Home

Arrest van het Hof van 12 juli 1973.

Arrest van het Hof van 12 juli 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET BUNDESFINANZHOF BIJ BESCHIKKING VAN 23 JANUARI 1973, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 FEBRUARI 1973, KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG TWEE VRAGEN HEEFT GESTELD MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID EN DE UITLEGGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 803/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 ( PB NR . L 148, BLZ . 6 ) INZAKE DE DOUANEWAARDE VAN DE GOEDEREN;

TEN AANZIEN VAN DE EERSTE VRAAG

2 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE VRAAG WORDT GEVRAAGD OF DE VERORDENING DE VOOR HAAR GELDIGHEID NOODZAKELIJKE MACHTIGINGSGRONDSLAG VINDT IN ARTIKEL 235 VAN HET VERDRAG, WAAROP ZIJ STEUNT, OF IN EEN ANDERE BEPALING VAN HET VERDRAG;

3 DAT DE VERORDENING, ZOALS AANGEGEVEN IN DE EERSTE ALINEA VAN HAAR PREAMBULE, IS VASTGESTELD KRACHTENS HET "VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, INZONDERHEID ARTIKEL 235";

DAT DERHALVE ALLEREERST DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF DIT ARTIKEL EEN TOEREIKENDE RECHTSBASIS OPLEVERT;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 235 DE RAAD MACHTIGT DE PASSENDE MAATREGELEN TE NEMEN, INDIEN EEN OPTREDEN VAN DE GEMEENSCHAP NOODZAKELIJK BLIJKT OM, IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT, EEN DER DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP TE VERWEZENLIJKEN, ZONDER DAT HET VERDRAG IN DE DAARTOE VEREISTE BEVOEGDHEDEN VOORZIET;

DAT INGEVOLGE ARTIKEL 3, SUB A ) EN B ), VAN HET VERDRAG DE INSTELLING VAN EEN DOUANE-UNIE TUSSEN DE LID-STATEN EEN DER DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IS;

DAT DE WERKING VAN DE DOUANE-UNIE NOODZAKELIJKERWIJZE DE EENVORMIGE VASTSTELLING VAN DE DOUANEWAARDE VAN DE UIT DERDE LANDEN INGEVOERDE GOEDEREN VERLANGT, ZODAT DE MATE VAN DE DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF TEWEEGGEBRACHTE BESCHERMING IN DE GEHELE GEMEENSCHAP GELIJK IS;

DAT EEN DERGELIJKE EENVORMIGE VASTSTELLING NIET IN DE VEREISTE VOLLE OMVANG VOORTVLOEIT UIT HET FEIT DAT DE LID-STATEN ALLE PARTIJ ZIJN BIJ HET OP 15 DECEMBER 1950 TE BRUSSEL ONDERTEKENDE VERDRAG NOPENS DE WAARDE VAN GOEDEREN IN DOUANEZAKEN, DAAR DE BEPALINGEN VAN DIT VERDRAG DE VERDRAGSSTATEN OP EEN AANTAL BIJZONDERE PUNTEN EEN ZEKERE AANPASSINGSMOGELIJKHEID LATEN;

DAT, WAAR DE IN ARTIKEL 100 VAN HET VERDRAG GEREGELDE PROCEDURE VOOR DE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DOOR MIDDEL VAN RICHTLIJNEN GEEN VOLDOENDE DOELTREFFENDE OPLOSSING KAN GEVEN, DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF DE BEPALINGEN INZAKE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE DOUANE-UNIE EN DE HANDELSPOLITIEK DE RAAD WELLICHT EEN PASSENDE GRONDSLAG VOOR HANDELEN HADDEN GEBODEN;

4 DAT DE EFFECTIEVE WERKING VAN DE DOUANE-UNIE WELISWAAR EEN RUIME UITLEGGING RECHTVAARDIGT VAN DE ARTIKELEN 9, 27, 28, 111 EN 113 VAN HET VERDRAG EN VAN DE BEVOEGDHEDEN DIE BIJ DEZE BEPALINGEN AAN DE INSTELLINGEN WORDEN VERLEEND TEN EINDE HEN IN STAAT TE STELLEN HET BUITENLANDSE HANDELSVERKEER DOOR AUTONOME MAATREGELEN EN OVEREENKOMSTEN COHERENT TE REGELEN, DOCH DAT DE RAAD TERECHT VAN MENING KON ZIJN DAT TOEPASSING VAN DE IN ARTIKEL 235 BEDOELDE PROCEDURE IN HET BELANG VAN DE RECHTSZEKERHEID GERECHTVAARDIGD WAS, TE MEER DAAR DE BETROKKEN VERORDENING TIJDENS DE OVERGANGSPERIODE WAS VASTGESTELD;

DAT, GEZIEN DE IN ARTIKEL 235 GESTELDE BIJZONDERE EISEN, TEGEN DEZE HANDELWIJZE OVERIGENS GEEN BEZWAAR VALT IN TE BRENGEN, DAAR IN CASU DE VERDRAGSREGELS INZAKE DE WILSVORMING VAN DE RAAD OF DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE INSTELLINGEN NIET WORDEN DOORKRUIST;

5 OVERWEGENDE DAT NIET BETWIST IS DAT BIJ DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 803/68 DE IN ARTIKEL 235 VOORGESCHREVEN PROCEDURE IS GEVOLGD;

6 DAT DERHALVE OP DE EERSTE VRAAG DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT DE VERORDENING HAAR MACHTIGINGSGRONDSLAG VINDT IN ARTIKEL 235 VAN HET VERDRAG EN DAT BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN HAAR GELDIGHEID;

TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE VRAAG

7 OVERWEGENDE DAT IN DE TWEEDE PLAATS MET BETREKKING TOT DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 11, LID 2, SUB B ), TWEEDE ALTERNATIEF, VAN VERORDENING NR . 803/68 WORDT GEVRAAGD OF HET NOODZAKELIJK IS"DAT TUSSEN DE VERKOPER EN KOPER C.Q . ANDERE KOPERS BIJ CONTANTE BETALING EEN ANDERE BEPAALDE PRIJS IS OVEREENGEKOMEN", OF DAT HET VOLDOENDE IS DAT DE LATER TE BETALEN PRIJS KREDIETKOSTEN OMVAT;

8 DAT UIT DE LITIGIEUZE BEPALING VOLGT DAT, BIJ UITGESTELDE BETALING, VOOR HET BEPALEN VAN DE DOUANEWAARDE DE TERMIJNPRIJS IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN, TENZIJ EEN KORTING VOOR CONTANTE BETALING IS VOORZIEN OF TEN GENOEGE VAN DE DOUANE IS AANGETOOND DAT EEN AFWIJKENDE PRIJS VOOR CONTANTE BETALING BESTAAT;

9 DAT VOOR DE UITLEGGING VAN DEZE LAATSTE BEPALING REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN MET HET DAARMEE BEOOGDE DOEL NAMELIJK HET DOEN VASTSTELLEN VAN DE WAARDE VAN EEN GOED, UITGEDRUKT IN EEN BEPAALD BEDRAG, DAT ALS GRONDSLAG KAN WORDEN GENOMEN VOOR DE BEREKENING VAN DE OP DAT GOED DRUKKENDE DOUANERECHTEN;

DAT HIERUIT VOLGT DAT DE AFWIJKENDE PRIJS, WAARVAN HET BESTAAN ZO NODIG KAN WORDEN AANGETOOND, IN CIJFERS MOET ZIJN UIT TE DRUKKEN;

DAT ZULKS NIET HET GEVAL IS OP GROND VAN HET ENKELE FEIT DAT DE TERMIJNPRIJS KREDIETKOSTEN OMVAT EN DE KOPER OF ANDERE KOPERS ONDER ANALOGE OMSTANDIGHEDEN GEEN MOGELIJKHEID HEBBEN TOT KWIJTING JEGENS DE VERKOPER DOOR V??R DE OVEREENGEKOMEN VERVALTERMIJN EEN BEPAALDE LAGERE PRIJS DAN DE TERMIJNPRIJS TE BETALEN;

10 DAT HET AAN DE NATIONALE RECHTER STAAT IN IEDER AFZONDERLIJK GEVAL TE BEOORDELEN OF HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN AFWIJKENDE PRIJS, IN BEDOELDE ZIN, AL DAN NIET IS GELEVERD;

11 DAT DERHALVE OP DE GESTELDE VRAAG DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT HET VOOR HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN DE TERMIJNPRIJS AFWIJKENDE PRIJS NIET VOLDOENDE IS AAN TE TONEN DAT DE LATER TE BETALEN PRIJS KREDIETKOSTEN OMVAT, DOCH DAT HET BESTAAN DIENT TE WORDEN BEWEZEN VAN EEN BEPAALDE AFWIJKENDE PRIJS WELKE DE KOPER OF ANDERE KOPERS ONDER ANALOGE OMSTANDIGHEDEN MOGEN VOLDOEN BIJ BETALING V??R DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESFINANZHOF BIJ BESCHIKKING VAN 23 JANUARI 1973 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

1 . VERORDENING ( EEG ) NR . 803/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 INZAKE DE DOUANEWAARDE VAN DE GOEDEREN, VINDT HAAR MACHTIGINGSGRONDSLAG IN ARTIKEL 235 VAN HET VERDRAG EN BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAAG IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN HAAR GELDIGHEID;

2 . ARTIKEL 11, LID 2, SUB B ), TWEEDE ALTERNATIEF, VAN GENOEMDE VERORDENING DIENT ALDUS TE WORDEN VERSTAAN DAT HET VOOR HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN DE TERMIJNPRIJS AFWIJKENDE PRIJS NIET VOLDOENDE IS AAN TE TONEN DAT DE LATER TE BETALEN PRIJS KREDIETKOSTEN OMVAT, DOCH DAT HET BESTAAN DIENT TE WORDEN BEWEZEN VAN EEN BEPAALDE AFWIJKENDE PRIJS WELKE DE KOPER OF ANDERE KOPERS ONDER ANALOGE OMSTANDIGHEDEN MOGEN VOLDOEN BIJ BETALING V??R DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN .

1 . VERORDENING ( EEG ) NR . 803/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 INZAKE DE DOUANEWAARDE VAN DE GOEDEREN VINDT HAAR MACHTIGINGSGRONDSLAG IN ARTIKEL 235 VAN HET VERDRAG; VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN HAAR GELDIGHEID IS NIET GEBLEKEN .

2 . ARTIKEL 11, LID 2, SUB B ), TWEEDE ALTERNATIEF, VAN VERORDENING NR . 803/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 DIENT ALDUS TE WORDEN VERSTAAN DAT HET VOOR HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN DE TERMIJNPRIJS AFWIJKENDE PRIJS NIET VOLDOENDE IS AAN TE TONEN DAT DE LATER TE BETALEN PRIJS KREDIETKOSTEN OMVAT, DOCH DAT HET BESTAAN DIENT TE WORDEN BEWEZEN VAN EEN BEPAALDE AFWIJKENDE PRIJS WELKE DE KOPER OF ANDERE KOPERS ONDER ANALOGE OMSTANDIGHEDEN MOGEN VOLDOEN BIJ BETALING V??R DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN . HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER IN IEDER AFZONDERLIJK GEVAL TE BEOORDELEN OF HET BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN AFWIJKENDE PRIJS AL DAN NIET IS GELEVERD .

++++

1 . DOUANERECHTEN - DOUANEWAARDE - VERORDENING NR . 803/68 VAN DE RAAD - GELDIGHEID

2 . DOUANERECHTEN - DOUANEWAARDE - BEPALEN HIERVAN - LATERE BETALING - IN AANMERKING TE NEMEN PRIJS - VAN DE TERMIJNPRIJS AFWIJKENDE PRIJS - AANTONING - VOORWAARDEN - BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 803/68, ART . 11, LID 2, SUB B ))

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

12 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE RAAD EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN DE FIRMA MASSEY-FERGUSON, DE RAAD EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME DE ARTIKELEN 3, 9, 27, 28 , 100, 111, 113, 177 EN 235;

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 803/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 INZAKE DE DOUANEWAARDE VAN DE GOEDEREN, MET NAME ARTIKEL 11;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, MET NAME ARTIKEL 20;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAAK 8-73

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESFINANZHOF, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

HAUPTZOLLAMT BREMERHAVEN, GESTEUND DOOR DE BUNDESMINISTER DER FINANZEN, ALS GEVOEGDE PARTIJ,

EN

MASSEY-FERGUSON GMBH, TE KASSEL,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 803/68 VAN DE RAAD INZAKE DE DOUANEWAARDE VAN DE GOEDEREN, SUBSIDIAIR DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 11, LID 2, SUB B ), DIER VERORDENING,