Home

Arrest van het Hof van 5 december 1973.

Arrest van het Hof van 5 december 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET FINANZGERICHT HAMBURG BIJ BESCHIKKING VAN 16 MAART 1973, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 18 APRIL 1973, KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 22 VAN DE RAAD VAN 20 APRIL 1962, HOUDENDE DE GELEIDELIJKE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SLACHTPLUIMVEE ( PB 1962, NR . 30 ) EN INZAKE DE GELDIGHEID DER VERORDENINGEN NRS . 91/65 EN 124/65 VAN DE COMMISSIE VAN 29 JUNI EN 22 SEPTEMBER 1965 ( PB 1965, NRS . 116 EN 157 );

2 OVERWEGENDE DAT DE EERSTE VRAAG INHOUDT OF DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 22/62 VAN DE RAAD ALDUS DIENEN TE WORDEN VERSTAAN DAT DE NORMALE HEFFING EN HET EXTRA BEDRAG, TOEGEPAST BIJ INVOER VAN GESLACHT PLUIMVEE OF SLACHTPLUIMVEE UIT DERDE LANDEN, MOET WORDEN VERLAAGD MET EEN VAST BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE INVLOED DER BIJ INVOER GEHEVEN COMPENSERENDE OMZETBELASTING;

DAT, VOOR HET GEVAL OP DIT PUNT BEVESTIGEND WORDT GEANTWOORD, WORDT GEVRAAGD OF DE VERORDENINGEN NRS . 91/65 EN 124/65 VAN DE COMMISSIE ONGELDIG ZIJN VOOR ZOVER DAARIN EEN NORMALE HEFFING EN EEN EXTRA BEDRAG VOOR PLUIMVEE IN DE ZIN VAN TARIEFNUMMER 02.02 ZIJN VASTGESTELD;

3 OVERWEGENDE WAT DE EERSTE VRAAG BETREFT, DAT ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 22/62 EEN HEFFING TEN OPZICHTE VAN DERDE LANDEN VOORSCHRIJFT, WELKE VOOR GESLACHT PLUIMVEE EN DE ANDERE IN ARTIKEL 1, LID 1, GENOEMDE PLUIMVEEPRODUKTEN OP DEZELFDE BEGINSELEN BERUST;

DAT DEZE HEFFING ZICH NAAR HAAR STRUCTUUR EN DOELSTELLINGEN ONDERSCHEIDT VAN DE IN ANDERE GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWMARKTORDENINGEN VOORGESCHREVEN HEFFINGEN, ZOALS DIE , WELKE BIJ VERORDENING NR . 19/62 VOOR BASISGRAANSOORTEN IS INGESTELD;

DAT, HOEWEL DE HEFFING TEN OPZICHTE VAN DERDE LANDEN VOLGENS DE NEGENDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR . 19/62 DIENT "OVEREEN ( TE ) KOMEN" MET HET VERSCHIL TUSSEN DE PRIJZEN OP DE WERELDMARKT EN DIE IN DE INVOERENDE LID-STAAT, DAARBIJ, VOLGENS DE NEGENDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR . 22/62, MET NAME REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE INVLOED OP DE VOEDERKOSTEN VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE VOEDERGRAANPRIJZEN IN DE LID-STATEN EN OP DE WERELDMARKT;

DAT TE DIEN AANZIEN ARTIKEL 4, LEDEN 1 EN 2, VAN VERORDENING NR . 22/62 ALLE BEREKENINGSELEMENTEN AANGEEFT, OP GRONDSLAG WAARVAN HET BEDRAG DER HEFFING WORDT VASTGESTELD;

DAT DE HEFFING VOLGENS DIE BEPALING UIT VERSCHILLENDE ELEMENTEN IS SAMENGESTELD, WAARVAN ER EEN VOORAF VOOR EEN PERIODE VAN DRIE MAANDEN WORDT VASTGESTELD EN DE OVERIGE RESPECTIEVELIJK WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN DE HEFFINGEN TEN OPZICHTE VAN DE LID-STATEN EN OP BASIS VAN EEN VAST PERCENTAGE VAN BEPAALDE GEMIDDELDEN;

DAT DE HOOGTE VAN HET IN ARTIKEL 6 DIER VERORDENING BEDOELDE EXTRA BEDRAG RECHTSTREEKS WORDT BEPAALD DOOR HET DERDE LID VAN GENOEMD ARTIKEL, HETWELK VOORSCHRIJFT DAT, WANNEER DE AANBODSPRIJZEN FRANCO GRENS BIJ INVOER BENEDEN DE SLUISPRIJS DALEN, DE HEFFING IN IEDERE LID-STAAT WORDT VERHOOGD MET EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DEZE PRIJZEN;

4 OVERWEGENDE DAT UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT DAT DE OP DE LITIGIEUZE PRODUKTEN TOEPASSELIJKE HEFFING ALSMEDE HET EVENTUELE EXTRA BEDRAG IN AL HUN ELEMENTEN DOOR VERORDENING NR . 22/62 WORDEN BEPAALD EN DAT ZIJ DE LID-STATEN GEEN AUTONOME BEVOEGDHEID LATEN OM BIJ WEGE VAN ANDERE DAN DOOR DE WETGEVER VOORGESCHREVEN BEREKENINGSCRITERIA DE HOOGTE DER BEIDE HEFFINGEN TE BEINVLOEDEN;

DAT ZULKS NOG WORDT BEVESTIGD DOOR ARTIKEL 4, LID 3, DER VOORNOEMDE VERORDENING, WAARUIT BLIJKT DAT DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG DER HEFFING GEHEEL VOLGENS EEN IN ARTIKEL 17 DIER VERORDENING GEREGELDE COMMUNAUTAIRE PROCEDURE GESCHIEDT;

DAT DERHALVE DE VERLAGING DOOR EEN LID-STAAT VAN DE HEFFING OF HET EVENTUELE EXTRA BEDRAG MET DE COMPENSERENDE OMZETBELASTING IN STRIJD IS MET DE LETTER EN DE GEEST VAN HET FINANCIELE STELSEL VAN VERORDENING NR . 22/62 VOOR DE INVOER VAN GESLACHT PLUIMVEE EN SLACHTPLUIMVEE;

5 DAT HIERUIT VOLGT DAT DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 22/62 VAN DE RAAD ALDUS DIENEN TE WORDEN VERSTAAN DAT DE HEFFING EN HET EXTRA BEDRAG, TOEGEPAST BIJ INVOER VAN GESLACHT PLUIMVEE OF SLACHTPLUIMVEE UIT DERDE LANDEN, NIET MET FISCALE LASTEN ALS DE BIJ INVOER TOEGEPASTE COMPENSERENDE OMZETBELASTING MOGEN WORDEN VERLAAGD;

6 OVERWEGENDE DAT NU DE EERSTE VRAAG ONTKENNEND WERD BEANTWOORD, DE TWEEDE VRAAG ZONDER VOORWERP IS GERAAKT;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT HAMBURG BIJ BESCHIKKING VAN 16 MAART 1973 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 22 VAN DE RAAD DER EEG VAN 20 APRIL 1962 DIENEN ALDUS TE WORDEN VERSTAAN DAT DE NORMALE HEFFING EN HET EXTRA BEDRAG, TOEGEPAST BIJ INVOER VAN GESLACHT PLUIMVEE OF SLACHTPLUIMVEE UIT DERDE LANDEN, NIET MET FISCALE LASTEN ALS DE BIJ INVOER TOEGEPASTE COMPENSERENDE OMZETBELASTING MOGEN WORDEN VERLAAGD .

DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 22 VAN DE RAAD DER EEG VAN 20 APRIL 1962 DIENEN ALDUS TE WORDEN VERSTAAN DAT DE HEFFING EN HET EXTRA BEDRAG, TOEGEPAST BIJ INVOER VAN GESLACHT PLUIMVEE OF SLACHTPLUIMVEE UIT DERDE LANDEN, NIET MET FISCALE LASTEN ALS DIE BIJ INVOER TOEGEPASTE COMPENSERENDE OMZETBELASTING MOGEN WORDEN VERLAAGD .

++++

LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - PLUIMVEE - INVOER - DERDE LANDEN - HEFFING EN EXTRA BEDRAG - COMPENSERENDE OMZETBELASTING - AFTREK - ONTOELAATBAARHEID DAARVAN

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 22, ARTT . 4 EN 6 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

7 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DOOR DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN EN DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN DE FIRMA FRIEDHELM BUSCH EN VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME DE ARTIKELEN 40 EN 177;

GELET OP VERORDENING NR . 22 VAN DE RAAD DER EEG VAN 4 APRIL 1962;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 126-73

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT HAMBURG ( IVE KAMER ), IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FRIEDHELM BUSCH, TE HAMBURG,

EN

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING DER ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 22 VAN DE RAAD VAN 4 APRIL 1962 ( PB 1962, BLZ . 959 ), MET BETREKKING TOT HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE COMPENSERENDE OMZETBELASTING BIJ DE IN DE SECTOR SLACHTPLUIMVEE TOEPASSELIJKE HEFFING, EN VOORTS INZAKE DE GELDIGHEID DER VERORDENINGEN NR . 91/65/EEG DER COMMISSIE VAN 29 JUNI 1965 ( PB 1965, BLZ . 1927 ) EN NR . 124/65/EEG DER COMMISSIE VAN 22 DECEMBER 1965 ( PB 1965, BLZ . 2587 ),