Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 mei 1978.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 mei 1978.

1OVERWEGENDE DAT HET OP 8 FEBRUARI 1977 INGESTELDE BEROEP STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN DE AANKONDIGING VAN VACATURE COM/267/76 BETREFFENDE EEN POST VAN DE RANG B 1 BIJ DE DELEGATIE VAN DE COMMISSIE TE WASHINGTON ( VOORZIENINGSAGENTSCHAP VAN EURATOM ), VAN DE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS SOLLICITATIE EN TOT BENOEMING VAN EEN ANDERE KANDIDAAT OP DIE POST , EN VAN HET STILZWIJGEND BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS KLACHT , INGEDIEND OP 2 AUGUSTUS 1976 ;

2OVERWEGENDE DAT HET AGENTSCHAP ZIJN REEDS EERDER GEDANE AANVRAAG VAN TWEE POSTEN VAN DE RANG B 1 , BESTEMD VOOR BRUSSEL RESPECTIEVELIJK WASHINGTON , HAD HERHAALD BIJ DE OPSTELLING VAN HET VOORONTWERP VAN BEGROTING VAN DE COMMISSIE VOOR 1975 .

3DAT HET AGENTSCHAP BIJ DE OPSTELLING VAN HET VOORONTWERP VAN BEGROTING VOOR 1976 ZICH ECHTER OM REDENEN VAN BUDGETTAIRE AARD HAD BEPERKT TOT EEN AANVRAAG VOOR EEN POST IN DE RANG B 1 TEN BEHOEVE VAN DE DELEGATIE VAN DE COMMISSIE TE WASHINGTON ;

4DAT VOLGENS DE OMSTREDEN AANKONDIGING VAN VACATURE , DIE DERHALVE BETREKKING HAD OP EEN POST MET STANDPLAATS WASHINGTON , DE VOLGENDE HOEDANIGHEDEN WERDEN VERLANGD :

- GRONDIGE KENNIS VAN DE INDUSTRIELE SECTOR KERNBRANDSTOFFEN ;

- GRONDIGE ERVARING OP HANDELSGEBIED GEWENST ;

- EEN GRONDIGE VOOR DE FUNCTIE BRUIKBARE ERVARING ;

5DAT VERZOEKSTER , AMBTENARES IN DE RANG B 2 , DIE SEDERT HAAR AANSTELLING IN 1959 HAAR GEHELE LOOPBAAN BIJ HET VOORZIENINGSAGENTSCHAP VAN EURATOM HEEFT DOORGEBRACHT , OP 6 JULI 1976 MEDEDELING KREEG DAT HAAR SOLLICITATIE NAAR DE BETROKKEN POST UITEINDELIJK TERZIJDE WAS GELEGD ;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

6OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK ACHT , OP GROND DAT DE BESTREDEN AANKONDIGING VAN VACATURE NIET IS TE BESCHOUWEN ALS EEN BEZWAREND BESLUIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 91 , LID 1 , VAN HET STATUUT ;

7OVERWEGENDE DAT DE AANKONDIGING VAN DE VACATURE , DIE GESCHIEDDE IN HET KADER VAN ARTIKEL 29 , SUB A ), VAN HET STATUUT , MET DE OMSCHRIJVING VAN DE VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT HET AMBT AANGEEFT VAN WELKE AMBTENAREN DE SOLLICITATIE IN AANMERKING KAN WORDEN GENOMEN ;

8DAT , VOOR ZOVER DIE VOORWAARDEN ERTOE LEIDEN DAT DE SOLLICITIE VAN AMBTENAREN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR OVERPLAATSING OF BEVORDERING WORDT UITGESLOTEN , DE AANKONDIGING VAN VACATURE IS TE BESCHOUWEN ALS EEN VOOR DEZE AMBTENAREN BEZWAREND BESLUIT ;

9OVERWEGENDE DAT DERHALVE DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP DIT PUNT DIENT TE WORDEN VERWORPEN ;

10OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VOORTS BETOOGT DAT HET VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING IN WERKELIJKHEID NIET IS GERICHT TEGEN DE AANKONDIGING VAN VACATURE ZELF , MAAR TEGEN HET BESLUIT OM DE NIEUWE POST VOOR WASHINGTON TE BESTEMMEN ;

11DAT ZIJ BIJ HAAR BESLUITEN BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BESCHIKBARE POSTEN OVER DE VERSCHILLENDE ADMINISTRATIEVE EENHEDEN NAAR HAAR MENING OVER EEN DISCRETIONNAIRE BEVOEGDHEID BESCHIKT ;

12OVERWEGENDE DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN DIT ONDERDEEL DER CONCLUSIES VERBAND HOUDT MET DE ZAAK TEN PRINCIPALE EN IN HET BIJZONDER MET DE GRIEF OVER MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID ;

TEN PRINCIPALE

13OVERWEGENDE DAT VOLGENS VERZOEKSTER DE BESTREDEN BESLUITEN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 45 , LID 1 , EN 7 , LID 1 , VAN HET STATUUT ALSMEDE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID OPLEVEREN ;

14DAT DE VERDIENSTEN VAN DE VERKOZEN KANDIDAAT EN VERZOEKSTERS VERDIENSTEN NIET ZOUDEN ZIJN VERGELEKEN , AANGEZIEN VERZOEKSTERS BEOORDELINGSRAPPORT OVER HET TIJDVAK 1 JULI 1973 TOT 30 JUNI 1975 EERST NA DE BENOEMING VAN DE ANDERE KANDIDAAT WAS OPGEMAAKT ;

15DAT NIET IN AANMERKING ZOU ZIJN GENOMEN DAT VERZOEKSTER IN FEITE REEDS JARENLANG ( ALS BUREAUHOOFD ) WERKZAAMHEDEN VERRICHTTE VAN HOGER NIVEAU DAN HAAR RANG ;

16DAT DE OMSTREDEN AANKONDIGING VAN VACATURE NIET ZOU ZIJN GEDAAN IN HET BELANG VAN DE DIENST , DOCH OM DE BENOEMING VAN DE ANDERE KANDIDAAT , DIE REEDS TEVOREN VASTSTOND , MOGELIJK TE MAKEN ;

17OVERWEGENDE DAT , ZO OP GROND VAN ARTIKEL 7 , LID 1 , VAN HET STATUUT NIET VAN EEN AMBTENAAR KAN WORDEN VERLANGD DAT HIJ - BEHALVE AD INTERIM - WERKZAAMHEDEN VERRICHT DIE OP EEN HOGER NIVEAU LIGGEN DAN ZIJN RANG , HET FEIT DAT DEZE AMBTENAAR DERGELIJKE WERKZAAMHEDEN AANVAARDT , WEL EEN ELEMENT VORMT DAT MET HET OOG OP EEN BEVORDERING IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN , DOCH DE BETROKKENE GEEN ENKEL RECHT OP HERINDELING VERLEENT ;

18DAT DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP WELISWAAR BIJ HERHALING HAD VERZOCHT OM TWEE NIEUWE B 1 POSTEN VOOR WASHINGTON RESPECTIEVELIJK BRUSSEL , DOCH VERVOLGENS OM GEGRONDE REDENEN VAN BUDGETTAIRE AARD ERTOE IS GEBRACHT SLECHTS EEN AANVRAAG VOOR DE POST TE WASHINGTON IN TE DIENEN ;

19DAT HET AGENTSCHAP , JUIST DOOR ZIJN BESLUIT ALDUS VOORRANG TE GEVEN AAN DE POST TE WASHINGTON , ERKENDE DAT DE IN DIE POST TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN EXTRA VERANTWOORDELIJKHEDEN MEEBRACHTEN , VOORAL VANWEGE HET BELANG VAN DE RELATIES MET DE BETROKKEN KRINGEN IN DE VERENIGDE STATEN ;

20DAT VERZOEKSTERS LEEFTIJD , HAAR DIENSTTIJD IN DE RANG EN IN HET AMBT , OOK AL ZOUDEN DEZE HOGER LIGGEN DAN DIE VAN DE VERKOZEN KANDIDAAT , NIET ZWAARDER MOGEN WEGEN DAN DE AARD VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN ;

21OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE VERGELIJKENDE BEOORDELING DER VERDIENSTEN - ZO DEZE AL ZOU HEBBEN PLAATS GEVONDEN - NIET IS VERRICHT MET INACHTNEMING VAN DE GESTELDE VOORWAARDEN DOORDAT HAAR LAATSTE BEOORDELINGSRAPPORT ONTBRAK ;

22OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER ECHTER NIET HEEFT AANGETOOND IN WELK OPZICHT HET ONTBREKEN VAN GENOEMD RAPPORT HAAR KAN HEBBEN GESCHAAD , AANGEZIEN DIT RAPPORT NIETS HAD KUNNEN TOEVOEGEN AAN DE UITMUNTENDE WAARDERINGEN VAN DE VOORGAANDE RAPPORTEN ;

23DAT HET BEROEP ONGEGROND IS EN DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL HEBBEN TE DRAGEN .

1 . VOOR ZOVER DE IN DE AANKONDIGING VAN VACATURE OMSCHREVEN VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT HET AMBT ERTOE LEIDEN DAT DE SOLLICIATIE VAN AMBTENAREN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR OVERPLAATSING OF BEVORDERING WORDT UITGESLOTEN , IS DE AANKONDIGING VAN VACATURE TE BESCHOUWEN ALS EEN VOOR DEZE AMBTENAREN BEZWAREND BESLUIT .

2 . DAT , ZO NIET VAN EEN AMBTENAAR KAN WORDEN VERLANGD DAT HIJ - BEHALVE AD INTERIM - WERKZAAMHEDEN VERRICHT DIE OP EEN HOGER NIVEAU LIGGEN DAN ZIJN RANG , HET FEIT DAT DEZE AMBTENAAR DERGELIJKE WERKZAAMHEDEN AANVAARDT , WEL EEN ELEMENT VORMT DAT MET HET OOG OP EEN BEVORDERING IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN , DOCH DE BETROKKENE GEEN ENKEL RECHT OP HERINDELING VERLEENT .

1 . AMBTENAREN - AANWERVING - AANKONDIGING VAN VACATURE - TOELATING TOT HET AMBT - VOORWAARDEN - AMBTENAREN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR OVERPLAATSING OF BEVORDERING - SOLLICITATIE UITGESLOTEN - BEZWAREND BESLUIT

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 29 , LID 1 , SUB A )

2 . AMBTENAREN - WERKZAAMHEDEN DIE OP EEN HOGER NIVEAU LIGGEN DAN DE RANG - AANVAARDING - HERINDELING - RECHT - ONTBREKEN

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 7 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

24OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN ;

25DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

26DAT ECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE KOSTEN , DOOR DE INSTELLINGEN TERZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HUNNEN LASTE BLIJVEN ;

IN DE ZAAK 25/77

LUCIENNE DE ROUBAIX , GEBOREN DE LEYE , AMBTENARES BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONENDE TE 1020 BRUSSEL , VUURKRUISENLAAN 13 , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . GREGOIRE EN E . LEBRUN , ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ T . BIEVER , 83 BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . BAEYENS , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR D . SORASIO-ALLO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , GEBOUW JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE AANKONDIGING VAN VACATURE COM/267/76 BETREFFENDE EEN POST VAN DE RANG B 1 BIJ DE DELEGATIE VAN DE COMMISSIE TE WASHINGTON ( VOORZIENINGSAGENTSCHAP VAN EURATOM ), VAN DE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS SOLLICITATIE EN TOT BENOEMING VAN X OP DIE POST ALSMEDE VAN HET STILZWIJGEND BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS KLACHT , INGEDIEND OP 2 AUGUSTUS 1976 ;