Home

Beschikking van het Hof van 23 oktober 1974.

Beschikking van het Hof van 23 oktober 1974.

1 OVERWEGENDE DAT DE VERENIGING "DE FRUITUNIE", GEVESTIGD TE ROTTERDAM, BIJ OP 30 SEPTEMBER 1974 INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT IN DE ZAAK 71-74 OM TOELATING ALS INTERVENIERENDE PARTIJ HEEFT VERZOCHT;

2 OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK TOT TUSSENKOMST VOLGENS ARTIKEL 93, LID 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING V??R DE AANVANG VAN DE MONDELINGE BEHANDELING MOET ZIJN GEDAAN;

3 DAT HET VERZOEK TIJDIG IS INGEDIEND;

4 OVERWEGENDE DAT HET VERZOEKSCHRIFT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 93, LID 3, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING AAN DE PARTIJEN IN DE HOOFDZAAK IS BETEKEND;

5 DAT VERWEERSTER BIJ MEMORIE VAN 7 OKTOBER 1974 HEEFT VERKLAARD TEGEN HET VERZOEK TOT TUSSENKOMST GEEN BEZWAAR TE ZULLEN MAKEN;

6 DAT VERZOEKSTERS BIJ MEMORIE VAN 4 OKTOBER 1974 TEGEN HET VERZOEK TOT TUSSENKOMST ZIJN OPGEKOMEN OP GROND DAT DE CONCLUSIES VAN HET DESBETREFFENDE REQUEST NIET TOT ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIEN VAN EEN DER PARTIJEN, DOCH VAN DE LITIGIEUZE BESCHIKKING ZOUDEN STREKKEN EN VOORTS OMDAT BEDOELD VERZOEK NIET ZOU VOLDOEN AAN DE VORMVOORSCHRIFTEN VAN 'S HOFS STATUUT;

7 OVERWEGENDE DAT HET PROCESBELANG VAN INTERVENIENTE VERBAND HOUDT MET DE VOORDELEN WELKE ZIJ KAN ONTLENEN AAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN BESCHIKKING WELKE HAAR TEN OPZICHTE VAN HET LITIGIEUZE KARTEL HAAR VRIJHEID ZOU DOEN HERKRIJGEN;

8 DAT ZIJ DUSDOENDE, DE CONCLUSIE VAN DE COMMISSIE ONDERSTEUNT;

9 OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK TOT TUSSENKOMST DERHALVE MOET WORDEN TOEGEWEZEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

SAMENGESTELD ALS VOLGT :

R . LECOURT, PRESIDENT, C . O . DALAIGH ( RAPPORTEUR ) EN A . J . MACKENZIE STUART, KAMERPRESIDENTEN, A . M . DONNER, R . MONACO , J . MERTENS DE WILMARS, P . PESCATORE, H . KUTSCHER EN M . SOERENSEN, RECHTERS,

BESCHIKKENDE :

1 . LAAT DE VERENIGING "DE FRUITUNIE" TOE ALS INTERVENIERENDE PARTIJ IN DE ZAAK 71/74;

2 . VERSTAAT DAT DE GRIFFIER VOOR BETEKENING VAN EEN AFSCHRIFT VAN ALLE PROCESSTUKKEN AAN DE INTERVENIENTE ZAL ZORGDRAGEN;

3 . VERSTAAT DAT TEN BEHOEVE VAN DE INTERVENIENTE EEN TERMIJN ZAL WORDEN VASTGESTELD BINNEN WELKE ZIJ DE MIDDELEN WAARMEDE ZIJ HAAR CONCLUSIEN WENST TE STAVEN SCHRIFTELIJK ZAL KUNNEN UITEENZETTEN;

4 . HOUDT DE UITSPRAAK INZAKE DE KOSTEN AAN .

++++

IN DE ZAAK 71-74

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE FRUIT - EN GROENTENIMPORTHANDEL,

NEDERLANDSE BOND VAN GROSSIERS IN ZUIDVRUCHTEN EN ANDER GEIMPORTEERD FRUIT

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN