DAT ZIJ VOORTS TEN DOEL HEBBEN DE ONTWRICHTING VAN HET IN DE COMMUNAUTAIRE REGELING VERVATTE INTERVENTIESTELSEL IN DE BETROKKEN LID-STAAT TE VOORKOMEN;

DAT HET OVERIGENS NIET GAAT OM DOOR DE LID-STATEN EENZIJDIG VASTGESTELDE HEFFINGEN, DOCH OM COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN DIE, GELET OP DE TOENMALIGE BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN, IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID AANVAARDBAAR ZIJN;

21 DAT DE RAAD DOOR DE VASTSTELLING VAN DIE MAATREGELEN DE DOOR DE NATIONALE RECHTER GENOEMDE BEPALINGEN NIET HEEFT GESCHONDEN;

II - TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE VRAAG

22 OVERWEGENDE DAT IN DE TWEEDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF DE MACHTIGING TOT HET HEFFEN VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN OP 16 MEI 1972 - DATUM VAN DE LITIGIEUZE INVOER - KRACHTENS ARTIKEL 8, LID 2, VAN VERORDENING NR . 974/71 WAS VERVALLEN;

DAT DEZE VRAAG ERTOE STREKT TE VERNEMEN, OF AAN DE VOORWAARDEN WAARONDER VERORDENING NR . 974/71 KRACHTENS HAAR ARTIKEL 8 OPHOUDT VAN TOEPASSING TE ZIJN, OP GENOEMDE DATUM WAS VOLDAAN, DOORDAT NA DE AKKOORDEN VAN WASHINGTON VAN 18 DECEMBER 1971 DE LID-STATEN HADDEN BESLOTEN HUN MUNTEENHEID NIET MEER TE LATEN ZWEVEN EN EEN ZOGENAAMDE SPILKOERS AAN TE HOUDEN MET EEN RUIMERE FLUCTUATIEMARGE DAN DE OVEREENKOMSTEN VAN BRETTON WOODS TOELATEN;

23 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 8 VAN VERORDENING NR . 974/71 BEPAALT DAT ZIJ NIET MEER VAN TOEPASSING IS ZODRA ALLE BETROKKEN LID-STATEN DE INTERNATIONALE REGELS BETREFFENDE DE MARGES WAARBINNEN DE WISSELKOERSEN VAN DE OFFICIELE PARITEIT MOGEN AFWIJKEN, WEER TOEPASSEN;

DAT MET DEZE BEPALING WORDT BEOOGD DE COMPENSERENDE BEDRAGEN AF TE SCHAFFEN, ZODRA DE LID-STATEN GEZAMENLIJK ZOUDEN BESLUITEN ZICH OPNIEUW HETZIJ AAN DE OUDE PARITEIT, HETZIJ AAN NIEUWE, BIJ HET IMF AANGEMELDE PARITEITEN TE HOUDEN;

24 OVERWEGENDE DAT DOOR DE AKKOORDEN VAN 18 DECEMBER 1971 AAN DIE VOORWAARDEN NIET IS VOLDAAN;

DAT DE BETROKKEN LID-STATEN DAARBIJ GEENSZINS TOT VASTE PARITEITEN ZIJN TERUGGEKEERD, DOCH ZICH SLECHTS HEBBEN VERBONDEN, IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE, VOOR WIJZIGING VATBARE SPILKOERSEN AAN TE HOUDEN, TERWIJL DE AKKOORDEN BOVENDIEN EEN FLUCTUATIEMARGE VAN 2,25 PERCENT BOVEN EN ONDER DEZE KOERSEN TOELIETEN, HETGEEN SOMS RESULTEERDE IN KOERSSCHOMMELINGEN VAN DEZELFDE OMVANG ALS DIE WELKE TOT INVOERING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN HADDEN GELEID;

DAT OVERIGENS OOK NA GENOEMDE AKKOORDEN EEN TENDENS TOT OPWAARDERING VAN SOMMIGE COMMUNAUTAIRE VALUTA'S BINNEN DEZE RUIMERE FLUCTUATIEMARGE IS BLIJVEN BESTAAN, EN DAT TEN TIJDE VAN DE LITIGIEUZE INVOER DE D-MARK 13 PERCENT BOVEN ZIJN VROEGERE OFFICIELE PARITEIT STOND GENOTEERD EN ZICH TOT DE DEVALUATIE VAN DE DOLLAR OP 8 MEI 1972 OP DAT NIVEAU HEEFT GEHANDHAAFD;

DAT TEN SLOTTE DE OMSTANDIGHEID DAT DE BETROKKEN LID-STATEN MET ZEKERHEID NIET TOT DE OUDE PARITEITEN TEN OPZICHTE VAN DE DOLLAR ZOUDEN TERUGKEREN, NIET TER ZAKE DEED, OMDAT MET DE IN ARTIKEL 8 GENOEMDE INTERNATIONALE REGELS NIET OP EEN BEPAALDE PARITEIT, MAAR OP EEN STELSEL VAN VASTE PARITEITEN WORDT GEDOELD;

III - TEN AANZIEN VAN DE DERDE VRAAG

25 OVERWEGENDE DAT IN DE DERDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF DE ARTIKELEN 5 EN 107 VAN HET VERDRAG EN DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN 22 MAART 1971 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING IN ETAPPES VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN DE GEMEENSCHAP ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD, DAT HET DE LID-STATEN TEN TIJDE VAN DE LITIGIEUZE INVOER WAS VERBODEN "HUN WISSELKOERSEN VRIJ TE LATEN", DAT WIL ZEGGEN HUN MUNTEENHEID TE LATEN ZWEVEN;

26 OVERWEGENDE DAT HET EEN DER WEZENLIJKE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG IS EEN ECONOMISCHE RUIMTE TE SCHEPPEN, DIE VRIJ IS VAN INTERNE BELEMMERINGEN EN WAARIN GELEIDELIJK EEN DOUANE-UNIE EN EEN ECONOMISCHE UNIE TOT STAND MOETEN WORDEN GEBRACHT;

DAT DEZE DOELSTELLING VASTE WISSELKOERSEN TUSSEN DE MUNTEENHEDEN DER VERSCHILLENDE LID-STATEN VEREIST, DAAR DE DOOR HET VERDRAG VERLANGDE INTEGRATIE WORDT VERTRAAGD OF IN GEVAAR GEBRACHT, ZODRA AAN DEZE VOORWAARDE NIET WORDT VOLDAAN;

DAT DERHALVE DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN EN DE LID-STATEN GEHOUDEN ZIJN TE ZORGEN VOOR HET SCHEPPEN EN IN STAND HOUDEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN DAARTOE SAMEN TE WERKEN;

DAT ARTIKEL 3, SUB G, TE DIEN EINDE VOORZIET IN HET TOEPASSEN VAN PROCEDURES WELKE HET MOGELIJK MAKEN HET ECONOMISCH BELEID VAN DE LID-STATEN TE COORDINEREN EN DE VERSTORING VAN HET EVENWICHT IN HUN BETALINGSBALANS TEGEN TE GAAN;

DAT EVENWEL, ZOLANG DE IN DEZE BEPALING BEDOELDE PROCEDURES ONTBREKEN, DE ARTIKELEN 5 EN 107 AAN ELK DER LID-STATEN MET BETREKKING TOT HUN VERPLICHTING HUN WISSELKOERSPOLITIEK ALS EEN AANGELEGENHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG TE BEHANDELEN, EEN EIGEN BESLISSINGSVRIJHEID LATEN, ZODAT DE IN GENOEMDE ARTIKELEN VERVATTE VERPLICHTING TEN BEHOEVE VAN DE JUSTITIABELEN GEEN RECHTEN KAN DOEN ONTSTAAN, DIE DE NATIONALE RECHTER DIENT TE HANDHAVEN;

27 OVERWEGENDE ANDERZIJDS DAT 'S RAADS RESOLUTIE VAN 22 MAART 1971 IN WEZEN DE POLITIEKE WIL VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN WEERGEEFT OM BINNEN TIEN JAAR NA 1 JANUARI 1971 EEN ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TOT STAND TE BRENGEN, EN DERHALVE, NAAR HAAR INHOUD, EVENMIN RECHTSGEVOLGEN KAN SORTEREN, WAAROP DE JUSTITIABELEN ZICH IN RECHTE KUNNEN BEROEPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG BIJ ZIJN BESCHIKKING VAN 8 NOVEMBER 1972 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

1 . BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAGEN IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 974/71 EN VAN DE VERORDENINGEN NRS . 979/72 EN 980/72 DER COMMISSIE TOT VASTSTELLING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN, VAN TOEPASSING IN HET TIJDVAK, BEDOELD IN DE GESTELDE VRAGEN .

2 . NOCH DE ARTIKELEN 5 EN 107 VAN HET VERDRAG, NOCH DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN 22 MAART 1971 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING IN ETAPPES VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN DE GEMEENSCHAP KUNNEN ALDUS WORDEN UITGELEGD, DAT ZIJ UIT ZICHZELF VOOR DE LID-STATEN EEN VERBOD TOT WIJZIGING VAN DE PARITEIT VAN HUN MUNTEENHEID ANDERS DAN DOOR VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE VASTE PARITEIT MEEBRENGEN, DAT DOOR DE JUSTITIABELEN VOOR DE NATIONALE RECHTER KAN WORDEN INGEROEPEN .

1 . DE IN DE ARTIKELEN 40 EN 43, LID 2, VAN HET VERDRAG VERLEENDE BEVOEGDHEDEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID HEBBEN NIET SLECHTS BETREKKING OP STRUCTURELE MAATREGELEN, MAAR OMVATTEN OOK BEMOEIINGEN VAN CONJUNCTURELE AARD, DIE IN DEZE PRODUKTIESECTOR PASSEN . DE RAAD IS BEVOEGD DAARTOE OVER TE GAAN MET INACHTNEMING VAN DE ALDAAR VOORGESCHREVEN BESLUITVORMINGSPROCEDURES .

ARTIKEL 103 DAARENTEGEN HEEFT BETREKKING OP DE CONJUNCTUURPOLITIEK VAN DE LID-STATEN EN BETREFT DUS GEEN GEBIEDEN DIE REEDS TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK DOMEIN ZIJN GAAN BEHOREN, ZOALS DE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN . ARTIKEL 103 STREKT ER IMMERS TOE HETZIJ DE CONJUNCTUURPOLITIEK VAN DE LID-STATEN TE COORDINEREN, HETZIJ PASSENDE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN VAST TE STELLEN .

GELET OP DE MONETAIRE SITUATIE TEN TIJDE VAN DE LITIGIEUZE MAATREGELEN EN BIJ ONTBREKEN VAN ENIGE PASSENDE BEPALING IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID OM SPOEDMAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN BEDOELDE MONETAIRE SITUATIE TE KUNNEN NEMEN, IS DE RAAD GERECHTIGD TIJDELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN ZIJN BEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG .

2 . ARTIKEL 103 STAAT NIET IN DE WEG AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN OM HUNNERZIJDS, ONVERMINDERD DE OVERIGE IN HET VERDRAG BEPAALDE PROCEDURES , CONJUNCTUURMAATREGELEN TE TREFFEN, DIE TER WAARBORGING VAN DE VERDRAGSDOELSTELLINGEN NOODZAKELIJK MOCHTEN BLIJKEN . DE RAAD KAN VAN GEVAL TOT GEVAL DIE VORM KIEZEN, WELKE HEM HET GESCHIKTST VOORKOMT .

3 . ZOLANG DE IN ARTIKEL 3, SUB G, BEDOELDE PROCEDURES ONTBREKEN, KUNNEN NOCH DE ARTIKELEN 5 EN 107 VAN HET VERDRAG, NOCH DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN 22 MAART 1971 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING IN ETAPPES VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN DE GEMEENSCHAP ALDUS WORDEN UITGELEGD, DAT ZIJ UIT ZICHZELF VOOR DE LID-STATEN EEN VERBOD TOT WIJZIGING VAN DE PARITEIT VAN HUN MUNTEENHEID ANDERS DAN DOOR VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE VASTE PARITEIT MEEBRENGEN, DAT DOOR DE JUSTITIABELEN VOOR DE NATIONALE RECHTER KAN WORDEN INGEROEPEN .

4 . DE COMPENSERENDE BEDRAGEN IN HET HANDELSVERKEER TUSSEN DE LID-STATEN ZIJN COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN DIE, HOEWEL LEIDEND TOT EEN SEGMENTERING VAN DE MARKT, DIENEN ALS CORRECTIEF OP DE SCHOMMELINGEN VAN ONVASTE WISSELKOERSEN EN ALDUS ERTOE STREKKEN DE INSTANDHOUDING VAN DE NORMALE HANDELSSTROMEN IN DE UITZONDERLIJKE EN VOORBIJGAANDE OMSTANDIGHEDEN VAN DE MONETAIRE SITUATIE TE WAARBORGEN .

HET GAAT NIET OM DOOR DE LID-STATEN EENZIJDIG VASTGESTELDE HEFFINGEN, DOCH OM COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN DIE, GELET OP DE TOENMALIGE BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN, IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID AANVAARDBAAR ZIJN .

++++

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - RAAD - BEVOEGDHEDEN - INTERVENTIES VAN CONJUNCTURELE AARD - DRINGENDE MAATREGELEN - ARTIKEL 103 EEG-VERDRAG - TOEPASSING - TOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ART . 40, 43, 103 )

2 . CONJUNCTUURPOLITIEK - COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN - BEVOEGDHEDEN - PASSENDE MAATREGELEN - VORMEN - KEUZE DOOR DE RAAD

( EEG-VERDRAG, ART . 103 )

3 . BETALINGSBALANS - WISSELKOERSEN - POLITIEK VAN DE LID-STATEN - VERPLICHTING - RECHTSTREEKSE WERKING - AFWEZIGHEID

( EEG-VERDRAG, ART . 5 EN 107; RESOLUTIE VAN DE RAAD VAN 22 MAART 1971 )

4 . LANDBOUW - IMPORTEN UIT LID-STATEN - COMPENSERENDE BEDRAGEN - AARD - TOEPASSING - MACHTIGING IN GEVAL VAN FLUCTUERENDE WISSELKOERSEN - GELDIGHEID

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 8, 9, 12 EN 13; VERORDENINGEN VAN DE RAAD NR . 974/71 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

28 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DOOR DE RAAD EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN, EN DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING, DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE RAAD EN DE COMMISSIE;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME DE ARTIKELEN 3, 5, 8, 9, 12, 13, 38 TOT EN MET 47, 103, 107 EN 177;

GELET OP DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 974/71 VAN 12 MEI 1971 EN 2746/72 VAN 19 DECEMBER 1972;

GELET OP DE VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE NRS . 1013/71 EN 1014/71 VAN 18 MEI 1971, 979/72 EN 980/72 VAN 12 MEI 1972;

GELET OP DE RESOLUTIE VAN DE RAAD VAN 9 MEI 1971;

GELET OP DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN 22 MAART 1971;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 10-73

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

REWE ZENTRAL AG, 5 KEULEN, JAKORDENSTRASSE 3,

EN

HAUPTZOLLAMT KEHL,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING EN DE GELDIGHEID VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 974/71 VAN 12 MEI 1971 ( PB NR . L 106 VAN 12 MEI 1971, BLZ . 1 ) BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA'S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR, EN INZAKE DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 5 EN 107 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN VAN 'S RAADS RESOLUTIE VAN 22 MAART 1971 ( PB NR . C 28 VAN 27 MAART 1971, BLZ . 1 ) BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING IN ETAPPES VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE,