Home

Beschikking van de president van het Hof van 3 april 1974.

Beschikking van de president van het Hof van 3 april 1974.

1 OVERWEGENDE DAT DE TOEKOMST VAN KC ONHERSTELBAAR KAN WORDEN GESCHAAD INDIEN DE BEROEPEN BESCHIKKING ONVERWIJLD TEN UITVOER ZOU WORDEN GELEGD, DAAR NIET ONMIDDELLIJK AFDOENDE MAATREGELEN MOGELIJK ZIJN MET HET OOG OP HET RISICO BIJ DE EXPLOITATIE VAN DE MIJN EN DE OVERHAASTE OMSCHAKELING VAN DE ONDERNEMING;

2 DAT HET AANNEMELIJK LIJKT DAT EEN ZODANIGE OMSCHAKELING ONHERROEPELIJK IS;

3 OVERWEGENDE DAT, GEZIEN DE MOGELIJKHEDEN WELKE WORDEN GEBODEN DOOR DE GELDENDE REGELS VOOR DE PROCESVOERING VOOR HET HOF, UITZICHT BESTAAT OP EEN REGELING OP KORTE TERMIJN VAN DE ZAAK TEN PRINCIPALE;

DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD,

BESCHIKT :

1 . DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1973 ( IV/795; PB VAN 23 JANUARI 1974 ) WORDT OPGESCHORT TOT 15 JULI;

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

4 OVERWEGENDE DAT EEN BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN IN DEZE STAND VAN HET GEDING DIENT TE WORDEN AANGEHOUDEN;

++++

IN DE ZAAK 20-74 R,

KALI-CHEMIE AG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT, GEVESTIGD TE D 3000 HANNOVER, HANS-BOCKLER-ALLEE 20, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR DIRECTEUREN PH . VON BISMARCK EN ANDEREN, BIJGESTAAN DOOR R . C . GALLER, J . MEYER-LANDRUT, F . G . MILLER, ADVOCATEN TE DUESSELDORF, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . LOESCH, ADVOCAAT ALDAAR, 2, RUE GOETHE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . WAEGENBAUR , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,