Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 juni 1976. - FCLM Crijns tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 97-75.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 juni 1976. - FCLM Crijns tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Zaak 97-75.-

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 22 OKTOBER 1974 EN WAAR NODIG VAN DE IMPLICITE EN EXPLICITE GEGEVEN AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT ;

2 OVERWEGENDE DAT OP VERZOEKER , ALS VOORMALIG AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE , SEDERT 1 JULI 1973 , OP WELKE DATUM HIJ ZIJN DIENST HEEFT BEEINDIGD , VERORDENING ( EURATOM , EGKS , EEG ) NR . 2530/72 VAN DE RAAD VAN 4 DECEMBER 1972 ( PB NR . L 272 VAN 5 DECEMBER 1972 , BLZ . 1 ) VAN TOEPASSING IS , WAARBIJ IN VERBAND MET DE TOETREDING VAN NIEUWE LID-STATEN BIJZONDERE MAATREGELEN BETREFFENDE DE AANWERVING VAN NIEUWE AMBTENAREN EN DE BEEINDIGING VAN DE DIENST VAN BEPAALDE AMBTENAREN ZIJN VASTGESTELD ;

3 DAT ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN DEZE VERORDENING BEPAALT DAT ' ' DE AMBTENAAR DIE WORDT GETROFFEN DOOR DE IN ARTIKEL 2 , LID 1 , BEDOELDE MAATREGEL , RECHT HEEFT

A ) GEDURENDE EEN JAAR OP EEN MAANDELIJKSE VERGOEDING GELIJK AAN ZIJN LAATSTE BEZOLDIGING ;

B ) GEDURENDE EEN PERIODE , BEREKEND OP GROND VAN DE IN LID 2 OPGENOMEN TABEL , OP EEN MAANDELIJKSE VERGOEDING GELIJK AAN 80 % VAN ZIJN BASISSALARIS GEDURENDE DE 30 VOLGENDE MAANDEN EN 70 % VAN ZIJN BASISSALARIS VOOR DE PERIODE DAARNA ' ' ;

4 DAT EVENWEL HET VIERDE LID VAN DITZELFDE ARTIKEL BEPAALT DAT ' ' HET BEDRAG VAN DE INKOMSTEN DIE DE BETROKKENE IN EEN NIEUWE WERKKRING GEDURENDE HET IN LID 1 , SUB B ), BEDOELDE TIJDVAK GENIET , WORDT IN MINDERING GEBRACHT OP DE VERGOEDING VOOR DIT TIJDVAK , VOOR ZOVER DEZE INKOMSTEN TE ZAMEN MET DEZE VERGOEDING MEER BEDRAGEN DAN DE LAATSTE TOTALE BEZOLDIGING VAN DE AMBTENAAR , VASTGESTELD OP BASIS VAN DE SALARISTABEL DIE VAN KRACHT IS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND WAAROVER DE VERGOEDING MOET WORDEN VASTGESTELD . . . . ' ' ;

5 DAT VERZOEKERS LAATSTE TOTALE MAANDELIJKSE BEZOLDIGING 119 281 BFR . BEDROEG ;

6 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER SEDERT 1 SEPTEMBER 1973 ALS WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKER IS VERBONDEN AAN DE JURIDISCHE FACULTEIT VAN DE ' ' KATHOLIEKE HOGESCHOOL ' ' TE TILBURG ;

7 DAT DE COMMISSIE HEM BIJ HET BESTREDEN BESLUIT VAN 22 OKTOBER 1974 IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN DE BEREKENING DIE OVEREENKOMSTIG BOVENGENOEMD ARTIKEL 3 , LID 4 , IS GEVOLGD TER VASTSTELLING VAN DE BEDRAGEN DIE IN MINDERING MOETEN WORDEN GEBRACHT OP DE HEM VANAF HET TWEEDE JAAR NA DE BEEINDIGING VAN DE DIENST TOEKOMENDE VERGOEDING ;

8 DAT DE AFTREK BLIJKENS DEZE BEREKENING 12 103 BFR . PER MAAND BEDRAAGT ;

9 DAT VERZOEKER DE COMMISSIE VERWIJT DAT ZIJ BIJ DE OPTELLING VAN DE VERGOEDING BIJ DE BEEINDIGING VAN DE DIENST EN DE INKOMSTEN UIT ZIJN NIEUWE WERKKRING , TER VERGELIJKING VAN DE SOM VAN DEZE BEDRAGEN MET ZIJN LAATSTE TOTALE BEZOLDIGING , ONDER DEZE VERGOEDING MEDE HEEFT BEGREPEN DE HEM INGEVOLGE GENOEMD ARTIKEL 3 , LID 5 , DOOR DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE GEZINSTOELAGEN EN ONDER DE INKOMSTEN UIT ZIJN NIEUWE WERKKRING MEDE DE HEM INGEVOLGE DE NEDERLANDSE WET TOEGEKENDE GEZINSTOELAGEN ;

10 DAT DEZE WIJZE VAN BEREKENEN RESULTEERDE IN EEN OVERSCHRIJDING EN DERHALVE IN BOVENGENOEMDE AFTREK , TERWIJL DE OVERSCHRIJDING SLECHTS 100 BFR . ZOU HEBBEN BEDRAGEN WANNEER DE GEZINSTOELAGEN BUITEN BESCHOUWING WAREN GELATEN ;

11 DAT VERZOEKER DE BEREKENING VAN DE COMMISSIE IN STRIJD ACHT MET ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB B , LID 4 EN LID 5 , ARTIKEL 62 , MET NAME DE DERDE ALINEA , EN ARTIKEL 67 , LID 2 , VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ;

12 OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE COMMISSIE HET ONWEERSPROKEN FEIT DAT DE TOEGEKENDE MAANDELIJKSE VERGOEDING GEDURENDE HET EERSTE JAAR NA DE BEEINDIGING VAN DE DIENST DE GEZINSTOELAGEN OMVAT , MEEBRENGT DAT HETZELFDE MOET GELDEN VOOR DE OVER DE VOLGENDE PERIODE TOEGEKENDE VERGOEDING ;

13 DAT ZIJ HIERAAN TOEVOEGT DAT IEDERE ANDERE WIJZE VAN BEREKENEN ONVERENIGBAAR ZOU ZIJN MET DE REGEL VAN NON-CUMULATIE IN ARTIKEL 3 , LID 4 , DIE JUIST TEN DOEL HEEFT TE VOORKOMEN DAT DE BETROKKENE TEN LASTE VAN DE BEGROTING DER COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN EEN INKOMEN GENIET DAT MEER BEDRAAGT DAN ZIJN LAATSTE TOTALE BEZOLDIGING ;

14 DAT ZIJ VOORTS WIJST OP HET STELSEL DAT IN VERBAND MET DE EERSTE VRIJWILLIGE AFVLOEIINGSREGELING VAN 1968 IS INGEVOERD BIJ VERORDENING NR . 259/68 , WELKE ALS LEIDRAAD HEEFT GEDIEND BIJ DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 2530/72 EN WAARIN DE GEZINSTOELAGEN JUIST DEEL UITMAAKTEN VAN DE AAN HET ' ' VOLUNTARIAAT ' ' VERBONDEN VERGOEDING ;

15 DAT EVENZO BIJ DE BEREKENING VAN HET BEDRAG DER DOOR DE BETROKKENE IN ZIJN NIEUWE WERKKRING GENOTEN INKOMSTEN , VOOR DE UITLEGGING VAN DIT BEGRIP ZOU MOETEN WORDEN UITGEGAAN VAN DE DOOR DE BETROKKENE IN ZIJN VROEGERE WERKKRING GENOTEN INKOMSTEN , DAT WIL ZEGGEN HET AMBTENARENSALARIS , DAT ZONDER ENIGE TWIJFEL DE GEZINSTOELAGEN OMVAT .

16 DAT IN HET ALGEMEEN DE BEREKENING BEDOELD IN ARTIKEL 3 , LID 4 , LOGISCHERWIJS SLECHTS ZOU KUNNEN WORDEN UITGEVOERD VOORZOVER DE BEIDE GROOTHEDEN DIE MOETEN WORDEN OPGETELD , NAMELIJK ' ' DE INKOMSTEN DIE DE BETROKKENE IN EEN NIEUWE WERKKRING GENIET ' ' EN ' ' DE VERGOEDING VOOR DIT TIJDVAK ' ' , DEZELFDE INHOUD HEBBEN ALS DE GROOTHEID WAARMEE HET RESULTAAT VAN DE OPTELLING MOET WORDEN VERGELEKEN , NAMELIJK ' ' DE LAATSTE TOTALE BEZOLDIGING ' ' , WELKE DE GEZINSTOELAGEN OMVAT ;

17 OVERWEGENDE DAT NOCH DE BEWOORDINGEN NOCH DE OPZET VAN ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 STEUN GEVEN AAN DE DAARAAN DOOR DE COMMISSIE GEGEVEN UITLEGGING ;

18 OVERWEGENDE DAT UIT HET GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE BEWOORDINGEN IN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB A , NAMELIJK ' ' MAANDELIJKSE VERGOEDING GELIJK AAN ZIJN LAATSTE BEZOLDIGING ' ' EN SUB B , NAMELIJK ' ' MAANDELIJKSE VERGOEDING GELIJK AAN 80 % VAN ZIJN BASISSALARIS ' ' , IMMERS UITDRUKKELIJK EN ZONDER ENIGE TWIJFEL BLIJKT DAT DEZE LAATSTE VERGOEDING GEEN PERCENTAGE VAN DE TOTALE BEZOLDIGING OMVAT MAAR ALLEEN VAN HET BASISSALARIS , HETWELK JUIST DE GEZINSTOELAGEN UITSLUIT ;

19 DAT DEZE UITLEGGING BEVESTIGING VINDT IN ARTIKEL 62 , DERDE ALINEA , VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN , WAARIN ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT TUSSEN DE ' ' BEZOLDIGING ' ' , HET ' ' BASISSALARIS ' ' , DE ' ' GEZINSTOELAGEN ' ' EN ' ' TOELAGEN VAN ANDERE AARD ' ' ;

20 DAT HET DOOR DE COMMISSIE AAN VERORDENING NR . 259/68 ONTLEENDE ARGUMENT EVENEENS MOET WORDEN VERWORPEN ;

21 DAT IMMERS ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 JUIST VERSCHILT VAN ARTIKEL 5 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 259/68 DOORDAT HET UITSLUITEND EEN VERWIJZING BEVAT NAAR DE VERGOEDING VOOR HET IN LID 1 , SUB B , BEDOELDE TIJDVAK , TERWIJL IN VERORDENING NR . 259/68 IN HET ALGEMEEN WORDT VERWEZEN NAAR ' ' DE IN LID 1 BEDOELDE VERGOEDING ' ' ;

22 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 3 , LID 5 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 DE AMBTENAAR DIE DE IN LID 1 BEDOELDE VERGOEDING ONTVANGT , HET RECHT BEHOUDT OP ALLE GEZINSTOELAGEN ;

23 DAT ECHTER AAN DEZE BEPALING IS TOEGEVOEGD DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 67 , LID 2 , VAN HET STATUUT , DAT WIL ZEGGEN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CUMULATIE VAN COMMUNAUTAIRE EN NATIONALE GEZINSTOELAGEN , VAN TOEPASSING ZIJN ;

24 DAT UIT DE ONDERLINGE SAMENHANG VAN DEZE BEPALINGEN BLIJKT DAT ZOWEL DE GEZINSTOELAGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NATIONALE WETGEVING ALS DIE , WELKE VOORTVLOEIEN UIT HET GEMEENSCHAPSRECHT , NIET IN AANMERKING DIENEN TE WORDEN GENOMEN BIJ DE BEREKENING BEDOELD IN ARTIKEL 3 , LID 4 , DOCH VALLEN ONDER EEN AFZONDERLIJKE NON-CUMULATIELATIEREGEL , WELKE TROUWENS IN CASU VAN TOEPASSING IS ;

25 DAT HET ARGUMENT DAT DE COMMISSIE ONTLEENT AAN DE OMSTANDIGHEID DAT DE ' ' LAATSTE TOTALE BEZOLDIGING ' ' DE GEZINSTOELAGEN OMVAT GEEN AFBREUK KAN DOEN AAN DE CONCLUSIE ONTLEEND AAN DE UITDRUKKELIJKE BEWOORDINGEN VAN LID 4 ALSMEDE AAN HET SYSTEEM VAN ARTIKEL 3 , DAT EEN BIJZONDERE NON-CUMULATIEREGEL VOOR DE GEZINSTOELAGEN BEVAT ;

26 DAT DIT SCHIJNBARE GEBREK AAN LOGICA WORDT VERHOLPEN DOORDAT INGEVOLGE ARTIKEL 67 , LID 2 , VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN CUMULATIE VAN GEZINSTOELAGEN IN ELK GEVAL UITGESLOTEN IS ;

27 DAT HET MIDDEL DUS GEGROND IS .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE :

1 . VERNIETIGT HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 22 OKTOBER 1974 ;

2 . VEROORDEELT DE COMMISSIE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

UIT DE ONDERLINGE SAMENHANG VAN ARTIKEL 67 , LID 2 , VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN EN ARTIKEL 3 , LEDEN 4 EN 5 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 BLIJKT DAT ZOWEL DE GEZINSTOELAGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NATIONALE WETGEVING ALS DIE , WELKE VOORTVLOEIEN UIT HET GEMEENSCHAPSRECHT , NIET IN AANMERKING DIENEN TE WORDEN GENOMEN BIJ DE BEREKENING BEDOELD IN ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 , DOCH VALLEN ONDER EEN AFZONDERLIJKE NON CUMULATIEREGEL .

AMBTENAREN - RATIONALISATIE VAN DE DIENSTEN IN VERBAND MET HET TOETREDINGSVERDRAG - VERGOEDING - CUMULATIE MET INKOMSTEN UIT DE NIEUWE WERKKRING - BEREKENING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 - UITSLUITING VAN GEZINSTOELAGEN

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

28 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , LID 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

29 DAT VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

30 DAT ZIJ DERHALVE IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

IN DE ZAAK 97-75

F . C . L . M . CRIJNS , VOORMALIG AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONENDE TE BERKEL-ENSCHOT ( NEDERLAND ) TEN DEZE BIJGESTAAN EN VERTEGENWOORDIGD DOOR B . HUMBLET , ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN T . BIEVER , ADVOCAAT ALDAAR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . BAEYENS , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 22 OKTOBER 1974 BETREFFENDE DE BEREKENING VAN DE VERGOEDING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB B , EERSTE STREEPJE , EN LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2530/72 VAN DE RAAD VAN 4 DECEMBER 1972 , ALSMEDE TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN WAARBIJ DE KLACHT DIENAANGAANDE WERD VERWORPEN .