Home

Arrest van het Hof van 15 juni 1976.

Arrest van het Hof van 15 juni 1976.

1 OVERWEGENDE DAT HET TRIBUNALE VAN GENUA BIJ BESCHIKKING VAN 31 OKTOBER 1975 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 25 NOVEMBER DAAROPVOLGENDE , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG PREJUDICIELE VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN DE TERM ' ' DAG VAN INVOER ' ' MET HET OOG OP DE VASTSTELLING VAN DE HEFFINGEN VOOR GRANEN BEDOELD IN ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 VAN DE RAAD VAN 4 APRIL 1962 ( PB 1962 , BLZ . 933 ) EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67/EEG VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 ( PB 1967 , BLZ . 2269 );

2 DAT DEZE VRAGEN ZIJN OPGEWORPEN IN EEN GESCHIL OVER DE BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE HEFFING IN HET GEVAL VAN EEN MAISIMPORTEUR DIE ZIJN WAREN BIJ GEDEELTEN , VERSPREID OVER EEN LANGERE PERIODE HEEFT DOEN DEDOUANEREN ;

DAT VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING , MET HET OOG OP DE WIJZIGINGEN IN DE GEMEENSCHAPSHEFFINGEN GEDURENDE DE BETROKKEN PERIODE , BIJ ZIJN VERZOEKEN OM INKLARING DE TOEPASSING VAN DE HEFFING GELDEND OP DE DAG VAN ELK DIER VERZOEKEN , HEEFT GEVRAAGD EN VERKREGEN , WANNEER DEZE HEFFING GUNSTIGER WAS DAN DIE WELKE GOLD OP HET TIJDSTIP VAN AANVAARDING VAN DE AANGIFTE TEN INVOER OF VAN DE INDIENING VAN EEN VORIG VERZOEK OM INKLARING ;

DAT DE NATIONALE ADMINISTRATIE - VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING - NA EEN CONTROLE VAN DE IMPORTEUR DE BETALING HEEFT GEVORDERD VAN EEN AANVULLEND HEFFINGBEDRAG ;

3 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS WORDT GEVRAAGD OM UITLEGGING VAN ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 VAN DE RAAD VAN 4 APRIL 1962 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67/EEG VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 , VOOR ZOVER DAARBIJ WORDT BEPAALD DAT ' ' DE TOE TE PASSEN HEFFING DIE IS , WELKE OP DE DAG VAN DE INVOER GELDT ' ' , EN MET NAME :

A ) OF ONDER ' ' DAG VAN INVOER ' ' MOET WORDEN VERSTAAN DE DAG VAN AANBIEDING DOOR DE IMPORTEUR OF VAN AANVAARDING DOOR DE DOUANE VAN DE AANGIFTE TEN INVOER VAN DE WAREN , DAN WEL DE DAG DAAROP , NA AFWIKKELING VAN DE DEDOUANERING , DE WAREN TER VRIJE BESCHIKKING VAN DE IMPORTEUR KOMEN ;

B ) OF , WANNEER EEN PARTIJ WAREN BIJ GEDEELTEN WORDT GEDEDOUANEERD , DE ' ' DAG VAN INVOER ' ' IS DE DAG VAN DEDOUANERING VAN ELKE HOEVEELHEID DER WAREN AFZONDERLIJK , OF DE DAG VAN DEDOUANERING VAN DE EERSTE DAN WEL DE LAATSTE HOEVEELHEID VAN DIE PARTIJ WAREN ;

C ) OF , WANNEER TUSSEN DE DAG VAN AANBIEDING RESPECTIEVELIJK AANVAARDING VAN DE AANGIFTE TEN INVOER EN DE DAG VAN DEDOUANERING DER WAREN VERANDERINGEN IN DE HOOGTE VAN DE HEFFING PLAATSVINDEN , DE LAAGSTE , OP EEN VAN BEIDE GENOEMDE DAGEN GELDENDE HEFFING MOET WORDEN TOEGEPAST , DAN WEL DE - EVENTUEEL NOG LAGERE - HEFFING DIE OP ENIGE DAG TUSSEN BEIDE ANDERE DAGEN GELDT ;

DAT IN DE TWEEDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OM UITLEGGING VAN DE TOT DE LID-STATEN GERICHTE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 25 MEI 1962 ( PB 1962 , BLZ . 1545 ), EN MET NAME OF DEZE AANBEVELING , DIE OP INVOERRECHTEN BETREKKING HEEFT , OOK OP HET GEBIED VAN DE GEMEENSCHAPSHEFFINGEN TOEPASSING KAN VINDEN ;

4 OVERWEGENDE DAT DE MET DE TOEPASSING DER HEFFINGEN BELASTE INSTANTIES , OF DIT NU DE DOUANEADMINISTRATIE IS DAN WEL HET BEVOEGDE INTERVENTIEBUREAU , DE BEPALING VAN DE HEFFING NIET MOGEN UITSTELLEN TOT NA DE IN GENOEMDE VERORDENINGEN BEDOELDE DATUM ;

DAT DIT DE DATUM IS WAAROP DE DOUANE DE VERKLARING AANVAARDT WAARBIJ DE IMPORTEUR TE KENNEN GEEFT DE WAREN TE WILLEN INVOEREN ;

DAT DEZE AANVAARDING NIET MAG PLAATSVINDEN VOORDAT DE WAREN OP DE DOOR DE DOUANE VOOR DE INKLARING AANGEWEZEN PLAATS ZIJN AANGEKOMEN EN DE DOCUMENTEN WAARVAN DE OVERLEGGING VOOR DE INVOER IS VEREIST , ZIJN OVERGELEGD ;

5 OVERWEGENDE DAT DE LANDBOUWHEFFING ERTOE DIENT HET VERSCHIL TUSSEN DE WERELDMARKTPRIJS EN DE HOGERE GEMEENSCHAPSPRIJS TE OVERBRUGGEN ;

DAT ZIJ HOOFDZAKELIJK IS BEDOELD TER BESCHERMING EN STABILISATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN MET NAME MOET VERHINDEREN DAT PRIJSSCHOMMELINGEN OP DE WERELDMARKT BINNEN DE GEMEENSCHAP DOORWERKEN ;

6 DAT MITSDIEN EEN STIJGING VAN DE PRIJZEN OP DE WERELDMARKT ( EN DUS EEN VERLAGING VAN DE HEFFING ) NA DE DATUM WAAROP DE DOUANE DE AANGIFTE TEN INVOER HEEFT AANVAARD , GEEN INVLOED BEHOORT TE HEBBEN OP DE VASTSTELLING VAN DE HEFFING , AANGEZIEN DEZE IN BEGINSEL DOOR DE AANKOOPPRIJS VAN DE WAAR WORDT BEPAALD ;

DAT DERHALVE HET HEFFINGSTELSEL IN HET NADEEL VAN HET COMMUNAUTAIRE PRODUKT ZOU DREIGEN UIT TE VALLEN INDIEN DE BETROKKEN INSTANTIES DE VOOR DE BEPALING VAN DE HEFFING IN AANMERKING TE NEMEN DATUM NAAR EEN LATER TIJDSTIP KONDEN VERSCHUIVEN ;

7 DAT DUS MOET WORDEN GEANTWOORD DAT DE ' ' DAG VAN INVOER ' ' BEDOELD IN ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67 , DE DATUM IS WAAROP DE AANGIFTE TEN INVOER VAN DE WAREN DOOR DE DOUANE WORDT AANVAARD ;

8 OVERWEGENDE DAT OM BOVENVERMELDE REDENEN DE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 25 MEI 1962 , BETREFFENDE DE DATUM DIE IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN VOOR HET BEPALEN VAN DE HOOGTE VAN HET INVOERRECHT DAT OP TOT VERBRUIK AANGEGEVEN GOEDEREN TOEPASSELIJK IS , NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN OP HEFFINGEN ;

9 DAT DE COMMISSIE , INDIEN ZIJ DIE AANBEVELING WEL VOOR HEFFINGEN HAD WILLEN DOEN GELDEN , DIT UITDRUKKELIJK ZOU HEBBEN VERKLAARD , AANGEZIEN DE AANBEVELING DATEERT VAN MEER DAN EEN MAAND NA DE PUBLIKATIE VAN VERORDENING NR . 19 HOUDENDE DE GELEIDELIJKE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN , WAARVAN ARTIKEL 17 BEPAALT DAT ' ' HET BEDRAG VAN DE HEFFING . . . DAT MOET WORDEN GEHEVEN , IS HET BEDRAG DAT VAN TOEPASSING IS OP DE DAG VAN INVOER ' ' ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNALE TE GENUA BIJ BESCHIKKING VAN 31 OKTOBER 1975 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . DE ' ' DAG VAN INVOER ' ' BEDOELD IN ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67 IS DE DATUM WAAROP DE AANGIFTE TEN INVOER VAN DE WAREN DOOR DE DOUANE WORDT AANVAARD ;

2 . DE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 25 MEI 1962 , BETREFFENDE DE DATUM DIE IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN VOOR HET BEPALEN VAN DE HOOGTE VAN HET INVOERRECHT DAT OP TOT VERBRUIK AANGEGEVEN GOEDEREN TOEPASSELIJK IS , KAN NIET OP HEFFINGEN VAN TOEPASSING ZIJN .

1 . DE ' ' DAG VAN INVOER ' ' BEDOELD IN ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67 IS DE DATUM WAAROP DE AANGIFTE TEN INVOER VAN DE WAREN DOOR DE DOUANE WORDT AANVAARD .

2 . DE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 25 MEI 1962 , BETREFFENDE DE DATUM DIE IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN VOOR HET BEPALEN VAN DE HOOGTE VAN HET INVOERRECHT DAT OP TOT VERBRUIK AANGEGEVEN GOEDEREN TOEPASSELIJK IS , KAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP HEFFINGEN .

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - GRANEN - HEFFING - INNING - DATUM

( VERORDENING NR . 19 VAN DE RAAD , ART . 17 ; VERORDENING NR . 120/67 VAN DE RAAD , ART . 15 )

2 . INVOERRECHT , TOEPASSELIJK OP TOT VERBRUIK AANGEGEVEN GOEDEREN - HOOGTE - BEPALING - DATUM - AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 25 MEI 1962 - TOEPASSING OP HEFFINGEN - ONTOELAATBAARHEID

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

10 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 113-75 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNALE TE GENUA , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

GIORDANO FRECASSETTI

EN

ITALIAANSE ADMINISTRATIE VAN DE STAATSFINANCIEN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN DE TERM ' ' DAG VAN INVOER ' ' MET HET OOG OP DE VASTSTELLING VAN DE HEFFINGEN VOOR GRANEN ( ARTIKEL 17 VAN VERORDENING NR . 19 VAN DE RAAD VAN 4 . 4 . 1962 , EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 120/67/EEG VAN DE RAAD VAN 13 . 6 . 1967 ),