Home

Arrest van het Hof van 16 maart 1977.

Arrest van het Hof van 16 maart 1977.

1 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ VERZOEK VAN 16 JULI 1976 MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 169 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG HET HOF HEEFT VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE FRANSE REPUBLIEK , DOOR SEDERT 25 OKTOBER 1975 BIJ DE UITVOER VAN AARDAPPELEN VAN POST 07.01 A III B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF NAAR DE ANDERE LID-STATEN OVERLEGGING VAN EEN TEVOREN DOOR HET ' ' FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ' ' ( NA TE NOEMEN : FORMA ) GEVISEERDE EXPORTVERKLARING TE VERLANGEN , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG , MET NAME ARTIKEL 34 , OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ;

2 OVERWEGENDE DAT NA DE STERKE DALING VAN DE AARDAPPELPRODUKTIE IN HET NOORDEN VAN EUROPA IN 1975 , DE FRANSE REGERING BIJ BERICHT IN HET ' ' JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ' ' VAN 25 OKTOBER 1975 BEDOELDE EXPORTVERKLARING VERPLICHT HEEFT GESTELD VOOR DE UITVOER VAN AARDAPPELEN , NIET ZIJNDE NIEUWE AARDAPPELEN OF AARDAPPELEN BESTEMD VOOR DE ZETMEELFABRICAGE ;

3 DAT IN DE ' ' BULLETINS D ' INFORMATION ' ' NRS . 702 EN 703 VAN 8 EN 15 NOVEMBER 1975 DE FRANSE MINISTER VAN LANDBOUW NADER HEEFT VERKLAARD DAT DEZE MAATREGEL DIENDE OM DE AARDAPPELUITVOER ' ' AF TE REMMEN ' ' EN TE ' ' REGULEREN ' ' EN DAT HET MINISTERIE VAN ECONOMIE EN FINANCIEN WEKELIJKS EEN CONTINGENT ZOU VASTSTELLEN ' ' VOOR DE AFGIFTE VAN UITVOERAANVRAGEN ' ' ;

4 DAT MET NAME IN BULLETIN D ' INFORMATION NR . 703 SPRAKE IS VAN EEN STELSEL VAN CONTINGENTEN WAARVAN DE OMVANG ZOU AFHANGEN VAN DE MARKTSITUATIE , WAARBIJ BIJ VOORRANG ZOU WORDEN VOLDAAN AAN DE VRAAG VAN ENKELE LANDEN , WAARONDER TWEE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP ;

5 DAT DE FRANSE REGERING ALVORENS DE LITIGIEUZE MAATREGEL VAST TE STELLEN , DE COMMISSIE BIJ TELEXBERICHT IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN HAAR VOORNEMEN DE UITVOER VAN AARDAPPELEN AAN EEN ' ' CONTROLEPROCEDURE ' ' TE ONDERWERPEN , EN DAARBIJ HEEFT VERKLAARD DAT DE FORMALITEITEN AUTOMATISCH ZOUDEN WORDEN AFGEWIKKELD ;

6 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE , VAN MENING DAT DE FRANSE MAATREGEL STREKTE TOT TOEZICHT NIET SLECHTS OP DE MARKT AAN DE BUITENGRENS VAN DE GEMEENSCHAP , MAAR EVENEENS OP HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER EN DAT DE MAATREGEL BOVENDIEN DOOR DE FRANSE REPUBLIEK WERD INGEVOERD IN DE VORM VAN EEN MACHTIGINGS- EN CONTINGENTERINGSREGELING , DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG HEEFT INGELEID ;

7 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REGERING IN HAAR ANTWOORD OP HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN 24 MAART 1976 HEEFT VERKLAARD DAT VOOR WAT DE UITVOER NAAR DE LID-STATEN BETROF , HET SLECHTS OM EEN EENVOUDIGE STATISTISCHE MAATREGEL GING ;

8 DAT DE FRANSE REPUBLIEK BIJ HAAR VERWEER VOOR HET HOF HEEFT BETOOGD DAT DE MAATREGEL EEN STATISTISCH DOEL DIENDE EN DERHALVE NIET KON WORDEN AANGEMERKT ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE UITVOERBEPERKING TUSSEN LID-STATEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 34 ;

9 DAT AAN DE INHOUD VAN DE BULLETINS D ' INFORMATION , DIE BESTEMD WAREN VOOR ' ' INTERN GEBRUIK ' ' , DAT WIL ZEGGEN ' ' OM EEN BEPAALD DEEL VAN DE PUBLIEKE OPINIE TEVREDEN TE STELLEN ' ' , NIET MEER GEWICHT MOCHT WORDEN TOEGEKEND DAN AAN HET OFFICIELE STANDPUNT VAN DE FRANSE REGERING , VOLGENS WELKE DE FORMALITEITEN IN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER AUTOMATISCH WERDEN AFGEWIKKELD ;

10 OVERWEGENDE EVENWEL DAT DEZE TOELICHTINGEN HET PROBLEEM VAN DE OBJECTIEVE STREKKING VAN DE DOOR DE FRANSE AUTORITEITEN GENOMEN MAATREGEL IN VOLLE OMVANG LATEN BESTAAN ;

11 DAT HET BERICHT AAN DE EXPORTEURS EN DE INFORMATIEBLADEN GEEN ENKELE AANWIJZING BEVATTEN DAT DE UITVOER NAAR DE LID-STATEN ANDERS ZOU WORDEN BEHANDELD DAN DIE NAAR DERDE LANDEN ;

12 DAT WAT DEZE DERDE LANDEN BETREFT , DE FRANSE REGERING BOVENDIEN NIET BETWIST DAT DE LITIGIEUZE MAATREGEL TOT DOEL EN GEVOLG HAD DE UITVOER AF TE REMMEN ;

13 DAT DAARENTEGEN HET OPSCHRIFT VAN DE MAATREGEL , ' ' BERICHT AAN DE EXPORTEURS VAN BEPAALDE SOORTEN VOOR HET BUITENLAND BESTEMDE AARDAPPELEN ' ' , BIJ HET BETROKKEN BEDRIJFSLEVEN NIET DE INDRUK VERMOCHT TE WEKKEN DAT UITSLUITEND DE UITVOER NAAR DERDE LANDEN DAARDOOR WERD GETROFFEN ;

14 OVERWEGENDE DAT , ZOALS IN HET ARREST VAN 15 DECEMBER 1971 ( GEVOEGDE ZAKEN 51-54/71 , INTERNATIONAL FRUIT COMPANY , JURISPR . 1971 , BLZ . 1107 ) IS BESLIST , BEHOUDENS DE IN HET GEMEENSCHAPSRECHT ZELF VERVATTE UITZONDERINGEN , DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 IN DE WEG STAAN AAN DE TOEPASSING , IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN , ENER NATIONALE WETGEVING WAARBIJ , ZIJ HET OOK ZUIVER FORMEEL , HET VEREISTE VAN IN- OF UITVOERVERGUNNINGEN OF ENIG ANDER SOORTGELIJK MIDDEL ZOU WORDEN GEHANDHAAFD ;

15 DAT MITSDIEN , ZELFS WANNEER VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE VERKEER HET VISUM VAN HET FORMA ONVERWIJLD EN VOOR ELKE VERLANGDE HOEVEELHEID WERD AFGEGEVEN , EN MET DE MAATREGEL INDERDAAD NIET MEER WERD BEOOGD DAN INZICHT TE VERKRIJGEN IN DE PLANNEN VAN DE EXPORTEURS , DEZE MAATREGEL MOET WORDEN AANGEMERKT ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE UITVOERBEPERKING ;

16 DAT IMMERS ELKE BINDEND VOORGESCHREVEN BIJZONDERE UITVOERFORMALITEIT WEGENS HET ERMEE GEPAARD GAANDE TIJDVERLIES EN DE AFSCHRIKKENDE UITWERKING ERVAN OP DE EXPORTEURS EEN BELEMMERING VORMT VOOR HET HANDELSVERKEER ;

17 OVERWEGENDE DAT DE FRANSE REPUBLIEK SUBSIDIAIR BETOOGT DAT , BIJ GEBREKE VAN GEEIGENDE COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN , VOOR EEN LANDBOUWPRODUKT DAT NOG NIET ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALT , DE LID-STATEN MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 39 EN VOLGENDE VAN HET VERDRAG MAATREGELEN KUNNEN NEMEN DIE AFWIJKEN VAN HET GEMENE RECHT , DAT WIL ZEGGEN VAN DE REGELS BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MITS DIE AFWIJKENDE MAATREGELEN VAN CONJUNCTURELE AARD EN EVENREDIG ZIJN AAN HET RECHTMATIG NAGESTREEFDE DOEL EN AAN HET TOEZICHT VAN DE RECHTER ZIJN ONDERWORPEN ;

18 DAT OOK AL VERBIEDT ARTIKEL 34 ELKE MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE UITVOERBEPERKING , DE DOOR HAAR GENOMEN MAATREGEL NIET ALLEEN AAN ARTIKEL 34 ZOU MOETEN WORDEN GETOETST ;

19 DAT , WAAR AARDAPPELEN TOT DE IN DE ARTIKELEN 38 TOT EN MET 46 BEDOELDE LANDBOUWPRODUKTEN BEHOREN , DE BETROKKEN MAATREGEL ZOU WORDEN GERECHTVAARDIGD DOOR DE UITZONDERINGEN DIE INGEVOLGE GENOEMDE BEPALINGEN OP DE REGELS BETREFFENDE HET VRIJE GOEDERENVERKEER KUNNEN WORDEN GEMAAKT ;

20 OVERWEGENDE DAT LUIDENS ARTIKEL 38 , LID 1 , DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MEDE OMVAT DE LANDBOUW EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN , EN DAT LUIDENS LID 2 , VOOR ZOVER IN DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 NIET ANDERS IS BEPAALD , DE REGELS VOOR DE INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VAN TOEPASSING ZIJN OP DE LANDBOUWPRODUKTEN ;

21 DAT MITSDIEN NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE GEEN BEROEP KAN WORDEN GEDAAN OP DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 TER RECHTVAARDIGING VAN EEN EENZIJDIGE AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 VAN HET VERDRAG , ZELFS NIET MET BETREKKING TOT EEN LANDBOUWPRODUKT WAARVOOR NOG GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING IS INGESTELD ;

22 DAT DUS HET ONTBREKEN VAN ZO EEN ORDENING NIET GELIJK STAAT MET EEN JURIDISCH VACUUM DAT DE LID-STATEN ZOUDEN MOGEN OPVULLEN , AANGEZIEN DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 VAN HET VERDRAG STEEDS VAN TOEPASSING BLIJVEN ;

23 DAT HET JUIST OP GROND VAN DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT AAN EEN GEMEENSCHAP EN TEVENS DE BESTAANSREDEN VAN DEZE OVERDRACHT IS , DAT MOEILIJKHEDEN ALS WAARVAN IN CASU SPRAKE IS , NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE NOG SLECHTS MOETEN WORDEN OPGELOST DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE MAATREGELEN IN HET BELANG VAN ALLE PRODUCENTEN EN CONSUMENTEN VAN DE GEMEENSCHAP ;

24 OVERWEGENDE DAT MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE FRANSE REPUBLIEK , DOOR SEDERT 25 OKTOBER 1975 BIJ DE UITVOER VAN AARDAPPELEN VAN POST 07.01 A III B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF NAAR DE ANDERE LID-STATEN OVERLEGGING VAN EEN TEVOREN DOOR HET FORMA GEVISEERDE EXPORTVERKLARING TE VERLANGEN , DE KRACHTENS ARTIKEL 34 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

VERSTAAT :

1 . DOOR SEDERT 25 OKTOBER 1975 BIJ DE UITVOER VAN AARDAPPELEN VAN POST 07.01 A III B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF NAAR DE ANDERE LID-STATEN OVERLEGGING VAN EEN TEVOREN DOOR HET FORMA GEVISEERDE EXPORTVERKLARING TE VERLANGEN , IS DE FRANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS ARTIKEL 34 EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING NIET NAGEKOMEN .

2 . VERWEERSTER WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . ELKE BINDEND VOORGESCHREVEN BIJZONDERE FORMALITEIT IN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER VORMT MET HET ERMEE GEPAARD GAANDE TIJDVERLIES EN DE AFSCHRIKKENDE UITWERKING ERVAN OP DE EXPORTEURS EEN BELEMMERING VOOR HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN .

2 . NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE KAN GEEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP DE ARTIKELEN 39-46 TER RECHTVAARDIGING VAN EEN EENZIJDIGE AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 VAN HET VERDRAG , ZELFS NIET MET BETREKKING TOT EEN LANDBOUWPRODUKT WAARVOOR NOG GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING IS INGESTELD .

1 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - AFSCHAFFING - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

2 . LANDBOUW - OVERGANGSPERIODE - AFLOOP - KWANTITATIEVE UITVOER - BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - AFSCHAFFING - PRODUKT DAT NIET ONDER EEN MARKTORDENING VALT - AFWIJKING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 34 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

25 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PAR . 2 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

26 DAT VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

CONCLUSIE VAN DE HEER CAPOTORTI - ZAAK 68/76

IN DE ZAAK 68/76

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEURS S . ZIEGLER EN J . AMPHOUX ALS GEMACHTIGDEN , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

FRANSE REPUBLIEK , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR N . MUSEUX ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR P . COSTE , GEMACHTIGDE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . SIDRE , FRANSE AMBASSADE , RUE BERTHOLET 2 ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM VAST TE STELLEN DAT DE FRANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG , MET NAME ARTIKEL 34 , OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR SEDERT 25 OKTOBER 1975 BIJ DE UITVOER VAN AARDAPPELEN VAN POST 07.01 A III B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF NAAR DE ANDERE LID-STATEN OVERLEGGING VAN EEN TEVOREN DOOR HET ' ' FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ' ' GEVISEERDE EXPORTVERKLARING TE VERLANGEN EN DEZE VISA NIET ONVERWIJLD TE VERLENEN ,