Home

Beschikking van de president van het Hof van 11 oktober 1973.

Beschikking van de president van het Hof van 11 oktober 1973.

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 OVERWEGENDE DAT DE VERZOEKEN OM VOORLOPIGE MAATREGELEN DOOR M.D ., OP DE VOET VAN HET BRITSE PROCESRECHT, ZIJN AANGEDUID ALS "EX PARTE PRELIMINARY PROCEEDINGS", WAARBIJ OP ENKEL VERZOEK EN ZONDER TEGENSPRAAK CONSERVATOIRE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GENOMEN;

2 DAT ECHTER, GELET OP DE OMSTANDIGHEDEN EN DE STUKKEN, TERMEN AANWEZIG ZIJN DE VERZOEKEN TE BESCHOUWEN ALS VERZOEKEN OM VOORLOPIGE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 39 VAN HET EGKS-VERDRAG EN ARTIKEL 33 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EGKS;

3 DAT DERHALVE DEZE VERZOEKEN, WELKE AAN DE IN ARTIKEL 83 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING GESTELDE VEREISTEN VOLDOEN, ONTVANKELIJK ZIJN;

4 DAT ARTIKEL 84, PAR . 1, NORMAAL TOEPASSING HEEFT GEVONDEN MET EEN SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE PROCEDURE OP TEGENSPRAAK;

TEN AANZIEN VAN HET SPOEDEISEND KARAKTER

5 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 83, PAR . 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING AFHANGT VAN DE VASTSTELLING VAN "OMSTANDIGHEDEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISEND KARAKTER ";

6 OVERWEGENDE DAT DE IN KORT GEDING GEDANE VERZOEKEN OM VOORLOPIGE MAATREGELEN NIET WEZENLIJK VERSCHILLEN VAN HETGEEN MET DE OP 17 AUGUSTUS 1973 TEN PRINCIPALE GEDANE VERZOEKEN WORDT BEOOGD;

7 DAT ZICH SINDSDIEN GEEN FEIT HEEFT VOORGEDAAN, OP GROND WAARVAN VOOR M.D . ONMIDDELLIJK GEVAAR DREIGT;

8 OVERWEGENDE DAT ER GEEN AANLEIDING IS TE VERONDERSTELLEN DAT DE BRITSE REGELING, VOLGENS WELKE DE DOOR M.D . GEVREESDE HANDELINGEN GOEDKEURING BEHOEVEN, NIET ZAL WORDEN TOEGEPAST;

9 DAT ANDERZIJDS G.K.N . HEEFT TOEGEZEGD GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HAAR AANDELEN IN M.D ., OM BINNEN ZES MAANDEN EEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IN DIE VENNOOTSCHAP BIJEEN TE ROEPEN;

10 DAT ZICH GEEN NADERE OMSTANDIGHEID HEEFT VOORGEDAAN, OP GROND WAARVAN KAN WORDEN GETWIJFELD AAN DE HANDHAVING VAN DE STATUS QUO;

11 DAT ER NA DE DOOR DE COMMISSIE TER TERECHTZITTING AFGELEGDE VERKLARING GEEN ENKELE AANLEIDING IS TE VERONDERSTELLEN, DAT ZIJ NIET ZELF DAAROP ZAL TOEZIEN;

12 DAT INDIEN, ONDANKS DE TOEZEGGING VAN G.K.N . EN DE VERKLARING DER COMMISSIE, ZOU BLIJKEN DAT DE STATUS QUO OM WELKE REDEN OOK IN GEVAAR ZOU KOMEN, HET AAN DE - HIEROMTRENT DEUGDELIJK INGELICHTE - COMMISSIE STAAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 66 VAN HET VERDRAG OP KORTE TERMIJN EEN BESLISSING TEN GRONDE, ALTHANS OVER DE IN ARTIKEL 66, LID 5, DERDE ALINEA, BEDOELDE VOORLOPIGE MAATREGELEN TE NEMEN, ZULKS ONVERLET DE MOGELIJKE TOEPASSING DER ARTIKELEN 83 EN 84 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING;

DAT DERHALVE GEEN SPOED IS VEREIST;

DE PRESIDENT

BESCHIKT :

1 . DE VERZOEKEN OM SPOEDEISENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN 160 EN 161-73 R WORDEN AFGEWEZEN;

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

DAT M.D.'S VERZOEK OM VOORZIENING IN KORT GEDING DIENT TE WORDEN AFGEWEZEN, MET AANHOUDING VAN DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN;

GELET OP DE ARTIKELEN 39 EN 66 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EGKS;

GELET OP ARTIKEL 33 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EGKS;

GELET OP DE ARTIKELEN 83 EN 84 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING;

GEHOORD DE PARTIJEN IN DE HOOFDZAAK EN INTERVENIENTE;

++++

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 160 EN 161-73 R

MILES DRUCE AND COMPANY LIMITED, GEVESTIGD TE HIGH WYCOMBE, BUCKINGHAMSHIRE, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR B . H . TER KUILE, ADVOCAAT TE 'S-GRAVENHAGE, EN A . J . C . PAINES, SOLICITOR TE LONDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . LOESCH, ADVOCAAT ALDAAR, 2, RUE GOETHE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCHE ADVISEURS C . L . CLOSE EN E . ZIMMERMANN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

ONDERSTEUND DOOR

GUEST, KEEN AND NETTLEFOLDS LIMITED, GEVESTIGD TE SMETHWICK, WARLEY, WORCESTERSHIRE, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . GUTT, ADVOCAAT TE BRUSSEL, EN M . WHEELER, QUEEN'S COUNSEL OF LINCOLN'S INN TE LONDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN A . ELVINGER, ADVOCAAT ALDAAR, 84, GRAND' RUE,

INTERVENIENTE,