Home

Arrest van het Hof van 6 december 1973.

Arrest van het Hof van 6 december 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET HOF VAN BEROEP TE PARIJS BIJ ARREST VAN 3 MEI 1973, INGEKOMEN TER GRIFFIE OP 13 JUNI 1973, HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG TWEE UITLEGGINGSVRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ARTIKELEN 27 EN 28 VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 3 INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS;

2 DAT MEVROUW MANCUSO BLIJKENS HET DOSSIER VAN ITALIAANSE NATIONALITEIT IS EN PER 25 NOVEMBER 1955 KRACHTENS DE FRANSE WETTELIJKE REGELING INZAKE DE INVALIDITEITSUITKERINGEN ( IN BIJLAGE F DER VERORDENING VERMELD ALS EEN REGELING VAN HET TYPE A, DAT WIL ZEGGEN DAT DE UITKERINGEN IN BEGINSEL ONAFHANKELIJK VAN DE DUUR DER VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN WORDEN BEREKEND ) IN HET GENOT GESTELD IS VAN EEN INVALIDITEITSPENSIOEN DAT IN 1965, MET INGANG VAN DE DAG WAAROP ZIJ DE ZESTIGJARIGE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT, IN OUDERDOMSPENSIOEN IS OMGEZET, WAARNAAST ZIJ IN ITALIE, WAAR ZIJ VAN 1957 TOT 1964 TE WERK GESTELD GEWEEST IS, VANAF 1 MEI 1964 IN HET GENOT IS VAN EEN TWEEDE INVALIDITEITSPENSIOEN, GENOTEN KRACHTENS DE ITALIAANSE REGELING ( VERMELD ALS EEN REGELING VAN HET TYPE B, DAT WIL ZEGGEN DAT DE UITKERINGEN IN BEGINSEL NAAR DE DUUR DER VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN WORDEN BEREKEND );

3 DAT IN HET HOOFDGEDING VOORAL DE VRAAG OMSTREDEN IS OF IN VERBAND MET DEZE LAATSTE OMSTANDIGHEID DE FRANSE INSTELLING DIE HET INVALIDITEITSPENSIOEN HEEFT UIT TE KEREN , GERECHTIGD IS HET TE VERLAGEN DOOR TER BEREKENING VAN HET PENSIOENBEDRAG ARTIKEL 28, LID 1 EN LID 3, VAN VERORDENING NR . 3 TOE TE PASSEN;

4 DAT DE GESTELDE VRAGEN DERHALVE IN WEZEN STREKKEN TOT HET VERKRIJGEN VAN MEER DUIDELIJKHEID NOPENS DE VRAAG HOE DE ARTIKELEN 26, 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 ZICH ONDERLING VERHOUDEN EN MEER IN HET BIJZONDER DE VRAAG BETREFFEN OF DE IN ARTIKEL 28 VOOR OUDERDOMS - EN OVERLIJDENSPENSIOENEN VOORZIENE TOEREKENING PRO RATA PARTE VAN HET BEDRAG DER UITKERINGEN OOK OP INVALIDITEITSPENSIOENEN MOET WORDEN TOEGEPAST "OFSCHOON ARTIKEL 27 MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN HET RECHT OP PENSIOEN BUITEN TOEPASSING KAN BLIJVEN";

5 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 26 VAN VERORDENING NR . 3 DE ARTIKELEN 27 EN 28 - INZAKE DE OUDERDOMS - EN OVERLIJDENSPENSIOENEN - TER VASTSTELLING VAN DE INVALIDITEITSUITKERINGEN IN GEVALLEN WAARIN DE BETROKKENE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN HEEFT VERVULD KRACHTENS VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN WAARVAN ER TEN MINSTE EEN TOT HET TYPE B BEHOORT, "VAN OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING " ZIJN;

6 OVERWEGENDE DAT DE VERORDENINGEN BETREFFENDE DE SOCIALE VERZEKERING HUN GRONDSLAG, RAAM EN BEGRENZING VINDEN IN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 VAN HET VERDRAG WELKE BEOGEN HET VRIJE VERKEER DER WERKNEMERS TE VERZEKEREN;

7 DAT ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG EN ARTIKEL 27 VAN VERORDENING NR . 3 DAN OOK WEZENLIJK BETREKKING HEBBEN OP HET GEVAL DAT DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT OP ZICHZELF VOOR DE BELANGHEBBENDE GEEN RECHT OP UITKERING ZOU DOEN ONTSTAAN OMDAT HIJ ONDER DIE WETTELIJKE REGELING ONVOLDOENDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN HEEFT VERVULD;

8 DAT MEN, OM DEZE SITUATIE TE VERHELPEN, IN DEZE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMER DIE ACHTEREENVOLGENS OF AFWISSELEND AAN DE WETTELIJKE REGELING VAN TWEE OF MEER LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST, DE SAMENTELLING HEEFT VOORZIEN VAN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN ELK DEZER STATEN VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN;

9 DAT WAT DE OUDERDOMS - EN OVERLIJDENSPENSIOENEN BETREFT IN ZODANIG GEVAL DE ARTIKELEN 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 VAN TOEPASSING ZIJN, TENZIJ IN EEN STAAT HET MET ARTIKEL 51 BEOOGDE GEVOLG REEDS WORDT BEREIKT OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING;

DAT HET STELSEL VAN DE ARTIKELEN 27 EN 28 DUS GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN DEZE BEIDE BEPALINGEN BEHELST;

11 DAT TOEREKENING PRO RATA PARTE DERHALVE ALLEEN MOGELIJK IS WANNEER MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN HET RECHT OP UITKERING EERST DE KRACHTENS VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN VERVULDE TIJDVAKKEN MOETEN WORDEN SAMENGESTELD, DOCH NIET WANNEER DIENTENGEVOLGE UITKERINGEN ZOUDEN WORDEN INGEKORT WAAROP BETROKKENE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ENKELE LID-STAAT AANSPRAAK KAN MAKEN;

12 OVERWEGENDE DAT DEZELFDE DWINGENDE REDENEN MEDEBRENGEN DAT MET DEZELFDE REGELS MOET WORDEN GEWERKT WANNEER DE OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING DER ARTIKELEN 27 EN 28 OP INVALIDITEITSPENSIOENEN AAN DE ORDE KOMT;

13 DAT DIT TE MEER GELDT WAAR, ZOALS IN CASU BLIJKT, IN SOMMIGE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN NA HET BEREIKEN VAN EEN BEPAALDE LEEFTIJDSGRENS DE OMZETTING DER INVALIDITEITSPENSIOENEN IN OUDERDOMSPENSIOENEN IS VOORZIEN;

14 DAT MEN ZICH OM VOOR DE INVALIDITEITSPENSIOENEN TOEPASSING VAN ARTIKEL 28 TE RECHTVAARDIGEN OOK WANNEER ARTIKEL 27 NIET EERST IS TOEGEPAST, NIET KAN BEROEPEN OP EEN WEZENLIJK VERSCHIL TUSSEN DE STELSELS DER OUDERDOMSPENSIOENEN EN DIE DER INVALIDITEITSPENSIOENEN;

15 DAT DE MOGELIJKHEID VAN COMBINATIE VAN STELSELS MET EN ZONDER VERZEKERINGSTIJDVAKKEN ZICH IMMERS EVENEENS BIJ DE OUDERDOMSPENSIOENEN VOORDOET, HETGEEN ECHTER NIET WIL ZEGGEN DAT IN STRIJD MET ARTIKEL 28 OP DE UITKERING EEN TOEREKENING PRO RATA PARTE MAG WORDEN TOEGEPAST WANNEER ER MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN HET RECHT OP UITKERING GEEN AANLEIDING BESTAAT ARTIKEL 27 GELIJKTIJDIG TOE TE PASSEN;

16 DAT EEN ANDERSLUIDENDE UITLEGGING ZOU NEERKOMEN OP DISCRIMINATIE TEN KOSTE VAN DE MIGRERENDE WERKNEMER AAN WIE ONDER RECHTENS GELIJKBLIJVENDE OMSTANDIGHEDEN MINDER RECHTEN ZOUDEN WORDEN TOEGEKEND DAN AAN DE WERKNEMER DIE ZIJN GEHELE LOOPBAAN BINNEN EEN ENKELE LID-STAAT AFLEGT;

17 OVERWEGENDE DAT WANNEER DEZE UITLEGGING IN BEPAALDE GEVALLEN TOT CUMULATIE VAN PENSIOENEN KAN LEIDEN, DEZE CONSEQUENTIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT, DOCH UIT HET THANS GELDENDE STELSEL, DAT BIJ GEBREKE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID ALLEEN OP COORDINATIE VAN NOG NIET GEHARMONISEERDE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN BERUST;

18 DAT BLIJKENS ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 3 IN DE NATIONALE WETTEN EEN REGELING VOOR EEN ZODANIG PROBLEEM ZOU KUNNEN WORDEN GEGEVEN WANNEER ER SPRAKE IS VAN UITKERINGEN DIE ZIJN VERKREGEN BUITEN DE ARTIKELEN 27 EN 28 DER VERORDENING OM;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAGEN DOOR HET HOF VAN BEROEP TE PARIJS BIJ ARREST VAN 3 MEI 1973 GESTELD, VERKLAART VOOR RECHT :

DE OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 IN DE GEVALLEN BEDOELD IN ARTIKEL 26, LID 1, BRENGT MEDE DAT TOEREKENING PRO RATA PARTE VAN UITKERINGEN SLECHTS MOGELIJK IS WANNEER ER MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN RECHT OP UITKERING TEVOREN MOET WORDEN OVERGEGAAN TOT SAMENTELLING DER ONDER VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELING VERVULDE TIJDVAKKEN .

DE OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 IN DE GEVALLEN BEDOELD IN ARTIKEL 26, LID 2, BRENGT MEDE DAT TOEREKENING PRO RATA PARTE VAN UITKERINGEN SLECHTS MOGELIJK IS WANNEER ER MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN RECHT OP UITKERING TEVOREN MOET WORDEN OVERGEGAAN TOT SAMENTELLING DER ONDER VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN VERVULDE TIJDVAKKEN .

++++

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - INVALIDITEIT - PENSIOEN - ARTIKELEN 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 - OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING - UITKERINGEN - TOEKENNING PRO RATA PARTE - VOORWAARDEN - SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN DIE ONDER VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN ZIJN VERVULD

(' S RAADS VERORDENING NR . 3, ART . 26, LID 2, ART . 27, ART . 28 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

19 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE ITALIAANSE REGERING WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN AAN HET HOF GEMAAKT NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN EN DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN VOOR DE NATIONALE RECHTER GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DEZE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE STUKKEN,

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE ITALIAANSE REGERING;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN MET NAME DE ARTIKELEN 51 EN 177;

GELET OP 'S RAADS VERORDENING NR . 3 INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 140-73

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET HOF VAN BEROEP TE PARIJS IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

1 . DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, 11, AVENUE DE LOWENDAL, PARIJS ( 7E ),

2 . CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, 17-19, RUE DE FLANDRE, PARIJS ( 19E ),

EN

1 . MEVROUW C . MANCUSO TE CALTANISETTA-BOMPENSIERE, VIA PRINCIPE DE SCALEA 81, SICILIE, ITALIE,

2 . CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, 110-112, RUE DE FLANDRE, PARIJS ( 19E ),

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 27 EN 28 VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS ( PB NR . 30 VAN 16 DECEMBER 1958 );