Home

Arrest van het Hof van 17 maart 1976.

Arrest van het Hof van 17 maart 1976.

1 OVERWEGENDE DAT DE OP 31 JULI 1975 INGESTELDE BEROEPEN ERTOE STREKKEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE SCHADE DIE VERZOEKSTERS BEWEERDELIJK HEBBEN GELEDEN WEGENS DE INTREKKING BIJ VERORDENING NR . 189/72 VAN DE COMMISSIE VAN 26 JANUARI 1972 ( PB NR . L 24 , BLZ . 25 ) VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR OLIEN EN VETTEN , MET NAME VOOR KOOLZAAD EN UIT DIT ZAAD GEWONNEN OLIEN EN WEGENS DE GEBREKKIGE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIDE ;

2 DAT IN DEZE BEROEPEN MITSDIEN WORDT GECONCLUDEERD TOT VEROORDELING VAN DE GEMEENSCHAP DE IN DE VERZOEKSCHRIFTEN GESPECIFICEERDE BEDRAGEN TE BETALEN ;

3 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS , ONDERNEMINGEN DIE ZICH ONDER MEER BEZIGHOUDEN MET DE INKOOP , VERKOOP EN VERMALING VAN KOOLZAAD , UITEENZETTEN DAT DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN , INGESTELD BIJ ' S RAADS VERORDENING NR . 136/66 VAN 22 SEPTEMBER 1966 ( PB NR . 172 , BLZ . 3025 ) NAAST EEN VOLGENS DE GEBRUIKELIJKE PROCEDURES VASTGESTELDE RICHTPRIJS EN INTERVENTIEPRIJS , VOORZIET IN STEUN BIJ DE PRODUKTIE DIE AAN DE VERWERKERS WORDT UITGEKEERD , WANNEER DE VOOR EEN SOORT ZAAD GELDENDE RICHTPRIJS HOGER IS DAN DE WERELDMARKTPRIJS VOOR DIT PRODUKT ;

4 DAT DEZE STEUN GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DEZE BEIDE LAATSTE PRIJZEN , UITGEDRUKT IN REKENEENHEDEN , WAARBIJ DE IN AANMERKING TE NEMEN WERELDMARKTPRIJS PERIODIEK DOOR DE COMMISSIE WORDT BEPAALD OP DE IN DE GEMEENSCHAPSREGELING VOORGESCHREVEN WIJZE ;

5 DAT DE PRIJSVORMING IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ZICH ALDUS RICHT NAAR DE PRIJZEN OP DE WERELDMARKT , WAARBIJ AAN DE GEMEENSCHAPSPRODUKTIE STEUN WORDT VERLEEND TEN EINDE HAAR EEN OP DE RICHTPRIJS AFGESTEMDE VERGOEDING TE VERSCHAFFEN ;

6 DAT DE INVOERING VAN DIT STELSEL VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE FRANSE IMPORT EN EXPORT VAN KOOLZAAD BIJ DE VERORDENINGEN NRS . 17/72 EN 144/72 VAN DE COMMISSIE VAN 31 DECEMBER 1971 EN 21 JANUARI 1972 ( PB NR . L 5 VAN 1972 , BLZ . 1 , EN NR . L 19 , BLZ . 1 ) HET NOODZAKELIJKE GEVOLG ZOU ZIJN VAN DE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERS VAN DE DOLLAR IN HET NAJAAR VAN 1971 EN DAT ZIJ DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN , MET NAME AANGAANDE DE BETROKKEN PRODUKTEN , BEOOGDE TE HANDHAVEN ;

7 DAT DE PLOTSELINGE INTREKKING PER 1 FEBRUARI 1972 VAN DIT STELSEL IN DE SECTOR OLIEN EN VETTEN BIJ VERORDENING NR . 189/72 VOOR VERZOEKSTERS TOT GEVOLG ZOU HEBBEN GEHAD , DAT ' ' DE STEUN DIE , MEDE OP GROND VAN DE BIJ INVOER VAN KOOLZAAD UIT DERDE LANDEN GEHEVEN COMPENSERENDE BEDRAGEN , VOOR 26 JANUARI 1972 WAS GEPREFIXEERD EN BIJ DE PLAATSING ONDER CONTROLE NA DIE DATUM WAS UITGEKEERD , OP DAT TIJDSTIP ONTOEREIKEND BLEEK TEN OPZICHTE VAN HET WERKELIJKE VERSCHIL TUSSEN DE WERELDMARKTPRIJS EN DE RICHTPRIJS ' ' ;

8 DAT DAT DE COMMISSIE BOVENDIEN ' ' EEN AANTAL IN HET VERDRAG EN HET AFGELEIDE RECHT GEGEVEN REGELS TER BESCHERMING VAN DE ONDERDANEN DER GEMEENSCHAP ZOU HEBBEN GESCHONDEN ' ' EN BIJGEVOLG EEN FOUT ZOU HEBBEN GEMAAKT DOOR HET DOEN PREFIXEREN , GEDURENDE HET TIJDSTIP VAN 1 FEBRUARI TOT 1 APRIL 1972 , EN DAAROP OOK HET BETALEN VAN ' ' ONTOEREIKENDE EN VAN EEN HOGERE DAN DE WERKELIJKE WERELDMARKTPRIJS UITGAANDE STEUN ' ' ;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

9 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE , VERWEERSTER , AAN HET SLOT VAN DE MONDELINGE BEHANDELING DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN HEEFT BETWIST OP GROND DAT MET DE SCHADEVERGOEDINGSAKTIE IN FEITE WORDT OPGEKOMEN TEGEN DE BEREKENINGSMETHODE DIE DE BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEIT , TE WETEN DE SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX ( SIDO ), HEEFT TOEGEPAST VOOR DE PREFIXATIE VAN DE IN VERORDENING NR . 136/66 BEDOELDE STEUN MET BETREKKING TOT HET BETROKKEN TIJDVAK , WELKE GRIEF VERZOEKSTERS ECHTER HADDEN KUNNEN EN MOETEN VOORLEGGEN AAN DE NATIONALE RECHTER DIE BEVOEGD IS TER ZAKE VAN DE WETTIGHEID VAN NATIONALE HANDELINGEN TER UITVOERING VAN GEMEENSCHAPSBEPALINGEN ;

10 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE EN MET NAME TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING HUN BETOOG HEBBEN GEWIJZIGD EN DIT NIET MEER ZO ZEER HEBBEN TOEGESPITST OP DE INTREKKING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN ALS WEL OP DE FOUT DAT BIJ DE BEPALING VAN DE VOOR DE VASTSTELLING VAN STEUN IN AANMERKING TE NEMEN WERELDMARKTPRIJZEN GEEN AANPASSING AAN DE DOLLARFLUCTUATIES HAD PLAATSGEVONDEN ;

11 DAT MITSDIEN HET ARGUMENT VAN VERZOEKSTERS DAT DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TARDIEF ZOU ZIJN , ONVOLDOENDE GEGROND LIJKT ;

12 DAT DIT ARGUMENT TROUWENS NIET TERZAKE DIENEND IS , DAAR DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE ACTIE AMBTSHALVE MOET WORDEN ONDERZOCHT ;

13 OVERWEGENDE TEN DEZE DAT DE ACTIE MOET WORDEN ONDERZOCHT EN BEOORDEELD OP GROND VAN DE IN CASU NIET GEWIJZIGDE CONCLUSIES VAN DE INLEIDENDE VERZOEKSCHRIFTEN , WAARIN NA DE OPMERKING DAT DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN VAN DE STEUN EEN SAMENHANGEND GEHEEL VORMDE , WERD GECONCLUDEERD DAT DERHALVE DOOR DE GEWRAAKTE INTREKKING DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN EN MET NAME DE STEUNREGELING GEBREKKIG GING WERKEN , EN VERGOEDING WERD GEVRAAGD VAN DE DOOR DEZE INTREKKING VEROORZAAKTE SCHADE ;

14 DAT WAAR OVERIGENS DE MEESTE BESLUITEN TOT PREFIXATIE VAN STEUN DIE VERWEERSTER ALS HET EIGENLIJKE ONDERWERP VAN DE ACTIE BESCHOUWT , VOOR DE VASTSTELLING EN BEKENDMAKING VAN VERORDENING NR . 189/72 WERDEN GENOMEN , NIET VALT IN TE ZIEN HOE VERZOEKSTERS TIJDIG ZICH REKENSCHAP HADDEN KUNNEN GEVEN VAN DE EVENTUELE GEBREKKIGHEDEN OF ONRECHTMATIGHEID DIER BESLUITEN EN ZICH TOT DE DAARTOE BEVOEGDE NATIONALE RECHTER HADDEN KUNNEN WENDEN ;

15 DAT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN DE BEROEPEN ONTVANKELIJK ZIJN , VOOR ZOVER ZIJ BETREKKING HEBBEN OP DE GEVOLGEN VAN DE VOOR HET VERSCHIJNEN VAN VERORDENING NR . 189/72 VERLEENDE STEUNPREFIXATIES ;

16 DAT ZIJ DAARENTEGEN NIET-ONTVANKELIJK ZIJN , VOOR ZOVER ZIJ DE IN HET TIJDVAK VAN 1 FEBRUARI TOT 1 APRIL 1972 GEVRAAGDE EN VERLEENDE PREFIXATIES BETREFFEN , DAAR VERZOEKSTERS IN DIE GEVALLEN IN STAAT WAREN DE BEWEERDE SCHENDINGEN ' ' VAN EEN AANTAL IN HET VERDRAG EN HET AFGELEIDE RECHT GEGEVEN REGELS TER BESCHERMING VAN DE ONDERDANEN VAN DE GEMEENSCHAP ' ' AAN DE BEVOEGDE NATIONALE RECHTER VOOR TE LEGGEN ;

TEN GRONDE

17 OVERWEGENDE DAT HET BETOOG VAN VERZOEKSTERS KAN WORDEN SAMENGEVAT ALS VOLGT :

A ) IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN WORDT DE PRODUCENTEN TOEGEZEGD DAT ZIJ VOOR HUN PRODUKTEN , IN CASU KOOLZAAD , EEN VERGOEDING KRIJGEN DIE GELIJK IS AAN DE VOOR HET BETROKKEN VERKOOPSEIZOEN VASTGESTELDE RICHTPRIJS ;

B ) SEDERT DE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERS VAN DE DOLLAR IN HET NAJAAR VAN 1971 IS DE STEUN , DIE IS VOORZIEN TER VERZEKERING VAN EEN ZODANIGE VERGOEDING , WEGENS DE BEREKENINGSWIJZE ( IN ONGEWIJZIGDE REKENEENHEDEN ) NIET MEER TOEREIKEND OM DIT DOEL TE VERWEZENLIJKEN ;

C ) TEN EINDE DEZE TEKORTKOMING TE VERHELPEN EN DE GEMEENSCHAPSPRODUKTIE TE BESCHERMEN TEGEN DE CONCURRENTIE VAN KOOLZAAD EN KOOLZAADOLIE , WAARVAN DE AANBODPRIJZEN WAREN GEBASEERD OP DE KOERSEN VAN DE GEDEVALUEERDE DOLLAR , WAS HET NOODZAKELIJK GEWORDEN EEN STELSEL VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN BIJ IMPORT EN EXPORT IN TE VOEREN ;

D ) DE OPHEFFING VAN DIT STELSEL HEEFT DE GEMEENSCHAPSPRODUCENTEN , IN CASU VERZOEKSTERS , BLOOTGESTELD AAN HET GEVAAR VAN EEN PRIJSVORMING OP EEN TE LAAG NIVEAU OM BOVENGENOEMDE TOEZEGGING WAAR TE MAKEN EN HEEFT DERHALVE EEN SCHADE VEROORZAAKT WAARVOOR DE GEMEENSCHAP AANSPRAKELIJK IS ;

18 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN PUNT D ) DAT VERZOEKSTERS SLECHTS HEBBEN OPGEMERKT DAT DE INTREKKING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN LOGISCHERWIJZE MOEST LEIDEN TOT EEN PRIJSDALING VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , MAAR NIET HET BEWIJS HEBBEN GELEVERD DAT EEN DERGELIJKE DALING IN FEITE HEEFT PLAATSGEVONDEN ;

19 DAT INTEGENDEEL DE HERHAALDE BEWERING VAN VERWEERSTER DAT HET PRIJSPEIL IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NA DEZE INTREKKING ONVERANDERD IS GEBLEVEN , NIET ERNSTIG IS WEERSPROKEN ;

20 OVERWEGENDE DAT DE REDENERING VAN VERZOEKSTERS OOK ALDUS KAN WORDEN OPGEVAT DAT ZIJ , MISLEID DOOR DE INVOERING VAN HET STELSEL VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN , ERTOE WAREN OVERGEGAAN ZAAD IN DE GEMEENSCHAP TE BETREKKEN EN HIERVOOR STEUNPREFIXATIES TE VRAGEN , ERVAN UITGAANDE DAT DE AANKOOP VAN ZAAD OP DE WERELDMARKT HUN BIJZONDER DUUR TE STAAN ZOU KOMEN WEGENS DE VERPLICHTING TOT BETALING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN ;

21 DAT , TOEN DEZE VERONDERSTELLING NA DE INTREKKING DIER BEDRAGEN ONJUIST BLEEK , INTUSSEN DE MOGELIJKHEID VOOR HEN WAS AFGESNEDEN GOEDKOPER ZAAD OP DE WERELDMARKT TE BETREKKEN , VOOR WELKE SCHADE ZIJ DE GEMEENSCHAP AANSPRAKELIJK STELLEN ;

22 OVERWEGENDE EVENWEL DAT , ZO BETROKKENEN DE GEMEENSCHAP AL AANSPRAKELIJK ZOUDEN KUNNEN STELLEN VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN NIET UITGEKOMEN VERWACHTING OVER DE ONTWIKKELING VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELING , EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID SLECHTS AANWEZIG KAN ZIJN VOOR DE FEITELIJK DOOR HEN GELEDEN VERLIEZEN ;

23 DAT , NU HET BEWIJS VAN DERGELIJKE VERLIEZEN NIET IS GELEVERD , EEN SCHADE WAARVOOR DE GEMEENSCHAP AANSPRAKELIJK ZOU KUNNEN ZIJN , NIET IS KOMEN VAST TE STAAN ;

24 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN PUNT C ) DAT HET BESTAAN VAN EEN VERBAND TUSSEN DE INVOERING VAN HET STELSEL VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN ENERZIJDS EN DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN , MET NAME WAT BETREFT DE VASTSTELLING VAN DE STEUN ANDERZIJDS , ZOALS VERONDERSTELD DOOR VERZOEKSTERS , GEEN STEUN VINDT IN DE BETROKKEN REGELING ;

25 DAT IMMERS DE INVOERING VAN HET STELSEL VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN WERD INGEGEVEN DOOR DE VREES DAT DE LID-STATEN OF DERDE LANDEN DOOR MONETAIRE MAATREGELEN ZULKE DISTORSIES IN HET HANDELSVERKEER VAN DE BETROKKEN LANDBOUWPRODUKTEN BINNEN DE GEMEENSCHAP OF MET DERDE LANDEN ZOUDEN KUNNEN VEROORZAKEN DAT DE WERKING VAN DE COMMUNAUTAIRE MARKTEN DAARDOOR ERNSTIG ZOU WORDEN VERSTOORD ;

26 DAT MET DIT STELSEL DERHALVE NIET EEN AANVULLENDE BESCHERMING VAN DE COMMUNAUTAIRE PRIJSNIVEAUS , MAAR DE HANDHAVING VAN EENHEIDSPRIJZEN ALS GRONDSLAG VAN DE HUIDIGE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN WERD BEOOGD , ZODAT DE TOEKENNING OF HEFFING VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR EEN BEPAALD PRODUKT SLECHTS TOELAATBAAR IS , INDIEN ANDERS HET HANDELSVERKEER IN DIT PRODUKT ZOU WORDEN VERSTOORD ;

27 DAT HIERUIT VOLGT DAT DE COMMISSIE HEEFT KUNNEN EN ZELFS MOETEN BESLUITEN HET STELSEL VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN AF TE SCHAFFEN , ZODRA TOEPASSING DAARVAN NIET MEER NOODZAKELIJK BLEEK OM VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER TE VOORKOMEN ;

28 DAT VERZOEKSTERS NIET HEBBEN AANGETOOND DAT DE AFSCHAFFING VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER HEEFT VEROORZAAKT ;

29 DAT VERORDENING NR . 189/72 DERHALVE STROOKT MET DE DOELSTELLINGEN EN BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPSREGELING BETREFFENDE DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN ;

30 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN PUNT B , DAT ARTIKEL 1 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 129/62 VAN 23 OKTOBER 1962 INZAKE DE WAARDE VAN DE REKENEENHEID EN DE WISSELKOERSEN DIE IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID MOETEN WORDEN TOEGEPAST ( PB BLZ . 2553/62 ) BEPAALT : ' ' WANNEER IN DEN BESLUITEN DIE DOOR DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 43 VAN HET VERDRAG WORDEN GENOMEN EN DIE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID BETREFFEN , OF IN DE BEPALINGEN VASTGESTELD TER UITVOERING VAN DEZE BESLUITEN , BEDRAGEN WORDEN UITGEDRUKT IN REKENEENHEDEN , IS DE WAARDE VAN DEZE REKENEENHEID , GELIJK AAN 0,88867088 GRAM FIJN GOUD ' ' ;

31 DAT ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN DEZE VERORDENING LUIDT : ' ' WANNEER VERRICHTINGEN DIE TER UITVOERING VAN DE IN ARTIKEL 1 VERMELDE BESLUITEN OF BEPALINGEN MOETEN PLAATSVINDEN , MEEBRENGEN DAT IN EEN MUNTEENHEID AANGEGEVEN BEDRAGEN IN EEN ANDERE MUNTEENHEID MOETEN WORDEN UITGEDRUKT , WORDT DE WISSELKOERS GEBRUIKT DIE OVEREENKOMT MET DE BIJ HET INTERNATIONALE MONETAIRE FONDS OPGEGEVEN PARITEIT ' ' ;

32 DAT TENSLOTTE ARTIKEL 3 DEZER VERORDENING BEPAALT DAT , ' ' WANNEER MONETAIRE PRAKTIJKEN VAN BUITENGEWONE AARD DE TOEPASSING VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE BESLUITEN OF BEPALINGEN IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN , DE RAAD OF DE COMMISSIE . . . MAATREGELEN ( KUNNEN ) NEMEN DIE VAN DEZE VERORDENING AFWIJKEN ' ' ;

33 DAT HIERUIT VOLGT DAT DE RAAD EN DE COMMISSIE GEHOUDEN WAREN ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING BIJ DE BEREKENING VAN DE STEUN TE BLIJVEN TOEPASSEN , ZOLANG DE FLUCTUATIES VAN DE DOLLAR DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKT VOOR OLIEN EN VETTEN NIET IN GEVAAR KONDEN BRENGEN ;

34 DAT VERZOEKSTERS HADDEN MOETEN AANTONEN DAT DEZE WERKING NIET ALLEEN IN GEVAAR WERD GEBRACHT MAAR DAADWERKELIJK WERD ONTWRICHT , TEN BEWIJZE DAT DE RAAD EN DE COMMISSIE HUN VERPLICHTINGEN INGEVOLGE VERORDENING NR . 129/62 NIET ZIJN NAGEKOMEN ;

35 DAT EVENWEL HUN ALGEMENE BEWERINGEN NIET ALS BEWIJS KUNNEN DIENEN VAN EEN DUIDELIJKE FOUT IN DE UITOEFENING VAN DE BIJ DEZE VERORDENING TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN ;

36 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS VOORTS BETOGEN DAT DE COMMISSIE BIJ DE VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR DE BEREKENING VAN DE STEUN REKENING HAD KUNNEN HOUDEN MET DE WAARDEDALING VAN DE DOLLAR - ZOALS ZIJ SEDERT 1 APRIL 1972 HEEFT GEDAAN - DOOR MIDDEL VAN DE AANPASSING , BEDOELD IN ARTIKEL 29 VAN VERORDENING NR . 136/66 EN GEREGELD IN ARTIKEL 6 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 115/67 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN DE WERELDMARKTPRIJS VAN OLIEHOUDENDE ZADEN , ALSMEDE VAN DE PLAATS VAN GRENSOVERSCHRIJDING ( PB BLZ . 2196/67 );

37 OVERWEGENDE DAT DEZE AANPASSING LUIDENS DE LAATSTE OVERWEGING BIJ VERORDENING NR . 115/67 BEOOGT TE ' ' VOORKOMEN DAT HET VERSCHIL IN HET ECONOMISCHE VOORDEEL VOORTVLOEIEND UIT DE VERWERKING VAN DE VERSCHILLENDE OLIEHOUDENDE ZADEN DE VERWERKENDE INDUSTRIE VAN DE GEMEENSCHAP ERTOE BRENGT AAN EEN BEPAALDE ZAADSOORT DE VOORKEUR TE GEVEN BOVEN DE ANDERE ' ' ;

38 DAT , WAAR HET HIER GAAT OM EEN CONCURRENTIE TUSSEN VERSCHILLENDE ZAADSOORTEN EN NIET TUSSEN COMMUNAUTAIRE EN GEIMPORTEERDE ZADEN VAN DEZELFDE SOORT , DE BETROKKEN AANPASSING NIET ZOU HEBBEN KUNNEN DIENEN VOOR HET DOOR VERZOEKSTERS BEOOGDE DOEL ;

39 DAT MITSDIEN HET AAN DE COMMISSIE GEMAAKTE VERWIJT DAT ZIJ DE IN ARTIKEL 6 VERLEENDE BEVOEGDHEDEN NIET IN DE GEWENSTE ZIN HEEFT UITGEOEFEND , ALLE GROND MIST ;

40 OVERWEGENDE TENSLOTTE TEN AANZIEN VAN PUNT A DAT , VOOR ZOVER VERORDENING NR . 136/66 GARANTIES BEDOELT TE GEVEN , DEZE DE TELERS VAN KOOLZAAD EN NIET DE VERWERKERS BETREFFEN , ZOALS BLIJKT UIT ARTIKEL 24 , VOLGENS HETWELK ' ' DE BASISINTERVENTIEPRIJS . . . DE PRODUCENTEN ( WAARBORGT ) DAT ZIJ KUNNEN VERKOPEN TEGEN EEN PRIJS DIE , REKENING HOUDEND MET DE PRIJSSCHOMMELINGEN OP DE MARKT , DE RICHTPRIJS ZOVEEL MOGELIJK BENADERT ' ' ;

41 DAT DE AAN DE VERWERKERS VAN ZADEN TOEGEKENDE STEUN NIET IS BESTEMD OM HUN EEN VASTE VERGOEDING VOOR HUN VERRICHTINGEN TE WAARBORGEN MAAR OM HEN IN STAAT TE STELLEN ZADEN IN DE GEMEENSCHAP TE KOPEN TEGEN PRIJZEN DIE DE RICHTPRIJS BENADEREN ;

42 DAT TROUWENS ' S RAADS VERORDENINGEN NRS . 116/67 , 2114/71 EN 2730/71 VAN 6 JUNI 1967 , 28 SEPTEMBER EN 20 DECEMBER 1971 ( PB 1967 , BLZ . 2198 EN PB NRS . L 222 , BLZ . 2 EN L 282 , BLZ . 18 , VAN 1971 , DOOR DE INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID OM DE STEUN VOORAF VAST TE STELLEN , DE VERWERKERS DE GELEGENHEID GEVEN HET SYSTEEM OPTIMAAL TE BENUTTEN , VOOR ZOVER ZIJ ZICH VERBINDEN HUN PRODUKT GEDURENDE DE PERIODE VAN PREFIXATIE ONDER CONTROLE TE PLAATSEN ;

43 DAT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN VERZOEKSTERS GEEN GROND HEBBEN VOOR AANSPRAKEN OP ENIGE GARANTIE UIT HOOFDE VAN VERORDENING NR . 136/66 ;

44 OVERWEGENDE DAT ZIJ NOG HEBBEN BETOOGD DAT IN VERBAND MET DE STEUNREGELING , ALS BEDOELD IN DEZE VERORDENING , DE PLOTSELINGE INTREKKING VAN DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN MET NAME JEGENS DE ONDERNEMINGEN DIE IN JANUARI 1972 EEN PREFIXATIE HADDEN VERKREGEN , INBREUK MAAKT OP HET BEGINSEL VAN BESCHERMING VAN HET RECHTMATIG VERTROUWEN ;

45 DAT , WAAR DE INVOERING VAN DEZE BEDRAGEN IS INGEGEVEN , OVEREENKOMSTIG DE COMMUNAUTAIRE REGELING , DOOR DE ZORG OM VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER TE VOORKOMEN EN NIET OM DE PRODUCENTEN EEN ONGEWIJZIGDE VERGOEDING TE VERSCHAFFEN , DEZE GRIEF NIET KAN SLAGEN ;

46 OVERWEGENDE DAT UIT HET VOORAFGAANDE VOLGT DAT DE BEROEPEN ONGEGROND ZIJN EN DERHALVE MOETEN WORDEN VERWORPEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART DE BEROEPEN , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP DE TUSSEN 1 FEBRUARI EN 31 MAART 1972 GEPREFIXEERDE STEUN , NIET-ONTVANKELIJK ;

2 . VERKLAART DE BEROEPEN VOOR HET OVERIGE ONGEGROND ;

3 . VERWIJST VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN .

1 . ZO BETROKKENEN DE GEMEENSCHAP AL AANSPRAKELIJK ZOUDEN KUNNEN STELLEN VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN NIET UITGEKOMEN VERWACHTING OVER DE ONTWIKKELING VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELING , KAN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID SLECHTS AANWEZIG ZIJN VOOR DE FEITELIJK DOOR HEN GELEDEN VERLIEZEN .

2 . WAAR MET DE INVOERING VAN HET STELSEL VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN DE HANDHAVING VAN EENHEIDSPRIJZEN WERD BEOOGD , KAN DE TOEKENNING OF HEFFING VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR EEN BEPAALD PRODUKT SLECHTS TOELAATBAAR ZIJN , INDIEN ANDERS HET HANDELSVERKEER ( INTRACOMMUNAUTAIR OF MET DERDE LANDEN ) IN DIT PRODUKT ZOU WORDEN VERSTOORD .

1 . EEG - NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - GEMEENSCHAPSREGELING - ONTWIKKELING - VERWACHTING - AFWEZIGHEID - GEVOLGEN - SCHADE - VERGOEDING - VOORWAARDEN

( EEG-VERDRAG , ART . 215 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - HANDELSVERKEER BINNEN EN BUITEN DE GEMEENSCHAP - MONETAIRE CRISIS - COMPENSERENDE BEDRAGEN - DOEL - HANDHAVING - VOORWAARDEN

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

47 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

48 DAT NU VERZOEKSTERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD , ZIJ IN DE KOSTEN MOETEN WORDEN VERWEZEN ;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 67 TOT EN MET 85-75

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT LESIEUR COTELLE ET ASSOCIES SA , GEVESTIGD TE BOULOGNE SUR SEINE , 122 AVENUE DU GENERAL LECLERC .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIES DE CHAUNY SARL , GEVESTIGD TE 02300 CHAUNY , RUE GEO LUFBERY .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIES PRECY , SA , GEVESTIGD TE 45220 CHATEAU RENARD .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT MAMESSIER MESSAGE EN ZOON , GEVESTIGD TE SAINT REMY , CHALON-SUR-SAONE .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT FRANCEHUIL SA , GEVESTIGD TE 13006 MARSEILLE , 67 COURS PIERRE PUGET .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT JEAN ET GABRIEL CARTERON , SARL , GEVESTIGD TE GEVIGNEY 70500 JUSSY .

MARTIAL CARTERON , HANDEL DRIJVENDE ONDER DE NAAM ' ' HUILERIE MARTIAL CARTERON ' ' , GEVESTIGD TE GENEVRIERES 52500 FAYL-BILLOT .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIES FELIX MARCHAND , SARL , GEVESTIGD TE 53200 CHATEAU-GONTIER , 35 RUE GARNIER .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT PERROTTE POULLARD EN CO ., GEVESTIGD TE 76202 DIEPPE , 5 RUE DE L ' ENTREPOT .

RAYMOND GUYOT , HANDEL DRIJVENDE ONDER DE NAAM ' ' HUILERIE GUYOT ' ' , GEVESTIGD TE BANTANGES 71500 LOUHANS .

DE LANDBOUWCOOPERATIE NAAR FRANS RECHT HUILERIE COOPERATIVE DE LIGNON , GEVESTIGD TE LIGNON 51290 SAINT REMY EN BOUZEMONT .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIES ALSACIENNES , SA , GEVESTIGD TE 67000 STRASBOURG , PLACE HENRY LEVY .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT ROBBE , SA , GEVESTIGD TE VENETTE , 60206 COMPIEGNE .

ANNE MARIE CHERVIER , HANDEL DRIJVENDE ONDER DE NAAM ' ' HUILERIES DE LAPALISSE ' ' , GEVESTIGD TE 03120 LAPALISSE .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT P . DUMORTIER FRERES , SA , GEVESTIGD TE 59202 TOURCOING , 105 RUE DE ROTTERDAM .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT FRANCIS BERNARD EN ZONEN , SA , GEVESTIGD TE 62000 ARRAS , 25 AVENUE FERDINAND LOBBEDEZ .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIE BERNARD SA , GEVESTIGD TE SAMPIGNY , 55300 SAINT MIHIEL .

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT HUILERIE DE L ' ARCEAU , SA , GEVESTIGD TE 79120 LEZAY .

TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR J . LASSIER EN C . BUDRY , ADVOCATEN TE PARIJS , 39 , QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIJS .

EN

DE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE EN CO ., SA , GEVESTIGD TE 75001 PARIS , 4 , BIS RUE DU BOULOI , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR C . LUSSAN , ADVOCAAT TE PARIJS , EN DOOR J . LASSIER EN C . BUDRY , ADVOCATEN TE PARIJS , 39 QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIJS , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B , RUE PHILIPPE II .

VERZOEKSTERS

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . KALBE , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR J . DELMOLY , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE TE LUXEMBURG .

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG ,