Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 februari 1977.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 februari 1977.

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP DD . 27 SEPTEMBER 1976 , TE DIEN DAGE INGESCHREVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF EN GERICHT TEGEN DE ADMINISTRATIE VAN HET HOF , LUIDENS DE BEWOORDINGEN STREKT TOT NIETIGVERKLARING ' ' VAN DE WEIGERING VERZOEKSTER TOE TE LATEN TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR EEN POST VAN FRANSTALIG JURIST-VERTALER ' ' ;

2 DAT NA DE INSTELLING VAN DIT BEROEP VERZOEKSTER EEN KLACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET AMBTENARENSTATUUT HEEFT INGEDIEND ;

3 OVERWEGENDE DAT VERWEERDER EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HEEFT OPGEWORPEN , PRIMAIR OP GROND VAN NIET-INACHTNEMING VAN ARTIKEL 91 AMBTENARENSTATUUT DOORDIEN VERZOEKSTER NIET VOOR DE INSTELLING VAN HAAR BEROEP EEN KLACHT OVER HET HAAR BEZWAREND BESLUIT BIJ HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG HAD INGEDIEND , EN SUBSIDIAIR OP GROND DAT VERZOEKSTER NIET DE HOEDANIGHEID HEEFT VAN ' ' IN HET STATUUT BEDOELDE PERSOON ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 AMBTENARENSTATUUT ;

4 DAT VERWEERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING HET HOF ( EERSTE KAMER ) HEEFT VERZOCHT UITSPRAAK TE DOEN OVER DEZE EXCEPTIE ZONDER DAARBIJ OP DE ZAAK TEN PRINCIPALE IN TE GAAN ;

5 DAT TERMEN AANWEZIG ZIJN OP DIT VERZOEK RECHT TE DOEN ;

6 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER , HOEWEL ZICH REFEREREND AAN ' S HOFS OORDEEL INZAKE DE PRIMAIR OPGEWORPEN EXCEPTIE , OPMERKT DAT VERWEERDER NIET ENERZIJDS HAAR DE HOEDANIGHEID VAN ' ' IN HET STATUUT BEDOELDE PERSOON ' ' KAN ONTZEGGEN EN ANDERZIJDS HAAR VERPLICHT KAN ACHTEN ZICH TE VOEGEN NAAR DE IN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VOORGESCHREVEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ;

7 DAT , ZO ZIJ DE HOEDANIGHEID VAN ' ' IN HET STATUUT BEDOELDE PERSOON ' ' NIET HEEFT , ZIJ ZEGT HAAR BEROEP TE DOEN STEUNEN OP ARTIKEL 173 EEG-VERDRAG , HETWELK VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP NIET DE VOORAFGAANDE INDIENING VAN EEN ADMINISTRATIEVE KLACHT VOORSCHRIJFT ;

8 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP , VOORZOVER STEUNEND OP ARTIKEL 173 EEG-VERDRAG , IN IEDER GEVAL NIET ONTVANKELIJK IS , DAAR DIT ARTIKEL NIET VOORZIET IN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HANDELINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN DAN DE RAAD EN DE COMMISSIE ;

9 DAT HET BEROEP DERHALVE SLECHTS ONTVANKELIJK ZOU KUNNEN ZIJN , VOORZOVER HET STEUNT OP ARTIKEL 179 EEG-VERDRAG , VOLGENS HETWELK HET HOF BEVOEGD IS UITSPRAAK TE DOEN IN ELK GESCHIL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HAAR PERSONEELSLEDEN , BINNEN DE GRENZEN EN ONDER DE VOORWAARDEN VASTGESTELD IN HET STATUUT OF VOORTVLOEIENDE UIT DE REGELING WELKE VOOR HEN TOEPASSELIJK IS ;

10 DAT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN , ZONDER DAT UITSPRAAK BEHOEFT TE WORDEN GEDAAN OVER HET MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DAT VERZOEKSTER NIET DE HOEDANIGHEID ZOU HEBBEN VAN ' ' IN HET STATUUT BEDOELDE PERSOON ' ' IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 90 EN 91 AMBTENARENSTATUUT , ZOALS MET NAME DEZE BIJ ARTIKEL 46 VAN DE ' ' REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN ' ' NAAR ANALOGIE VAN TOEPASSING ZIJN VERKLAARD OP BEDOELDE ' ' ANDERE PERSONEELSLEDEN ' ' , HET NIET MOGELIJK IS EEN BEROEP UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 179 ONTVANKELIJK TE VERKLAREN BIJ ONTBREKEN VAN EEN VOORAFGAANDE KLACHT , ZOALS VOORGESCHREVEN IN GENOEMD ARTIKEL 91 ;

11 DAT , WAAR DIT WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFT NIET IN ACHT IS GENOMEN , HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERKLAARD ;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK .

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE AAN HAAR ZIJDE GEVALLEN KOSTEN ZAL HEBBEN TE DRAGEN .

HET IS NIET MOGELIJK EEN BEROEP UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 179 VAN HET VERDRAG ONTVANKELIJK TE VERKLAREN BIJ ONTBREKEN VAN EEN VOORAFGAANDE KLACHT , ZOALS VOORGESCHREVEN IN ARTIKEL 91 AMBTENARENSTATUUT .

AMBTENAREN - ANDERE PERSONEELSLEDEN - BEROEP UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 179 EEG-VERDRAG - VOORAFGAANDE KLACHT - ONTBREKEN HIERVAN - NIET-ONTVANKELIJKHEID

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 91 ; REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN , ARTIKEL 46 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

12 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

13 DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

14 DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN , DOOR DE INSTELLING TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE BLIJVEN ;

15 DAT , WAAR HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK IS VERKLAARD KRACHTENS DE ' ' REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN ' ' , TERMEN AANWEZIG ZIJN DE ARTIKELEN 69 EN 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING NAAR ANALOGIE TOE TE PASSEN ;

GELET OP ARTIKEL 179 EEG-VERDRAG ;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , INZONDERHEID DE ARTIKELEN 90 EN 91 ;

GELET OP ARTIKEL 46 VAN DE ' ' REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN ' ' ;

GELET OP ' S HOFS REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , INZONDERHEID DE ARTIKELEN 69 , 70 EN 91 ;

IN DE ZAAK 91/76 ,

JOELLE DE LACROIX , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR N . CATALANO , ADVOCAAT TE ROME , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT , ADVOCAAT ALDAAR , CENTRE LOUVIGNY ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR A . VAN HOUTTE , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR A . VAN KAUVENBERGH , EREDEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE LUXEMBURG ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE WEIGERING VERZOEKSTERS SOLLICITATIE NAAR EEN POST VAN JURIST-VERTALER NADER IN AANMERKING TE NEMEN ,