Home

Arrest van het Hof van 11 november 1975.

Arrest van het Hof van 11 november 1975.

1 OVERWEGENDE DAT HET FINANZGERICHT TE BERLIJN BIJ BESCHIKKING VAN 25 MAART 1975, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 15 APRIL 1975, KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VRAGEN HEEFT GESTELD OVER DE GELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE VAN 2 JULI 1974 ( PB NR . L 180, BLZ . 15 ) EN INZAKE DE UITLEGGING VAN POST 08.11 EN POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF;

2 OVERWEGENDE DAT HET IN HET HOOFDGEDING EROVER GAAT OF KERSEN DIE IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL ZIJN INGELEGD TER VOORLOPIGE CONSERVERING VOOR DE DUUR VAN HET VERVOER NAAR DE GEMEENSCHAP EN TOT HET TIJDSTIP WAAROP ZIJ NA UITDRUIPING WORDEN GEBRUIKT VOOR DE CHOCOLADE-INDUSTRIE IN DE GEMEENSCHAP, ONDER POST 20.06-B-I MOETEN WORDEN INGEDEELD;

3 OVERWEGENDE DAT HET HOF WORDT GEVRAAGD OF KERSEN, INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, ONDER POST 08.11 OF ONDER POST 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOETEN WORDEN INGEDEELD, EN INZONDERHEID OF VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 GELDIG IS, INZOVER DAARIN GOEDEREN WORDEN INGEDEELD ONDER POSTONDERVERDELING 20.06-B-I;

4 OVERWEGENDE DAT VERORDENING NR . 1709/74 IN ARTIKEL 1 BEPAALT : "KERSEN, INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, WORDEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALS VRUCHTEN GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE INGEDEELD ONDER DE POSTONDERVERDELING 20.06 - OP ANDERE WIJZE BEREIDE OF VERDUURZAAMDE VRUCHTEN, OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ALCOHOL : B . ANDERE :

1 . MET TOEGEVOEGDE ALCOHOL";

5 OVERWEGENDE DAT IN DE TWEEDE OVERWEGING BIJ VERORDENING NR . 97/69 VAN DE RAAD BETREFFENDE DE MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GETROFFEN VOOR DE UNIFORME TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF, WORDT VERKLAARD DAT DE TE DIEN EINDE AANGENOMEN BEPALINGEN TEN DOEL HEBBEN DE INHOUD VAN DE POSTEN EN POSTONDERVERDELINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF NADER AAN TE GEVEN, MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE BEPALINGEN DE TEKST DAARVAN NIET MOGEN WIJZIGEN;

6 OVERWEGENDE DAT BIJ DE VERORDENING EEN COMITE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF IN HET LEVEN IS GEROEPEN, WAAROMTRENT IN DE DERDE OVERWEGING TE KENNEN WORDT GEGEVEN DAT DE BEPALINGEN NOPENS DE MAATREGELEN DIE NOODZAKELIJK KUNNEN ZIJN VOOR DE INDELING VAN SOMMIGE GOEDEREN IN DIT TARIEF, BETREKKING HEBBEN OP EEN BIJZONDER TECHNISCH GEBIED EN DAT VOOR DE OPSTELLING ERVAN EEN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE IS VEREIST;

7 OVERWEGENDE DAT DE RAAD OP DIT GEBIED AAN DE COMMISSIE, HANDELEND IN NAUWE SAMENWERKING MET DOUANEDESKUNDIGEN VAN DE LID-STATEN, EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID HEEFT TOEGEKEND BIJ DE KEUZE TUSSEN TWEE OF MEER POSTEN DIE VOOR INDELING VAN EEN BEPAALDE WAAR IN AANMERKING KOMEN;

8 OVERWEGENDE DAT MOET WORDEN NAGEGAAN OF VERORDENING NR . 1709/74 TOT EEN WIJZIGING IN DE TEKST VAN HET DOUANETARIEF HEEFT GELEID;

9 OVERWEGENDE DAT, AL VERMAG DE FORMULERING VAN POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DE BETROKKEN WAREN TE OMVATTEN, TOCH VOLGENS DE AANTEKENINGEN BIJ DIT HOOFDSTUK - DIE, LUIDENS DE ALGEMENE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF, MET DE BEWOORDINGEN VAN DE POSTEN WETTELIJK BEPALEND ZIJN VOOR DE INDELING VAN EEN PRODUKT - HOOFDSTUK 20 NIET OMVAT VRUCHTEN WELKE ZIJN BEREID OF VERDUURZAAMD OP EEN WIJZE ALS BEDOELD IN HOOFDSTUK 8;

DAT POST 08.11, DIE ALS ENIGE POST VAN HOOFDSTUK 8 IN AANMERKING KOMT VOOR DE INDELING VAN DE BETROKKEN WAAR, BETREKKING HEEFT OP : "VRUCHTEN, VOORLOPIG VERDUURZAAMD ( B.V . DOOR MIDDEL VAN ZWAVELDIOXYDE OF IN WATER, WAARAAN ZOUT, ZWAVEL OF ANDERE STOFFEN VOOR HET VOORLOPIG VERDUURZAMEN ZIJN TOEGEVOEGD ), DOCH ALS ZODANIG ONGESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE";

DAT JUIST IN EEN GEVAL ALS HET ONDERHAVIGE, WAARIN HET DOUANETARIEF DE ONDER POST 08.11 VALLENDE CONSERVERINGSMETHODEN NIET UITPUTTEND VERMELDT, MAAR SLECHTS VOORBEELDEN GEEFT, DE COMMISSIE, HANDELEND IN SAMENWERKING MET DE NATIONALE DESKUNDIGEN, BEVOEGD IS EEN VERORDENING VAST TE STELLEN OM DE IN DIE POST BEDOELDE CONSERVERINGSMETHODEN NADER AAN TE GEVEN;

10 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING MET HET DOOR HAAR OVERGELEGDE DESKUNDIGENADVIES SLECHTS BEOOGT TE BEWIJZEN DAT KERSEN, INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, ZONDER ANDERE STOFFEN VOOR SMAAKVERBETERING VOLGENS DE VERKEERSOPVATTING NIET "GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE" ZIJN TE ACHTEN;

11 OVERWEGENDE DAT ANDERZIJDS DE COMMISSIE, OVEREENKOMSTIG HET ADVIES VAN HET COMITE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF, HEEFT AANGENOMEN DAT DERGELIJKE KERSEN NIET ONGESCHIKT VOOR CONSUMPTIE ZIJN GEWORDEN;

DAT UIT HET BETOOG VAN VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING NERGENS IS KOMEN VAST TE STAAN DAT DE COMMISSIE DE GRENZEN VAN DE HAAR TOEGEMETEN BEOORDELINGSVRIJHEID HEEFT OVERSCHREDEN;

12 OVERWEGENDE DAT DE NATIONALE RECHTER MITSDIEN MOET WORDEN GEANTWOORD DAT BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 DER COMMISSIE;

DAT DERHALVE INGEVOLGE VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 DER COMMISSIE KERSEN, INGELEGD EN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF;

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT TE BERLIJN BIJ BESCHIKKING VAN 25 MAART 1975 GESTELDE VRAAG, VERKLAART VOOR RECHT :

1 . BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAAG IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 DER COMMISSIE .

2 . INGEVOLGE VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 DER COMMISSIE MOETEN KERSEN, INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, WORDEN INGEDEELD ONDER POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

1 . BIJ VERORDENING NR . 97/69 VAN DE RAAD IS AAN DE COMMISSIE, HANDELEND IN NAUWE SAMENWERKING MET DOUANEDESKUNDIGEN VAN DE LID-STATEN, EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID TOEGEKEND BIJ DE KEUZE TUSSEN TWEE OF MEER POSTEN DIE VOOR INDELING VAN EEN BEPAALDE WAAR IN AANMERKING KOMEN, MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE BEPALINGEN DE TEKST VAN HET DOUANETARIEF NIET MOGEN WIJZIGEN .

2 . INGEVOLGE VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 DER COMMISSIE MOETEN KERSEN, INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL, WORDEN INGEDEELD ONDER POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

++++

1 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - INDELING VAN WAREN - VERSCHILLENDE TARIEFPOSTEN - KEUZE - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE COMMISSIE

( VERORDENING NR . 97/69 VAN DE RAAD )

2 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - INDELING VAN WAREN - KERSEN - INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL - POSTONDERVERDELING 20.06-B-I

( VERORDENING NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE )

13 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN, DOOR DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

IN DE ZAAK 37-75

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT TE BERLIJN, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

BAGUSAT KG

EN

HAUPTZOLLAMT BERLIN PACKHOF,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE VAN 2 JULI 1974 ( PB NR . L 180, BLZ . 15 ) EN INZAKE DE UITLEGGING VAN POST 08.11 EN POSTONDERVERDELING 20.06-B-I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF,