Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 mei 1977.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 mei 1977.

1 OVERWEGENDE DAT HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN BIJ TWEE BESCHIKKINGEN VAN 9 SEPTEMBER 1976 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 18 OKTOBER 1976 , KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG EEN AANTAL VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING EN DE GELDIGHEID VAN ARTIKEL 18 VAN VERORDENING 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 , BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP ( PB L 139 , BLZ . 18 ), ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN VERORDENING 1237/73 VAN DE COMMISSIE VAN 10 MEI 1973 ( PB L 128 , BLZ . 1 );

2 OVERWEGENDE DAT DE VRAGEN IN DE BEIDE BESCHIKKINGEN BETREKKING HEBBEN OP HETZELFDE ONDERWERP , ZODAT TERMEN AANWEZIG ZIJN DE ZAKEN VOOR HET ARREST TE VOEGEN ;

3 OVERWEGENDE DAT DE VRAGEN ZIJN GESTELD IN HET KADER VAN GEDINGEN OVER BESCHIKKINGEN WAARBIJ HET BEVOEGDE NATIONALE INTERVENTIEBUREAU DE DOOR EEN BEDRIJF , DAT TEGEN VERLAAGDE PRIJS AANGEBODEN INTERVENTIEBOTER HAD GEKOCHT , GESTELDE VERWERKINGSWAARBORG TEN DELE VERBEURD HAD VERKLAARD OP GROND DAT HET BEDRIJF ZICH NIET HAD GEHOUDEN AAN ZIJN VERPLICHTING DE BOTER OVEREENKOMSTIG DE GEMEENSCHAPSREGELING TE VERWERKEN ;

4 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ VERORDENING 1259/72 EEN REGELING HEEFT GETROFFEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP , TEN EINDE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DE AFZET VAN OVERTOLLIGE BOTER TE SCHEPPEN ;

DAT EEN BEDRIJF INGEVOLGE ARTIKEL 6 VAN DEZE VERORDENING SLECHTS VOOR DEZE REGELING IN AANMERKING KAN KOMEN , INDIEN HET ZEKERE VERPLICHTINGEN OP ZICH NEEMT , NAMELIJK IN HOOFDZAAK OM DE BOTER TE DOEN VERWERKEN TOT BOTERCONCENTRAAT ( LID 1 , SUB A ), DAARAAN BEPAALDE STOFFEN TE DOEN BIJMENGEN ( SUB B ), DIT PRODUKT SLECHTS TE DOEN VERWERKEN TOT BEPAALDE PRODUKTEN , ZOALS BANKETBAKKERSWERK , EN WEL BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES MAANDEN ( SUB C ), EEN VOORRAADBOEKHOUDING BIJ TE HOUDEN ( SUB D ) EN IN GEVAL VAN IEDERE LATERE DOORVERKOOP VAN HET BOTERCONCENTRAAT DE KOPER DEZELFDE VERPLICHTINGEN ALS BEDOELD SUB C EN D IN HET VERKOOPCONTRACT OP TE LEGGEN ( SUB E );

DAT DE INSCHRIJVER ALS ZEKERHEID TOT NAKOMING VAN DE VERWERKINGSVERPLICHTING EEN WAARBORG MOET BETALEN , WELKE WORDT VASTGESTELD OP EEN BEDRAG DAT IS BESTEMD OM HET VERSCHIL TUSSEN DE MARKTPRIJS VAN DE BOTER EN DE MINIMUMVERKOOPPRIJS TE DEKKEN ( ARTIKEL 9 JUNCTO ARTIKEL 12 );

DAT ARTIKEL 18 , LID 2 , BEPAALT DAT BEHOUDENS OVERMACHT DE VERWERKINGSWAARBORG SLECHTS WORDT VRIJGEGEVEN VOOR DE HOEVEELHEDEN WAARVOOR DE KOPER OP DE VOORGESCHREVEN WIJZE HET BEWIJS OVERLEGT , DAT DE IN ARTIKEL 6 BEDOELDE VOORWAARDEN ZIJN NAGEKOMEN ;

5 OVERWEGENDE DAT DE EERSTE VRAAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT IN WEZEN ERTOE STREKT TE VERNEMEN OF DE INSCHRIJVER DIE DE VERWERKINGSPRODUKTEN NIET ZELF VERVAARDIGT , HET VOOR DE VRIJGIFTE VAN DE WAARBORG VEREISTE BEWIJS REEDS HEEFT GELEVERD WANNEER HIJ BEWIJST DAT HIJ AAN ZIJN VERPLICHTINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 6 , LID 1 , SUB A , B , D EN E , HEEFT VOLDAAN , DAN WEL OF HIJ TEVENS MOET BEWIJZEN DAT AAN DE SUB C GESTELDE VOORWAARDEN INZAKE DE AARD DER PRODUKTEN EN DE TERMIJN VOOR VERWERKING IS VOLDAAN ;

6 OVERWEGENDE DAT HET VOLGENS VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING NIET AANGAAT DE INSCHRIJVER AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR NIET-NAKOMING VAN DE VERWERKINGSVERPLICHTINGEN DOOR DE EINDGEBRUIKER VAN HET PRODUKT , DAAR ZULKS BUITEN HET VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED VAN DE INSCHRIJVER LIGT ;

DAT OVERIGENS UIT ARTIKEL 6 , SUB E , ZOU BLIJKEN DAT INGEVAL DE UITEINDELIJKE VERWERKING NIET GESCHIEDT DOOR DE INSCHRIJVER ZELF , DEZE AAN ZIJN VERPLICHTINGEN INZAKE DE VERWERKING HEEFT VOLDAAN , WANNEER HIJ BIJ DOORVERKOOP IN HET VERKOOPCONTRACT DEZELFDE VERPLICHTINGEN OPNEEMT ;

7 OVERWEGENDE DAT DEZE UITLEGGING NIET KAN WORDEN AANVAARD ;

DAT ARTIKEL 10 , LID 5 , BEPAALT DAT DE UIT DE INSCHRIJVING VOORTVLOEIENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN NIET OVERDRAAGBAAR ZIJN ;

DAT UIT DE BEPALING VAN ARTIKEL 18 , LID 2 , DERDE ALINEA , DAT DE LID-STATEN KUNNEN VOORZIEN DAT HET BEWIJS VAN DE NAKOMING VAN DE OP DE VERKOPER RUSTENDE VERPLICHTINGEN KAN WORDEN GEACHT TE ZIJN GELEVERD INDIEN DE KOPER EEN VERKLARING VAN DE EINDGEBRUIKER OVERLEGT , WAARIN DEZE ZIJN VERBINTENIS OM DE PRODUKTEN TE VERWERKEN BEVESTIGT EN ERKENT OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DE DOOR DE BETROKKEN LID-STAAT VASTGESTELDE SANCTIES , MOET WORDEN AFGELEID DAT INDIEN DEZE MOGELIJKHEID IN HET NATIONALE RECHT NIET IS GEGEVEN , DE INSCHRIJVER ZICH NIET AAN ZIJN VERPLICHTINGEN KAN ONTTREKKEN DOOR ZICH TE BEROEPEN OP DE DOOR DE KOPER IN HET VERKOOPCONTRACT AANVAARDE VERBINTENIS ;

DAT DEZE BEVINDING TEN SLOTTE OOK BEVESTIGING VINDT IN DE BEDOELING VAN DE BETROKKEN BEPALING ;

DAT IMMERS VERORDENING 1259/72 EEN BIJZONDERE REGELING GEEFT OM OVERTOLLIGE BOTER ONDER ZEER GUNSTIGE VOORWAARDEN AAN DE VOEDSELINDUSTRIE AF TE ZETTEN ;

DAT DERHALVE PASSENDE MAATREGELEN DIENDEN TE WORDEN GENOMEN OM TE ZORGEN DAT DE OP DIE VOORWAARDEN VERKOCHTE BOTER NIET OP DE GEWONE MARKT ZOU KOMEN , DOCH INDERDAAD WERD VERWERKT BINNEN TERMIJNEN DIE EEN CONTROLE OP DE JUISTE VERWERKING MOGELIJK MAAKTEN ;

DAT AAN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET CONTROLESTELSEL ERNSTIG AFBREUK ZOU WORDEN GEDAAN , INDIEN DE DOOR DE INSCHRIJVER ONDER WAARBORGSTELLING AANVAARDE VERBINTENIS REEDS ALS NAGEKOMEN ZOU WORDEN BESCHOUWD BIJ OVERNEMING VAN DE VERWERKINGSVERPLICHTING DOOR EEN LATERE KOPER , DIE JEGENS DE BEVOEGDE AUTORITEIT IN GEEN ENKEL OPZICHT JURIDISCH IS GEBONDEN ;

8 DAT OP DE EERSTE VRAAG DERHALVE MOET WORDEN GEANTWOORD DAT ARTIKEL 18 VAN VERORDENING 1259/72 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING 1237/73 , ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD DAT , OOK WANNEER DE INSCHRIJVER DE VERWERKINGSPRODUKTEN NIET ZELF VERVAARDIGT , VOOR DE VRIJGIFTE VAN DE VERWERKINGSWAARBORG HET BEWIJS WORDT VERLANGD DAT DE VERWERKINGSPRODUKTEN AAN DE IN ARTIKEL 6 , LID 1 , SUB C , DER VERORDENING GESTELDE VOORWAARDEN VOLDOEN EN BINNEN DE DAAR GENOEMDE TERMIJN ZIJN VERWAARDIGD ;

9 OVERWEGENDE DAT HET VERWALTUNGSGERICHT IN DE TWEEDE PLAATS VRAAGT OF ARTIKEL 18 IN DEZE UITLEGGING VERENIGBAAR IS MET HOGERE BEGINSELEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT , INZONDERHEID MET HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL ;

10 OVERWEGENDE AANGAANDE DE RECHTSGRONDSLAG VAN HET BIJ VERORDENING 1259/72 INGEVOERDE STELSEL , DAT DIT ONDER ANDERE STEUNT OP VERORDENING 985/68 VAN DE RAAD VAN 15 JULI 1968 ( PB L 169 , BLZ . 1 ) EN VOORAL OP ARTIKEL 7 BIS HIERVAN , DAT WERD INGELAST BIJ VERORDENING 750/69 VAN DE RAAD VAN 22 APRIL 1969 ( PB L 98 , BLZ . 2 );

DAT VOLGENS DEZE BEPALING DE COMMISSIE DE SITUATIE BESTUDEERT EN VOLGENS DE ZOGENAAMDE BEHEERSCOMITEPROCEDURE PASSENDE MAATREGELEN NEEMT VOOR DE BOTER DIE ZICH IN OPENBARE OPSLAG BEVINDT EN TIJDENS EEN MELKPRIJSJAAR NIET TEGEN NORMALE VOORWAARDEN KAN WORDEN AFGEZET ;

DAT NIETS EROP WIJST DAT DE BIJ VERORDENING 1259/72 GEGEVEN REGELING IN HAAR GEHEEL EN MET NAME IN HAAR VOORSCHRIFTEN OVER DE VERWERKINGSWAARBORG GEEN PASSENDE MAATREGEL IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7 BIS ;

DAT DIT ARTIKEL DERHALVE EEN DEUGDELIJKE RECHTSGRONDSLAG VORMT VOOR VERORDENING 1259/72 , WELKE OVERIGENS IS VASTGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ;

11 OVERWEGENDE DAT VOOR DE EVENREDIGHEIDSVRAAG DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF HET STELLEN VAN EEN VERWERKINGSWAARBORG DIE OOK VERVALT WANNEER DE NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID VAN EEN LATERE KOPER , VERDER GAAT DAN HETGEEN PASSEND EN NOODZAKELIJK IS TER BEREIKING VAN HET DOEL ;

DAT HIERTOE DE KENMERKEN VAN DE IN VERORDENING 1259/72 BEDOELDE VERWERKINGSWAARBORG IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN ;

DAT VOLGENS ARTIKEL 9 , LID 2 , DEZE WAARBORG BESTEMD IS OM HET VERSCHIL TUSSEN DE MARKTPRIJS VAN DE BOTER EN DE VOOR IEDERE INSCHRIJVING VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS TE DEKKEN ;

DAT HET VERLIES VAN DE WAARBORG BIJ NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTING TOT VERWERKING DUS IN BEGINSEL MEEBRENGT DAT DE INSCHRIJVER , OVEREENKOMSTIG EEN DOOR HEM VRIJWILLIG AANVAARDE CONTRACTUELE VERPLICHTING , IN TOTAAL EEN BEDRAG BETAALT TER HOOGTE VAN DE MARKTPRIJS VAN DE BOTER ;

DAT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN DE VERBEURTE VAN DE WAARBORG NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN SANCTIE WEGENS SCHENDING VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLICHTING ;

DAT DERHALVE DE BIJ VERORDENING 1259/72 INGEVOERDE REGELING VAN DE VERWERKINGSWAARBORG NIET VERDER GAAT DAN HETGEEN PASSEND EN NOODZAKELIJK IS TER BEREIKING VAN HET GESTELDE DOEL ;

12 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING HEBBEN BETOOGD DAT DE WAARBORG IS VASTGESTELD OP EEN HOGER NIVEAU DAN HET VERSCHIL TUSSEN DE MARKTPRIJS VAN DE BOTER EN DE MINIMUMVERKOOPPRIJS EN DAT HUN DAARMEE EEN ECONOMISCH NADEEL IS TOEGEBRACHT ;

DAT DIT PUNT BETREKKING HEEFT OP DE JUISTE TOEPASSING VAN ARTIKEL 9 VAN VERORDENING 1259/72 EN NIET OP DE AAN HET HOF GESTELDE VRAGEN OVER DE UITLEGGING EN DE GELDIGHEID VAN ARTIKEL 18 ;

13 OVERWEGENDE DAT DERHALVE MOET WORDEN VASTGESTELD DAT BIJ ONDERZOEK VAN DE TWEEDE VRAAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT NIET IS GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN ARTIKEL 18 , LID 2 , SUB A , VAN VERORDENING 1259/72 ;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN BIJ BESCHIKKINGEN VAN 9 SEPTEMBER 1976 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . ARTIKEL 18 VAN VERORDENING 1259/72 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING 1237/73 , MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT , OOK WANNEER DE INSCHRIJVER DE VERWERKINGSPRODUKTEN NIET ZELF VERVAARDIGT , VOOR DE VRIJGIFTE VAN DE VERWERKINGSWAARBORG HET BEWIJS WORDT VERLANGD DAT DE VERWERKINGSPRODUKTEN AAN DE IN ARTIKEL 6 , LID 1 , SUB C , GESTELDE VOORWAARDEN VOLDOEN EN BINNEN DE DAAR GENOEMDE TERMIJN ZIJN VERVAARDIGD .

2 . BIJ ONDERZOEK VAN DE TWEEDE VRAAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN ARTIKEL 18 , LID 2 , SUB A , VAN VERORDENING 1259/72 .

1 . ARTIKEL 18 VAN VERORDENING 1259/72 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING 1237/73 , MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT , OOK WANNEER DE INSCHRIJVER DE VERWERKINGSPRODUKTEN NIET ZELF VERVAARDIGT VOOR DE VRIJGIFTE VAN DE VERWERKINGSWAARBORG HET BEWIJS WORDT VERLANGD DAT DE VERWERKINGSPRODUKTEN AAN DE IN ARTIKEL 6 , LID 1 , SUB C , GESTELDE VOORWAARDEN VOLDOEN EN BINNEN DE DAAR GENOEMDE TERMIJN ZIJN VERVAARDIGD .

2 . DE BIJ VERORDENING 1259/72 INGEVOERDE REGELING VAN DE VERWERKINGSWAARBORG HEEFT EEN DEUGDELIJKE RECHTSGRONDSLAG EN IS VASTGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET HET ADVIES VAN HET BETROKKEN COMITE VAN BEHEER ; WAAR DE VERBEURTE VAN DE WAARBORG NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN SANCTIE WE- GENS SCHENDING VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLICHTING , GAAT DE REGELING NIET VERDER DAN HETGEEN PASSEND EN NOODZAKELIJK IS TER BEREIKING VAN HET GESTELDE DOEL .

1 . LANDBOUW - BOTER - TER BESCHIKKING STELLEN TEGEN VERLAAGDE PRIJS - INSCHRIJVING - VERWERKING VAN DE BOTER - WAARBORG - VRIJGIFTE - VOORWAARDEN - INSCHRIJVER VERVAARDIGT NIET ZELF DE VERWERKINGSPRODUKTEN - VERPLICHTINGEN

( VERORDENING 1259/72 VAN DE COMMISSIE , ART . 6 , LID 1 , SUB C , EN ART . 18 ; VERORDENING 1237/73 VAN DE COMMISSIE )

2 . LANDBOUW - BOTER - TER BESCHIKKING STELLEN TEGEN VERLAAGDE PRIJS - INSCHRIJVING - VERWERKING VAN DE BOTER - WAARBORG - STELSEL - GELDIGHEID

( VERORDENING 1259/72 VAN DE COMMISSIE , ART . 18 , LID 2 , SUB A )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

14 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 99/76 EN 100/76 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

NV ROOMBOTERFABRIEK ' ' DE BESTE BOTER ' ' , GEVESTIGD TE BEST ( NEDERLAND ),

EN

FIRMA J . HOCHE , BUTTERSCHMELZWERK , GEVESTIGD TE SPEIKERN ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ),

ENERZIJDS ,

EN

BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG TE FRANKFURT AM MAIN ,

ANDERZIJDS ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING EN DE GELDIGHEID VAN ARTIKEL 18 VAN VERORDENING ( EEG ) 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 , BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP ,