Home

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 7 december 1973.

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 7 december 1973.

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER BIJ OP 21 JUNI 1973 INGEDIENDE MEMORIE HET HOF HEEFT VERZOCHT UITSPRAAK TE DOEN OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP ZONDER DAARBIJ OP DE ZAAK TEN PRINCIPALE IN TE GAAN, HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK TE VERKLAREN EN VERZOEKER IN DE KOSTEN TE VERWIJZEN;

DAT VERZOEKER BIJ OP 21 AUGUSTUS 1973 INGEDIENDE MEMORIE HET HOF HEEFT VERZOCHT VERWEERSTERS VERZOEK OM EEN VOORAFGAANDE UITSPRAAK OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP, AF TE WIJZEN;

DAT DE MONDELINGE BEHANDELING VAN DE EXCEPTIE HEEFT PLAATSGEHAD OP 24 OKTOBER 1973;

DAT DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER 1973 CONCLUSIE HEEFT GENOMEN;

OVERWEGENDE DAT HET IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING DIENSTIG VOORKOMT EERST NA DE BEHANDELING TEN PRINCIPALE, UITSPRAAK TE DOEN OVER VERWEERSTERS VERZOEK;

GELET OP DE ARTIKELEN 69 EN 91 VAN 'S HOFS REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING;

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

SAMENGESTELD ALS VOLGT : A . M . DONNER, KAMERPRESIDENT, J . MERTENS DE WILMARS EN C . O DALAIGH ( RAPPORTEUR ), RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : G . REISCHL

GRIFFIER : A . VAN HOUTTE

BESCHIKT :

1 . DE DOOR VERWEERSTER OPGEWORPEN EXCEPTIE WORDT GEVOEGD MET DE HOOFDZAAK .

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

++++

IN DE ZAAK 133-73,

H . BRUNS, VOORMALIG AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE KEULEN, LINDENALLEE 84, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . ARENDT, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE ALDAAR, 34 B, RUE PHILIPPE II,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . UTERMANN, ALS GEMACHTIGDE, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE, IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING, DE ONTVANKELIJKHEID VAN VERZOEKERS VORDERING TOT, ENERZIJDS, NIETIGVERKLARING VAN VERWEERSTERS BESLUIT VAN 19 MAART 1973 TOT AFWIJZING VAN ZIJN KLACHT VAN 16 OKTOBER 1972 INZAKE DE TERUGBETALING VAN DE HEM IN 1969 UITBETAALDE UITKERING BIJ VERTREK, EN ANDERZIJDS VASTSTELLING VAN ZIJN PENSIOENRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 77 VAN HET STATUUT,