Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 oktober 1975.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 oktober 1975.

1 OVERWEGENDE DAT BIJ BEROEPEN, INGESTELD OP 28 OKTOBER 1974 EN OP DEZELFDE DATUM INGEKOMEN TER GRIFFIE, WORDT VERZOCHT OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN DER COMMISSIE VAN 22 OKTOBER 1973, HOUDENDE BENOEMING VAN P . BURIGANA, F . CONTE, E . CAPUANO, R . DE SANTIS, C . GUIDA, F . PETTINI, V . SACCOMANDI, C . SAVOINI EN D . TOSI, OP DE POSTEN VAN HOOFDADMINISTRATEUR VAN DE LOOPBAAN A 5-A 4, BEDOELD IN DE ONDERSCHEIDEN KENNISGEVINGEN VAN VACATURE NRS . COM/943/72, COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72 EN COM/948/72;

2 DAT DEZE BENOEMINGEN ZIJN VERRICHT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, AMBTENARENSTATUUT, ALWAAR WORDT BEPAALD DAT, IN BUITENGEWONE GEVALLEN, VOOR AMBTEN WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN ZIJN VEREIST, EEN ANDERE AANWERVINGSPROCEDURE KAN WORDEN GEVOLGD DAN DIE VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

3 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER ALLEREERST BETOOGT DAT DE BEROEPEN 87/74 EN 88/74 NIET-ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR DE VERZOEKERS OP DE DAG VAN INSTELLING HIERVAN NIET MEER DE HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR HADDEN ALS GEVOLG VAN HUN ONTSLAG PER 1 MAART RESPECTIEVELIJK 1 OKTOBER 1974;

4 OVERWEGENDE DAT DEZE BEIDE VERZOEKERS ZEGGEN HUN PROCESBELANG DAARAAN TE ONTLENEN DAT ZIJ OP DE DATUM VAN DE BESTREDEN BESLUITEN ALSOOK OP DIE VAN DE INLEIDING DER PROCEDURE DOOR HUN VOORAFGAANDE KLACHT AMBTENAAR WAREN EN DAT ZIJ EVENALS DE OVERIGE VERZOEKERS ALTHANS HADDEN KUNNEN DEELNEMEN AAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN, WANNEER DIE WAREN GEHOUDEN;

5 OVERWEGENDE DAT, WAAR IN DE ARTIKELEN 90 EN 91 STATUUT WORDT GESPROKEN VAN "IEDERE IN DIT STATUUT BEDOELDE PERSOON", DIT NIET ALLEEN DE AMBTENAREN IN ACTIEVE DIENST ZIJN, MAAR OOK VOORMALIGE AMBTENAREN EN EVENTUELE KANDIDATEN VOOR EEN POST;

6 DAT EVENWEL EEN VOORMALIG AMBTENAAR SLECHTS BEROEP KRACHTENS DEZE BEPALINGEN KAN INSTELLEN, INDIEN HIJ EEN PERSOONLIJK BELANG BIJ VERNIETIGING VAN DE BESTREDEN HANDELING HEEFT;

7 DAT ZULKS NIET HET GEVAL IS BIJ EEN AMBTENAAR DIE DOOR ZIJN ONTSLAGNEMING HEEFT DOEN BLIJKEN VAN ZIJN WIL TOT BEEINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING MET DE INSTELLING WAAR DE VACATURES ZIJN ONTSTAAN WELKE BIJ BESTREDEN HANDELING WERDEN VERVULD;

8 DAT MITSDIEN DE BEROEPEN 87-74 EN 88-74 NIET-ONTVANKELIJK ZIJN;

9 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER EVENEENS HET RECHTSTREEKS EN PERSOONLIJK BELANG VAN DE ZEVEN OVERIGE VERZOEKERS IN TWIJFEL TREKT OP GROND DAT GEEN HUNNER HAD GEDONGEN NAAR ALLE POSTEN WAARIN BIJ DE BESTREDEN BESLUITEN WAS VOORZIEN, EN SOMMIGEN ZELFS NAAR GEEN ENKELE DIER POSTEN;

10 OVERWEGENDE DAT HET PROCESBELANG VAN DEZE VERZOEKERS DAARIN IS GELEGEN DAT ZIJ, IN GEVAL VAN EEN UITSCHRIJVING DOOR VERWEERSTER VAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK BINNEN DE INSTELLING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, LID 1, SUB B, ZICH ZOUDEN HEBBEN KUNNEN OPGEVEN VOOR DE POSTEN WAARNAAR ZIJ NIET HADDEN GEDONGEN IN DE FASE "BEVORDERING-OVERPLAATSING" VAN DE VOORZIENINGSPROCEDURE;

11 DAT DE EXCEPTIE DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

12 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER TENSLOTTE OPMERKT DAT DE SOLLICITATIES VAN SOMMIGE VERZOEKERS TER ZIJDE MOESTEN WORDEN GELEGD OP GROND VAN DE IN DE KENNISGEVINGEN GESTELDE SPECIFIEKE KUNDIGHEIDSVEREISTEN;

13 OVERWEGENDE DAT DEZE BEWERING ZELFS NIET STEUNT OP EEN BEGIN VAN BEWIJS DAT DE COMMISSIE NIETTEMIN HAD BEHOREN TE LEVEREN;

14 DAT DERHALVE DE BEROEPEN 81 TOT 86-74 ONTVANKELIJK ZIJN TE ACHTEN;

TEN PRINCIPALE

15 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS BETOGEN DAT DE BESTREDEN BESLUITEN NIET MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, HADDEN MOGEN WORDEN GENOMEN, OMDAT DEZE BEPALING SLECHTS ZIET OP DE AANWERVING VAN PERSONEN DIE NOG NIET IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAPPEN ZIJN, EN GEEN TOEPASSING KAN VINDEN, WANNEER TER VOORZIENING IN EEN VACATURE EEN OPROEP WORDT GERICHT TOT PERSONEELSLEDEN DIE REEDS IN DIENST ZIJN EN ZICH DUS KUNNEN OPGEVEN VOOR EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK BINNEN DE INSTELLING;

16 OVERWEGENDE DAT DE VERLANGDE BEKWAAMHEDEN VOOR HET VERVULLEN VAN EEN AMBT WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN ZIJN VEREIST, VAN DIEN AARD KUNNEN ZIJN DAT IN BUITENGEWONE GEVALLEN EEN PROCEDURE VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK ONGESCHIKT BLIJKT OM DE AANWEZIGHEID DAARVAN VAST TE STELLEN;

17 DAT DERHALVE KAN WORDEN GECONCLUDEERD DAT VERWEERSTER NIET HEEFT GEHANDELD IN STRIJD MET ARTIKEL 29, LID 2, DOOR DEZE BEPALING TOE TE PASSEN OP REEDS IN DIENST ZIJNDE PERSONEELSLEDEN;

18 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS VOORTS BETOGEN DAT BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, MOET WORDEN VERONDERSTELD DAT AAN DE FORMELE EN MATERIELE VOORWAARDEN IS VOLDAAN, HETGEEN HIET NIET HET GEVAL WAS;

19 DAT ZIJ TEN EERSTE BEWEREN DAT NOCH IN DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE NOCH IN LATERE BESLUITEN SPRAKE WAS VAN EEN MOGELIJKE TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, EN DAT DEZE KENNISGEVINGEN OF BESLUITEN NIET ZIJN BEKENDGEMAAKT IN HET PUBLIKATIEBLAD;

20 OVERWEGENDE TEN DEZE DAT, NAAR UIT DE DOSSIERS BLIJKT, DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, LID 1, SUB A, DEUGDELIJK BIJ HET PERSONEEL DER COMMISSIE BEKEND ZIJN GEMAAKT EN VERVOLGENS OVEREENKOMSTIG LID 1, SUB C, VAN DIT ARTIKEL BIJ DE ANDERE INSTELLINGEN HEBBEN UITGEHANGEN;

21 DAT DE BESLISSING, IN DE LOOP VAN EEN INGELEIDE AANWERVINGSPROCEDURE, OM ARTIKEL 29, LID 2, TOE TE PASSEN, NIET NOODZAKELIJKERWIJS BEHOEFT TE WORDEN GENOMEN OP HET OGENBLIK DAT DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE VERSCHIJNEN, EN EVENMIN IN HET PUBLIKATIEBLAD BEHOEFT TE WORDEN BEKENDGEMAAKT;

22 DAT DE BESTREDEN BESLUITEN ZIJN GENOMEN NA VOORSTELLEN VAN DE BETROKKEN DIRECTORATEN-GENERAAL HOUDENDE OPGAVE VAN DE REDENEN WAAROM IN DEZE POSTEN NIET KON WORDEN VOORZIEN VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 29, LID 1, SUB A;

23 DAT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, NIET AFHANKELIJK IS VAN ENIGE PUBLIKATIEVOORWAARDE, DOCH ALLEEN VAN DE VRAAG OF HET GAAT OM DE AANWERVING VAN AMBTENAREN IN DE RANGEN A 1 EN A 2 OF OM AMBTEN WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN ZIJN VEREIST;

24 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS VERVOLGENS BEWEREN DAT HET BESLUIT TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, NIET MET REDENEN WAS OMKLEED EN DAT EVENMIN GOEDE GRONDEN WAREN AANGEVOERD VOOR HET NIET-TOEPASSEN VAN DE IN ARTIKEL 29, LID 1 "IN FINE", BEDOELDE PROCEDURE VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK;

25 OVERWEGENDE ECHTER DAT IN HET OP 12 OKTOBER 1973 AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG GERICHTE VOORSTEL TOT BENOEMING IN DE BETROKKEN POSTEN OMSTANDIG GENOEG WAS UITEENGEZET IN HOEVERRE DE VERLANGDE KUNDIGHEDEN EEN BIJZONDER KARAKTER HADDEN;

26 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS BETWISTEN DAT HET GING OM POSTEN WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN ZIJN VEREIST EN WAARIN SLECHTS VIA DE GEVOLGDE BUITENGEWONE PROCEDURE KON WORDEN VOORZIEN;

27 OVERWEGENDE ECHTER DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, ONDER TOEZICHT VAN HET HOF, HEEFT TE BESLISSEN OVER DE BIJZONDERE AARD VAN DE VEREISTE KUNDIGHEDEN VOOR HET VERVULLEN VAN EEN AMBT;

28 DAT IN DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE DE VERLANGDE BIJZONDERE KUNDIGHEDEN TELKENMALE WAREN OMSCHREVEN EN DAT NIET BLIJKT DAT BEDOELD GEZAG DAARMEE ZIJN BEOORDELINGSBEVOEGDHEID TE BUITEN IS GEGAAN;

29 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS SCHENDING AANVOEREN VAN DE ARTIKELEN 7 EN 27, DERDE ALINEA, VAN HET STATUUT, DOORDAT DE BETROKKEN POSTEN ZOUDEN ZIJN BESTEMD VOOR PERSONEN VAN EEN BEPAALDE, IN CASU DE ITALIAANSE NATIONALITEIT;

30 DAT VERWEERSTER DUSDOENDE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID ZOU HEBBEN GEMAAKT, HETGEEN OOK VERKLAART WAAROM ZIJ NOCH EEN INTERN NOCH EEN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK HEEFT UITGESCHREVEN EN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 29, LID 2;

31 OVERWEGENDE DAT DE ARTIKELEN 7 EN 27, DERDE ALINEA, STATUUT VOORSCHRIJVEN DAT GEEN ENKEL AMBT MAG WORDEN BESTEMD VOOR ONDERDANEN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT EN DAT BIJ BENOEMINGEN GEEN ACHT MAG WORDEN GESLAGEN OP DE NATIONALITEIT;

32 DAT, NAAR TEN PROCESSE IS GEBLEKEN, DE COMMISSIE IN OVERLEG MET DE RAAD ALS BEGROTINGSAUTORITEIT HAD BESLOTEN, VOORUITLOPEND OP DE BEGROTING VOOR 1973, OP 25 OKTOBER 1972 TWINTIG POSTEN VAN DE LOOPBAAN A 5-A 4 BOVEN DE ORGANIEKE STERKTE OPEN TE STELLEN;

33 DAT HET VOLGENS VERWEERSTERS EIGEN WOORDEN VOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG ZAAK WAS ALDUS "EEN OVERDUIDELIJK GEBREK AAN GEOGRAFISCH EVENWICHT TEN NADELE VAN EEN BEPAALDE NATIONALITEIT TE CORRIGEREN DOOR UIT PERSONEN VAN DIE NATIONALITEIT KANDIDATEN TE KIEZEN, DIE AAN ALLE BIJZONDERE VEREISTEN VOLDEDEN";

34 OVERWEGENDE DAT DE NOODZAAK VOOR DE GEMEENSCHAPSADMINISTRATIE OM BIJ AANWERVINGEN EEN GEOGRAFISCHE ONEVENWICHTIGHEID IN DE POSTEN VAN HAAR DIENSTEN TE CORRIGEREN, MINDER ZWAAR WEEGT DAN HET BELANG VAN DE DIENST EN DE PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN DE KANDIDATEN;

35 DAT ECHTER BIJ DE VACATURES COM/939/72, COM/940/72 EN COM/943/72, WAARVOOR IN DE RESPECTIEVE KENNISGEVINGEN WERD VERLANGD "GRONDIGE KENNIS VAN DE BIJZONDERE LANDBOUWSTRUCTUURPROBLEMEN IN ITALIE EN VAN HET STRUCTUURBELEID", "GRONDIGE KENNIS VAN DE ECONOMISCHE PROBLEMEN VAN DE LANDBOUW IN ITALIE" EN "GRONDIGE KENNIS VAN DE ITALIAANSE WIJNBOUWREGELING", TERECHT DE VOORKEUR KON WORDEN GEGEVEN AAN KANDIDATEN VAN ITALIAANSE NATIONALITEIT, BIJ WIE DE VEREISTE KUNDIGHEDEN UITERAARD EERDER TE VERWACHTEN WAREN;

36 DAT MITSDIEN DE BEROEPEN TERZAKE VAN DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE NRS . COM/939/72, COM/940/72 EN COM/943/72 MOETEN WORDEN VERWORPEN;

37 DAT HET DERDE MIDDEL TERECHT IS VOORGESTELD TER ZAKE VAN DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE NRS . COM/396/72, COM/646/72 , COM/931/72, COM/938/72, COM/947/72 EN COM/948/72, EN DAT DE DESBETREFFENDE BENOEMINGSBESLUITEN DIENEN TE WORDEN VERNIETIGD;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT DE BEROEPEN 87/74 EN 88/74 .

2 . VERNIETIGT DE BENOEMINGSBESLUITEN MET BETREKKING TOT DE POSTEN, BEDOELD IN DE KENNISGEVINGEN VAN VACATURE NRS . COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/931/72, COM/947/72 EN COM/948/72 .

3 . VERWIJST VERZOEKERS EN VERWEERSTER IN DE DOOR ELK HUNNER GEMAAKTE KOSTEN INZAKE DE BEROEPEN 87-74 EN 88-74 .

4 . VERWIJST VERWEERSTER IN DE KOSTEN INZAKE DE BEROEPEN 81 TOT EN MET 86-74 .

1 . WAAR IN DE ARTIKELEN 90 EN 91 STATUUT WORDT GESPROKEN VAN "IEDERE IN DIT STATUUT BEDOELDE PERSOON", ZIJN DIT NIET ALLEEN DE AMBTENAREN IN ACTIEVE DIENST, MAAR OOK VOORMALIGE AMBTENAREN EN EVENTUELE KANDIDATEN VOOR EEN POST . EEN VOORMALIG AMBTENAAR KAN ECHTER SLECHTS BEROEP KRACHTENS DEZE BEPALINGEN INSTELLEN, INDIEN HIJ EEN PERSOONLIJK BELANG BIJ VERNIETIGING VAN DE BESTREDEN HANDELING HEEFT .

2 . DE BUITENGEWONE AANWERVINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 29, LID 2, IS OOK VAN TOEPASSING TEN OPZICHTE VAN AANSTAANDE AMBTENAREN .

3 . DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 29, LID 2, IS NIET AFHANKELIJK VAN ENIGE PUBLIKATIEVOORWAARDE .

4 . HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG BESLIST, ONDER TOEZICHT VAN HET HOF, OVER DE BIJZONDERE AARD VAN DE NODIGE KUNDIGHEDEN VOOR HET VERVULLEN VAN EEN AMBT .

5 . DE NOODZAAK VOOR DE GEMEENSCHAPSADMINISTRATIE OM BIJ AANWERVINGEN EEN GEOGRAFISCHE ONEVENWICHTIGHEID IN DE POSTEN VAN HAAR DIENSTEN TE CORRIGEREN, WEEGT MINDER ZWAAR DAN HET BELANG VAN DE DIENST EN DE PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN DE KANDIDATEN .

++++

1 . AMBTENAREN - BEROEP - VOORMALIG AMBTENAAR - PROCESBELANG

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL 90, ARTIKEL 91 )

2 . AMBTENAREN - AANWERVING - BUITENGEWONE PROCEDURE - TOEPASSING OP AANSTAANDE AMBTENAREN

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL 29, LID 2 )

3 . AMBTENAREN - AANWERVING - BUITENGEWONE PROCEDURE - BEKENDMAKING - VOORWAARDEN - ONTBREKEN

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL 29 )

4 . AMBTENAREN - AANWERVING - BUITENGEWONE PROCEDURE - VEREISTE BIJZONDERE KUNDIGHEDEN - OMSCHRIJVING - TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG - BEVOEGDHEID

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL 29 )

5 . AMBTENAREN - AANWERVING - GEOGRAFISCH EVENWICHT - SECUNDAIR CRITERIUM - BELANG VAN DE DIENST - PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN DE KANDIDATEN - VOORRANG

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL 27 )

38 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

39 DAT VERZOEKERS IN DE ZAKEN 87-74 EN 88-74 IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD;

40 DAT VERWEERSTER IN HAAR VERWEER MET BETREKKING TOT DE POSTEN COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/931/72, COM/947/72 EN COM/948/72 NIET IS GESLAAGD;

41 DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN, DOOR DE INSTELLING TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT, TE HAREN LASTE BLIJVEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 81 TOT EN MET 88-74,

GIULIANO MARENCO, ROSA-MARIA MARENCO GEBOREN GUIDA, PIERO RAVAIOLI, DORANGELA VAN LOO GEBOREN LUCIONI, BERNHARD VON WUELLERSTORFF UND URBAIR, ROLF WERNER, PIETER ALBERTI EN KONRAD BAUMANN,

TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . GREGOIRE, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ T . BIEVER, ADVOCAAT ALDAAR, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,

VERZOEKERS,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . BAEYENS, ALS GEMACHTIGDE, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN DER COMMISSIE VAN 22 OKTOBER 1973, HOUDENDE BENOEMING VAN P . BURIGANA, F . CONTE, E . CAPUANO, R . DE SANTIS, C . GUIDA, F . PETTINI, V . SACCOMANDI, C . SAVOINI EN D . TOSI OP DE POSTEN VAN HOOFDADMINISTRATEUR, BEDOELD IN DE ONDERSCHEIDEN KENNISGEVINGEN VAN VACATURES NRS . COM/943/72 , COM/396/72, COM/646/72, COM/938/72, COM/939/72, COM/931/72, COM/940/72, COM/947/72, EN COM/948/72, ALSMEDE TOT NIETIGVERKLARING VAN ALLE DAARMEDE VERBAND HOUDENDE BESLUITEN EN VAN HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN DE TEN DEZE INGEDIENDE KLACHTEN,