Home

Arrest van het Hof van 20 februari 1975.

Arrest van het Hof van 20 februari 1975.

1 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ KLACHT VAN 21 FEBRUARI 1974, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 169 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP HET HOF HEEFT VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DE KRACHTENS DE VERDRAGSBEPALINGEN OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE MET NAME HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, NIET IS NAGEKOMEN, DOOR DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE, EN DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" VOOR DE IN DUITSLAND UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID BINNENLANDSE DRUIVEN GEPRODUCEERDE WIJNEN VOOR TE BEHOUDEN;

2 OVERWEGENDE DAT LUIDENS PARAGRAAF 26 VAN HET DUITSE "WEINGESETZ" VAN 14 JULI 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971, I, BLZ . 893 ) EN DE PARAGRAFEN 3 EN 8 VAN DE "VERORDNUNG UEBER SCHAUMWEIN UND BRANNTWEIN AUS WEIN" VAN 15 JULI 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971, I, BLZ . 939 ) - HIERNA TE NOEMEN "WIJNREGELING" - DE BENAMING "SEKT" SLECHTS EEN DUITSE MOUSSERENDE WIJN KAN AANDUIDEN DIE AAN BEPAALDE KWALITEITSVOORWAARDEN VOLDOET, EN SLECHTS VOOR BUITENLANDSE WIJNEN MAG WORDEN GEBRUIKT INDIEN IN HET GEHELE LAND VAN PRODUKTIE DUITS EEN OFFICIELE TAAL IS;

DAT INGEVOLGE DEZELFDE BEPALINGEN ALS "PRAEDIKATSSEKT" SLECHTS EEN "SEKT" MAG WORDEN AANGEDUID DIE VOOR TEN MINSTE 60 % UIT DUITSE DRUIVEN IS VERVAARDIGD;

DAT VOORTS INGEVOLGE PARAGRAAF 44 VAN GENOEMDE WET DE BENAMING "WEINBRAND" SLECHTS MAG WORDEN GEBRUIKT VOOR BINNENLANDSE PRODUKTEN DIE ALS "QUALITAETSBRANNTWEIN AUS WEIN" KUNNEN WORDEN AANGEMERKT, EN VOOR BUITENLANDSE PRODUKTEN INDIEN IN HET GEHELE LAND VAN PRODUKTIE DUITS EEN OFFICIELE TAAL IS;

DAT TEN SLOTTE VOOR DE BUITENLANDSE MOUSSERENDE WIJNEN EN BRANDEWIJNEN UIT WIJN, ANDERS DAN DIE VERVAARDIGD IN LANDEN WAAR DUITS EEN OFFICIELE TAAL IS, IN BEGINSEL DE BENAMINGEN "SCHAUMWEIN" OF "QUALITAETSSCHAUMWEIN", "BRANNTWEIN AUS WEIN" OF "QUALITAETSBRANNTWEIN AUS WEIN" MOETEN WORDEN GEBEZIGD;

3 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BETOOGT DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" SOORTNAMEN ZIJN DIE DE DUITSE WETGEVER DOOR MIDDEL VAN DE WETGEVING HEEFT TRACHTEN OM TE VORMEN TOT INDIRECTE HERKOMSTAANDUIDINGEN;

DAT DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" DOOR DE BETROKKEN KRINGEN EN DE VERBRUIKERS IN DUITSLAND NIET ZOU WORDEN OPGEVAT ALS AANDUIDING VOOR EEN MOUSSERENDE WIJN DIE UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID DUITSE DRUIVEN IS VERVAARDIGD, MAAR ALS EEN "SEKT" VAN BIJZONDERE KWALITEIT;

DAT DE WIJNREGELING, DOOR DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VOOR NATIONALE PRODUKTEN EN DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" VOOR UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID DUITSE DRUIVEN VERVAARDIGDE "SEKT" VOOR TE BEHOUDEN, TERWIJL DE BUITENLANDSE PRODUKTEN OP DE DUITSE MARKT ZIJN AANGEWEZEN OP MINDER GEWAARDEERDE OF VOOR DE VERBRUIKER MINDER BEKENDE BENAMINGEN, DE NATIONALE PRODUKTIE ZOU BEVOORDELEN TEGENOVER DE BUITENLANDSE PRODUKTEN EN DERHALVE IN STRIJD MET DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN, TEN AANZIEN VAN "SEKT" EN "PRAEDIKATSSEKT", MET ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN 'S RAAD VERORDENING NR . 816/70 VAN 18 APRIL 1970 ( PB 1970, NR . L 99 ) MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN ZOU INHOUDEN;

DAT OVERIGENS DE LITIGIEUZE MAATREGELEN, DAAR ZIJ NIET ONONTBEERLIJK ZOUDEN ZIJN TER BESCHERMING VAN DE PRODUCENTEN TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE EN VAN DE VERBRUIKERS TEGEN MISLEIDING OMTRENT DE HERKOMST DER PRODUKTEN, GEEN RECHTVAARDIGING ZOUDEN VINDEN IN ARTIKEL 36 VAN HET VERDRAG;

4 OVERWEGENDE DAT DE BONDSREPUBLIEK PRIMAIR BETOOGT DAT DE WETGEVER GEEN NIEUWE FEITELIJKE TOESTAND HEEFT GESCHAPEN TEN OPZICHTE VAN DIE V??R DE INWERKINGTREDING DER WIJNREGELING, MAAR SLECHTS DE VERKEERSOPVATTING BIJ DE BETROKKEN ECONOMISCHE KRINGEN EN DE VERBRUIKERS IN DUITSLAND, VOLGENS WIE DE LITIGIEUZE BENAMINGEN OP NATIONALE PRODUKTEN DUIDEN, HEEFT GENORMEERD;

DAT DAAROM DE BEPALINGEN VAN DE WIJNREGELING MET BETREKKING TOT "SEKT" EN "WEINBRAND" ONDER HET SYSTEEM VAN DE INDIRECTE AANDUIDINGEN VAN HERKOMST ZOUDEN VALLEN EN, VOLGENS ARTIKEL 2, LID 3, SUB S ), VAN RICHTLIJN NR . 70/50 / EEG VAN DE COMMISSIE VAN 22 DECEMBER 1969 ( PB 1969, L 13/29 ), DERHALVE NIET ALS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN ZOUDEN ZIJN AAN TE MERKEN;

DAT VOORTS DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" EEN "SEKT" ZOU AANDUIDEN WAARVAN DE BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID DUITSE DRUIVEN DIE VOOR DE VERVAARDIGING ZIJN GEBRUIKT, HET TYPISCH DUITSE "BOUQUET" ZOU AANZETTEN;

5 OVERWEGENDE DAT DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GEGROND IS OP HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN BINNEN DE GEMEENSCHAP;

DAT TER WAARBORGING HIERVAN HET VERDRAG, MET NAME IN DE ARTIKELEN 12 EN 31, DE INVOERING TUSSEN DE LID-STATEN VERBIEDT VAN NIEUWE MAATREGELEN DIE TOT GEVOLG HEBBEN DAT HET HANDELSVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP DIRECT OF INDIRECT WORDT BELEMMERD EN DIE NIET KRACHTENS ARTIKEL 36 ZIJN GERECHTVAARDIGD;

DAT MEER IN HET BIJZONDER VOOR "SEKT" EN "PRAEDIKATSSEKT" SEDERT DE INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 816/70 EEN REGELING MET BETREKKING TOT DE MARKTVOORWAARDEN VAN DEZE PRODUKTEN BINNEN EEN COMMUNAUTAIR KADER MOET VALLEN;

DAT DE NA DE INWERKINGTREDING DEZER VERORDENING IN 1971 VASTGESTELDE WIJNREGELING DE AANBODSTRUCTUUR VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN OP DE DUITSE MARKT KAN BEINVLOEDEN;

DAT IN HET LICHT DER VERBODSBEPALINGEN VAN ZOWEL HET VERDRAG ALS VERORDENING NR . 816/70 MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MET DE VASTSTELLING VAN DE OMSTREDEN BEPALINGEN DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN HEEFT VERZAAKT;

DAT TE DIEN EINDE ALLEREERST DE SITUATIE BIJ DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT ;

6 OVERWEGENDE DAT DE OP ARTIKEL 33, LID 7, VAN HET VERDRAG GEGRONDE RICHTLIJN NR . 70/50/EEG, DIE LUIDENS ARTIKEL 1 DE OPHEFFING VAN OP DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG BESTAANDE MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN BEOOGT, IN ARTIKEL 2, LID 3, DE MAATREGELEN OPSOMT DIE ALS VERBODEN IN DE ZIN VAN DE VOORAFGAANDE LEDEN MOETEN WORDEN BESCHOUWD EN SUB S ), DE MAATREGELEN NOEMT DIE "ALLEEN AAN DE NATIONALE PRODUKTEN BENAMINGEN VOORBEHOUDEN DIE GEEN OORSPRONGSBENAMING OF AANDUIDING VAN DE HERKOMST VORMEN";

7 OVERWEGENDE DAT DE IN DE RICHTLIJN BEDOELDE OORSPRONGSBENAMINGEN EN AANDUIDINGEN VAN DE HERKOMST, ONGEACHT HUN EVENTUELE ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN, OP ZIJN MINST STEEDS EEN UIT EEN BEPAALD GEOGRAFISCH GEBIED AFKOMSTIG PRODUKT AANDUIDEN;

DAT DEZE BENAMINGEN, VOORZOVER RECHTENS BESCHERMD, AAN HET DOEL DIER BESCHERMING MOETEN VOLDOEN, EN MET NAME NIET ALLEEN DE BELANGEN VAN DE BETROKKEN PRODUCENTEN TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE MOETEN WAARBORGEN, MAAR OOK DIE VAN DE VERBRUIKERS TEGEN AANDUIDINGEN DIE HEN KUNNEN MISLEIDEN;

DAT DEZE BENAMINGEN SLECHTS HUN SPECIFIEKE FUNCTIE VERVULLEN, INDIEN HET ALDUS GENAAMDE PRODUKT INDERDAAD KWALITEITEN EN KENMERKEN BEZIT, DIE AAN ZIJN GEOGRAFISCHE OORSPRONG ZIJN TE DANKEN;

DAT IN HET BIJZONDER BIJ AANDUIDINGEN VAN HERKOMST DE GEOGRAFISCHE OORSPRONG VAN EEN PRODUKT HIERAAN EEN KWALITEIT EN SPECIFIEKE KENMERKEN MOET VERLENEN, WAARDOOR HET PRODUKT KAN WORDEN GEINDIVIDUALISEERD;

8 OVERWEGENDE DAT DE DUITSE WIJNREGELING BEPAALT DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" PRODUKTEN AANDUIDEN, DIE AFKOMSTIG ZIJN UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OF UIT ANDERE LANDEN OP WELKER GEHELE GRONDGEBIED DUITS EEN OFFICIELE TAAL IS;

DAT EEN PRODUKTIEGEBIED HETWELK NAAR HET GEHELE NATIONALE GRONDGEBIED OF NAAR EEN TAALCRITERIUM IS OMSCHREVEN, NOG GEEN GEOGRAFISCH MILIEU IN BOVENGENOEMDE ZIN KAN VORMEN WAARDOOR EEN AANDUIDING VAN DE HERKOMST WORDT GERECHTVAARDIGD, TEMEER DAAR DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DRUIVEN VAN ONBESTEMDE HERKOMST KUNNEN WORDEN VERVAARDIGD;

DAT IN CASU NIET IS BETWIST DAT HET IN DE WIJNREGELING BEDOELDE PRODUKTIEGEBIED GEEN HOMOGENE NATUURLIJKE KENMERKEN VERTOONT DIE DIT GEBIED TEN OPZICHTE VAN AANGRENZENDE GEBIEDEN AFBAKENEN, DAAR DE NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE BIJ VERVAARDIGING DER PRODUKTEN GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN NIET NOODZAKELIJKERWIJZE SAMENHANGEN MET DE LOOP VAN DE LANDSGRENS;

DAT DE DUITSE REGERING EVENWEL BETOOGT DAT DE ONDER DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VALLENDE PRODUKTEN DUIDELIJK ZIJN GEINDIVIDUALISEERD WEGENS DE IN DUITSLAND TOEGEPASTE SPECIFIEKE BEREIDINGSWIJZE DIE HUN EEN TYPISCH BOUQUET VERLEENT HETWELK BIJ "PRAEDIKATSSEKT" OVERIGENS NOG WORDT VERHOOGD DOOR HET VEREISTE MINIMUMGEHALTE AAN DUITSE DRUIVEN;

9 OVERWEGENDE DAT BIJ WIJNBOUWPRODUKTEN DE NATUURLIJKE FACTOREN VAN HET PRODUKTIEGEBIED, ZOALS DE DRUIVEN WAARUIT DEZE PRODUKTEN WORDEN VERVAARDIGD, EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN BIJ DE BEPALING VAN HUN KWALITEIT EN HUN KENMERKEN;

DAT DE BIJ DERGELIJKE PRODUKTEN TOEGEPASTE BEREIDINGSWIJZE WELISWAAR TOT HUN KARAKTERISTIEK KAN BIJDRAGEN DOCH OP ZICHZELF NIET ONAFHANKELIJK VAN DE KWALITEIT DER GEBRUIKTE DRUIVEN BESLISSEND IS VOOR HET BEPALEN VAN DE HERKOMST ERVAN;

DAT BOVENDIEN DE BEREIDINGSWIJZE VAN EEN WIJNBOUWPRODUKT ALS ENKEL CRITERIUM TE MINDER DE HERKOMST VERMAG TE KENMERKEN, DAAR ZIJ, VOORZOVER NIET GEBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE DRUIVEN, OOK IN ANDERE GEOGRAFISCHE MILIEUS KAN WORDEN TOEGEPAST;

DAT HET NIET IS UITGESLOTEN DAT DE IN EEN BEPAALD GEBIED TOEGEPASTE BEREIDINGSWIJZE, VOORZOVER ZIJ NIET DOOR EXCLUSIEVE RECHTEN WORDT BESCHERMD, OOK DOOR BEDRIJVEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK ZIJN GEVESTIGD IN ANDERE GEOGRAFISCHE GEBIEDEN, WORDT GEBEZIGD;

DAT VOORTS BIJ VERGELIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN PARAGRAAF 3, LID 1, EN VAN PARAGRAAF 8, LID 1, DERDE ZIN, VAN DE "SCHAUMWEIN-BRANNTWEIN - VERORDNUNG" BLIJKT DAT, MEDE GELET OP DE TWEEDE BIJLAGE BIJ DEZE VERORDENING, DE VOORWAARDEN WAARAAN DE BUITENLANDSE MOUSSERENDE KWALITEITSWIJNEN EN "SEKT" MOETEN VOLDOEN, IN WEZEN GELIJK ZIJN;

DAT OOK UIT DE BEPALINGEN VAN PARAGRAAF 40, LID 1, EN VAN PARAGRAAF 44, LID 1, VAN HET "WEINGESETZ", TUSSEN "WEINBRAND" EN BUITENLANDSE KWALITEITSBRANDEWIJN UIT WIJN GEEN MERKBAAR VERSCHIL IN DE KWALITEITSEISEN VOOR HET ENE OF HET ANDERE PRODUKT VALT OP TE MAKEN;

DAT VOORTS DE IN PARAGRAAF 40, LID 1, NR . 4, GESTELDE VOORWAARDE VOOR "WEINBRAND" IN CASU TE MINDER VAN BELANG IS , DAAR ENERZIJDS DE WIJNREGELING DE MOGELIJKHEID NIET UITSLUIT DAT HET BINNENLANDSE DESTILLAAT IS VERKREGEN UIT BUITENLANDSE WIJNEN, EN ANDERZIJDS DE VERPLICHTING OM DIT DESTILLAAT OP TE SLAAN IN EEN OP DUITS GRONDGEBIED GELEGEN BEDRIJF NIET NOODZAKELIJKERWIJZE INHOUDT DAT ALLE ALDAAR GEVESTIGDE PRODUCENTEN WERKELIJK DE BETROKKEN SPECIFIEKE BEREIDINGSWIJZE TOEPASSEN;

10 DAT, GELET OP DEZE OVERWEGINGEN, DE ARGUMENTEN DIE VERWEERSTER AAN DE BEREIDINGSWIJZE VAN "SEKT" EN "WEINBRAND" ONTLEENT, NIET TOT DE VASTSTELLING KUNNEN LEIDEN DAT DEZE PRODUKTEN WEGENS DIT PROCEDE EEN EIGEN KWALITEIT EN EIGEN KENMERKEN BEZITTEN DIE DEZE PRODUKTEN TOT TYPISCH DUITSE PRODUKTEN MAKEN;

DAT OVERIGENS NIET WORDT BETWIST DAT HET TOT 1971 IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GELDENDE RECHT HET GEBRUIK IN DE DUITSE TAAL VAN DE LITIGIEUZE BENAMINGEN VOOR INGEVOERDE PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN "SEKT" TOELIET, EN TEN AANZIEN VAN "WEINBRAND" ZELFS VOORSCHREEF;

DAT IMPLICIET UIT DE OVERGANGSREGELING VAN PARAGRAAF 75, LID 6, VAN HET WEINGESETZ EVENALS UIT DE NAAR AANLEIDING VAN DEZE WET IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DOOR IMPORTEURS OF PRODUCENTEN VAN BUITENLANDSE MOUSSERENDE WIJNEN EN BRANDEWIJNEN UIT WIJN AANHANGIG GEMAAKTE GEDINGEN VOLGT, DAT GENOEMDE BENAMINGEN BIJ DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET ALTHANS VOOR EEN DEEL VAN DE INGEVOERDE PRODUKTEN IN FEITE WERDEN GEBRUIKT;

DAT VERWEERSTER IN HAAR ANTWOORD OP EEN DOOR HET HOF TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING GESTELDE VRAAG WEL BEWEERT DAT VOOR INGEVOERDE PRODUKTEN "SLECHTS SPORADISCH" VAN DEZE BENAMINGEN GEBRUIK WERD GEMAAKT, DOCH DAARBIJ DOELT OP HET JAAR 1966, DAT WIL ZEGGEN EEN TIJDPERK WAARIN HET AANBOD VAN DEZE PRODUKTEN OP DE DUITSE MARKT NOG ZEER BEPERKT WAS WEGENS DE TOEN GELDENDE NATIONALE INVOERBEPERKINGEN DIE KORT DAAROP KRACHTENS HET VERDRAG ZOUDEN WORDEN AFGESCHAFT;

DAT IMMERS BLIJKENS DE INVOERCIJFERS OVER DE JAREN NA 1966 DEZE INVOER IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AANZIENLIJK IS GESTEGEN, MET NAME IN DE JAREN 1969 EN 1970;

DAT BOVENDIEN UIT DE OPGAVEN VAN VERWEERSTER OVER DE AFZET VAN DUITSE MOUSSERENDE WIJN EN DE INVOER VAN BUITENLANDSE MOUSSERENDE WIJNEN BLIJKT DAT GEDURENDE DE JAREN 1969 TOT 1971 DE INVOER EN DIENVOLGENS DE OP DE DUITS MARKT AANGEBODEN HOEVEELHEDEN VEEL SNELLER ZIJN GESTEGEN DAN DE AFZET VAN NATIONALE PRODUKTEN, DOCH DAT DEZE STIJGING TEN OPZICHTE VAN DE AFZET VAN NATIONALE PRODUKTEN IN DE JAREN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJNREGELING AFNAM;

DAT DERHALVE MOET WORDEN AANGENOMEN DAT HET GEBRUIK VAN DE BETROKKEN BENAMINGEN VOOR INGEVOERDE PRODUKTEN MET NAME IN 1966 WELLICHT NOG ZEER WEINIG VOORKWAM, MAAR TEN TIJDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJNREGELING VAN BELANG KON ZIJN VOOR STEEDS GROTERE HOEVEELHEDEN VAN DEZE PRODUKTEN;

11 DAT DERHALVE DIENT TE WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND", DIE NIET ENKEL WERDEN GEBRUIKT VOOR PRODUKTEN WAARVAN DE KWALITEIT WEZENLIJK VERBAND HOUDT MET HUN HERKOMST UIT EEN BEPAALD PRODUKTIEGEBIED EN DIE EVENGOED INGEVOERDE ALS NATIONALE PRODUKTEN KONDEN OF MOESTEN AANDUIDEN, TEN TIJDE VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJNREGELING NIET GESCHIKT WAREN DE BETROKKEN PRODUKTEN WEGENS HUN KWALITEIT EN HUN SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN ALS DUITSE PRODUKTEN TE KENMERKEN;

12 OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER OPINIE-ONDERZOEKEN PRODUCEERT TEN BEWIJZE DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" OP GENOEMDE DATUM DE DUITSE VERBRUIKER AAN EEN NATIONAAL PRODUKT DEDEN DENKEN;

DAT WAAR ECHTER DE BESCHERMING DOOR EEN HERKOMSTAANDUIDING SLECHTS RECHTMATIG IS INDIEN HET BETROKKEN PRODUKT WERKELIJK KENMERKEN BEZIT DIE HET MET BETREKKING TOT ZIJN GEOGRAFISCHE HERKOMST KUNNEN INDIVIDUALISEREN, BIJ ONTBREKEN VAN ZODANIGE VOORWAARDE DEZE BESCHERMING NIET VALT TE RECHTVAARDIGEN MET EEN BEROEP OP DE OPINIE VAN VERBRUIKERS, ZOALS DEZE KAN BLIJKEN BIJ PEILINGEN OP GROND VAN STATISTISCHE CRITERIA;

DAT BOVENDIEN DEZE VORMEN VAN ONDERZOEK WEGENS DE DAARAAN INHERENTE MOEILIJKHEDEN REEDS NAAR HUN AARD NIET KUNNEN LEIDEN TOT RESULTATEN DIE EEN OBJECTIEVE BEOORDELING VAN DE BETWISTE FEITEN MOGELIJK MAKEN;

DAT OVERIGENS DE DOOR VERWEERSTER GEPRODUCEERDE OPINIE-ONDERZOEKEN UIT 1966 EN 1973 ZIJN VERRICHT IN TIJDPERKEN DIE IN CASU NIET BESLISSEND ZIJN, DAAR IN 1966 IN DE BONDSREPUBLIEK NOG INVOERBEPERKINGEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN GOLDEN EN TIJDENS DE LAATSTE OPINIEPEILINGEN DE WIJNREGELING REEDS TWEE JAAR WERD TOEGEPAST;

DAT UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" GEEN HERKOMSTAANDUIDINGEN VORMEN;

13 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE BIJ DE WIJNREGELING INGEVOERDE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN DAT HET GEBRUIK VAN EEN HOEVEELHEID VAN 60 % DUITSE DRUIVEN AAN HET BETROKKEN PRODUKT EEN BIJZONDER BOUQUET VERLEENT;

DAT WAAR IMMERS DE WIJNREGELING DE VOOR "PRAEDIKATSSEKT" VERPLICHT TE GEBRUIKEN DRUIVEN NIET OMSCHRIJFT NAAR HUN SPECIFIEKE KENMERKEN MAAR ALLEEN NAAR HUN NATIONALE HERKOMST, HET VEREISTE MINIMUMPERCENTAGE NIET NOODZAKELIJKERWIJZE INHOUDT DAT HET BETROKKEN PRODUKT TEN OPZICHTE VAN "SEKT" WERKELIJK EEN BIJZONDERE KWALITEIT HEEFT DIE DE VERLEENDE BESCHERMING RECHTVAARDIGT;

14 OVERWEGENDE DAT DE VERDRAGSBEPALINGEN BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, MET NAME DIE VAN ARTIKEL 30 , KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN EN ALLE MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING TUSSEN DE LID-STATEN VERBIEDEN;

DAT LUIDENS ARTIKEL 2, LID 3, SUB S ), VAN RICHTLIJN NR . 70/50/EEG VAN DE COMMISSIE ALS VERBODEN MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 30 EN VOLGENDE VAN HET VERDRAG MOETEN WORDEN BESCHOUWD DE MAATREGELEN DIE "ALLEEN AAN DE NATIONALE PRODUKTEN BENAMINGEN VOORBEHOUDEN DIE GEEN OORSPRONGSBENAMING OF AANDUIDING VAN DE HERKOMST VORMEN";

DAT DE WIJNREGELING, DOOR DEZE BENAMINGEN AAN NATIONALE PRODUKTEN VOOR TE BEHOUDEN EN DE PRODUKTEN VAN DE ANDERE LID-STATEN ONBEKENDE OF DOOR DE VERBRUIKER MINDER GEWAARDEERDE BENAMINGEN OP TE DRINGEN, DE AFZET OP DE DUITSE MARKT VAN NATIONALE PRODUKTEN VERMAG TE BEGUNSTIGEN TEN NADELE VAN DE PRODUKTEN VAN DE ANDERE LID-STATEN;

DAT GENOEMDE WIJNREGELING DERHALVE IN DE ZIN VAN VOORNOEMDE BEPALINGEN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN INHOUDT, DIE, WAT DE INVOER VAN UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE MOUSSERENDE WIJNEN BETREFT , TEVENS IN STRIJD ZIJN MET ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN 'S RAAD VERORDENING NR . 816/70;

DAT VOOR DE WERKING VAN DIT VERBOD NIET BEHOEFT TE WORDEN VASTGESTELD DAT DERGELIJKE MAATREGELEN DAADWERKELIJK DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN BEPERKEN, DOCH SLECHTS, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, VAN GENOEMDE RICHTLIJN, DAT ZIJ EEN BELEMMERING KUNNEN VORMEN "VOOR DE INVOER, DIE MOGELIJK ZOU ZIJN INDIEN DEZE MAATREGELEN NIET BESTONDEN";

DAT OVERIGENS UIT CIJFEROPGAVEN IN DE MEMORIE VAN DUPLIEK BLIJKT DAT MET NAME BIJ DE INVOER VAN MOUSSERENDE WIJNEN HET JAARLIJKSE STIJGINGSPERCENTAGE NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJNREGELING IS AFGENOMEN TEN OPZICHTE VAN DE JAREN 1969 TOT 1971;

15 OVERWEGENDE DAT DE OMSTANDIGHEID DAT DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" GEEN HERKOMSTAANDUIDINGEN VORMEN, UITSLUIT DAT DE IN DE WIJNREGELING VERVATTE LITIGIEUZE MAATREGELEN KRACHTENS ARTIKEL 36 VAN HET VERDRAG ZIJN TE RECHTVAARDIGEN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM;

DAT VERWEERSTER ECHTER BETOOGT DAT ARTIKEL 36 MET DE VERWIJZING NAAR DE NATIONALE REGELS BETREFFENDE DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM, NIET DOELT OP EEN BEPAALD SYSTEEM VAN RECHTSBESCHERMING VAN DEZE EIGENDOM, MAAR AAN DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID LAAT DIT SYSTEEM IN TE RICHTEN EN TE ONTWIKKELEN;

DAT IN CASU HET IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HEERSENDE SYSTEEM OP HET GEBIED VAN DE HERKOMSTAANDUIDINGEN NOG WEL ONDER HET MEDEDINGINGSRECHT ZOU VALLEN, MAAR ZICH JUIST MEER ZOU ONTWIKKELEN NAAR HET RECHT VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM;

16 OVERWEGENDE ECHTER DAT EEN ZO ONBEPERKTE ONTWIKKELING HET GEVAAR MEEBRENGT DAT DE DRAAGWIJDTE VAN HET VERDRAG GELEIDELIJK WORDT BESNOEID;

DAT HOEWEL HET VERDRAG DE BEVOEGDHEID VAN ELKE LID - STAAT OM OP HET GEBIED VAN HERKOMSTAANDUIDINGEN REGELS TE GEVEN, NIET UITSLUIT, HET HUN TOCH IN ARTIKEL 36, TWEEDE ZIN, VERBIEDT NIEUWE MAATREGELEN IN TE VOEREN DIE WILLEKEURIG EN ONGERECHTVAARDIGD ZIJN EN DERHALVE GELIJKE WERKING HEBBEN ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN;

DAT ZULKS NU JUIST HET GEVAL IS, WANNEER DE NATIONALE WETGEVER DE VOOR HERKOMSTAANDUIDINGEN BEDOELDE BESCHERMING VERLEENT AAN BENAMINGEN DIE OP HET OGENBLIK DAT DEZE BESCHERMING WORDT GEGEVEN, SLECHTS SOORTNAMEN ZIJN;

17 OVERWEGENDE DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VOORTS BETOOGT DAT DE LITIGIEUZE MAATREGELEN ZIJN GERECHTVAARDIGD UIT HOOFDE VAN DE OPENBARE ORDE, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 36 VAN HET VERDRAG, MET NAME WEGENS DE NOODZAAK DE PRODUCENTEN TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE EN DE VERBRUIKERS TEGEN MISLEIDING OMTRENT DE HERKOMST DER PRODUKTEN TE BESCHERMEN;

DAT ECHTER, ONGEACHT DE OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP OPENBARE ORDE IN ARTIKEL 36 VAN HET VERDRAG, DEZE BEPALING OP DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 SLECHTS EEN UITZONDERING KAN MAKEN, VOOR ZOVER DEZE NOODZAKELIJK IS OM DE BESCHERMING VAN DE PRODUCENT EN DE VERBRUIKER TEGEN MISLEIDING IN DE HANDEL TE WAARBORGEN;

DAT WIJNBOUWPRODUKTEN VAN DEZELFDE SOORT VAN ELKAAR KUNNEN VERSCHILLEN DOOR HUN KWALITEIT EN BEPAALDE KENMERKEN ;

DAT OVERIGENS, V??R DE INWERKINGTREDING VAN DE WIJNREGELING , OP DE VERPAKKING VAN ALTHANS SOMMIGE DER LITIGIEUZE PRODUKTEN NAAST DE SOORTNAAM, DE OORSPRONGSAANDUIDING DEZER PRODUKTEN WERD VERMELD;

DAT VERWEERSTER NIET HEEFT AANGEGEVEN WAAROM ZIJ DEZE PRAKTIJK HEEFT GEWIJZIGD;

18 DAT DERHALVE DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DE OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN KRACHTENS ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN, TEN AANZIEN VAN MOUSSERENDE WIJN, KRACHTENS ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN S'RAADS VERORDENING NR . 816/70 VAN 28 APRIL 1970, NIET IS NAGEKOMEN, DOOR IN HET "WEINGESETZ" EN DE "SCHAUMWEIN - BRANNTWEIN-VERORDNUNG" VAN JULI 1971 DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VOOR TE BEHOUDEN VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE, EN DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" VOOR IN DUITSLAND UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID DUITSE DRUIVEN GEPRODUCEERDE WIJNEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERSTAAT :

1 . DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS DE OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN KRACHTENS ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN, TEN AANZIEN VAN MOUSSERENDE WIJN, KRACHTENS ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN 'S RAADS VERORDENING NR . 816/70 VAN 28 APRIL 1970 ( PB 1970, NR . L 99/1 ), NIET NAGEKOMEN, DOOR IN HET "WEINGESETZ" VAN 14 JULI 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971, I, BLZ . 893 ) EN IN DE "SCHAUMWEIN-BRANNTWEIN-VERORDNUNG" VAN 15 JULI 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971, I, BLZ . 939 ) DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VOOR TE BEHOUDEN VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE, EN DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" VOOR IN DUITSLAND UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID DUITSE DRUIVEN GEPRODUCEERDE WIJNEN .

2 . DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN .

1 . OM RECHTENS TE WORDEN BESCHERMD MOETEN OORSPRONGSBENAMINGEN EN AANDUIDINGEN VAN DE HERKOMST EEN UIT EEN BEPAALD GEOGRAFISCH GEBIED AFKOMSTIG PRODUKT AANDUIDEN EN NIET ALLEEN DE BELANGEN VAN DE BETROKKEN PRODUCENTEN TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE WAARBORGEN, MAAR OOK DIE VAN DE VERBRUIKERS TEGEN AANDUIDINGEN DIE HEN KUNNEN MISLEIDEN .

DEZE BENAMINGEN VERVULLEN SLECHTS HUN SPECIFIEKE FUNCTIE, INDIEN HET ALDUS GENAAMDE PRODUKT INDERDAAR KWALITEITEN EN KENMERKEN BEZIT, DIE AAN ZIJN GEOGRAFISCHE OORSPRONG ZIJN TE DANKEN; DEZE LAATSTE MOET IN HET BIJZONDER BIJ AANDUIDINGEN VAN DE HERKOMST AAN HET PRODUKT EEN KWALITEIT EN SPECIFIEKE KENMERKEN VERLENEN, WAARDOOR HET PRODUKT KAN WORDEN GEINDIVIDUALISEERD .

EEN PRODUKTIEGEBIED HETWELK NAAR HET GEHELE NATIONALE GRONDGEBIED OF NAAR EEN TAALCRITERIUM IS OMSCHREVEN KAN NOG GEEN GEOGRAFISCH MILIEU IN BOVENGENOEMDE ZIN VORMEN, WAARDOOR EEN AANDUIDING VAN DE HERKOMST WORDT GERECHTVAARDIGD, TEMEER DAAR DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT BASISPRODUKTEN VAN ONBESTEMDE HERKOMST KUNNEN WORDEN VERVAARDIGD .

2 . HOEWEL HET VERDRAG DE BEVOEGDHEID VAN ELKE LID-STAAT OM OP HET GEBIED VAN HERKOMSTAANDUIDINGEN REGELS TE GEVEN NIET UITSLUIT, VERBIEDT HET HUN IN ARTIKEL 36, TWEEDE ZIN TOCH, NIEUWE MAATREGELEN IN TE VOEREN DIE WILLEKEURIG EN ONGERECHTVAARDIGD ZIJN EN DERHALVE GELIJKE WERKING HEBBEN ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN .

ZULKS IS NU JUIST HET GEVAL WANNEER DE NATIONALE WETGEVER DE VOOR HERKOMSTAANDUIDINGEN BEDOELDE BESCHERMING VERLEENT AAN BENAMINGEN DIE OP HET OGENBLIK DAT DEZE BESCHERMING WORDT GEGEVEN, SLECHTS SOORTNAMEN ZIJN .

++++

1 . KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - OORSPRONGSBENAMINGEN - HERKOMSTAANDUIDINGEN - OMSCHRIJVING TEN OPZICHTE VAN NIET BESCHERMDE BENAMINGEN

( RICHTLIJN NR . 70/50 EEG, ART . 2, LID 3 )

2 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - RECHTEN VAN INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM - HERKOMSTAANDUIDINGEN - INVOERING VAN EEN NIEUWE MAATREGEL - BESCHERMING VAN EEN SOORTNAAM - VERBOD

( EEG-VERDRAG, ART . 36 )

19 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN, VOORZOVER GEVORDERD;

DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

DAT ZIJ ECHTER BETOOGT DAT DE COMMISSIE, DOOR IN REPLIEK, IN AFWIJKING VAN HAAR VERZOEKSCHRIFT, DE KLACHT WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN VERORDENING NR . 816/70 TOT MOUSSERENDE WIJN TE BEPERKEN, GEDEELTELIJK AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN INSTANTIE EN DIENVOLGENS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69, PARAGRAAF 4, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET WORDEN VERWEZEN IN DE OP HET INGETROKKEN GEDEELTE DER KLACHT GEVALLEN KOSTEN;

20 OVERWEGENDE DAT UIT ARTIKEL 1, LID 2, VAN VERORDENING NR . 816/70 VOLGT DAT DEZE VERORDENING, DIE ONDER ANDERE OP MOUSSERENDE WIJN BETREKKING HEEFT, NIET GELDT VOOR BRANDEWIJN UIT WIJN;

DAT DE COMMISSIE DERHALVE, DOOR DE KLACHT WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 12, LID 2, SUB B ), VAN VERORDENING NR . 816/70 TOT MOUSSERENDE WIJN TE BEPERKEN, DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT NIET HEEFT GEWIJZIGD, MAAR HIEROP EEN PRECISERING HEEFT AANGEBRACHT, DIE UIT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN GENOEMDE VERORDENING VOORTVLOEIT;

DAT BIJGEVOLG ARTIKEL 69, PARAGRAAF 4, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN CASU NIET BEHOEFT TE WORDEN TOEGEPAST;

IN DE ZAAK 12-74

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR H . MATTHIES, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR P . ULMER, ADVOCAAT TE HAMBURG, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL

VERZOEKSTER,

TEGEN

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR TH . OPPERMANN, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT TE TUEBINGEN, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER AMBASSADE VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 20-22, AVENUE DE L'ARSENAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN, MET NAME HET VERBOD VAN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN, NIET IS NAGEKOMEN, DOOR DE BENAMINGEN "SEKT" EN "WEINBRAND" VOOR TE BEHOUDEN VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE EN DE BENAMING "PRAEDIKATSSEKT" VOOR IN HET LAND ZELF UIT EEN BEPAALDE MINIMUMHOEVEELHEID BINNENLANDSE DRUIVEN GEPRODUCEERDE WIJNEN,