Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 1974.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 1974.

1 OVERWEGENDE DAT BIJ HET OP 11 FEBRUARI 1974 TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIENDE BEROEP NIETIGVERKLARING WORDT VERZOCHT VAN HET STILZWIJGENDE BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS OP 20 AUGUSTUS 1973 INGEDIENDE KLACHT STREKKENDE TOT BEREKENING VAN ZIJN INRICHTINGSVERGOEDING BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST OP BASIS VAN VIER MAAL ZIJN LAATSTE BASISSALARIS;

2 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 99, LID 3, VAN HET AMBTENARENSTATUUT DER EGKS, OPGENOMEN ONDER TITEL VIII BETREFFENDE DE OVERGANGS - EN SLOTBEPALINGEN, BEPAALT, DAT DE INRICHTINGSVERGOEDING BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST, VERSCHULDIGD AAN DE AMBTENAAR IN VASTE DIENST IN DE ZIN VAN HET OUDE PERSONEELSSTATUUT VAN DE EGKS, DIE NA DE INWERKINGTREDING VAN HET NIEUWE STATUUT DE DIENST HEEFT BEEINDIGD, NIET MINDER KAN BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT DE BETROKKEN AMBTENAAR ZOU HEBBEN ONTVANGEN BIJ TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12 VAN HET OUDE ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE EGKS;

3 OVERWEGENDE DAT EEN OVERGANGSBEPALING, GETROFFEN BIJ DE OMSCHAKELING OP EEN MINDER GUNSTIGE REGELING, GEWOONLIJK NIET TEN DOEL HEEFT DE PERSONEELSLEDEN OMVANGRIJKER RECHTEN TE VERSCHAFFEN DAN DIE WELKE ZIJ ONDER DE AFGESCHAFTE REGELING GENOTEN;

4 DAT EEN DERGELIJKE BEPALING NIET ALDUS MAG WORDEN UITGELEGD DAT DE GUNSTIGER BEREKENINGSMETHODE VAN DE ENE REGELING KAN WORDEN GECOMBINEERD MET DE GUNSTIGER SALARISSCHAAL VAN DE ANDERE;

5 DAT ARTIKEL 99, LID 3, DOOR UITDRUKKELIJK TE BEPALEN DAT DE VERGOEDING DIE AAN EEN AMBTENAAR WORDT UITGEKEERD, NIET LAGER MAG ZIJN DAN HET BEDRAG DAT HIJ BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 12 VAN HET OUDE REGLEMENT ZOU HEBBEN ONTVANGEN, HEEFT WILLEN VOORKOMEN DAT EEN AMBTENAAR DIE DE DIENST BEEINDIGT NA DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE REGELING, ZICH IN EEN MINDER GUNSTIGE FINANCIELE POSITIE BEVINDT DAN WANNEER HIJ DE DIENST V??R DIE INWERKINGTREDING HAD VERLATEN;

6 DAT, WANNEER - MEDE GELET OP DE NIEUWE, SINDS 1 JANUARI 1962 GELDENDE SALARISSCHALEN - HET BEDRAG DER VERGOEDING AD TWEE MAANDEN BASISSALARIS LAGER BLIJKT TE ZIJN DAN HET BEDRAG VAN VIER MAANDEN BASISSALARIS IN DEZELFDE RANG VOLGENS DE OUDE SCHAAL, KRACHTENS DEZE BEPALING DE GUNSTIGSTE OPLOSSING OP DE AMBTENAAR KAN WORDEN TOEGEPAST;

7 DAT, ZODRA DE NIEUWE SALARISSEN MEER DAN HET DUBBELE VAN DE OUDE SALARISSEN BEDRAGEN, DEZE WAARBORGCLAUSULE NIET MEER VAN TOEPASSING IS;

8 DAT HET BEROEP MITSDIEN ONGEGROND MOET WORDEN VERKLAARD;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

EEN OVERGANGSBEPALING, GETROFFEN BIJ DE OMSCHAKELING OP EEN MINDER GUNSTIGE REGELING HEEFT GEWOONLIJK NIET TEN DOEL DE PERSONEELSLEDEN OMVANGRIJKER RECHTEN TE VERSCHAFFEN DAN DIE, WELKE ZIJ ONDER DE AFGESCHAFTE REGELING GENOTEN .

ARTIKEL 99, LID 3, MAG NIET ALDUS WORDEN UITGELEGD, DAT DE GUNSTIGER BEREKENINGSMETHODE VAN DE ENE REGELING KAN WORDEN GECOMBINEERD MET DE GUNSTIGER SALARISSCHAAL VAN DE ANDERE .

++++

AMBTENAREN - OVERGANGSBEPALINGEN - OMSCHAKELING VAN HET OUDE ALGEMENE REGLEMENT VAN DE EGKS NAAR HET EGKS-STATUUT - INRICHTINGSVERGOEDING BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST - BEREKENING

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EGKS, ART . 99, DERDE ALINEA )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

9 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

10 DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

11 DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN, DOOR DE INSTELLING TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT, TE HAREN LASTE BLIJVEN;

IN DE ZAAK 10-74,

F . BECKER, GEWEZEN AMBTENAAR VAN DE GEMEENSCHAP, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL, ADVOCAAT BIJ HET COUR SUPERIEURE DE JUSTICE TE LUXEMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE TE LUXEMBURG, 71, RUE DES GLACIS,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . GRIESMAR, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ P . LAMOUREUX, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET STILZWIJGEND BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT STREKKENDE TOT TOEKENNING VAN EEN INRICHTINGSVERGOEDING BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST GELIJK AAN VIER MAANDEN VAN ZIJN LAATSTGENOTEN SALARIS,