Home

Arrest van het Hof van 15 februari 1977.

Arrest van het Hof van 15 februari 1977.

1 OVERWEGENDE DAT HET BUNDESFINANZHOF BIJ TWEE BESCHIKKINGEN VAN 1 JUNI 1976 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 JULI 1976 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEN DRIETAL OVEREENKOMSTIGE VRAGEN HEEFT GESTELD OVER DE TARIEFINDELING VAN EEN PRODUKT , IN HET ENE GEVAL IN GEPASTEURISEERDE EN IN HET ANDERE IN BEVROREN TOESTAND , ' ' DAT BIJ DE VERVAARDIGING VAN VRUCHTESAP WORDT VERKREGEN EN UIT DELEN VAN VRUCHTEN BESTAAT DIE BIJ HET PERSEN IN HET SAP GERAKEN EN LATER WORDEN UITGEZEEFD ' ' ;

2 DAT IN DE EERSTE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF POST 08.10 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ' ' FRUIT , OOK INDIEN GEKOOKT , BEVROREN , ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER ' ' , RESPECTIEVELIJK POST 20.06 VAN DIT TARIEF , ' ' OP ANDERE WIJZE BEREIDE OF VERDUURZAAMDE VRUCHTEN , OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ALCOHOL ' ' , ALDUS DIENEN TE WORDEN UITGELEGD DAT HET INDELINGSELEMENT ' ' VRUCHTEN ' ' MEDE PRODUKTEN KAN OMVATTEN , DIE WELISWAAR UIT DELEN VAN VRUCHTEN BESTAAN MAAR TOCH DE BEPALENDE KENMERKEN VAN EEN VRUCHT PRAKTISCH GEHEEL MISSEN ; INZONDERHEID OF PRODUKTEN , BESTAANDE UIT SINAASAPPELDELEN DIE BIJ HET PERSEN VAN DE SINAASAPPELEN EERST IN HET SAP GERAKEN EN LATER WORDEN UITGEZEEFD , OOK DAN ONDER POST 08.10 RESPECTIEVELIJK 20.06 KUNNEN WORDEN GEBRACHT , INDIEN ZIJ NAGENOEG GEEN VRUCHTVLEES OF VRUCHTESAP BEVATTEN , DOCH GROTENDEELS UIT CELVLIES EN ALBEDO ( DE WITTE BINNENSCHIL ) BESTAAN ;

DAT VOOR HET GEVAL DE EERSTE VRAGEN ONTKENNEND WORDEN BEANTWOORD , IN DE TWEEDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF POST 23.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DAN ALDUS DIENT TE WORDEN UITGELEGD DAT BOVENBEDOELDE WAAR , OOK AL WORDT ZIJ IN HET ALGEMEEN EN OOK IN HET SPECIALE GEVAL NIET ALS DIERVOEDER GEBRUIKT , NIETTEMIN ONDER DEZE POST KAN WORDEN GEBRACHT ;

DAT VOOR HET GEVAL DE EERSTE EN DE TWEEDE VRAGEN ONTKENNEND WORDEN BEANTWOORD , IN DE DERDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF DAN DE WAAR KRACHTENS DE ALGEMENE TOEPASSINGSBEPALING 5 ( THANS ALGEMENE TOEPASSINGSBEPALING 4 ) ONDER EEN VAN BEIDE GENOEMDE POSTEN KAN WORDEN GEBRACHT ;

3 OVERWEGENDE DAT UIT HET DOSSIER BLIJKT DAT OVER PRODUKTEN ALS HIER BEDOELD EEN ADVIES IS UITGEBRACHT DOOR HET COMITE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , DAT WERD INGESTELD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 97/69 VAN DE RAAD VAN 16 JANUARI 1969 , BETREFFENDE DE MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GETROFFEN VOOR DE UNIFORME TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( PB L 14 , BLZ . 1 );

DAT DIT ADVIES , ' ' TARIEFBESLISSING ' ' GENOEMD , BETREKKING HEEFT OP : ' ' PRODUKTEN , SINAASAPPELCELLEN GENAAMD , IN DE VORM VAN EEN DIKKE , GEELACHTIGE , NIET GEKOOKTE VRUCHTENMOES MET EEN NEUTRALE SMAAK OF MET EEN ZWAKKE BITTERE SINAASAPPELSMAAK , ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER . ZE WORDEN VERKREGEN DOOR HET ZEVEN VAN VRUCHTVLEESHOUDEND SINAASAPPELSAP ; BOVENDIEN BEVATTEN ZIJ EEN BEPAALDE HOEVEELHEID MIN OF MEER FIJN GEMAAKTE VELLETJES , DIE VOORAL AFKOMSTIG ZIJN VAN HET WITTE GEDEELTE VAN DE SCHIL . ZIJ ZIJN BESTEMD OM AAN GECONCENTREERD SINAASAPPELSAP OF AAN LIMONADE TE WORDEN TOEGEVOEGD ' ' ;

DAT VOLGENS HET ADVIES ' ' DEZE PRODUKTEN IN GEPASTEURISEERDE STAAT ONDER POST 20.06 B II VALLEN , EN IN BEVROREN TOESTAND ONDER POST 08.10 B ' ' , HETGEEN ALS VOLGT WORDT GEMOTIVEERD : DE BETROKKEN PRODUKTEN ZIJN HOOFDZAKELIJK SAMENGESTELD UIT DELEN VAN GENOEMDE VRUCHTEN , TE WETEN VRUCHTENMOES , CELWAND EN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID VOORAL VAN HET WITTE GEDEELTE VAN DE SCHIL AFKOMSTIGE VELLETJES ;

DAT VOLGENS HET ADVIES ' ' INDELING ONDER POST 23.06 IS UITGESLOTEN MET NAME OMDAT BEDOELDE PRODUKTEN DOOR HUN WIJZE VAN VERVAARDIGING EN VAN CONSERVERING , GEEN RESIDU IN DE ZIN VAN DEZE POST VORMEN ' ' ;

4 OVERWEGENDE DAT DE ADVIEZEN VAN HET COMITE NOMENCLATUUR BELANGRIJKE MIDDELEN VORMEN TER VERZEKERING VAN EEN UNIFORME TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN EN ALS ZODANIG ALS WAARDEVOLLE HULPMIDDELEN BIJ DE UITLEGGING VAN HET TARIEF KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ;

DAT ECHTER DEZE ADVIEZEN RECHTENS NIET BINDEND ZIJN , ZODAT IN VOORKOMEND GEVAL MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE INHOUD ERVAN MET DE BEPALINGEN ZELF VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF IN OVEREENSTEMMING IS EN DE DRAAGWIJDTE ERVAN NIET WIJZIGT ;

DAT DE VRAGEN VAN DE NATIONALE RECHTER KENNELIJK ZIJN INGEGEVEN DOOR ERNSTIGE TWIJFEL AAN DE VEREINIGBAARHEID VAN HET ADVIES MET DE GENOEMDE TARIEFPOSTEN ;

5 OVERWEGENDE DAT DE HOOFDSTUKKEN 8 EN 20 VAN HET TARIEF VOLGENS DE BEWOORDINGEN ERVAN NIET ALLEN GEHELE PRODUKTEN OMVATTEN , DOCH OOK VRUCHTEN DIE IN STUKKEN ZIJN GESNEDEN , ONTPIT , TOT PULP GEPLET , GERASPT , GESCHILD , GEPELD OF ONTBOLSTERD ;

DAT HOOFDSTUK 8 EVENEENS BETREKKING HEEFT OP SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN , TERWIJL OOK ETTELIJKE ONDERVERDELINGEN VAN HOOFDSTUK 20 UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND BETREKKING HEBBEN OP SCHILLEN ;

DAT IN AL DEZE GEVALLEN DE BEDOELDE VRUCHTEN ECHTER NOG DOOR HUN BIJZONDERHEDEN EN HUN VOORKOMEN ALS DELEN VAN VRUCHTEN HERKENBAAR ZIJN EN ALS VRUCHTBESTANDDELEN EEN ONDERDEEL VORMEN VAN DE VRAAG NAAR VERSE OF BEREIDE VRUCHTEN ;

DAT HET BEGRIP VRUCHT NIET DUSDANIG MAG WORDEN VERRUIMD DAT HIERONDER OOK PRODUKTEN KOMEN TE VALLEN WAARAAN DE WEZENSBESTANDDELEN VAN HET NATUURLIJKE PRODUKT ONTBREKEN ;

DAT DERHALVE PRODUKTEN ALS OMSCHREVEN DOOR HET VERWIJZENDE COLLEGE , TE WETEN PERSRESIDUEN DIE SLECHTS UIT CELWEEFSEL VAN HET VRUCHTVLEES EN GEDEELTELIJK UIT DE WITTE BINNENSCHIL BESTAAN , - DAT WIL ZEGGEN VOLGENS DE GANGBARE OPVATTING GEEN WEZENLIJKE DELEN VAN EEN VRUCHT - , NIET ZIJN TE BESCHOUWEN ALS VRUCHTEN IN DE ZIN VAN DE HOOFDSTUKKEN 8 EN 20 , AANGEZIEN ELKE VRUCHT ALTHANS BESTAAT UIT EEN BUITENSCHIL EN VRUCHTVLEES ;

6 OVERWEGENDE DAT VOOR DEZE BEVINDING OOK PLEIT DAT HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EEN APART HOOFDSTUK , NR . 23 , BEVAT VOOR ' ' RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE ; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN ' ' ;

DAT WELISWAAR IN BOVENGENOEMDE ' ' TARIEFBESLISSING ' ' EEN INDELING ONDER DE POSTEN VAN DIT HOOFDSTUK WORDT UITGESLOTEN MET NAME OMDAT BEDOELDE PRODUKTEN DOOR HUN WIJZE VAN VERVAARDIGING EN VAN CONSERVERING GEEN RESIDU IN DE ZIN VAN DEZE POSTEN VORMEN , MAAR DAT HET DOOR HET NATIONALE COLLEGE BEDOELD PRODUKT BLIJKENS HET DOSSIER EEN RESIDU BIJ DE VERVAARDIGING VAN VRUCHTESAP IS , DAAR HET BIJ HET PERSEN VAN GESNEDEN VRUCHTEN OF HET AFZUIGEN VAN SAP EERST IN HET SAP GERAAKT EN DAARNA MOET WORDEN UITGEZEEFD ;

DAT AAN EEN INDELING ONDER HOOFDSTUK 23 NIET IN DE WEG STAAT DAT HET PRODUKT NIET BESTEMD IS ALS VOEDSEL VOOR DIEREN , AANGEZIEN DIT HOOFDSTUK LUIDENS DE TITEL EN DE BEWOORDINGEN VAN VERSCHILLENDE ONDERVERDELINGEN NIET ALLEEN BETREKKING HEEFT OP VOEDSEL VOOR DIEREN ;

DAT EEN INDELING VAN HET PRODUKT ONDER DE POSTEN VAN HOOFDSTUK 8 EN HOOFDSTUK 20 DE BEGRIPPEN ' ' EETBARE VRUCHTEN ' ' OF ' ' BEREIDINGEN VAN VRUCHTEN ' ' TE ZEER DREIGT TE VERRUIMEN , TERWIJL GELET OP DE DOOR HET NATIONALE COLLEGE VERSTREKTE GEGEVENS EEN INDELING ONDER DE POSTEN VAN HOOFDSTUK 23 ' ' RESTEN EN AFVAL ' ' DAARENTEGEN REDELIJK LIJKT ;

7 OVERWEGENDE DAT DE DERDE VRAAG WELKE SLECHTS IS GESTELD VOOR HET GEVAL DE EERSTE EN DE TWEEDE VRAAG ONTKENNEND WORDEN BEANTWOORD , DERHALVE ZONDER VOORWERP IS GERAAKT ;

8 OVERWEGENDE DAT MITSDIEN OP DE GESTELDE VRAGEN MOET WORDEN GEANTWOORD DAT POST 23.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALDUS DIENT TE WORDEN UITGELEGD DAT HIERONDER MEDE PRODUKTEN KUNNEN VALLEN , DIE WELISWAAR UIT DELEN VAN VRUCHTEN BESTAAN MAAR TOCH DE BEPALENDE KENMERKEN VAN EEN VRUCHT PRAKTISCH GEHEEL MISSEN , INZONDERHEID PRODUKTEN , BESTAANDE UIT SINAASAPPELDELEN DIE BIJ HET PERSEN VAN DE SINAASAPPELEN EERST IN HET SAP GERAKEN EN LATER WORDEN UITGEZEEFD EN DIE NAGENOEG GEEN VRUCHTVLEES OF VRUCHTESAP BEVATTEN , DOCH GROTENDEELS UIT CELVLIES EN ALBEDO ( DE WITTE BINNENSCHIL ) BESTAAN ;

HET HOF VAN JUSTITIE

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESFINANZHOF BIJ BESCHIKKINGEN VAN 1 JUNI 1976 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

POST 23.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DIENT ALDUS TE WORDEN UITGELEGD DAT HIERONDER MEDE PRODUKTEN KUNNEN VALLEN , DIE WELISWAAR UIT DELEN VAN VRUCHTEN BESTAAN MAAR TOCH DE BEPALENDE KENMERKEN VAN EEN VRUCHT PRAKTISCH GEHEEL MISSEN , INZONDERHEID PRODUKTEN , BESTAANDE UIT SINAASAPPELDELEN DIE BIJ HET PERSEN VAN DE SINAASAPPELEN EERST IN HET SAP GERAKEN EN LATER WORDEN UITGEZEEFD EN DIE NAGENOEG GEEN VRUCHTVLEES OF VRUCHTESAP BEVATTEN , DOCH GROTENDEELS UIT CELVLIES EN ALBEDO ( DE WITTE BINNENSCHIL ) BESTAAN .

1 . DE ADVIEZEN VAN HET COMITE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VORMEN BELANGRIJKE MIDDELEN TER VERZEKERING VAN EEN UNIFORME TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN EN KUNNEN ALS ZODANIG ALS WAARDEVOLLE HULPMIDDELEN BIJ DE UITLEGGING VAN HET TARIEF WORDEN BESCHOUWD . DEZE ADVIEZEN ZIJN ECHTER RECHTENS NIET BINDEND , ZODAT IN VOORKOMEND GEVAL MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE INHOUD ERVAN MET DE BEPALINGEN ZELF VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF IN OVEREENSTEMMING IS EN DE DRAAGWIJDTE ERVAN NIET WIJZIGT .

2 . POST 23.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DIENT ALDUS TE WORDEN UITGELEGD DAT HIERONDER MEDE PRODUKTEN KUNNEN VALLEN , DIE WELISWAAR UIT DELEN VAN VRUCHTEN BESTAAN MAAR TOCH DE BEPALENDE KENMERKEN VAN EEN VRUCHT PRAKTISCH GEHEEL MISSEN , INZONDERHEID PRODUKTEN , BESTAANDE UIT SINAASAPPELDELEN DIE BIJ HET PERSEN VAN DE SINAASAPPELEN EERST IN HET SAP GERAKEN EN LATER WORDEN UITGEZEEFD EN DIE NAGENOEG GEEN VRUCHTVLEES OF VRUCHTESAP BEVATTEN , DOCH GROTENDEELS UIT CELVLIES EN ALBEDO ( DE WITTE BINNENSCHIL ) BESTAAN .

1 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - AANDUIDING DER WAREN - UITLEGGING - COMITE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - ADVIEZEN - AUTORITEIT - GRENZEN

2 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - AANDUIDING DER WAREN - DELEN VAN VRUCHTEN - ONTBREKEN VAN WEZENLIJKE BESTANDDELEN VAN HET NATUURLIJKE PRODUKT - INDELING IN TARIEFPOST 23.06

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

9 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE COMMISSIE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 69 EN 70/76 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESFINANZHOF , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FIRMA ROLF H . DITTMEYER , TE HAMBURG ,

EN

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN DE TARIEFPOSTEN 08.10 , 20.06 EN 23.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VERORDENING ( EEG ) NR . 950/68 VAN DE RAAD , VAN 28 JUNI 1968 ( PB NR . L 172 VAN 22 . 7 . 1968 , BLZ . 1 ), ZOALS SINDSDIEN HERHAALDELIJK GEWIJZIGD ,