Home

Arrest van het Hof van 15 januari 1974.

Arrest van het Hof van 15 januari 1974.

1 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER BIJ HAAR OP 16 MEI 1973 INGESTELD BEROEP TEGEN DE RAAD EEN BEZWAAR INDIENT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 175 VAN HET EEG-VERDRAG EN DAARTOE STELT DAT DIT COLLEGE HEEFT NAGELATEN EEN VERORDENING VAST TE STELLEN INZAKE EXTRA STEUN VOOR KOOLZAAD EN RAAPZAAD DAT IN VER VAN DE PRODUKTIEGEBIEDEN GELEGEN OLIESLAGERIJEN WORDT VERWERKT;

DAT VERZOEKSTER BOVENDIEN KLAAGT OVER HET FEIT, DAT DE COMMISSIE HEEFT NAGELATEN DE RAAD EEN DAARTOE STREKKEND VOORSTEL TE DOEN;

DAT OP HET VERZOEK VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE OM ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING TOE TE PASSEN HET HOF HEEFT BESLOTEN OM OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP UITSPRAAK TE DOEN ZONDER DAARBIJ OP DE ZAAK TEN PRINCIPALE IN TE GAAN;

2 OVERWEGENDE DAT NAAST DE STEUN IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR OLIEN EN VETTEN SINDS HET VERKOOPSEIZOEN 1967-1968 EEN EXTRA STEUN IS INGESTELD TEN EINDE TEGEMOET TE KOMEN AAN BEPAALDE DOOR DE ITALIAANSE OLIESLAGERIJEN ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN, WELKE VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1972-1973 IS VERLENGD BIJ VERORDENING NR . 1336/72, VAN 27 JUNI 1972 ( PB NR . L 147 VAN 29 JUNI 1972, BLZ . 7 );

DAT VERZOEKSTER, STELLEND DAT DEZE EXTRA STEUN EEN BIJ ARTIKEL 7 VAN HET EEG-VERDRAG VERBODEN DISCRIMINATIE INHIELD, DE RAAD BIJ BRIEF VAN 29 JANUARI 1973 HEEFT UITGENODIGD "OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 175, TWEEDE ALINEA, VAN HET EEG-VERDRAG EEN VERORDENING VAST TE STELLEN INZAKE EXTRA STEUN VOOR KOOLZAAD EN RAAPZAAD DIE WORDEN VERWERKT IN OLIESLAGERIJEN WELKE VER VAN DE PRODUKTIEGEBIEDEN ZIJN GELEGEN";

DAT ZIJ DAARAAN HEEFT TOEGEVOEGD DAT "IN DEZE VERORDENING GEEN BETEKENIS MEER MAG WORDEN TOEGEKEND AAN DE OMSTANDIGHEID DAT EEN OLIESLAGERIJ OP HET GRONDGEBIED VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT IS GELEGEN" MAAR "DAARENTEGEN DIE EXTRA STEUN OP GESTAFFELDE BASIS DIENT TE WORDEN TOEGEKEND NAAR GELANG VAN DE AFSTAND VAN DE OLIESLAGERIJ TOT DE PRODUKTIEGEBIEDEN";

DAT VERZOEKSTER BIJ BRIEF VAN GELIJKE DATUM DE COMMISSIE VAN DE INHOUD VAN HAAR AAN DE RAAD GERICHT SCHRIJVEN OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD EN DE COMMISSIE HEEFT VERZOCHT "VAN HAAR RECHT VAN INITIATIEF GEBRUIK TE MAKEN EN EEN DAARTOE STREKKEND VOORSTEL AAN DE RAAD TE DOEN ";

3 OVERWEGENDE DAT DE RAAD BIJ BRIEF VAN 23 MAART 1973 AAN VERZOEKSTER HEEFT GEANTWOORD DAT HIJ VAN OORDEEL WAS DAT DE VERORDENINGEN WAARBIJ EXTRA STEUN WERD INGESTELD VOOR IN ITALIE VERWERKT KOOLZAAD EN RAAPZAAD IN OVEREENSTEMMING WAREN MET HET EEG-VERDRAG;

DAT DE COMMISSIE BIJ BRIEF VAN 8 MAART 1973 AAN VERZOEKSTER HEEFT GEANTWOORD DAT HAAR VERZOEK DOOR HAAR DIENSTEN ZORGVULDIG WERD ONDERZOCHT;

4 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HAAR VERZOEKSCHRIFT NADER HEEFT UITEENGEZET DAT "DE RAAD, IN STRIJD MET HET VERDRAG, HEEFT NAGELATEN EEN VERORDENING VAST TE STELLEN INZAKE EXTRA STEUN VOOR KOOLZAAD EN RAAPZAAD WELKE IN VER VAN DE PRODUKTIEGEBIEDEN GELEGEN OLIESLAGERIJEN ZIJN VERWERKT EN WAARBIJ ONDER MEER WORDT BEPAALD DAT EEN IN NOORDRIJNLAND-WESTFALEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GELEGEN OLIESLAGERIJ EEN EXTRA STEUN VAN 0,60 REKENEENHEID PER 100 KG KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZAL ONTVANGEN";

5 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 175, DERDE ALINEA, IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON ONDER DE IN DE EERSTE EN TWEEDE ALINEA VASTGESTELDE VOORWAARDEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE ZIJN BEZWAREN KAN INDIENEN TEGEN HET FEIT DAT DE RAAD OF DE COMMISSIE IN STRIJD MET HET VERDRAG HEBBEN "NAGELATEN TE ZIJNEN AANZIEN EEN ANDERE HANDELING TE VERRICHTEN DAN HET GEVEN VAN EEN AANBEVELING OF EEN ADVIES" ;

DAT BLIJKT DAT VERZOEKSTERS ACTIE TEN DOEL HEEFT EEN HANDELING VAN ALGEMENE EN NORMATIEVE AARD TE VERKRIJGEN, MET DEZELFDE JURIDISCHE DRAAGWIJDTE ALS VERORDENING NR . 1336/72, EN NIET EEN HANDELING, WELKE HAAR RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAAKT;

DAT EEN ZODANIGE VERORDENING NOCH NAAR HAAR VORM NOCH NAAR HAAR AARD KAN WORDEN GEKWALIFICEERD ALS EEN HANDELING DIE TOT VERZOEKSTER KON ZIJN GERICHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 175, DERDE ALINEA;

DAT HETZELFDE GELDT MET BETREKKING TOT HET BEROEP VOOR ZOVER DIT TEGEN DE COMMISSIE IS GERICHT, AANGEZIEN HET VAN HAAR VERLANGDE VOORSTEL EEN BESTANDDEEL VORMT VAN DE PROCEDURE DIE AAN DE TOTSTANDKOMING DER VERORDENING VOORAFGAAT, EN DIT DERHALVE NIET KAN BEHOREN TOT DE HANDELINGEN, WELKE INGEVOLGE ARTIKEL 175, DERDE ALINEA, TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER KUNNEN WORDEN VERRICHT;

DAT HET BEROEP DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERKLAARD;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

EEN HANDELING VAN ALGEMENE EN NORMATIEVE AARD MET DEZELFDE JURIDISCHE DRAAGWIJDTE ALS EEN VERORDENING, KAN NOCH NAAR HAAR VORM, NOCH NAAR HAAR AARD WORDEN GEKWALIFICEERD ALS EEN HANDELING DIE TOT EEN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON KON ZIJN GERICHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 175, DERDE ALINEA .

++++

PROCEDURE - BEROEP WEGENS NALATEN - HOF VAN JUSTITIE - BEROEP DAAROP - NATUURLIJK OF RECHTSPERSOON - VERLANGDE VERORDENING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ART . 175, DERDE ALINEA )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

6 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK IS VERKLAARD;

DAT VERZOEKSTER DERHALVE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING MOET WORDEN VERWEZEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN TER ZAKE VAN DE EXCEPTIE;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER ZAKE VAN DE EXCEPTIE;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 175;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME DE ARTIKELEN 69 EN 91;

IN DE ZAAK 134-73

HOLTZ EN WILLEMSEN, GMBH, TE KREFELD-UERDINGEN ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ), VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR BESTUURDERS H . REFFELT EN M . LESER, MANDATARES AD LITEM MODEST ET SOCII, ADVOCATEN TE HAMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ F . JANSEN, GERECHTSDEURWAARDER ALDAAR, 21, RUE ALDRINGEN,

VERZOEKSTER,

TEGEN

RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN JURIDISCH ADVISEUR D . VIGNES, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . N . VAN DEN HOUTEN, DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK ALDAAR, 2, PLACE DE METZ

EN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . KALBE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ P . LAMOUREUX, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALDAAR, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERDERS,

BETREFFENDE, IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING, DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET DOOR DE FIRMA HOLTZ WEGENS NALATEN INGESTELD BEROEP TEGEN DE RAAD EN DE COMMISSIE, AAN WELKE INSTELLINGEN SCHENDING VAN HET EEG-VERDRAG WORDT VERWETEN, DOORDAT DE RAAD HEEFT NAGELATEN EEN VERORDENING VAST TE STELLEN INZAKE EXTRA STEUN VOOR IN OLIESLAGERIJEN IN NOORDRIJNLAND-WESTFALEN VERWERKT KOOLZAAD EN RAAPZAAD - GELIJK OOK BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1336/72 VAN 27 JUNI 1972 ( PB NR . L 147 VAN 29 JUNI 1972 ) AAN DE ITALIAANSE OLIESLAGERIJEN STEUN WERD VERLEEND - EN DE COMMISSIE HEEFT VERZUIMD VOORSTELLEN DAARTOE AAN DE RAAD TE DOEN,