Home

Arrest van het Hof van 29 januari 1975.

Arrest van het Hof van 29 januari 1975.

1 OVERWEGENDE DAT HET TRIBUNAL ADMINISTRATIF TE LYON BIJ VONNIS VAN 5 SEPTEMBER 1974, INGEKOMEN TEN HOVE OP 16 SEPTEMBER, KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN VRAAG HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1612/68 VAN DE RAAD VAN 15 OKTOBER 1958 BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP;

2 DAT VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING BLIJKENS DE PROCESSTUKKEN NIETIGVERKLARING HEEFT GEVRAAGD VAN EEN HANDELING VAN DE PREFECT VAN HET DEPARTEMENT RHONE, WAARBIJ HEM DE TOEWIJZING VAN EEN DEPARTEMENTALE STUDIEBEURS VOOR ZIJN DOCHTER WERD GEWEIGERD, OP GROND DAT "DE CONSEIL GENERAL VAN HET DEPARTEMENT RHONE ... HEEFT BESLOTEN ALLEEN FINANCIELE STEUN TE VERLENEN AAN LEERLINGEN VAN FRANSE NATIONALITEIT";

3 DAT, NU BOVENBEDOELD ARTIKEL 12 BEPAALT DAT "DE KINDEREN VAN EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT, DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT ARBEID VERRICHT OF HEEFT VERRICHT, INDIEN ZIJ ALDAAR WOONACHTIG ZIJN, ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE EIGEN ONDERDANEN VAN DEZE STAAT ( WORDEN ) TOEGELATEN TOT HET ALGEMENE ONDERWIJS, HET LEERLINGSTELSEL EN DE BEROEPSOPLEIDING", DE VRAAG WORDT GESTELD OF DIE GELIJKE BEHANDELING BEPERKT IS TOT DE VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING VOOR HET ONDERWIJS, DAN WEL ZICH UITSTREKT TOT ALLE AAN DE TOELATING VERBONDEN RECHTEN;

4 OVERWEGENDE DAT VERORDENING NR . 1612/68 LUIDENS DE VIJFDE ALINEA VAN DE CONSIDERANS MET NAME IS VASTGESTELD OP GROND "DAT HET RECHT VAN HET VRIJE VERKEER, OM VOLGENS OBJECTIEVE MAATSTAVEN VAN WAARDIGHEID EN VRIJHEID TE KUNNEN WORDEN UITGEOEFEND, VEREIST ... DAT DE BELEMMERINGEN VOOR DE MOBILITEIT VAN DE WERKNEMERS UIT DE WEG WORDEN GERUIMD, MET NAME WAT BETREFT HET RECHT VAN DE WERKNEMER OM ZIJN FAMILIE TE DOEN OVERKOMEN EN DE VOORWAARDEN VOOR DE INTEGRATIE VAN DEZE FAMILIE IN HET LAND VAN ONTVANGST";

5 DAT DIE INTEGRATIE, BLIJKENS 'S HOFS ARREST VAN 3 JULI 1974 IN DE ZAAK 9-74, IN HET GEVAL VAN HET KIND VAN EEN WERKNEMER UIT EEN ANDERE LID-STAAT, DAT ONDERWIJS WENST TE VOLGEN, ONDERSTELT DAT DIT KIND OP DEZELFDE VOET ALS DE KINDEREN VAN HET GASTLAND DE VOORDELEN KAN GENIETEN WELKE IN DE WETGEVING VAN DIT LAND TER STIMULERING VAN HET ONDERWIJS ZIJN VOORZIEN;

6 DAT LUIDENS DIT ARREST DERHALVE IS VERKLAARD VOOR RECHT "DAT ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 1612/68 NIET ALLEEN DOELT OP DE REGELS MET BETREKKING TOT DE TOELATING, MAAR EVENEENS OP DE ALGEMENE MAATREGELEN OM DE DEELNEMING AAN HET ONDERWIJS TE VERGEMAKKELIJKEN";

7 DAT IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE INZAKE EEN OVEREENKOMSTIG GEVAL NIET IS GEBLEKEN VAN EEN OMSTANDIGHEID - DE FEITEN OF HET RECHT BETREFFENDE -, WELKE AANLEIDING ZOU KUNNEN GEVEN TOT EEN ANDERE UITLEGGING VAN DIE BEPALING;

8 DAT DERHALVE DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 1612/68 ALDUS MOET WORDEN GELEZEN, DAT HET BEDOELDE KINDEREN EEN GELIJKE POSITIE VERSCHAFT TEN AANZIEN VAN ALLE AAN DE TOELATING VERBONDEN RECHTEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNAL ADMINISTRATIF TE LYON BIJ DIENS VONNIS VAN 8 SEPTEMBER 1974 GESTELDE VRAAG, VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 1612/68 MOET ALDUS WORDEN GELEZEN, DAT HET BEDOELDE KINDEREN EEN GELIJKE POSITIE VERSCHAFT TEN AANZIEN VAN ALLE AAN DE TOELATING VERBONDEN RECHTEN .

MET DE BEPALING DAT DE KINDEREN VAN EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT, DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT ARBEID VERRICHT OF HEEFT VERRICHT, "ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE EIGEN ONDERDANEN" VAN HET GASTLAND TOT HET ONDERWIJS WORDEN TOEGELATEN, VERSCHAFT ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 1612/68 BEDOELDE KINDEREN EEN GELIJKE POSITIE TEN AANZIEN VAN ALLE AAN DE TOELATING VERBONDEN RECHTEN .

++++

VRIJ VERKEER - WERKNEMERS - ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT - TEWERKSTELLING OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT - KINDEREN - ONDERWIJS - TOELATING ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE ONDERDANEN VAN HET GASTLAND - DRAAGWIJDTE

( VERORDENING NR . 1612/68 VAN DE RAAD, ART . 12, EERSTE ALINEA )

9 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN;

10 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN, ZODAT HET TRIBUNAL ADMINISTRATIF TE LYON OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

IN DE ZAAK 68-74,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNAL ADMINISTRATIF TE LYON, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

ANGELO ALAIMO

EN

DE PREFECT VAN HET DEPARTEMENT RHONE,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1612/68 VAN DE RAAD VAN 15 OKTOBER 1968 BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP,