Home

Arrest van het Hof van 7 februari 1979.

Arrest van het Hof van 7 februari 1979.

1BIJ VERZOEKSCHRIFT VAN 2 FEBRUARI 1976 HEEFT DE NEDERLANDSE REGERING KRACHTENS ARTIKEL 173 , EERSTE EN DERDE ALINEA , EEG-VERDRAG OM GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VERZOCHT VAN DE BESCHIKKINGEN NRS . 76/145 EN 76/151 VAN DE COMMISSIE VAN 2 DECEMBER 1975 , BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE DOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN UIT HOOFDE VAN DE DIENSTJAREN 1971 EN 1972 INGEDIENDE REKENINGEN VAN DE DOOR HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW GEFINANCIERDE UITGAVEN ( PB NR . L 27 VAN 2 FEBRUARI 1976 , BLZ . 11 EN 23 ).

2DE VERZOEKENDE REGERING VERWIJT DE COMMISSIE NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL TE HEBBEN GEBRACHT EEN POST VAN FL 590 072,67 WEGENS DE VRIJGAVE VAN WAARBORGSOMMEN WELKE GESTELD WAREN ALS GARANTIE VOOR DE UITVOER BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN VAN TEGEN VERLAAGDE PRIJS TER BESCHIKKING GESTELDE INTERVENTIEBOTER IN 1971 EN TWEE POSTEN AD FL 968 643,33 EN FL 12 148,73 WEGENS HET VERLENEN VAN RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN LACTO-ALBUMINE IN 1971 , RESPECTIEVELIJK 1972 .

3VOOR DE BETWISTING VAN DE WETTIGHEID VAN DE DOOR DE COMMISSIE GENOMEN BESCHIKKINGEN BEROEPT DE REGERING ZICH BEHALVE OP DE BEPALINGEN VAN DE OP DE BETROKKEN PRODUKTEN TOEPASSELIJKE AFZONDERLIJKE VERORDENINGEN , OP ENKELE ALGEMENE REGELS VERVAT IN VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ( PB NR . 94 VAN 28 APRIL 1970 , BLZ . 13 ), MET NAME IN ARTIKEL 8 , LID 2 , EERSTE ALINEA , HETWELK LUIDT ALS VOLGT :

' ' INDIEN ALGEHELE TERUGVORDERING UITBLIJFT , DRAAGT DE GEMEENSCHAP DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE ONREGELMATIGHEDEN OF NALATIGHEDEN , BEHALVE DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT ONREGELMATIGHEDEN OF NALATIGHEDEN DIE AAN DE OVERHEIDSDIENSTEN OF ORGANEN VAN DE LID-STATEN TE WIJTEN ZIJN . ' '

4DE REGERING VOERT AAN DAT DEZE BEPALING IN DIE ZIN MOET WORDEN UITGELEGD DAT DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN EEN ONJUISTE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPSBEPALING DOOR EEN NATIONALE AUTORITEIT , DOOR DE GEMEENSCHAP MOETEN WORDEN GEDRAGEN IN ALLE GEVALLEN WAARIN DE BEGANE FOUT NIET IS TE WIJTEN AAN DE OVERHEIDSDIENSTEN OF ORGANEN VAN DE BETROKKEN LID-STAAT , MAAR VOORVLOEIT UIT EEN INTERPRETATIE DIE , HOEWEL OBJECTIEF ONJUIST , TE GOEDER TROUW IS AANGENOMEN . IMMERS , DOOR TE BEPALEN , DAT DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE ONREGELMATIGHEDEN OF NALATIGHEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WELKE AAN DE LID-STATEN TE WIJTEN ZIJN , DOOR DE GEMEENSCHAP WORDEN GEDRAGEN , BEDUIDT ARTIKEL 8 , LID 2 , VOLGENS DE VERZOEKENDE REGERING DAT EEN LID-STAAT SLECHTS GEHOUDEN IS DE FINANCIELE GEVOLGEN TE DRAGEN WANNEER DE ONJUISTE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPSBEPALING VOORTVLOEIT UIT HET VERKEERDE GEDRAG VAN EEN NATIONALE DIENST OF ORGAAN .

5DE COMMISSIE DAARENTEGEN BETWIST DE RELEVANTIE VAN ARTIKEL 8 , LID 2 , VOOR DE OPLOSSING VAN DE ONDERHAVIGE PROBLEMEN EN VOERT AAN DAT DEZE BEPALING BETREKKING HEEFT OP DE ONREGELMATIGHEDEN EN NALATIGHEDEN DIE TE WIJTEN ZIJN AAN PARTICULIEREN WAARAAN DE UITGAVEN VAN HET EOGFL TEN GOEDE KOMEN , EN SLECHTS ZIET OP DIE WELKE AAN DE LID-STATEN TE WIJTEN ZIJN IN HET UITZONDERLIJKE GEVAL DAT DE ONREGELMATIGHEDEN EN NALATIGHEDEN ZIJN BEGAAN DOOR OVERHEIDSAMBTENAREN DIE IN STRIJD MET HUN AMBTSPLICHTEN HANDELEN . DE COMMISSIE ERKENT EVENWEL DAT DE KRACHTENS DE ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN AAN DE GEMEENSCHAP STAAT DE FINANCIELE GEVOLGEN TE DRAGEN VAN EEN ONJUISTE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , WANNEER DEZE AAN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP KAN WORDEN GEWETEN .

6DE TEKST VAN ARTIKEL 8 IN DE VERSCHILLENDE TALEN BEVAT , IN HET LICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE BEPALING EN VAN DE VOORBEREIDENDE STUKKEN , WAAROP PARTIJEN HUN IN DE LOOP DER PROCEDURE AANGEVOERDE ARGUMENTEN HEBBEN DOEN STEUNEN , TEVEEL TEGENSTRIJDIGE EN DUBBELZINNIGE ELEMENTEN OM EEN ANTWOORD OP DE OMSTREDEN VRAGEN TE VERSCHAFFEN . VOOR DE UITLEGGING VAN DE BEPALING DIENT DERHALVE DE CONTEXT WAARIN ZIJ VOORKOMT EN HET DOOR DE BETREFFENDE REGELING GESTELDE DOEL TE WORDEN OVERWOGEN .

7DAARBIJ DIENT IN DE EERSTE PLAATS TE WORDEN OPGEMERKT DAT ARTIKEL 8 DE BEGINSELEN AANGEEFT VOLGENS WELKE DE GEMEENSCHAP EN DE LID-STATEN DE STRIJD MOETEN AANBINDEN TEGEN FRAUDE EN ANDERE ONREGELMATIGHEDEN IN VERBAND MET DE DOOR HET EOGFL GEFINANCIERDE TRANSACTIES . HET VOORZIET NAMELIJK ZOWEL IN MAATREGELEN TER TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN ALS IN DE VERVOLGING DOOR MIDDEL VAN ADMINISTRATIEVE EN GERECHTELIJKE PROCEDURES VAN DE AANSPRAKELIJKE PERSONEN .

8INDIEN HET GEMEENSCHAPSRECHT ZAKELIJK ONJUIST WORDT TOEGEPAST OP GROND VAN EEN TE GOEDER TROUW DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN AANVAARDE INTERPRETATIE , ZAL HET IN HET ALGEMEEN NOCH VOLGENS HET GEMEENSCHAPSRECHT NOCH VOLGENS DE MEESTE NATIONALE RECHTSSTELSELS MOGELIJK ZIJN DE ONVERSCHULDIGD AAN DE BEGUNSTIGDEN BETAALDE BEDRAGEN TERUG TE VORDEREN ZO MIN ALS HET MOGELIJK ZAL ZIJN DE AANSPRAKELIJKE PERSONEN LANGS ADMINISTRATIEVE OF GERECHTELIJKE WEG TE VERVOLGEN . HIERUIT VOLGT DAT EEN DERGELIJKE SITUATIE NIET ONDER ARTIKEL 8 KAN VALLEN , MAAR DAARENTEGEN MOET WORDEN BEOORDEELD IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DEZELFDE VERORDENING , LUIDENS WELKE DE ' ' VOLGENS DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN ' ' IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN VERLEENDE RESTITUTIES EN VERRICHTE INTERVENTIES DOOR HET EOGFL WORDEN GEFINANCIERD . INGEVOLGE DEZE BEPALINGEN MAG DE COMMISSIE SLECHTS DE OVEREENKOMSTIG DE IN DE VERSCHILLENDE SECTOREN DER LANDBOUWPRODUKTEN OPGESTELDE REGELS BETAALDE BEDRAGEN TEN LASTE VAN HET EOGFL BRENGEN , EN BLIJFT ELK OVERIGENS BETAALD BEDRAG , MET NAME DE BEDRAGEN WAARVAN DE NATIONALE AUTORITEITEN TEN ONRECHTE AANNAMEN DAT ZIJ ZE IN HET RAAM VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN MOCHTEN BETALEN , TEN LASTE VAN DE LID-STATEN .

9DEZE STRIKTE UITLEGGING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER UITGAVEN TEN LASTE VAN HET EOGFL KUNNEN WORDEN GEBRACHT , VLOEIT BOVENDIEN DWINGEND VOORT UIT DE DOELSTELLING VAN VERORDENING NR . 729/70 . HET VOEREN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID WAARBIJ DE BEDRIJVEN DER LID-STATEN GELIJK WORDEN BEHANDELD LAAT IMMERS NIET TOE DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN VAN EEN LID-STAAT MET BEHULP VAN EEN RUIME UITLEGGING VAN EEN BEPAALD VOORSCHRIFT DE BEDRIJVEN VAN DEZE STAAT BEVOORDELEN TEN KOSTE VAN DE BEDRIJVEN VAN ANDERE LID-STATEN WAAR EEN ENGERE UITLEGGING WORDT TOEGEPAST . DOET ZICH EEN DERGELIJKE CONCURRENTIEVERVALSING TUSSEN DE LID-STATEN , ONDANKS DE BESCHIKBARE MIDDELEN OM DE EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT IN DE GEHELE GEMEENSCHAP TE VERZEKEREN , VOOR , DAN KAN DEZE NIET WORDEN GEFINANCIERD DOOR HET EOGFL MAAR MOET IN ELK GEVAL TEN LASTE VAN DE BETROKKEN LID-STAAT BLIJVEN . DAAROM ZIJN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 8 VAN VERORDENING NR . 729/70 NIET OP DE ONDERHAVIGE GEBEURLIJKHEDEN VAN TOEPASSING .

10DE VERZOEKENDE REGERING BETOOGT VOORTS DAT DE TOEREKENING VAN DE UITGAVEN HETZIJ AAN DE GEMEENSCHAP , HETZIJ AAN EEN LID-STAAT NIET KAN PLAATSVINDEN BIJ DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN DER NATIONALE DIENSTEN EN ORGANEN UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 5 , LID 2 , SUB B , VAN VERORDENING NR . 729/70 , DOCH MOET WORDEN BESLIST VOLGENS EEN APARTE PROCEDURE . ZIJ VERWIJST TEN DEZE NAAR EEN IN DE NOTULEN VAN DE RAADSZITTING VAN 8 DECEMBER 1971 OPGENOMEN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE , WAARUIT BLIJKT DAT INDIEN DE COMMISSIE IN TEGENSTELLING TOT DE BETROKKEN LID-STAAT VAN MENING IS DAT DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN ONREGELMATIGHEDEN OF NALATIGHEDEN NIET DOOR DE GEMEENSCHAP MOETEN WORDEN GEDRAGEN , ZIJ CONTACT OPNEEMT MET DEZE LID-STAAT EN VERVOLGENS TOT EEN GEDACHTENWISSELING OVERGAAT IN HET COMITE VAN HET FONDS , BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 729/70 . BOVENDIEN BLIJKT UIT DE VERKLARING DAT DE COMMISSIE OP GROND VAN DE OPGEDANE ERVARING VERSLAG ZAL UITBRENGEN BIJ DE RAAD EN IN VOORKOMEND GEVAL VOORSTELLEN ZAL DOEN VOOR DOOR DE RAAD VAST TE STELLEN OPLOSSINGEN TEN EINDE GESCHILLEN VAN DEZE AARD TE BESLECHTEN .

11OPGEMERKT MOET WORDEN DAT DEZE VERKLARING WERD AANGENOMEN NAAR AANLEIDING VAN EEN KRACHTENS ARTIKEL 8 VAN VERORDENING NR . 729/70 VASTGESTELDE VERORDENING ( VERORDENING NR . 283/72 VAN 7 FEBRUARI 1972 , PB NR . L 36 VAN 10 FEBRUARI 1972 , BLZ . 1 ) EN DAT DE WERKINGSSFEER ERVAN BIJGEVOLG IS BEPERKT TOT DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE ONREGELMATIGHEDEN EN NALATIGHEDEN BEDOELD IN DIT ARTIKEL , DAT IN CASU NIET IN GEDING IS .

12HET STAAT OVERIGENS VAST DAT TOT DUSVERRE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN ENKELE SPECIFIEKE TOEREKENINGSPROCEDURE IS VOORGESCHREVEN TEN EINDE EVENTUELE GESCHILLEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE LID-STATEN TE BESLECHTEN . DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN DOOR DE COMMISSIE BRENGT DUS NOODZAKELIJKERWIJZE EEN TOEREKENING VAN DE LASTEN HETZIJ AAN DE COMMISSIE HETZIJ AAN DE BETROKKEN LID-STAAT MEE .

13UIT ARTIKEL 5 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 729/70 VOLGT DAT DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE EERST NA RAADPLEGING VAN HET IN ARTIKEL 11 BEDOELDE COMITE VAN HET FONDS WORDT GENOMEN , ZONDER DAT EVENWEL DE BIJZONDERE PROCEDURE VAN ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK IS . VASTSTAAT DAT HET COMITE VAN HET FONDS IN CASU IS GERAADPLEEGD NADAT DE VERZOEKENDE REGERING OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE POSTEN DIE DE COMMISSIE NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL MEENDE TE KUNNEN BRENGEN EN DAT HET DE GELEGENHEID HAD ZIJN STANDPUNT DAAROVER KENBAAR TE MAKEN .

14UIT HET VOORAFGAANDE VOLGT DAT HET MIDDEL , ONTLEEND AAN DE BEWEERDE NIET- INACHTNEMING VAN DE VOORGESCHREVEN PROCEDURES NIET KAN SLAGEN .

15DERHALVE MOET TEN AANZIEN VAN ELK DER OMSTREDEN POSTEN WORDEN ONDERZOCHT OF DE UITGAVEN DIE DE COMMISSIE WEIGERDE TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN , OVEREENKOMSTIG DE IN DE BETROKKEN SECTOR TOEPASSELIJKE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN ZIJN GEDAAN .

VERKOOP TEGEN VERLAAGDE PRIJS VAN BOTER UIT DE OPENBARE OPSLAG , BESTEMD VOOR DE UITVOER

16ENIGE VAN DE BEDRAGEN DIE DE COMMISSIE WEIGERDE TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN ZIJN UITGAVEN DIE DOOR DE VERZOEKENDE REGERING ZIJN GEDAAN UIT HOOFDE VAN DE VERKOOP TEGEN VERLAAGDE PRIJS VAN BOTER UIT DE OPENBARE OPSLAG KRACHTENS VERORDENING NR . 1308/68 VAN DE COMMISSIE VAN 28 AUGUSTUS 1968 ( PB NR . L 214 VAN 1968 , BLZ . 10 ). VOLGENS ARTIKEL 3 VAN DEZE VERORDENING MOEST DE ONDER DEZE TRANSACTIE VALLENDE BOTER BINNEN DERTIG DAGEN ' ' NA DE VERKOOP ' ' DOOR HET INTERVENTIEBUREAU WORDEN UITGEVOERD , EN MOEST DE NALEVING VAN DEZE VOORWAARDE KRACHTENS ARTIKEL 4 WORDEN GEGARANDEERD DOOR HET STELLEN VAN EEN WAARBORG . VERORDENING NR . 1308/68 WERD OPGEHEVEN DOOR ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 1893/70 VAN DE COMMISSIE VAN 18 SEPTEMBER 1970 BETREFFENDE DE VERKOOP VAN BOTER UIT OPENBARE OPSLAG ( PB NR . L 208 VAN 1970 , BLZ . 13 ), DOCH BLEEF VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMSTIG DE OPGEHEVEN VERORDENING VERKOCHTE BOTER .

17DE VERZOEKENDE REGERING BEWEERT DAT DE VERLAAGDE PRIJS VAN TOEPASSING IS EN AAN DE VOORWAARDE VAN ARTIKEL 3 IS VOLDAAN , INDIEN HET VERKOOPCONTRACT IS GESLOTEN TIJDENS DE GELDING VAN DE INGETROKKEN VERORDENING EN INDIEN DE BOTER WERD UITGEVOERD BINNEN DERTIG DAGEN VANAF DE DATUM VAN UITSLAG , ZELFS INDIEN DEZE UITSLAG NA 22 SEPTEMBER 1970 , DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 1893/70 , HEEFT PLAATSGEHAD . DE COMMISSIE DAARENTEGEN IS VAN MENING DAT DE IN ARTIKEL 3 BEDOELDE TERMIJN VAN DERTIG DAGEN INGAAT BIJ DE SLUITING VAN HET VERKOOPCONTRACT EN NIET BIJ DE UITSLAG VAN DE BOTER .

18TER ONDERSTEUNING VAN DE DOOR DE VERZOEKENDE REGERING VERDEDIGDE UITLEGGING WORDT MET NAME BETOOGD , ENERZIJDS DAT ALLEEN DEZE UITLEGGING HET MOGELIJK MAAKT DAT VOOR VERKOPEN OP TERMIJN EN VERKOPEN WAARVAN DE UITVOERING ENIGE TIJD IN BESLAG NEEMT , VERLAAGDE PRIJZEN WORDEN BEREKEND , EN ANDERZIJDS DAT DEZE UITLEGGING NIET DE WEG OPENT VOOR MISBRUIK , AANGEZIEN HET NIET TOEGESTANE GEBRUIK VAN DE BOTER IS UITGESLOTEN ZOLANG DEZE ZICH NOG IN HET DEPOT VAN HET INTERVENTIEBUREAU BEVINDT .

19HET IS EVENWEL NIET TOEGELATEN , IN HET KADER VAN DE BETROKKEN VERORDENING AAN DE IN ARTIKEL 3 GEBRUIKTE TERM ' ' VERKOOP ' ' EEN ANDERE BETEKENIS TE GEVEN DAN DIE WELKE DEZE TERM IN HET GEWONE JURIDISCHE SPRAAKGEBRUIK BEZIT EN DIE TROUWENS OVEREENKOMT MET DE BETEKENIS DIE DEZE TERM IN DE ANDERE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING HEEFT .

20DE IN ARTIKEL 3 GENOEMDE TERMIJN VAN DERTIG DAGEN MOET DERHALVE WORDEN BEREKEND VANAF DE DATUM VAN DE SLUITING VAN HET VERKOOPCONTRACT EN NIET VANAF DE DATUM VAN DE UITSLAG VAN DE BOTER .

21DE ONDER DEZE RUBRIEK VALLENDE UITGAVEN ZIJN DERHALVE NIET GEDAAN IN OVEREENSTEMMING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , ZODAT DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM DEZE TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN GERECHTVAARDIGD IS .

RESTITUTIES BIJ DE UITVOER VAN LACTO-ALBUMINE

22DE OMSTREDEN POSTEN INZAKE DE RESTITUTIES BIJ DE UITVOER VAN LACTO-ALBUMINE BETREFFEN RESTITUTIES DIE DOOR HET BEVOEGDE NEDERLANDSE ORGAAN ZIJN BETAALD OP GROND VAN BEPALINGEN VAN GEMEENSCHAPSVERORDENINGEN WAARIN ENERZIJDS DE TOEKENNING VAN RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OVO-ALBUMINE EN ANDERZIJDS DE TOEPASSING VAN EEN IDENTIEKE BEREKENINGSMETHODE VOOR OVO-ALBUMINE EN LACTO-ALBUMINE WORDT VOORZIEN .

23DE BETROKKEN BEPALINGEN MOCHTEN , ZOALS HET HOF BIJ ARREST VAN 13 DECEMBER 1973 IN DE ZAAK 150/73 ( JURISPR . 1973 , BLZ . 1633 ) HEEFT UITGEMAAKT , NIET ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ INHIELDEN DAT DE RESTITUTIES BIJ DE UITVOER VAN OVO-ALBUMINE , WELK PRODUKT ONDER DE SECTOR EIEREN VALT , VAN TOEPASSING WAREN OP LACTO-ALBUMINE , WELK PRODUKT ONDER DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN VALT , NU EEN BIJZONDERE BEPALING IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING IN LAATSTGENOEMDE SECTOR ONTBREEKT .

24DE VERZOEKENDE REGERING GEEFT TOE DAT DE DOOR DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN GEHANTEERDE UITLEGGING OBJECTIEF GEZIEN ONJUIST WAS , DOCH STELT NIETTEMIN DAT ZIJ IN CASU GEEN FOUT HEEFT GEMAAKT DIE HAAR KAN WORDEN VERWETEN .

25UIT DE HIERBOVEN AANVAARDE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 729/70 VOLGT DAT DE COMMISSIE SLECHTS GEHOUDEN WAS DE BETROKKEN UITGAVEN VOOR HAAR REKENING TE NEMEN INDIEN DE ONJUISTE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP KON WORDEN VERWETEN .

26OOK AL AANVAARDT MEN DAT DE BEPALINGEN INZAKE DE BEWUSTE RESTITUTIES TWIJFEL KONDEN DOEN RIJZEN TEN AANZIEN VAN HUN JUISTE DRAAGWIJDTE , ZO LAAT TOCH GEEN DER DOOR PARTIJEN TEN PROCESSE OVERGELEGDE GEGEVENS , WAARONDER MET NAME DE BERAADSLAGINGEN VAN HET BEVOEGDE BEHEERSCOMITE , DE GEVOLGTREKKING TOE DAT DE ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN AAN HET GEDRAG VAN DE COMMISSIE WAS TE WIJTEN .

27DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM DE ONDER DEZE RUBRIEK VALLENDE KOSTEN TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN IS DERHALVE GERECHTVAARDIGD .

28HET BEROEP DIENT DERHALVE IN ZIJN GEHEEL TE WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST DE VERZOEKENDE REGERING IN DE KOSTEN .

1 . DE ZAKELIJK ONJUISTE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT OP GROND VAN EEN TE GOEDER TROUW DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN AANVAARDE INTERPRETATIE KAN NIET ONDER ART . 8 VAN VERORDENING NR . 729/70 VALLEN , MAAR MOET DAARENTEGEN WORDEN BEOORDEELD IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DEZELFDE VERORDENING , LUIDENS WELKE DE ' ' VOLGENS DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN ' ' IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN VERLEENDE RESTITUTIES EN VERRICHTE INTERVENTIES DOOR HET EOGFL WORDEN GEFINANCIERD ; INGEVOLGE DEZE BEPALINGEN MAG DE COMMISSIE SLECHTS DE OVEREENKOMSTIG DE IN DE VERSCHILLENDE SECTOREN DER LANDBOUWPRODUKTEN OPGESTELDE REGELS BETAALDE BEDRAGEN TEN LASTE VAN HET EOGFL BRENGEN , EN BLIJKT ELK OVERIGENS BETAALD BEDRAG , MET NAME DE BEDRAGEN WAARVAN DE NATIONALE AUTORITEITEN TEN ONRECHTE AANNAMEN DAT ZIJ ZE IN HET RAAM VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN MOCHTEN BETALEN , TEN LASTE VAN DE LID-STATEN .

2 . HET VOEREN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID WAARBIJ DE BEDRIJVEN DER LID-STATEN GELIJK WORDEN BEHANDELD LAAT NIET TOE DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN VAN EEN LID-STAAT MET BEHULP VAN EEN RUIME UITLEGGING VAN EEN BEPAALD VOORSCHRIFT DE BEDRIJVEN VAN DEZE STAAT BEVOORDELEN TEN KOSTE VAN DE BEDRIJVEN VAN ANDERE LID-STATEN WAAR EEN ENGERE UITLEGGING WORDT TOEGEPAST . DOET ZICH EEN DERGELIJKE CONCURRENTIEVERVALSING TUSSEN DE LID-STATEN , ONDANKS DE BESCHIKBARE MIDDELEN OM DE EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT IN DE GEHELE GEMEENSCHAP TE VERZEKEREN , VOOR , DAN KAN DEZE NIET WORDEN GEFINANCIERD DOOR HET EOGFL MAAR MOET IN ELK GEVAL TEN LASTE VAN DE BETROKKEN LID-STAAT BLIJVEN .

3 . BIJ DE GOEDKEURING VAN DE DOOR DE LID-STATEN INGEDIENDE REKENINGEN VAN DE DOOR HET EOGFL GEFINANCIERDE UITGAVEN IS DE COMMISSIE SLECHTS GEHOUDEN DE OP GROND VAN EEN ONJUISTE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT GEDANE UITGAVEN VOOR HAAR REKENING TE NEMEN , INDIEN DE ONJUISTE TOEPASSING AAN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP KAN WORDEN VERWETEN .

4 . DAAR TOT DUSVERRE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN ENKELE SPECIFIEKE TOEREKENINGSPROCEDURE BETREFFENDE UIT HOOFDE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GEDANE UITGAVEN IS VOORGESCHREVEN TENEINDE EVENTUELE GESCHILLEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE LID-STATEN TE BESLECHTEN , BRENGT DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN DOOR DE COMMISSIE KRACHTENS ART . 5 , LID 2 , SUB B , VAN VERORDENING NR . 729/70 NOODZAKELIJKERWIJZE EEN TOEREKENING VAN DE LASTEN HETZIJ AAN DE COMMISSIE HETZIJ AAN DE BETROKKEN LID-STAAT MEE .

5 . DE IN ART . 3 VAN VERORDENING NR . 1308/68 GENOEMDE TERMIJN VAN 30 DAGEN VOOR DE UITVOER NAAR DERDE LANDEN VAN BOTER UIT DE OPENBARE OPSLAG DIE TEGEN VERLAAGDE PRIJS IS VERKOCHT , MOET WORDEN BEREKEND VANAF DE DATUM VAN DE SLUITING VAN HET VERKOOPCONTRACT EN NIET VANAF DE DATUM VAN DE UITSLAG VAN DE BOTER .

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - FINANCIERING DOOR HET EOGFL - BEGINSELEN - VERGOEDING VAN DE DOOR DE LID-STATEN UITGEKEERDE BEDRAGEN - VOORWAARDEN

( VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD , ART . 2 , 3 EN 8 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - BEGINSELEN BIJ HET VOEREN DAARVAN - GELIJKE BEHANDELING VAN BEDRIJVEN - VERSCHILLENDE INTERPRETATIES VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT DOOR DE LID-STATEN - CONCURRENTIEVERVALSING - FINANCIERING DOOR HET EOGFL - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG ART . 39 EN 40 ; VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD )

3 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - UIT DE ONJUISTE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VOORTVLOEIENDE UITGAVEN - FINANCIERING DOOR HET EOGFL - VOORWAARDE - AAN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP TOEREKENBARE FOUT

( VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD )

4 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - FINANCIERING - TOEREKENING VAN DE UITGAVEN AAN HET EOGFL OF AAN DE LID-STATEN - TOEREKENING IN HET KADER VAN DE PROCEDURE BETREFFENDE DE GOEDKEURING DER REKENINGEN

( VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD , ART . 5 , LID 2 B )

5 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING - MELK EN ZUIVELPRODUKTEN - BOTER UIT DE OPENBARE OPSLAG - VERKOOP TEGEN VERLAAGDE PRIJS MET HET OOG OP DE EXPORT - EXPORTTERMIJN - AANVANGSDATUM - DATUM VAN DE SLUITING VAN HET VERKOOPCONTRACT

( VERORDENING NR . 1308/68 VAN DE COMMISSIE , ART . 3 )

KOSTEN

29INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD .

30DE VERZOEKENDE REGERING IS IN HET ONGELIJK GESTELD EN DIENT DERHALVE IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN DE ZAAK 11/76 ,

REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR A . BOS , JURIDISCH ADVISEUR VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN , ALS GEMACHTIGDE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TER NEDERLANDSE AMBASSADE TE LUXEMBURG , 5 RUE C . M . SPOO ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEURS , R . BAEYENS EN G . ZUR HAUSEN , ALS GEMACHTIGDEN , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKINGEN NRS . 76/145 EN 76/151 VAN DE COMMISSIE VAN 2 DECEMBER 1975 , BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE DOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN UIT HOOFDE VAN DE DIENSTJAREN 1971 EN 1972 INGEDIENDE REKENINGEN VAN DE DOOR HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW ( EOGFL ), AFDELING GARANTIE GEFINANCIERDE UITGAVEN ( PB NR . L 27 VAN 2 . 2 . 1976 , BLZ . 11 EN 23 ), VOOR ZOVER DE COMMISSIE DE VOLGENDE POSTEN NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL HEEFT GEBRACHT : FL 590 072,67 WEGENS DE VRIJGAVE VAN WAARBORGSOMMEN WELKE GESTELD WAREN ALS GARANTIE VOOR DE UITVOER BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN VAN TEGEN VERLAAGDE PRIJS TER BESCHIKKING GESTELDE INTERVENTIEBOTER IN 1971 , FL 968 643,33 WEGENS HET VERLENEN VAN RESTITUTIE BIJ UITVOER VAN LACTOALBUMINE IN 1971 EN FL 12 148,73 WEGENS HET VERLENEN VAN ZODANIGE RESTITUTIES IN 1972 ,