Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 november 1976.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 november 1976.

1 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP 16 DECEMBER 1975 BEROEP HEEFT INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT TOT BENOEMING VAN DE HEER G . GALLO , GENOMEN DOOR HET EUROPEES PARLEMENT OP 29 APRIL 1975 NA HET INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 ;

2 DAT VERZOEKER DAARTOE AANVOERT DAT DE SAMENSTELLING VAN DE JURY IN DIT VERGELIJKEND ONDERZOEK ONREGELMATIG WAS , DAAR DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET EUROPESE PARLEMENT DE JURYLEDEN HAD AANGEWEZEN KRACHTENS EEN DOOR HET BUREAU VAN HET PARLEMENT VERLEENDE DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID DIE ECHTER RECHTSKRACHT MISTE , DAAR ZIJ NIET IN DE DOOR HET STATUUT VOORGESCHREVEN VORM AAN HET PERSONEEL TER KENNIS WAS GEBRACHT ;

3 DAT VOLGENS VERZOEKER EEN DERGELIJKE DELEGATIE DEUGDELIJK HAD BEHOREN TE WORDEN MEDEGEDEELD OF BEKENDGEMAAKT OVEREENKOMSTIG HET GESTELDE IN ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT ;

4 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 110 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT WEL BEPAALT DAT ' ' ALLE . . . ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN . . . TER KENNIS VAN HET PERSONEEL ( WORDEN ) GEBRACHT ' ' , MAAR NIET , IN WELKE VORM DE KENNISGEVING AAN HET PERSONEEL DIENT TE GESCHIEDEN ;

5 DAT ANDERZIJDS ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT DE VORMEN VAN BEKENDMAKING VAN INDIVIDUELE BESLUITEN VASTLEGT , MAAR NIETS ZEGT OMTRENT DE BEKENDMAKING VAN BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING OF VAN MAATREGELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VERDELING VAN BEVOEGDHEDEN BINNEN DE INSTELLING ;

6 OVERWEGENDE DAT DE OMSTREDEN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID EEN ALGEMEEN GEOORLOOFDE VERDELING VAN DE INTERNE BEVOEGDHEDEN BIJ DE INSTELLING INHOUDT ;

7 DAT IN IEDER GEVAL VASTSTAAT DAT DEZE DELEGATIE NIET ALLEEN IS MEEGEDEELD AAN DE DIRECTEUREN-GENERAAL VAN DE INSTELLING , AAN DE FRACTIEVOORZITTERS , AAN HET SECRETARIAAT EN AAN HET CONTROLEBUREAU , MAAR OOK AAN HET PERSONEELSCOMITE , INGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 9 VAN HET STATUUT , DAT VOLGENS DEZE BEPALING ONDER ANDERE TOT TAAK HEEFT DE BELANGEN VAN HET PERSONEEL TE VERTEGENWOORDIGEN BIJ DE INSTELLING EN TE ZORGEN ' ' VOOR EEN VOORTDUREND CONTACT TUSSEN HAAR EN HET PERSONEEL ' ' ;

8 DAT , GELET OP DEZE OMSTANDIGHEDEN , DE GELAAKTE DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID RECHTSKRACHT HEEFT , ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN INGEGAAN OP DE VRAAG OF EEN DERGELIJKE DELEGATIE EEN MAATREGEL IS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 110 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT ;

9 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VERVOLGENS BETOOGT DAT HET BESTREDEN BESLUIT IN CASU SCHENDING OPLEVERT VAN ARTIKEL 29 , LID 1 , SUB A ) EN B ), ALSMEDE VAN ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT , DOORDIEN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG IS OVERGEGAAN TOT GENOEMD INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK , ZONDER REKENING TE HOUDEN MET VERZOEKERS BEVORDERBAARHEID ;

10 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 29 , LID 1 , SUB A ) VAN HET STATUUT , MET DE BEPALING DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG IN VACATURES MOET VOORZIEN DOOR EERST DE MOGELIJKHEDEN TOT BEVORDERING EN TOT OVERPLAATSING BINNEN DE INSTELLING TE ONDERZOEKEN , AAN AMBTENAREN DIE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VOOR BEVORDERING GEEN SUBJECTIEF RECHT HIEROP TOEKENT , DAAR VOLGENS ARTIKEL 27 , EERSTE ALINEA , VAN HET STATUUT BIJ DE VOORZIENING IN ENIG AMBT ALLEREERST MOET WORDEN UITGEGAAN VAN HET BELANG VAN DE DIENST ;

11 DAT OVERIGENS LUIDENS ARTIKEL 45 , LID 1 , VAN HET STATUUT ' ' BEVORDERING . . . UITSLUITEND GESCHIEDT BIJ KEUZE . . . NA EEN ONDERZOEK WAARBIJ DE VERDIENSTEN DER AMBTENAREN DIE VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMEN , . . . ONDERLING WORDEN VERGELEKEN ;

12 DAT UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG TEN DEZE OVER EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BESCHIKT ;

13 DAT BIJGEVOLG NIET BLIJKT DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG - TOEN HET BESLOOT EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK TE HOUDEN IN PLAATS VAN VERZOEKER TE BEVORDEREN - DE KRACHTENS DE ARTIKELEN 29 EN 45 VAN HET STATUUT OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN EN VERZOEKERS STATUTAIRE RECHTEN HEEFT GESCHONDEN ;

14 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BETOOGT DAT DE GEVOLGDE AANWERVINGSPROCEDURE IN IEDER GEVAL MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID JEGENS HEM OPLEVERT , DAAR HIJ WAS AFGEWEZEN , HOEWEL HIJ DE ENIGE KANDIDAAT WAS , DIE VOLGENS DE BEPALINGEN VAN HET STAUUT , MET NAME ARTIKEL 45 , LID 1 , TWEEDE ALINEA , VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KWAM ;

15 OVERWEGENDE DAT MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID SLECHTS WORDT GEACHT AANWEZIG TE ZIJN , INDIEN RECHTENS GENOEGZAAM BEWEZEN IS DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG MET HET BESTREDEN BESLUIT EEN ANDER DAN HET WETTELIJKE DOEL HEEFT NAGESTREEFD ;

16 DAT DE OMSTANDIGHEID DAT GENOEMD GEZAG BESLUIT OM , INGEVAL SLECHTS EEN KANDIDAAT VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMT KRACHTENS ARTIKEL 45 , LID 1 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT , ZONDER TOT BEVORDERING OVER TE GAAN EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK TE HOUDEN , ENKEL OP ZICHZELF BESCHOUWD NIET VOLDOENDE BEWIJS VORMT VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID ;

17 DAT IMMERS IN DIT GEVAL EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK DES TE MEER GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN , OMDAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DAT SLECHTS EEN BEVORDERBARE KANDIDAAT KAN BEOORDELEN , TERECHT KAN MENEN DAT HET NIET VOLDOENDE KEUS HEEFT OM EEN AANWERVING TE WAARBORGEN DIE ZOVEEL MOGELIJK BEANTWOORDT AAN DE EISEN VAN HET TE VERVULLEN AMBT ;

18 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS BETOOGT DAT MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID JEGENS HEM IS BEWEZEN DOORDAT DE HEM IN HET ONDERHAVIGE ONDERZOEK TOEGEKENDE PUNTENWAARDERING VOOR ZIJN SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN LAGER IS DAN IN EEN EERDER VERGELIJKEND ONDERZOEK ( NR . A/43 ) VOOR EEN AMBT VAN DEZELFDE CATEGORIE EN DEZELFDE RANG , WAARBIJ DE JURY OP DEZELFDE WIJZE ALS IN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK NR . A/51 WAS SAMENGESTELD EN TEWERK WAS GEGAAN VOLGENS SOORTGELIJKE , ZO NIET IDENTIEKE BEOORDELINGSMAATSTAVEN ;

19 OVERWEGENDE DAT VASTSTAAT DAT HET IN HET VORIGE GEVAL GING OM EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK OP DE GRONDSLAG VAN SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN , TERWIJL HET VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 HEEFT PLAATSGEVONDEN OP DE GRONDSLAG VAN SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN EN EEN EXAMEN ;

20 DAT BOVENDIEN BIJ DE BOORDELINGSMAATSTAVEN IN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK A/43 OOK REKENING WERD GEHOUDEN MET DE VERMELDING VAN DE KANDIDAAT OP VROEGERE AANBEVELINGSLIJSTEN , TERWIJL DIT BIJ HET ONDERZOEK A/51 SLECHTS IN AANMERKING IS GENOMEN VOORZOVER DE LIJSTEN BETREKKING HADDEN OP INTERNE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN ' ' OP DE GRONDSLAG VAN SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN EN EEN EXAMEN ' ' ;

21 DAT DERHALVE , DAAR DE TWEE BEDOELDE PROCEDURES VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK NIET VOLLEDIG VERGELIJKBAAR ZIJN , VERZOEKERS GRIEF RECHTSGROND ONTBEERT ;

22 DAT OVERIGENS DE KRITIEK OP DE ORGANISATIE VAN DE MONDELINGE EXAMENS VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 EN DE MANIER WAAROP DIE ZIJN AFGENOMEN , EVENMIN GEGROND VOORKOMT ;

23 DAT UIT HET RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN EN DE EXAMENS , OPGENOMEN IN HET BIJ HET ONDERHAVIGE JURYRAPPORT GEVOEGDE PUNTENOVERZICHT , NIET BLIJKT DAT DE ORGANISATIE EN HET VERLOOP VAN DE EXAMENS DISCRIMINEREND WAREN JEGENS VERZOEKER ;

24 DAT , WAT VOORTS HET EXAMEN OVER DE KENNIS VAN HET DEENS BETREFT , DE BENOEMDE KANDIDAAT DAARAAN WELISWAAR NIET IS ONDERWORPEN , DOCH DAT IN DE AANKONDIGING VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK DE KENNIS VAN DIE TAAL ALS ' ' GEWENST ' ' WAS AANGEDUID , EN DAT VERZOEKER VOOR ZIJN TALENKENNIS OOK EEN HOGERE PUNTENWAARDERING HEEFT GEKREGEN DAN GENOEMDE KANDIDAAT ;

25 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OOK NOG BETOOGT DAT DE JURY IN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 DE LIJST VAN DE VERSCHILLENDE GESCHIKTE KANDIDATEN HAD OPGESTELD ZONDER IN AANMERKING TE NEMEN DAT HIJ VAN 1 SEPTEMBER 1973 TOT 20 MEI 1974 AD INTERIM DE FUNCTIE VAN EERSTE COMMISSIESECRETARIS HAD VERVULD ;

26 DAT DE JURY BOVENDIEN ZOU HEBBEN NAGELATEN OM BIJ DE OPSTELLING VAN DE LIJST VAN GESCHIKTE KANDIDATEN ZIJN ERVARING EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN , OPGEDAAN ZOWEL VOOR ALS NA ZIJN INDIENSTTREDING BIJ HET EUROPESE PARLEMENT , OP PUNTEN TE WAARDEREN ;

27 DAT TEN SLOTTE DEZE ZELFDE JURY BIJ DE BEOORDELINGSMAATSTAVEN TEN ONRECHTE NIET ZIJN GESCHIKTHEID VOOR BEVORDERING TOT DE VACATURE ZOU HEBBEN OPGENOMEN ;

28 OVERWEGENDE DAT , NAAR BLIJKT UIT DE GETUIGENVERKLARING WELKE TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING IS AFGELEGD DOOR DE VOORZITTER VAN DE JURY IN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 , VERZOEKERS TEWERKSTELLING AD INTERIM VAN 1 SEPTEMBER 1973 TOT 20 MEI 1974 BEKEND WAS BIJ DE JURY DIE DAARMEE OOK REKENING HEEFT GEHOUDEN BIJ DE BEOORDELING VAN VERZOEKERS KWALITEITEN EN BEROEPSERVARING ;

29 DAT BOVENDIEN UIT DEZE GETUIGENVERKLARING BLIJKT DAT DE JURY BIJ DE BEOORDELING VAN VERZOEKERS KWALIFICATIES EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN HEEFT KUNNEN BESCHIKKEN OVER ALLE BEOORDELINGSGEGEVENS UIT ZIJN PERSOONSDOSSIER EN DE DAARBIJ GEVOEGDE DOCUMENTATIE , OOK DIE WAAROP VERZOEKER HEEFT GEWEZEN IN ZIJN BRIEF VAN 22 FEBRUARI 1975 AAN DE DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE , PERSONEEL EN FINANCIEN ;

30 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BOVENDIEN BETOOGT DAT HET BESTREDEN BESLUIT ENERZIJDS VERWIJST NAAR HET RESULTAAT VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK , DOCH ANDERZIJDS TEVENS GEWAG MAAKT VAN ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT , DAT GAAT OVER BEVORDERINGEN , EN IN HET DISPOSITIEF UITDRUKKELIJK ZEGT DAT DE GEKOZEN KANDIDAAT IS ' ' BEVORDERD ' ' TOT DE OPENSTAANDE POST ;

31 DAT ALDUS GENOEMD BESLUIT ONNAUWKEURIG EN TEGENSTRIJDIG ZOU ZIJN GEMOTIVEERD EN DERHALVE ZOU MOETEN WORDEN NIETIGVERKLAARD ;

32 OVERWEGENDE DAT UIT DE IN CASU GEVOLGDE AANWERVINGSPROCEDURE DUIDELIJK BLIJKT , DAT TOT DE OMSTREDEN BENOEMING IS BESLOTEN NA EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK , ZODAT OVER DE RECHTSBASIS VAN DAT BESLUIT GEEN TWIJFEL KAN BESTAAN ;

33 DAT DERHALVE DE GESIGNALEERDE ONNAUWKEURIGHEID IN DE MOTIVERING NIET VAN BESLISSENDE AARD IS EN DE GELDIGHEID VAN HET BESTREDEN BESLUIT NIET VERMAG AAN TE TASTEN ;

34 OVERWEGENDE DAT OM AL DEZE REDENEN HET BEROEP ONGEGROND IS EN DIENT TE WORDEN VERWORPEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL HEBBEN TE DRAGEN ;

1 . DE IN ARTIKEL 110 , TWEEDE ALINEA , BEDOELDE KENNISGEVING AAN HET PERSONEEL KAN GESCHIEDEN DOOR EEN MEDEDELING AAN HET PERSONEELSCOMITE .

2 . ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT LEGT DE VORMEN VAN BEKENDMAKING VAN INDIVIDUELE BESLUITEN VAST , MAAR ZEGT NIETS OMTRENT DE BEKENDMAKING VAN BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING OF VAN MAATREGELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VERDELING VAN BEVOEGDHEDEN BINNEN DE INSTELLING .

3 . MET HET BESLUIT OM EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK TE HOUDEN IN PLAATS VAN EEN KANDIDAAT TE BEVORDEREN , HEEFT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DAT TEN DEZE OVER EEN RUIME BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BESCHIKT , DE KRACHTENS DE ARTIKELEN 29 EN 45 VAN HET STATUUT OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET OVERTREDEN EN VERZOEKERS STATUTAIRE RECHTEN NIET GESCHONDEN .

4 . DE OMSTANDIGHEID DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG BESLUIT OM , INGEVAL SLECHTS EEN KANDIDAAT VOOR BEVORDERING IN AANMERKING KOMT KRACHTENS ARTIKEL 45 , LID 1 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT , ZONDER TOT BEVORDERING OVER TE GAAN EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK TE HOUDEN , VORMT ENKEL OP ZICHZELF BESCHOUWD NIET VOLDOENDE BEWIJS VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID . IN DIT GEVAL KAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK DES TE MEER GERECHTVAARDIGD ZIJN , OMDAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG , DAT SLECHTS EEN BEVORDERBARE KANDIDAAT KAN BEOORDELEN , TERECHT KAN MENEN DAT HET NIET VOLDOENDE KEUS HEEFT OM EEN AANWERVING TE WAARBORGEN DIE ZOVEEL MOGELIJK BEANTWOORDT AAN DE EISEN VAN HET TE VERVULLEN AMBT .

5 . INDIEN EEN ONNAUWKEURIGHEID IN DE MOTIVERING NIET VAN BESLISSENDE AARD IS , TAST ZIJ DE GELDIGHEID VAN HET BETROKKEN BESLUIT NIET AAN .

1 . AMBTENAREN - STATUUT - TENUITVOERLEGGING - ALGEMENE BEPALINGEN - KENNISGEVING AAN HET PERSONEEL - VORMVOORSCHRIFTEN

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 110 , TWEEDE ALINEA )

2 . AMBTENAREN - BESLUITEN VAN DE ADMINISTRATIE - BEKENDMAKING - ARTIKEL 25 STATUUT - BEGRENZING TOT INDIVIDUELE BESLUITEN

3 . AMBTENAREN - AANWERVING - PROCEDURE - INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK - ONDERZOEK IN PLAATS VAN BEVORDERING - TOELAATBAARHEID

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 29 EN 45 )

4 . AMBTENAREN - AANWERVING - PROCEDURE - ENIGE BEVORDERBARE KANDIDAAT - INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK - ONDERZOEK IN PLAATS VAN BEVORDERING - MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID - BEWIJS - AFZWEZIGHEID

5 . AMBTENAREN - BESLUITEN VAN DE ADMINISTRATIE - MOTIVERING - ONNAUWKEURIGHEID - BESLISSENDE AARD - AFWEZIGHEID - GELDIGHEID VAN DE BETROKKEN MAATREGEL

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

35 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

36 DAT VERZOEKER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

37 DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN , DOOR DE INSTELLINGEN TERZAKE VAN BEROEPEN VAN DE AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE BLIJVEN ;

IN DE ZAAK 123-75

BERTHOLD KUSTER , AMBTENAAR BIJ HET EUROPEES PARLEMENT , WONENDE TE LUXEMBURG , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE ALDAAR , 18 A , RUE DES GLACIS ,

VERZOEKER ,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR H . R . NORD , SECRETARIS-GENERAAL , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR A . BONN , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE ALDAAR , 22 , COTE D ' EICH ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 29 APRIL 1975 , WAARBIJ NA INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK A/51 G . GALLO WERD BENOEMD TOT AFDELINGSHOOFD ,