Home

Arrest van het Hof van 9 maart 1976.

Arrest van het Hof van 9 maart 1976.

1 OVERWEGENDE DAT DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL BIJ VONNIS VAN 6 OKTOBER 1975 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 13 OKTOBER 1975 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN VRAAG HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F EN G , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 3 VAN 25 SEPTEMBER 1958 ( PB NR . 30 VAN 16 . 12 . 1958 , BLZ . 574 ), VAN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 4 VAN 3 DECEMBER 1958 ( PB NR . 30 VAN 16 . 12 . 1958 , BLZ . 611 ), VAN ARTIKEL 49 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 1408/71 VAN 14 JUNI 1971 ( PB NR . L 149 VAN 5 . 7 . 1971 , BLZ . 20 ) EN VAN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 574/72 VAN 21 MAART 1972 ( PB NR . L 74 VAN 27 . 3 . 1972 , BLZ . 15 ) EN MET NAME HEEFT GEVRAAGD ' ' OF INGEVOLGE DEZE ARTIKELEN TELKENS EEN NIEUWE PENSIOENAANVRAAG MOET WORDEN INGEDIEND OP DE WIJZE , BEPAALD IN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 4 EN IN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 574/72 ' ' ;

2 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING EEN WERKNEMER VAN ITALIAANSE NATIONALITEIT IS , DIE , NA AANVANKELIJK IN BELGIE EN VERVOLGENS IN ITALIE IN LOONDIENST WERKZAAM TE ZIJN GEWEEST , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN DE TOEN GELDENDE VERORDENING NR . 4 BIJ HET ITALIAANSE VERZEKERINGSORGAAN VAN ZIJN WOONPLAATS EEN AANVRAAG VOOR INVALIDITEITSPENSIOEN HAD INGEDIEND , TERWIJL HIJ ZIJN BEROEPSWERKZAAMHEDEN NOG NIET HAD BEEINDIGD , HETGEEN DE ITALIAANSE WETGEVING ECHTER OOK NIET VERLANGT ;

3 DAT DE NATIONALE RECHTER ZIJN VRAAG HEEFT GESTELD OM TE KUNNEN UITMAKEN OF DE BETROKKENE , VOOR EEN PENSIOENUITKERING OP GROND VAN ZIJN WERKZAAMHEID IN BELGIE , ALSNOG EEN TWEEDE AANVRAAG MOET INDIENEN NADAT HIJ HEEFT OPGEHOUDEN TE WERKEN , IN VERBAND MET DE BEPALING IN DE BELGISCHE WETGEVING WELKE DE TOEKENNING VAN INVALIDITEITSPENSIOEN AFHANKELIJK STELT VAN DE VOORAFGAANDE BEEINDIGING VAN ELKE BEROEPSACTIVITEIT ;

1 . DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F EN G , VAN VERORDENING NR . 3 EN VAN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 4

4 OVERWEGENDE DAT HET KRACHTENS ARTIKEL 26 VAN VERORDENING NR . 3 OP UITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT TOEPASSELIJKE ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F , BEPAALT DAT , INDIEN DE BELANGHEBBENDE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP NIET VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN , DOOR ALLE OP HEM VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTELIJKE REGELINGEN GESTELD , DOCH WEL AAN DE VOORWAARDEN VAN EEN DEZER WETTELIJKE REGELINGEN ZONDER DAT HET NOODZAKELIJK IS EEN BEROEP TE DOEN OP DE TIJDVAKKEN WELKE ZIJN VERVULD ONDER EEN OF MEER DER ANDERE WETTELIJKE REGELINGEN , HET BEDRAG VAN DE UITKERING WORDT VASTGESTELD UITSLUITEND KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING WAARAAN RECHT KAN WORDEN ONTLEEND , WAARBIJ ALLEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE TIJDVAKKEN WELKE KRACHTENS DIE WETTELIJKE REGELING ZIJN VERVULD ;

5 DAT VOLGENS DITZELFDE LID SUB G IN DAT GEVAL DE REEDS VASTGESTELDE UITKERINGEN WORDEN HERZIEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN SUB B VAN LID 1 , NAARGELANG AAN DE VOORWAARDEN GESTELD DOOR EEN OF MEER ANDERE WETTELIJKE REGELINGEN IS VOLDAAN , DE IN ARTIKEL 27 VAN VERORDENING NR . 3 BEDOELDE SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN IN AANMERKING GENOMEN ;

6 OVERWEGENDE DAT DEZE BEPALINGEN , ONDER VOORBEHOUD VAN DE VERENIGBAARHEID VAN DE ALINIA G MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG , UITSLUITEND HANDELEN OVER DE EVENTUELE HERZIENING VAN EEN UITKERING DIE IN EEN LID-STAAT ALLEEN OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING IS TOEGEKEND , VOOR HET GEVAL DAT NADERHAND WORDT VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN WELKE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DE BETROKKENE TIJDVAKKEN HEEFT VERVULD , AAN DE TOEKENNING VAN UITKERINGEN ZIJN GESTELD ;

7 DAT DIE BEPALINGEN DERHALVE GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE BEREKENING OF DE VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN DEZE TWEEDE UITKERING EN DUS NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE DOOR DE NATIONALE RECHTER BEDOELDE SITUATIE ;

8 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 4 DE WERKNEMER DIE IN AANMERKING WIL KOMEN VOOR DE UITKERINGEN OP GROND VAN DE ARTIKELEN 26 TOT EN MET 28 VAN VERORDENING NR . 3 , ZIJN AANVRAAG VOLGENS DE DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN HET LAND VAN DE WOONPLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN DIENT TE RICHTEN AAN HET ORGAAN VAN DE WOONPLAATS ;

9 DAT DEZE BEPALING IS GEGEVEN TER ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING TEN EINDE MIGRERENDE WERKNEMERS DIE IN VERSCHILLENDE LID-STATEN RECHTEN KUNNEN DOEN GELDEN , VRIJ TE STELLEN VAN DE VERPLICHTING BIJ DE VERZEKERINGSORGANEN VAN ELK DIER STATEN EEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR DE TOEKENNING VAN UITKERINGEN WAAROP ZIJ AANSPRAAK KUNNEN MAKEN ;

10 DAT MET HETZELFDE DOEL IN DE ARTIKELEN 31 TOT EN MET 34 IS GEREGELD OP WELKE WIJZE HET ORGAAN VAN DE WOONPLAATS HET AANVRAAGDOSSIER BEHANDELT , DE DOOR DE BETROKKENE VERSTREKTE INLICHTINGEN VERIFIEERT EN VERVOLGENS AAN DE BEVOEGDE ORGANEN IN DE ANDERE LID-STATEN WAAR VERZEKERINGSTIJDVAKKEN ZIJN VERVULD , EEN FORMULIER DOORZENDT MET DE NODIGE GEGEVENS VOOR DE VASTSTELLING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE , WAARBIJ DE DOORZENDING VAN DIT FORMULIER GELDT ALS DOORZENDING VAN DE BEWIJSSTUKKEN ;

11 DAT UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT DAT , ZODRA DE AANVRAAG NAAR BEHOREN IS INGEDIEND VOLGENS DE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN HET LAND VAN DE WOONPLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN , IS VOLDAAN AAN ALLE VORMVOORSCHRIFTEN VOOR DE INDIENING VAN EEN AANVRAAG IN ALLE LID-STATEN WAAR VERZEKERINGSTIJDVAKKEN OF DAARMEDE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN ZIJN VERVULD ;

12 DAT DE DAARNA BENADERDE INSTELLINGEN VAN DE ANDERE LID-STATEN ZICH DERHALVE NIET MEER BEHOEVEN IN TE LATEN MET DE VRAAG OF EN OP WELKE WIJZE ZIJ MOETEN WORDEN BENADERD , DOCH AAN DE HAND VAN DE INLICHTINGEN DIE ZIJ HEBBEN ONTVANGEN OF NOG AANVULLEND MOGEN INWINNEN , ALLEEN HEBBEN TE BEPALEN OF EN OP WELK MOMENT DE WERKNEMER VOLDOET AAN DE GESTELDE MATERIELE VOORWAARDEN VOOR EEN AANSPRAAK OP DE BETROKKEN UITKERING ;

13 DAT DE EIS VAN VOORAFGAANDE BEEINDIGING VAN DE BEROEPSWERKZAAMHEID EEN DERGELIJKE MATERIELE VOORWAARDE IS ;

14 DAT , INDIEN UIT HET IN ARTIKEL 33 BEDOELDE FORMULIER , UIT DE DAARBIJ GEVOEGDE DOCUMENTEN OF UIT DE INLICHTINGEN AAN HET ORGAAN VAN DE LID-STAAT WAAR DE BETROKKEN WERKNEMER TIJDVAKKEN HEEFT VERVULD , BLIJKT DAT HIJ AAN DEZE VOORWAARDE UITERLIJK VOLDOET OP HET TIJDSTIP WAAROP HET ORGAAN DAT HET DOSSIER TOEGEZONDEN HEEFT GEKREGEN , ZIJN BESLISSING NEEMT , DAT ORGAAN DERHALVE ALLESZINS IN STAAT IS DE BEPALINGEN VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING INZAKE HET RECHT OP UITKERING TOE TE PASSEN VANAF DE DATUM VAN BEEINDIGING DER BEROEPSWERKZAAMHEDEN ;

15 DAT DERHALVE KAN WORDEN GEANTWOORD DAT , WANNEER EEN MIGRERENDE WERKNEMER BIJ DE INSTELLING VAN ZIJN WOONPLAATS EN VOLGENS DE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE PLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN EEN AANVRAAG VOOR UITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT HEEFT INGEDIEND , HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT GEEN NIEUWE AANVRAAG BEHOEFT IN TE DIENEN , ZELFS ALS HIJ TEN TIJDE VAN DE INDIENING DER AANVRAAG NOG NIET VOLDEED AAN ALLE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DE TWEEDE STAAT GESTELDE MATERIELE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING DER UITKERING .

2 . DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 49 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN VAN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 574/72

16 OVERWEGENDE DAT HETGEEN GELDT VOOR DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 28 VAN VERORDENING NR . 3 , OP DEZELFDE GROND GELDT VOOR DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 49 VAN VERORDENING NR . 1408/71 , WELK ARTIKEL EVENEENS IN HOOFDZAAK HANDELT OVER DE EVENTUELE HERZIENING VAN EEN UITKERING WELKE REEDS IS TOEGEKEND OP GROND VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING , NAARMATE WORDT VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VAN ANDERE WETTELIJKE REGELINGEN WAARAAN DE BETROKKENE ONDERWORPEN IS GEWEEST ;

17 OVERWEGENDE DAT DE AAN ARTIKEL 30 VAN VERORDENING NR . 4 GEGEVEN UITLEGGING MET BETREKKING TOT DE INDIENING VAN EEN NIEUWE PENSIOENAANVRAAG EVENZEER GELDT VOOR ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 574/72 ;

18 DAT IMMERS DE VERVANGING VAN DE IN ARTIKEL 30 VAN VERORDENING NR . 4 GEBEZIGDE WOORDEN ' ' VOLGENS DE DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN HET LAND VAN DE WOONPLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN ' ' DOOR DE WOORDEN ' ' VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE DOOR DAT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING ' ' NIETS ZEGT OMTRENT DE NOODZAAK EEN NIEUWE AANVRAAG IN TE DIENEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL BIJ VONNIS VAN 6 OKTOBER 1975 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F EN SUB G VAN VERORDENING NR . 3 - ONDER VOORBEHOUD VAN DE VERENIGBAARHEID VAN ALINEA G MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG - EVENALS ARTIKEL 49 VAN VERORDENING NR . 1408/71 HANDELEN UITSLUITEND OVER DE EVENTUELE HERZIENING VAN EEN UITKERING WELKE IN EEN LID-STAAT ALLEEN OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING IS TOEGEKEND , VOOR HET GEVAL DAT NADERHAND WORDT VOLDAAN AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR UITKERINGEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DE BETROKKENE TIJDVAKKEN HEEFT VERVULD . DEZE BEPALINGEN HEBBEN DERHALVE GEEN BETREKKING OP DE BEREKENING OF DE VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN DEZE LATERE UITKERINGEN .

2 . WANNEER EEN MIGRERENDE WERKNEMER BIJ HET ORGAAN VAN ZIJN WOONPLAATS EN VOLGENS DE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE PLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN - ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 4 - OF VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE DOOR DAT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING - ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 574/72 - EEN AANVRAAG VOOR UITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT HEEFT INGEDIEND , BEHOEFT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT GEEN NIEUWE AANVRAAG IN TE DIENEN , ZELFS ALS HIJ TEN TIJDE VAN DE INDIENING DER AANVRAAG NOG NIET VOLDEED AAN ALLE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DE TWEEDE STAAT GESTELDE MATERIELE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING DER UITKERING .

1 . ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F EN SUB G , VAN VERORDENING NR . 3 - ONDER VOORBEHOUD VAN DE VERENIGBAARHEID VAN ALINEA G MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG - EVENALS ARTIKEL 49 VAN VERORDENING NR . 1408/71 HANDELEN UITSLUITEND OVER DE EVENTUELE HERZIENING VAN EEN UITKERING WELKE IN EEN LID-STAAT ALLEEN OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING IS TOEGEKEND , VOOR HET GEVAL DAT NADERHAND WORDT VOLDAAN AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR UITKERINGEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DE BETROKKENE TIJDVAKKEN HEEFT VERVULD . DEZE BEPALINGEN HEBBEN DERHALVE GEEN BETREKKING OP DE BEREKENING OF DE VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN DEZE LATERE UITKERINGEN .

2 . WANNEER EEN MIGRERENDE WERKNEMER BIJ HET ORGAAN VAN ZIJN WOONPLAATS EN VOLGENS DE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE PLAATS VASTGESTELDE MODALITEITEN - ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 4 - OF VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE DOOR DAT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING - ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 574/72 - EEN AANVRAAG VOOR UITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT HEEFT INGEDIEND , BEHOEFT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT GEEN NIEUWE AANVRAAG IN TE DIENEN , ZELFS ALS HIJ TEN TIJDE VAN DE INDIENING DER AANVRAAG NOG NIET VOLDEED AAN ALLE IN DE WETTELIJKE REGELING VAN DE TWEEDE STAAT GESTELDE MATERIELE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING DER UITKERING .

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - INVALIDITEITSVERZEKERING - UITKERING ALLEEN OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING - HERZIENING BIJ VOLDOENING AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOOR UITKERINGEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT

( ' S RAADS VERORDENING NR . 3 , ART . 28 , LID 1 , SUB F EN G ; ' S RAADS VERORDENING NR . 1408/71 , ART . 49 )

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - INVALIDITEITSVERZEKERING - UITKERINGEN - AANVRAAG - INDIENING - MODALITEITEN

( ' S RAADS VERORDENING NR . 4 , ART . 30 ; ' S RAADS VERORDENING NR . 574/72 , ART . 36 , LID 1 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

19 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

20 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTER OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 108-75

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

G . BALSAMO , WONENDE TE ASTI ( ITALIE )

EN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING , TE SINT-PIETERS- WOLUWE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 28 , LID 1 , SUB F EN G , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 3 VAN 25 SEPTEMBER 1958 ( PB NR . 30 VAN 16 . 12 . 1958 , BLZ . 574 ), VAN ARTIKEL 30 , LID 1 , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 4 VAN 3 DECEMBER 1958 ( PB NR . 30 VAN 16 . 12 . 1958 , BLZ . 611 ), VAN ARTIKEL 49 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 1408/71 VAN 14 JUNI 1971 ( PB NR . L 149 VAN 5 . 7 . 1971 , BLZ . 20 ) EN VAN ARTIKEL 36 , LID 1 , VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 574/72 VAN 21 MAART 1972 ( PB NR . L 74 VAN 27 . 3 . 1972 , BLZ . 15 ),