Home

Arrest van het Hof van 18 maart 1975.

Arrest van het Hof van 18 maart 1975.

1 OVERWEGENDE DAT DE DOOR EEN AANTAL AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN INGESTELDE BEROEPEN STREKKEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE VAN 21 SEPTEMBER EN 15 OKTOBER 1973, OP GROND WAARVAN EEN INHOUDING OP HUN BEZOLDIGING OVER OKTOBER 1973 IS TOEGEPAST WEGENS DEELNEMING AAN EEN STAKING IN DE LOOP VAN DECEMBER 1972;

2 DAT DEZE INHOUDING IS GESCHIED OP DE VOET VAN 1/30 VAN DE MAANDELIJKSE BEZOLDIGING PER STAKINGSDAG, UITGEZONDERD DRIE "VRIJE" DAGEN;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

3 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE PRIMAIR HEEFT GECONCLUDEERD TOT DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN;

4 DAT DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT DE HANDELING VAN 21 SEPTEMBER 1973, DIE VERZOEKERS ALS EEN BESLUIT BESCHOUWEN, BETOOGT DAT DEZE NIET MEER IS DAN EEN BEKENDMAKING OVER DE WIJZE VAN UITVOERING VAN HAAR BESLUIT VAN 21 MAART 1973 INZAKE DE SALARISINHOUDING OVER DE STAKINGSDAGEN EN DAT DAARTEGEN IN IEDER GEVAL GEEN KLACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN IS INGEDIEND;

5 DAT DE COMMISSIE CONCLUDEERT TOT DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN, VOOR ZOVER GERICHT TEGEN DE INDIVIDUELE BESLUITEN VAN OKTOBER 1973, OP GROND DAT DEZE BESLUITEN NIET MEER ZIJN DAN GEWONE MAATREGELEN TER UITVOERING VAN HET BESLUIT VAN 21 MAART 1973 EN VAN EEN BESLUIT VAN ALGEMENE AARD VAN 16 DECEMBER 1970, WAARTEGEN VERZOEKERS GEEN FORMELE EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID HEBBEN OPGEWORPEN;

6 OVERWEGENDE DAT DE BEROEPEN HOOFDZAKELIJK STREKKEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE JEGENS VERZOEKERS GENOMEN INDIVIDUELE BESLUITEN;

7 DAT IN HET KADER VAN DE BIJ ARTIKEL 91 VAN HET AMBTENARENSTATUUT OPENGESTELDE BEROEPSWEG EN IN HET GEVAL VAN EEN HANDELING VAN ALGEMENE AARD, BESTEMD OM TEN UITVOER TE WORDEN GELEGD DOOR MIDDEL VAN EEN REEKS INDIVIDUELE BESLUITEN JEGENS ALLE OF EEN GROOT AANTAL AMBTENAREN VAN EEN INSTELLING, DE AMBTENAAR INDIVIDUEEL NIET HET RECHT KAN WORDEN ONTZEGD DE ONWETTIGHEID DIER HANDELING IN TE ROEPEN TER BETWISTING VAN HET INDIVIDUELE BESLUIT TEN EINDE ZEKERHEID TE VERKRIJGEN OVER DE VRAAG HOE EN IN HOEVERRE ZIJN INDIVIDUELE BELANGEN WORDEN GERAAKT;

8 DAT DE DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ALDUS ERTOE STREKT EEN ONGERECHTVAARDIGDE BELEMMERING IN DE WEG TE LEGGEN AAN DE UITOEFENING DOOR DE AMBTENAREN VAN DE BEVOEGDHEID OM HUN RECHTEN LANGS GERECHTELIJKE WEG GELDEND TE MAKEN;

9 DAT DE EXCEPTIE DERHALVE NIET KAN WORDEN AANVAARD;

TEN PRINCIPALE

10 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS DE WETTIGHEID BETWISTEN VAN DE OP HUN SALARIS TOEGEPASTE INHOUDING WEGENS HUN DEELNEMING AAN DE STAKING VAN DECEMBER 1972;

11 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN ONDERZOCHT OF IN HET ALGEMEEN EEN AMBTENAAR DIE HEEFT DEELGENOMEN AAN EEN ALS STAKING AANGEMERKTE COLLECTIEVE NEDERLEGGING VAN HET WERK, GERECHTIGD IS TOT ONTVANGST VAN SALARIS ZONDER TEGENPRESTATIE;

12 DAT VOLGENS EEN IN HET ARBEIDSRECHT DER LID-STATEN ERKEND BEGINSEL GEEN SALARIS EN BEZOLDIGING OVER STAKINGSDAGEN VERSCHULDIGD IS AAN DEGENEN DIE AAN DE STAKING HEBBEN DEELGENOMEN;

13 DAT DIT BEGINSEL TOEPASSING KAN VINDEN IN DE VERHOUDING TUSSEN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAPPEN EN HUN AMBTENAREN, ZOALS DE COMMISSIE REEDS BIJ EEN EERDERE GELEGENHEID HEEFT VASTGESTELD, NAMELIJK BIJ EEN BESLUIT VAN 16 DECEMBER 1970, VOLGENS HETWELK "HET ONBETAALD LATEN VAN STAKINGSDAGEN EEN VANZELFSPREKEND BEGINSEL IS";

14 DAT MET EEN DERGELIJKE VASTSTELLING GEENSZINS EEN STANDPUNT IS BEPAALD OMTRENT HET BESTAAN VAN EEN STAKINGSRECHT VOOR DE AMBTENAREN OF DE EVENTUELE MODALITEITEN VOOR DE UITOEFENING VAN ZODANIG RECHT;

15 DAT, TERWIJL IN SOMMIGE LID-STATEN HET STAKINGSRECHT AAN AMBTENAREN OF BEPAALDE GROEPEN VAN HEN IS ONTZEGD EN IN ANDERE WORDT AANVAARD, HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DIENAANGAANDE ZWIJGT;

16 DAT IN CASU KAN WORDEN VOLSTAAN MET DE VASTSTELLING DAT DE COLLECTIEVE NEDERLEGGING VAN HET WERK, NAAR AANLEIDING WAARVAN DE BESTREDEN BESLUITEN ZIJN GENOMEN, DOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN IS GEZIEN ALS EEN MIDDEL TER VERDEDIGING VAN DE COLLECTIEVE BELANGEN DER AMBTENAREN EN DIENTENGEVOLGE IS AANGEMERKT ALS EEN STAKINGSACTIE;

17 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS ECHTER BETOGEN DAT DE INHOUDING STRIJDIG IS MET DE BEPALING VAN ARTIKEL 60 VAN HET STATUUT DAT IEDERE ONREGELMATIGE AFWEZIGHEID VAN EEN AMBTENAAR OP ZIJN VAKANTIEVERLOF IN MINDERING MOET WORDEN GEBRACHT;

18 OVERWEGENDE DAT, ZOALS GEZEGD, NIET WORDT GETWIST DAT DE NEERLEGGING VAN HET WERK IN DECEMBER 1972 EEN COLLECTIEVE ACTIE VAN DE AMBTENAREN TER VERDEDIGING VAN HUN BELANGEN WAS;

19 DAT DAARUIT VOLGT DAT DEELNEMING AAN DE STAKING BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 60 VIEL;

20 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS VOORTS STELLEN DAT DE INHOUDING ONVERENIGBAAR IS MET DE BEPALINGEN VAN TITEL VI VAN HET STATUUT BETREFFENDE DE TUCHTMAATREGELEN;

21 OVERWEGENDE ECHTER DAT DE INHOUDING NIET HEEFT PLAATSGEVONDEN ALS SANCTIE OP EEN DISCIPLINAIR VERGRIJP, DOCH ALS GEWONE CONSEQUENTIE VAN NIET VERRICHTE DIENST, ZODAT TITEL VI IN CASU NIET VAN TOEPASSING IS;

22 DAT DE TOEKENNING DOOR DE COMMISSIE VAN DRIE VRIJE STAKINGSDAGEN WAAROVER IN HET GEHEEL GEEN INHOUDING IS TOEGEPAST, HIERAAN NIET AFDOET;

23 DAT IMMERS DEZE MAATREGEL TEN GUNSTE VAN ALLE AMBTENAREN DIE HADDEN DEELGENOMEN AAN DE NEERLEGGING VAN HET WERK, ONGEACHT DE DATUM VAN HUN AFWEZIGHEID, NIET ENKEL SLOEG OP DE AMBTENAREN DIE GEEN GEVOLG HADDEN GEGEVEN AAN DE OPROEP VAN DE COMMISSIE AAN HET PERSONEEL OM DE WERKZAAMHEDEN NA DE EERSTE DRIE STAKINGSDAGEN TE HERVATTEN;

24 DAT DE MAATREGEL DUS NIET MAG WORDEN BESCHOUWD ALS EEN - ZIJ HET VERKAPTE - TUCHTMAATREGEL JEGENS HEN;

25 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS TEN SLOTTE BETOGEN DAT ZIJ HET SLACHTOFFER ZIJN VAN DISCRIMINATIE VAN DE ZIJDE DER COMMISSIE, DAAR OP DE AMBTENAREN VAN DE ANDERE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAPPEN GEEN SALARISINHOUDING WEGENS DEELNEMING AAN DE STAKING IS TOEGEPAST;

26 OVERWEGENDE DAT DE BESTREDEN BESLUITEN HUN GELDIGHEID NIET KUNNEN VERLIEZEN DOORDAT DE ANDERE INSTELLINGEN HEBBEN AFGEZIEN VAN MAATREGELEN WAARTOE ZIJ WETTIG GERECHTIGD WAREN;

27 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 85 VAN HET STATUUT EEN ONVERSCHULDIGD AAN EEN AMBTENAAR BETAALD BEDRAG WORDT TERUGGEVORDERD, INDIEN DE BEVOORDEELDE KENNIS DROEG VAN DE ONREGELMATIGHEID VAN DE BETALING OF INDIEN DEZE ONREGELMATIGHEID ZO VOOR DE HAND LAG DAT DE BEVOORDEELDE DAARVAN KENNIS HAD MOETEN DRAGEN;

28 DAT UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT HET ONTBREKEN VAN EEN RECHT OP SALARIS OVER DE STAKINGSDAGEN ZO VOOR DE HAND LAG DAT DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85 IN CASU ZIJN VERVULD;

29 DAT, WAAR DIT ARTIKEL GEEN TERMIJN BEPAALT VOOR DE TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE, HET TIJDSVERLOOP TUSSEN DE STAKING EN DE SALARISINHOUDINGEN NIET ZO OVERMATIG LANG WAS DAT DAARDOOR DE GELDIGHEID VAN DE BESTREDEN BESLUITEN WORDT AANGETAST;

30 DAT DE BEROEPEN DERHALVE MOETEN WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT DE BEROEPEN,

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . IN HET KADER VAN DE BIJ ARTIKEL 91 VAN HET AMBTENARENSTATUUT OPENGESTELDE BEROEPSWEG EN IN HET GEVAL VAN EEN HANDELING VAN ALGEMENE AARD, BESTEMD OM TEN UITVOER TE WORDEN GELEGD DOOR MIDDEL VAN EEN REEKS INDIVIDUELE BESLUITEN JEGENS ALLE OF EEN GROOT AANTAL AMBTENAREN VAN EEN INSTELLING, KAN DE AMBTENAAR INDIVIDUEEL NIET HET RECHT WORDEN ONTZEGD DE ONWETTIGHEID DIER HANDELING IN TE ROEPEN TER BETWISTING VAN HET INDIVIDUELE BESLUIT TEN EINDE ZEKERHEID TE VERKRIJGEN OVER DE VRAAG HOE EN IN HOEVERRE ZIJN INDIVIDUELE BELANGEN WORDEN GERAAKT .

2 . VOLGENS EEN IN HET ARBEIDSRECHT DER LID-STATEN ERKEND BEGINSEL IS GEEN SALARIS EN BEZOLDIGING OVER STAKINGSDAGEN VERSCHULDIGD AAN DEGENEN DIE AAN DE STAKING HEBBEN DEELGENOMEN .

DIT BEGINSEL KAN TOEPASSING VINDEN IN DE VERHOUDING TUSSEN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAPPEN EN HUN AMBTENAREN .

MET EEN DERGELIJKE VASTSTELLING IS GEENSZINS EEN STANDPUNT BEPAALD OMTRENT HET BESTAAN VAN EEN STAKINGSRECHT VOOR DE AMBTENAREN OF DE EVENTUELE MODALITEITEN VOOR DE UITOEFENING VAN ZODANIG RECHT .

HET BESLUIT VAN EEN INSTELLING OM DE STAKINGSDAGEN ONBETAALD TE LATEN KAN ZIJN GELDIGHEID NIET VERLIEZEN DOORDAT DE ANDERE INSTELLINGEN HEBBEN AFGEZIEN VAN MAATREGELEN WAARTOE ZIJ WETTIG GERECHTIGD WAREN .

++++

1 . AMBTENAREN - BEROEP - NORMATIEVE HANDELING - TENUITVOERLEGGING DOOR MIDDEL VAN INDIVIDUELE BESLUITEN - ONTVANKELIJKHEID

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 91 )

2 . AMBTENAREN - STAKING - ONBETAALD LATEN VAN STAKINGSDAGEN - WETTIGHEID

31 OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD;

32 OVERWEGENDE DAT LUIDENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

33 DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN, DOOR DE INSTELLING TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT, TE HAREN LASTE BLIJVEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 44, 46 EN 49-74,

M . L . ACTON EN ANDEREN, ALLEN AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . A . PIERSON, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . WELTER, ADVOCAAT ALDAAR, 11B, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE,

VERZOEKERS,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . GRIESMAR, ALS GEMACHTIGDE, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL

VERWEERSTER,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN DER COMMISSIE TOT TOEPASSING VAN EEN INHOUDING OP DE SALARISSEN VAN VERZOEKERS WEGENS STAKING,